8.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Handel ludźmi w Kodeksie karnym

W dniu 8 września 2010r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego, wprowadzająca definicję handlu ludźmi. Przepisy noweli (Dz. U. nr 98 poz. 626) dodają  do ustawowych definicji § 22.

Zgodnie z treścią znowelizowanego przepisu art. 115 § 22 k.k., który wchodzi w życie w dniu 8 września 2010 roku: „Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

  1. przemocy lub groźby bezprawnej,
  2. uprowadzenia,
  3.  podstępu,
  4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
  5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
  6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
    - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 – 6.”

Przedstawiciele doktryny pozytywnie oceniają wprowadzone zmiany- do tej pory bowiem korzystanie z art. 253 § 1 kk, sankcjonującego taki handel było utrudnione przez brak precyzyjnej definicji tego czynu zabronionego. Po 8 września przepis ten zostaje zastąpiony przez art. 189 a, zgodnie z którym kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Karalne będzie również przygotowanie do popełnienia takiego przestępstwa. Znika natomiast przepis art. 204 § 4 kk, który penalizował zachowanie polegające na zwabieniu lub uprowadzeniu innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą. Obecnie bowiem te same znamiona czynu znajdują się w nowej definicji handlu ludźmi. Komentuje się, że przyjęcie tej definicji ma ułatwić ściganie i walkę z tego typu przestępstwami.

Porady prawne

Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań wynika z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych (m. in. statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Konwencji w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także ratyfikowanego przez Polskę w 2003r. protokołu „o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi”). Co prawda w umowach tych znajdowały się definicje handlu ludźmi, jednakże akty te nie mogły być bezpośrednio stosowane w polskim prawie, nakładano na nie jedynie obowiązek penalizacji określonych czynów w prawie wewnętrznym.

Nowelizacja wprowadza również zakaz organizowania adopcji dzieci za opłatą. Zgodnie z art. 211 a kto, w celi osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ta zmiana z kolei wywołała falę protestów organizacji zajmujących się pomocą dla rodzin chcących adoptować dziecko. Korzystający z możliwości „adopcji ze wskazaniem” obawiają się bowiem podejrzeń o to, że kupują dziecko od jego biologicznej matki. Korzyścią majątkową są wszakże przekazywane takiej osobie opłaty za leczenie, koszty porodu i utrzymanie matki w czasie ciąży. Organizacje adopcyjne szacują, że na prawie 3,5 tys. adopcji rocznie, nawet tysiąc to adopcje ze takim wskazaniem. Po zmianie prawa ta liczba może znacznie wzrosnąć. Może ona spowodować rozkwit rynku handlu dziećmi.  
Z cytowanego jednak przepisu wynika, że kara ma grozić jedynie pośrednikowi, który dla zysku organizuje takie adopcje.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

W sprawie wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji

W sprawie wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji "handlu ludźmi"

7 sierpnia 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji "handlu ludźmi". Oto treść tego wystąpienia:W wystąpieniu do Pana Ministra z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącym implementacji Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. Temu ma służyć gruntowna reforma Kodeksu karnego, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości kompleksowa reforma Kodeksu karnego. Bezpieczeństwo dla Polaków Projekt (...)

Dlaczego trudno jest skazać w Polsce handlarzy ludźmi?

Dlaczego trudno jest skazać w Polsce handlarzy ludźmi?

 W polskim kodeksie karnym nie ma definicji handlu ludźmi. Dlatego trudno postawić przed sądem osoby zajmujące się tym przestępstwem. Zamiast o handel żywym towarem są oskarżane tylko o oszustwa. (...)Wątpliwości budzi artykuł 253 par. 1 kodeksu karnego, który mówi, że ten, „kto uprawia handel ludźmi, podlega karze więzienia na czas nie krótszy niż trzy lata”. Życie (...)

Pierwsza w Polsce mobilna wystawa dotycząca handlu ludźmi - HANDEL LUDŹMI NIE ZNA GRANIC

Pierwsza w Polsce mobilna wystawa dotycząca handlu ludźmi - HANDEL LUDŹMI NIE ZNA GRANIC

Kim są ofiary handlu ludźmi? Dlaczego proceder kwitnie? Pierwsza w Polsce mobilna wystawa dotyczącą handlu ludźmi - 16.X - 7.XII. 2008Handel ludźmi jest bardzo dochodowym procederem - pod względem dochodów plasuje się na trzecim miejscu, tuż po handlu narkotykami i bronią. Przybiera różne formy - przymusowej prostytucji, przymusowej pracy, żebractwa. Ofiarami padają dzieci, (...)

