15.4.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako jedna z pierwszych instytucji w Europie, wdrożył europejski system elektronicznej wymiany danych EESSI.

Dzięki temu, sprawy międzynarodowe realizowane przez ZUS we współpracy z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA, są obsługiwane w drodze komunikacji elektronicznej, sprawniej i szybciej.

W ramach systemu EESSI wymieniane są informacje i dokumenty niezbędne do załatwienia indywidualnych spraw ubezpieczonych, osób ubiegających się o świadczenia np. o emeryturę lub rentę, jeśli osoby te pracowały również za granicą w państwie Unii Europejskiej lub EFTA. Nie obejmuje on natomiast spraw osób, które całe życie przepracowały i mieszkały w jednym państwie.

Porady prawne

Co to jest system EESSI?

Obowiązek utworzenia w Unii Europejskiej systemu informatycznego EESSI wynika z rozporządzenia UE nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Budowa tego systemu jest więc obowiązkiem prawnym państw członkowskich UE.

EESSI (ang. Electronic Exchange of Social Security Information) to informatyczny system elektronicznej wymiany informacji i dokumentów w UE potrzebnych dla obsługi indywidualnych spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego, czyli spraw ubezpieczonych, emerytów, rencistów, pracowników, którzy skorzystali z prawa do migracji i wykonywali lub wykonują pracę za granicą.

W ramach systemu EESSI wymieniane są informacje i dokumenty niezbędne do załatwienia indywidualnych spraw ubezpieczonych, osób ubiegających się o świadczenia, np. o emeryturę lub rentę, jeśli osoby te pracowały również za granicą w państwie Unii Europejskiej lub EFTA. Nie obejmuje on natomiast spraw ubezpieczonych, czy też osób wnioskujących o świadczenia, którzy całe życie przepracowali i mieszkali w jednym państwie.

Realizacja projektu EESSI obejmowała po stronie Komisji Europejskiej budowę i utrzymywanie części centralnej systemu informatycznego, w tym tzw. węzła centralnego, przez który przechodzi cała komunikacja elektronicznie między instytucjami różnych państw członkowskich. Komunikacja ta odbywa się poprzez wykorzystanie sieci sTESTA, co gwarantuje bezpieczeństwo wymiany informacji Po stronie państw członkowskich istniała natomiast konieczność przygotowania i utrzymywania odpowiedniego oprogramowania, czyli aplikacji służących do wymiany informacji i komunikacji z zagranicznymi instytucjami za pośrednictwem tzw. punktów dostępu.

Prace nad budową systemu EESSI trwały w Europie od lat. Zakończyły je pierwsze wdrożenia systemu w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA w 2019 r. i 2020 r. Docelowo do systemu podłączonych ma być około 8 tysięcy instytucji ubezpieczeniowych. Polska wdrożyła EESSI od lipca 2019 r. Nadal jednak część państw UE/EFTA nie wdrożyła tego systemu pełnym zakresie.

Należy zaznaczyć, że system EESSI nie dotyczy bezpośredniej komunikacji między klientami (ubezpieczonymi, świadczeniobiorcami) a instytucjami. To w jaki sposób komunikacja ta się odbywa pozostaje do decyzji konkretnej instytucji. ZUS przygotował do elektronicznej komunikacji, dla swoich klientów, Platformę Usług Elektronicznych (tzw. PUE ZUS), która oferuje szereg usług i wniosków możliwych do zgłoszenia drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy system EESSI?

Sprawy unijne obsługiwane w ramach systemu EESSI przez jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują m.in. komunikację ZUS z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeń społecznych dla przyznania zasiłków, emerytur, rent, czy innych świadczeń w sytuacji, gdy osoba pracuje, pracowała, czy mieszka za granicą w państwie członkowskim UE/EFTA.

