Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

Pomiędzy sąsiadami nieruchomości bardzo często dochodzi do napięć, które powodują, że mieszkanie w danych warunkach staje się uciążliwe. Spowodowane jest to niejednokrotnie tym, że właściciel określonego gruntu wykonuje pewne działania, których skutek odczuwalny jest w obrębie nieruchomości sąsiedniej np. wytwarzanie hałasu, przykrych zapachów, zanieczyszczanie powietrza, zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego.

Najczęściej dochodzi do konfliktów pomiędzy właścicielami nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Może się jednak zdarzyć i zdarza, że spokój zakłóca korzystanie z dalszej nieruchomości. Dlatego sąsiedztwo należy rozumieć szeroko, nie tylko bezpośrednie, ale także dalsze np. huta, znajdująca się 1 kilometr od twojej nieruchomości wytwarza opary, które znacznie przekraczają dopuszczalne normy.

Pogodzeniem interesów sąsiadów zajmuje się prawo sąsiedzkie. Jego istotą jest to, że normy w nim zawarte nakładają - we wzajemnym interesie - pewne obowiązki i ograniczenia.

Co to są immisje?

Właściciel nieruchomości może oddziaływać i oddziałuje na grunt sąsiedni. Takie oddziaływania nazywane jest mianem immisji. Takie działania - w przeciwieństwie do fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiada - polegają na czynnościach dokonywanych na gruncie własnym, których skutki występują na gruncie sąsiednim. Fizyczne wtargnięcie na grunt sąsiada jest zawsze zakazane.

Pojęcie immisji nie jest pojęciem jednolitym. Skoro może dochodzić do różnych oddziaływań, to prawo musi jedne dopuścić, inne zaś - nadmiernie naruszające interes sąsiada - zakazać, aby w ten sposób eliminować, a przynajmniej minimalizować konflikty mogące powstać w stosunkach sąsiedzkich. Ustawodawca stara się znaleźć "złoty środek", który godziłby sprzeczne interesy poszczególnych właścicieli.

Porady prawne

Jakie są rodzaje immisji?

Immisje mogą być:

  1. Bezpośrednie - polegają one na bezpośrednim skierowaniu jakichś substancji (np. ścieków, opadów) na grunt sąsiedni za pomocą specjalnych urządzeń. Wywołują więc skutek podobny jak fizyczna ingerencja i dlatego podobnie są zakazane;

  2. Pośrednie - polegają na pośrednim oddziaływaniu na grunt sąsiedni (np. wytwarzanie hałasów, pyłów, gazów, dymów, wstrząsów, fal elektromagnetycznych). Immisje pośrednie można podzielić na:

    • materialne - polegające na przenikaniu na nieruchomość sąsiednią cząstek materii lub pewnych sił (np. hałasy, pyły);

    • niematerialne - polegające na oddziaływaniu tylko na sferę psychiki właściciela tej nieruchomości, poczucie bezpieczeństwa czy estetyki (np. obawa spowodowana zgromadzeniem na nieruchomości sąsiedniej dużej ilości materiałów łatwopalnych).

O ile immisje bezpośrednie są zakazane, o tyle immisje pośrednie są dozwolone, ponieważ powodujące je działania nie powodują ingerencji w cudzą własność. Istnieją tu jednak pewne ograniczenia.

Jakie zakłócenia korzystania z nieruchomości sąsiednich są zakazane?

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą od położenia nieruchomości (np. jeśli sąsiednia nieruchomością jest lokalna kotłownia to możemy w większym stopniu dopuścić się emisji dymu niż jeśli sąsiednią nieruchomością byłoby sanatorium dla chorych na astmę).

Należą tu takie działania, jak np. wytwarzania ciepła, pary, dymu, pyłu, gazów, ciepła, hałasów, spalin, zapachów, wstrząsów, hodowanie pszczół. Tak więc dla oceny czy w danym przypadku określone działanie właściciela nieruchomości sąsiedniej będzie zakazane czy też nie, decydować będzie zdrowy rozsądek - jeśli działanie to zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich w określonych warunkach ponad przeciętną miarę, to działanie takie nie będzie dopuszczalne. Ocena dokonywana jest przez sąd na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących teren, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osoby zainteresowanej.

Co zrobić, jeżeli sąsiad dokonuje zakazanych działań?