Handel ludźmi - UWAŻAJ

Handel ludźmi - UWAŻAJ

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. O problemie i zbrodni jaką jest handel ludźmi należy jednak przypominać stale, po to by zwiększyć świadomość społeczną, bo zazwyczaj zaczyna się niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki. Pracodawca wydaje się być miłym człowiekiem, który chce dać nam szansę na spełnienie (...)

Handel ludźmi i niewolnictwo trafią do kodeksu karnego

Handel ludźmi i niewolnictwo trafią do kodeksu karnego

Werbowanie kobiet do domów publicznych przy użyciu groźby lub siły zostanie uznane za handel ludźmi. Niewolnictwo jest natomiast stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności – wynika z nowelizacji kodeksu karnego. Posłowie zajmą sią jutro nowelizacją kodeksu karnego. Dokument wprowadzi do polskiego prawa definicje handlu ludźmi i niewolnictwa. Projekt (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych czasach należy jednak być bardzo ostrożnym – często bowiem to, co wydaje się świetnym (...)

Jakie przychody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Jakie przychody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

  Przychody nie podlegające opodatkowaniu. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jednakże nie wszystkie rodzaje przychodów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy przewidują pewne rodzaje przychodów, do których (...)

Nieważność czynności prawnych a podatek dochodowy

Nieważność czynności prawnych a podatek dochodowy

Znaczenie oraz zakres zastosowania przepisów prawa podatkowego to kwestie szczególnie ważne dla każdego podatnika działającego w obrocie prawnym na każdej jego płaszczyźnie. Interpretacja przepisów wiąże się bowiem bezpośrednio z wyznaczeniem granic opodatkowania, czyli określeniem co może być przedmiotem podatku i jak głęboko Skarb Państwa może sięgać do kieszeni (...)

W sprawie stworzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi w Warszawie

W sprawie stworzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi w Warszawie

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Prezesa Rady Ministrów wyraził poparcie dla projektu Fundacji "La Strada" stworzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi w Warszawie:- Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Prezesa Rady Ministrów wyraził poparcie dla projektu Fundacji "La Strada" stworzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego (...)

Zlikwidowana grupa czerpiąca korzyści z nierządu

Zlikwidowana grupa czerpiąca korzyści z nierządu

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej zlikwidowali agencję towarzyską w Przemyślu, w której pracowały kobiety werbowane za wschodnią granicą. Jednocześnie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała korzyści z nierządu. Podejrzani usłyszeli zarzuty czerpania korzyści z nierządu i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, (...)

Walka z nielegalnymi adopcjami

Walka z nielegalnymi adopcjami

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce wejdą w życie. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi bezwzględne zwalczanie procederu oddawania dzieci za pieniądze (...)

Walka z szarą strefą adopcyjną

Walka z szarą strefą adopcyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, przygotowane (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Wskutek przysposobienia dziecko niejako „wchodzi” do rodziny osoby przysposabiającego (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym) - do którego dochodzi w razie braku testamentu. Rodzaj przysposobienia w sposób zasadniczy rzutuje więc na (...)

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji będą bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które weszły 20 listopada 2019 r. w życie.   Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. - "Stawiamy dobro dzieci na pierwszym miejscu. Zapełniamy lukę w prawie, która pozwalała na groźny proceder (...)

Nowa ustawa antylichwiarska w drodze

Nowa ustawa antylichwiarska w drodze

Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych zmian w prawie, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Są elementem programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców (...)

Definicja handlu ludźmi nie chroni dzieci

Definicja handlu ludźmi nie chroni dzieci

Rodzice i prawnicy alarmują, że posłowie, zmieniając kodeks karny, zalegalizują sprzedaż dzieci – donosi Rzeczpospolita. Nowelizacja kodeksu karnego trafi dziś pod obrady Sejmu. Projekt szczegółowo określa co to jest handel ludźmi. Eksperci zwrócili uwagę, że definicja nie uwzględnia tzw. adopcji komercyjnej – czyli sytuacji, kiedy procedurze adopcji ze wskazaniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Adopcja dorosłego dziecka?