Przykładowo, Pan Kowalski pracował w Polsce, Irlandii i w Niemczech i obecnie po osiągnięciu wieku 70 lat zrezygnował z pracy i wnioskuje o emeryturę. Prawo unijne przewiduje, że emeryturę może uzyskać z każdego z tych państw, czyli razem może otrzymać nawet trzy emerytury, o ile spełni do nich warunki w każdym z tych krajów. Regulacje unijne ułatwiają spełnienie tych warunków. Prawo przewiduje, że w sytuacji takiej, jak Pana Kowalskiego, wniosek o emeryturę zgłasza się do instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym się na stałe mieszka. Jeśli więc Pan Kowalski mieszka obecnie w Polsce, wniosek o emeryturę powinien zgłosić do ZUS. Na podstawie zgłoszonego wniosku, zostanie uruchomione ustalenie emerytur, nie tylko przez ZUS, ale również przez instytucje zagraniczne Niemiec i Irlandii.

W sprawie pana Kowalskiego, po otrzymaniu od niego wniosku o emeryturę, ZUS skomunikuje się z instytucjami zagranicznymi - odpowiednikami ZUS z Niemiec i Irlandii - i wymieni się elektronicznie informacjami oraz dokumentami niezbędnymi do przyznania prawa i obliczenia wysokości emerytur z Polski, Irlandii i Niemiec. Komunikacja ta obywa się teraz elektronicznie poprzez system EESSI. Oznacza to, że ZUS nie wysyła dokumentów do Niemiec i Irlandii pocztą tradycyjną, lecz bezpiecznym kanałem informatycznymi.

Co więcej, informacje przekazywane do instytucji Niemiec i Irlandii nie są wpisywane ręcznie przez pracownika ZUS, lecz w większości automatycznie pobierane z bazy danych systemu informatycznego ZUS.

Komunikacja elektroniczna nie kończy się tylko na wysłaniu wniosku o emeryturę lub rentę, ale obejmuje również jego dalszą obsługę, tj. przekazywanie dalszych formularzy, informacji i dokumentów, kończąc na wymianie informacji o decyzjach w sprawie emerytury podjętych przez instytucje każdego z tych krajów.

Komunikacja elektroniczna pomiędzy instytucjami UE/EFTA dotyczy również potwierdzania podlegania polskiemu ustawodawstwu, czyli wystawiania dokumentów potwierdzających, że składki na ubezpieczenia społeczne pracownika pracującego poza granicami Polski powinny być opłacane do polskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Klient otrzymuje tu dokument o symbolu A1, a instytucja zagraniczna, kraju który potrzebuje odpowiedniego poświadczenia – otrzymuje właściwy dokument elektroniczny, wysłany poprzez EESSI.

ZUS oprogramował i obsługuje w systemie EESSI łącznie aż 83 takie różne międzynarodowe procedury (workflowy), w ramach których wysyłanych jest między instytucjami z różnych państw członkowskich dwa lub więcej dokumentów elektronicznych. W pierwszym, dotychczasowym okresie korzystania z systemu, jednostki ZUS wysłały poprzez system EESSI elektronicznie ponad 112 tys. wniosków i innych dokumentów, a otrzymały z instytucji zagranicznych 65 tys. takich dokumentów. Liczby te stale się zwiększają, wraz z podłączaniem do tego systemu kolejnych państw członkowskich UE/EFTA.

Korzyści

Wdrożenie systemu EESSI ma niewątpliwie szereg korzyści.

Po pierwsze wyeliminowany został w komunikacji między państwami kanał poczty tradycyjnej, papierowej. Eliminacja tego kanału, na rzecz kanału informatycznego, przynosi korzyści w postaci szybszej wymiany korespondencji między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE/EFTA. To także oszczędności na papierze, wysyłce listów i paczek, czasie potrzebnym na obsługę obiegu korespondencji między krajami. To mniej biurokracji i dokumentów papierowych. To krok w kierunku nowoczesnej administracji cyfrowej.