W razie immisji przekraczających dopuszczalną miarę, właściciel może wytoczyć powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jeżeli takim działanie wyrządzona została dodatkowo szkoda - jej naprawienia można żądać na zasadach ogólnych.

Czy tylko właściciel może żądać zakazu immisji?

Korzystanie z takiego powództwa może mieć miejsce także w stosunkach między osobami, którym służy inne niż własność prawo do nieruchomości.

Pamiętaj, że:

  • W przypadku dokonania zabudowy, która zakłócałaby korzystanie z nieruchomości sąsiedniej, nie ma znaczenia okoliczność, że zabudowa odbywa się zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na taką budowę,

  • Najpierw zawsze warto porozmawiać z sąsiadem w celu usunięcia zakłóceń. Droga sądowa powinna być ostatecznością

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad nadsypał na swojej działce ziemi w taki sposób, że teren jego posesji, graniczący z moją został podwyższony o 80 cm w najwyższym punkcie. Obie działki graniczyły ze sobą w ustalonych warunkach terenowych od przeszło 20 lat. Z tego co mi wiadomo, wykonanie w/w nasypu (podniesienia poziomu działki), nie było nigdzie ujęte w żadnym z planów (zagospodarowania terenu, (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu. Pozwalają (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele okien, z których widzi cały mój ogródek. Sąsiad stanowczo protestuje przeciwko jakimkolwiek (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

  Stan faktyczny   Od dłuższego czasu sąsiedzi są kłopotliwi. Uciążliwość polega na bardzo głośnym słuchaniu muzyki w godzinach nie objętych ciszą nocną. Natężenie dźwięku jest na tyle duże, iż ogranicza lub wręcz uniemożliwia np. oglądanie telewizji słuchanie radia czy prowadzenie rozmów w pomieszczeniach bezpośrednio nad pomieszczeniami, w których (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzę gastronomię. Lokal znajduje się w patio budynku postawionego na planie litery U. Patio jest podniesione w stosunku do ulicy o pół piętra. Wejście do lokalu jest tylko z wewnątrz patio, nie ma bezpośredniego wejścia z ulicy. Tak samo jedyna droga zaopatrzenia możliwa jest tylko przez wjazd (...)

TK o roszczeniach dot. obszaru ograniczonego użytkowania...

TK o roszczeniach dot. obszaru ograniczonego użytkowania...

22 lipca 2021 r.  Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej M. A. i M. A. dotyczącej łączenia skutków prawnych upływu terminu do wystąpienia z roszczeniem rekompensującym ograniczenia korzystania z nieruchomości – z obowiązywaniem aktu prawa miejscowego (rozporządzenia wojewody). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że (...)

Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego warto go bronić. W tym celu dobrze jest wiedzieć, jakie prawa przysługują nam w dochodzeniu swoich roszczeń przeciwko naruszającym społeczne normy nakazujące zachowanie ciszy w nocy.   Cisza (...)

Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie w Sejmie, ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, zatem wykroczeń szczególnie uciążliwych dla obywateli, takich jak np. wybryki chuligańskie oraz zakłócanie porządku publicznego i (...)

Skierowanie oskarżonego na badania psychiatryczne - opinia prawna

Skierowanie oskarżonego na badania psychiatryczne - opinia prawna

 Stan faktycznyZostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 Kodeksu karnego, tj. narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W toku postępowania sąd stwierdził, że moje wybuchowe zachowanie na sali sądowej kwalifikuje się do podjęcia badań w zakresie mojego zdrowia psychicznego. W wyniku mojego (...)

Dwa miliony mandatów za 241 milionów złotych. Nowy raport MSW

Dwa miliony mandatów za 241 milionów złotych. Nowy raport MSW

Ponad 3 miliony interwencji przeprowadzili strażnicy miejscy w 2012 roku – wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nałożono prawie 2 miliony mandatów na łączną kwotę 241 mln złotych. Ponad 80 procent wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Ponad milion ujawnionych wykroczeń związanych z łamaniem przepisów ruchu (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Przy drugiej mojej granicy działki położone są dwie działki o kilkunastu i kilkudziesięciu m. kw., jako pozostałość z dawnych podziałów, oddzielające moją działkę od drogi gminnej. Sytuacja jest niewygodna choćby ze względu na kwestię dojazdu, utrzymania porządku itp. Stan rzeczy ujawnił się podczas korekty pomiarów geodezyjnych. Co można, oprócz standardowej (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. Ze względu na atrakcyjność jej położenia chciałam otworzyć sobie kiosk w którym sprzedawałabym (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia powierzchnia w gminie to 9 ha). Wtedy 11,07 ha będzie moim siedliskiem. Złożę wniosek o WZZT, (...)