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adoptować można wyłącznie osobę małoletnią. Wynika to wprost (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Prawo do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej

Pobieram rentę po zmarłej żonie na dziecko. I wątpliwość pojawia się wtedy, gdy zawrę związek małżeński i \"nowa żona\" dokona adopcji. Pytanie brzmi, czy zawarcie przeze mnie związku małżeńskiego (...)

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej? Niniejsza opinia prawna zawiera następujące wzory:  1. wzór umowy spółki jawnej,  2. wszystkie formularze (...)

FORUM PRAWNE

Eutanazja

Eutanazja Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W większości krajów europejskich jest ona nielegalna, wyjątek stanowi np. Holandia. Prawo zezwala tam na eutanazje (...)

handel ludźmi

handel ludźmi Witam, Powiedzcie mi proszę dlaczego w kk z 1997 przestępstwo handlu ludźmi jest w art 189a, w kk z komentarzem z 2008 w art 253 a z kolei w kk z 2011 znów w art 189a?? Piszę pracę (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Mam zamiar wnieść o obniżenie alimentów .

Mam zamiar wnieść o obniżenie alimentów . Się podepnę . Płace od 3 lat alimenty od momentu wyprowadzenia się z domu , jeszcze przed wyrokiem 500 pln . Ani razu się nie spóźniłem mam zlecenie (...)

Anons towarzyski czy prostytucja?

Anons towarzyski czy prostytucja? Hej wszystkim forumowiczom. Przejdę do rzeczy, czy ogłoszenie na portalu społecznościowym że sprzedam swoje nagie zdjęcia za przelew bankowy lub przekaz pieniężny (...)

Prostytucja

Prostytucja Czasami zdarza mi się korzystać z usług agencji towarzyskich, ale nawet nie zastanawiałem się, na ile legalne jest istnienie takich "przybytków"... Co się stanie, jeśli np. podczas (...)

Prostytucja a Prawo Polskie.

Prostytucja a Prawo Polskie. Witam, mam pytanie czy prostytucja w Polsce jest legalna? Nie chodzi mi o stręczycielstwo, tylko o samą prostytucję, czy jest dozwolona i w jakim zakresie? Prostytucja tak, (...)

Prostytucja nie jest karalna?

Prostytucja nie jest karalna? Czy prostytucja sama w sobie jest karalna? Bo jeśli taka kobieta dobrowolnie zgadza się na seks a mężczyzna ot po prostu daje jej pieniądze w ramach wdzięczności to (...)

prostytutka chce kupić mieszkanie

prostytutka chce kupić mieszkanie Znam pewną dziewczynę, która trudni się prostytucją i nie powiem - zarabia całkiem nieźle. Teraz ma zamiar kupić sobie mieszkanie, ale jak wiecie, prostytucja (...)

adopcja ze wskazaniem a wyrok przyszłych rodziców

adopcja ze wskazaniem a wyrok przyszłych rodziców Witam w krótce będziemy się starać o adopcje ze wskazaniem ale okazało sie że w spólnie z żona zostaliśmy skazani z artykułu 158 par 1 KK (...)

adopcja a urlop macieżyński

adopcja a urlop macieżyński Mam takie pytanie, przekazałam dziecko do adopcji ze wskazaniem, ale sprawa w sądzie się jeszcze nie odbyła, czy mam teraz prawo do urlopu macierzyńskiego? Do kiedy (...)

adopcja a urlop macierzyński

adopcja a urlop macierzyński Mam takie pytanie, przekazałam dziecko do adopcji ze wskazaniem, ale sprawa w sądzie się jeszcze nie odbyła, czy mam teraz prawo do urlopu macierzyńskiego? Do kiedy (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Alimenty w ANGLII

Alimenty w ANGLII Czy ktos wie jaka jest wysokosc alimentow w UK? Oboje przebywamy za granica tzn. Byla zona i ja. Ona chce zalozyc sprawe o alimenty i zapowiada ze pusci mnie z "torbami" Please (...)

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

Przejęcie banku, a Klient?

Przejęcie banku, a Klient? Witam W maju 2008 roku zawarłem umowę kredytową z Cetelem Bank na zakup motocykla. W lutym b/r otrzymuję sms-a z Sygma Banque o zaległości w spłacie. Moja pierwsz reakcja, (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Praca w banku

Praca w banku Oczekuję gorącej dyskusji, bo i temat jest gorący. Problem którym chcę się podzielić dotyczy ok.30 tys. osób w Polsce. Pracownicy jednego z największych banków obligatoryjnie są (...)

Porady prawne