Procedowanie spraw w formie elektronicznej umożliwia również automatyczne zasilanie formularzy elektronicznych danymi z bazy danych instytucji, która wysyła dokument elektroniczny, jak również automatyczne pobieranie danych z formularza elektronicznego do bazy danych instytucji odbierającej elektroniczną wiadomość. To pozwala uniknąć pomyłek oraz oszczędza czas potrzebny do „manualnego” przepisywania przez pracowników informacji otrzymywanych z zagranicznych papierowych dokumentów i do dokumentów wysyłanych za granicę.

Kolejną korzyścią jest to, że instytucje podłączone do systemu EESSI mają swoje numery identyfikacyjne w tym systemie, co ułatwia ich identyfikację oraz poprawne adresowanie elektronicznej korespondencji.

W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 zakończenie procesu wdrażania przez ZUS systemu EESSI w czerwcu 2020 r., czyli uruchomienie elektronicznej komunikacji z zagraniczną administracją zabezpieczenia społecznego w Europie, okazało się strzałem w dziesiątkę. Wykorzystanie tego systemu, zamiast tradycyjnej poczty, pozwala na uniknięcie barier, jakimi są ograniczenia w przekazywaniu korespondencji pocztowej w Europie, wprowadzane okresowo przez państwa w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne. Jeśli zatem, zgodnie z przepisami unijnymi, dla przyznania emerytury, ZUS musi przeprowadzić korespondencję z zagranicznymi instytucjami państw, które są już podłączone do systemu EESSI, sprawy takie obecnie nie są obarczone ryzykiem restrykcji pocztowych, czy kwarantanny dokumentacji, lecz są wysyłane bezpośrednio do zagranicznych odpowiedników ZUS drogą elektroniczną.

Ma to szczególne znaczenie dla osób ubiegających się o emeryturę czy rentę, których świadczenia, zarówno przysługujące z Polski, jak i z innych państw, powinny być przyznawane najszybciej, jak to możliwe.

Polska w ścisłej czołówce Europy

Wdrożenie systemu EESSI jest ogromnym sukcesem całej Europy, zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich, w tym Polski. To ogromny krok naprzód w kierunku nowoczesnej cyfrowej Europy. Polskie instytucje, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne właściwe instytucje, uczestniczą w tych działaniach.

EESSI to przede wszystkim krok w kierunku nowoczesnej obsługi komunikacji osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej, czyli osób korzystających z prawa do przemieszczania się, osób, które pracują lub pracowały zarobkowo za granicą, osób ubiegających się o emerytury, renty i inne świadczenia, w końcu pracowników delegowanych do pracy w innych państwach członkowskich UE.

Należy podkreślić, że polskie instytucje, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, były wśród państw, które najszybciej wdrożyły system EESSI w Europie. Proces wdrażania tego systemu w ZUS zakończył się w czerwcu 2020 r.

Poziom wykorzystania systemu EESSI przez Polskę zasługuje na docenienie. Od początku wdrożenia systemu w 2019 r. do końca grudnia 2020 r. w ramach całej Europy wymienionych zostało około 4,2 mln dokumentów. Aktualnie Polska jest w gronie trzech państw (obok Niemiec i Austrii) wymieniających kwartalnie poprzez system EESSI najwięcej dokumentów elektronicznych wśród wszystkich państw Unii Europejskiej i EFTA. Te trzy państwa odpowiadają łącznie obecnie za ponad 50% komunikacji w systemie EESSI.

ZUS wdrożył system EESSI na czas i wykorzystuje ten system w coraz większym stopniu, co ma szczególne znaczenie w dobie pandemii Covid-19, szczególnie w odniesieniu do spraw przyznawania emerytur i rent.

Przewiduje również dalszy rozwój tego systemu i usprawnienia w realizacji zadań, między innymi poprzez dalszą automatyzację obsługi spraw.