Co z hałasem w dużych miastach?

Co z hałasem w dużych miastach?

Od 2012 roku w Polsce obowiązują nowe normy dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego. Dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają 70 dB. Z dnia na dzień, po wprowadzeniu nowych przepisów, spadła drastycznie liczba mieszkańców miast zagrożonych uciążliwymi odgłosami oraz ilość miejsc wymagających ochrony akustycznej. Światowa Organizacja (...)

Naukowcy przestrzegają przed słuchaniem zbyt głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych

Naukowcy przestrzegają przed słuchaniem zbyt głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych

Jak wynika z opublikowanej dzisiaj opinii Komitetu Naukowego UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) słuchanie głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. W opinii tej stwierdzono, że 5-10 % osób korzystających z przenośnych odtwarzaczy muzycznych narażonych jest na (...)

Interesy polskich kolejowych przewoźników towarowych zagrożone

Interesy polskich kolejowych przewoźników towarowych zagrożone

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r., na posiedzeniu Komitetu Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei (RISC), Polska poruszyła problem równego przestrzegania prawa unijnego przez wszystkie państwa członkowskie, w związku ze stosowaniem okresów przejściowych, które umożliwiają dostosowanie się podmiotów rynku kolejowego w Polsce do nowych (...)

Posłowie o bezpieczeństwie w rolnictwie i narażeniu na hałas

Posłowie o bezpieczeństwie w rolnictwie i narażeniu na hałas

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, obradująca 19 listopada br. w siedzibie parlamentu pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego, zapoznała się z informacjami Państwowej Inspekcji Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie oraz o bezpieczeństwie pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne. W posiedzeniu uczestniczyła Iwona Hickiewicz, zastępca (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu w 2007 roku Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu negatywnym, określonym w art. 23 (...)

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację programów operacyjnych. Wnioski? Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnił skuteczną koordynację realizacji celów inwestowania funduszy unijnych i związanych z nimi wskaźników. Instytucje zarządzające należycie monitorowały wdrażanie programów. Fundusze unijne pod czujnym (...)

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

  Problematyka cen transferowych jest obecnie cieszącą się największym zainteresowaniem kwestią w prawie podatkowym. Do takiej sytuacji przyczyniło się między innymi wzmożone zainteresowanie cenami transferowymi ze strony organów podatkowych. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią istotną część wszystkich transakcji gospodarczych. W literaturze wskazuje (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Na jakich zasadach przysługują płatności bezpośrednie? Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu (...)

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. Ile mają wynieść płatności bezpośrednie za 2018 r.? W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane (...)

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Nowelizacja w zakresie płatności bezpośrednich Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów (...)

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

Czego dotyczy nowa ustawa? 30 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. Jej celem jest realizacja zasady „zanieczyszczający płaci”.   Przepisy nowej ustawy stosuje się do bezpośredniego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Mam problem z moim sąsiadem który mieszka za ścianą. W różnych porach dnia puszcza bardzo muzykę. Zorganizował również parokrotnie imprezy, na których było tak głośno że byłam zmuszona (...)

Zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości (immisje)

Zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości (immisje)

Jak obronić się przed hałasem urządzenia grzejnego (klimatyzatorem lub czymś podobnym - bo na razie nie wiadomo jest jeszcze co to jest), które emituje niski dzwięk oraz dzwięki podobne do pracującej (...)

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Czy w polskim prawie są jakiekolwiek przepisy zabraniające/ograniczające parkowanie pojazdów na gaz LPG w garażach podziemnych wielostanowiskowych? Mam miejsce w takim garażu pod budynkiem mieszkalnym (...)

Wybudowanie ogrodzenia

Wybudowanie ogrodzenia

Granica działki została wytyczona przez geodetę sądowego. Zapadł wyrok w sądzie cywilnym w sprawie rozgraniczenia. Po upływie jakiego czasu mogę zacząć budować ogrodzenie? Co mam zrobić jeśli (...)