Źródło: zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE W Unii Europejskiej każdy może swobodnie podróżować, studiować, mieszkać i pracować. Jednak każde państwo ma swoje prawo i często krajowe przepisy znacznie różnią się od tych stanowionych u sąsiada. Od ponad (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem (...)

Opłaty skarbowe - Zaświadczenia

Opłaty skarbowe - Zaświadczenia

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia od opłaty skarbowej 1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:a) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki (...)

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu - konieczność dopełnienia prawodawstwa przywracającego demokratyczny ustrój (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy chroniącej dzieci? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przygotowany przez (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto (...)

Opłaty skarbowe - Złożenie dokumentu pełnomocnictwa i prokury

Opłaty skarbowe - Złożenie dokumentu pełnomocnictwa i prokury

Przedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia od opłaty skarbowejZłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopi - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłacie skarbowej podlega (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Renta rodzinna

Renta rodzinna

ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej odwołałem (...)

Obciażenie kosztami procesu

Obciażenie kosztami procesu

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. ZUS nie uznał tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik odwołał się do Sądu okręgowego. Sąd wydał wyrok zachowania prawa do renty wypadkowej. ZUS złożył (...)

Wysokość emerytury na rękę

Wysokość emerytury na rękę

Pracownica w wieku 55,5 lat, z ponad 30-letnim stażem pracy, otrzymała decyzję o wysokości przyznanej emerytury. Jak obliczyć emeryturę netto, a więc kwotę otrzymywaną \"na rękę.\" Z emerytury (...)

Zerwanie umowy o współpracę a szkoda

Zerwanie umowy o współpracę a szkoda

Spółka zerwała bezpodstawnie z moją firmą umowę współpracy. Przygotowałem pozew "o zapłatę", w którym udawadniam bezzasadność rozwiązania Umowy współpracy oraz domagam się odszkodowania. (...)

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę (...)

Podważanie zasadności podwyżki wynagrodzenia za pracę przez ZUS wydział zasiłków

Podważanie zasadności podwyżki wynagrodzenia za pracę przez ZUS wydział zasiłków

ZUS zakwestionował wysokość mojego wynagrodzenia jakie zostało wpisane w aneks do umowy o pracę (umowa na czas nieokreślony od dnia 01-03-2001 r.). Wraz z podwyżką wynagrodzenia został zwiększony (...)

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego

Pracownik w styczniu wyjechał w delegację zagraniczną celem podpisania kontraktu. Podczas spotkania uległ wypadkowi i złamał nogę. Od 26.01.2004 przebywał on w szpitalu w Chinach i przeszedł tam (...)

Odmowa świadczenia przedemerytalnego przez likwidację stanowiska, Odwołanie od decyzji ZUS,

Odmowa świadczenia przedemerytalnego przez likwidację stanowiska, Odwołanie od decyzji ZUS,

W dniu 06.07.2005 rozwiązałem umowę przez oświadczenie w trybie art. 55 par. 1[1] duże zaległości w wypłacie pensji i innych należności związanych z pracą. Otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych (...)

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na (...)

Renta rodzinna

Renta rodzinna

ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej odwołałem (...)

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie (...)

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

W roku ubiegłym dostałam decyzję ZUS określającą wysokość niedopłaconych składek na ZUS (moje i pracowników) za 2000 rok, łącznie z odsetkami. Zajęto mi bez uprzedzenia auto (własność (...)

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

Przechowywanie dokumentów ZUS-owskich

Przechowywanie dokumentów ZUS-owskich

Dostałem pismo z ZUS-u, że w 1999 roku źle były przeze mnie wypełnione deklaracje podatkowe. Prowadziłem działalność jako osoba fizyczna i wypełniałem dwie deklaracje na pracowników i dla siebie (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

W jakim terminie winien pracodawca dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ZUS ZLA pracownika celem wypłacenia przez ZUS zasiłku chorobowego? W jakim terminie to zwolnienie winien dostarczyć pracownik do (...)

FORUM PRAWNE

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Porady prawne