Granice wykonywania prawa własności nieruchomości

Granice wykonywania prawa własności nieruchomości

W jaki sposób Kodeks cywilny określa granice wykonywania prawa własności nieruchomości? Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać (...)

Kłopotliwy pies sąsiada

Kłopotliwy pies sąsiada

Mieszkam na osiedlu o zabudowie szeregowej w domu stanowiącym 1/2 bliżniaka. Mój bezpośredni sąsiad ma psa, dużego wilczura. Pies praktycznie traktowany jest jak pies podwórzowy. Cały dzień przebywa (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z (...)

Prawo budowlane - odległość roślin od granicy działek

Prawo budowlane - odległość roślin od granicy działek

Czy prawo budowlane określa minimalną odległość od granicy działki w jakiej można zasadzić drzewa lub iglaki? Przepisy najistotniejszego w tej mierze rozporządzenia o warunkach technicznych, (...)

Immisja smrodu do mieszkania

Immisja smrodu do mieszkania

Kilka miesięcy temu sąsiad uruchomił pod moim mieszkaniem produkcję pizzy. Smród pizzy i oleju w zależności od kierunku wiatru i ciśnienia atmosferycznego roznosi się po całym moim mieszkaniu. (...)

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

W lipcu 2008 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys z (...)

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości Wójt Gminy ustalił przebieg granicy pomiędzy działkami moją i mojego sąsiada. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 10.06.2010r. W wyniku tego rozgraniczenia (...)

Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaskarżył ją sąsiad będący stroną postępowania, a SKO utrzymało ją w mocy (przyczyną zaskarżenia było zdaniem sąsiada (...)

Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej

Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej

Sąsiad na działce obok (ogólne przeznaczenie budowlane jak to na wsi) założył skład z węglem. Problem jest z tym, że dowozi czasami 2 tiry węgla na tydzień przez co przejeżdża blisko granicy, (...)

Immisje bezpośrednie a pośrednie

Immisje bezpośrednie a pośrednie

Jaka jest różnica między immisjami bezpośrednimi a pośrednimi? W doktrynie rozróżnia się podział immisji na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie immisje to ingerencja w sferę cudzej (...)

Immisje - jak się bronić

Immisje - jak się bronić

Jak zmusić sąsiada do zabezpieczenia własnej nieruchomości przed wytwarzaniem immisji? Czy można bronić się przed immisjami powstałymi na skutek zaniechania sąsiada? Odwołując się do brzmienia (...)

Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

Sąsiad prowadzi działalność gospodarczą - zaraz przy moim ogrodzeniu - polegającą na świadczeniu usług lakierniczych. Zakład ów emituje czasem nieznośny hałas. Dodatkowo, część oparów (...)

Immisje materialne i niematerialne, zdefiniowane przez doktrynę prawa cywilnego

Immisje materialne i niematerialne, zdefiniowane przez doktrynę prawa cywilnego

W jaki sposób oddziałują na sąsiednią nieruchomość immisje materialne i niematerialne, zdefiniowane przez doktrynę prawa cywilnego? Podział doktrynalny rozróżnia immisje materialne i (...)

Ścięcie drzewa z sąsiedniej działki

Ścięcie drzewa z sąsiedniej działki

Sąsiad posiada drzewo, które rośnie blisko mojej działki. Zamierzam się budować, a topola stwarza zagrożenie dla nowego budynku. W jaki sposób mogę prawnie dochodzić od sąsiada, aby ściął (...)

Postępowanie o wykroczenie-zakłócanie spokoju

Postępowanie o wykroczenie-zakłócanie spokoju

Moja teściowa, u której aktualnie przebywają moje małoletnie córki, podczas próby mojego spotkania się z dziećmi, wezwała policję, zarzucając mi, iż naszedłem jej mieszkanie i zakłócałem (...)

Zakłócanie spokoju

Zakłócanie spokoju

Czy zakłócanie spokoju przez hałasujące maszyny może stanowić wykroczenie? Zachowania, polegające na używaniu maszyn sprzątających generujących duży hałas, szczególnie w godzinach (...)

Zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada

Zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada

Jaka kara grozi za zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada? Zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem określonym w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, kto krzykiem, (...)

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku publicznego

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku publicznego

W jaki sposób Kodeks wykroczeń sankcjonuje zakłócanie porządku publicznego? Zastosowanie tutaj znajdzie przepis art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem ten, kto krzykiem, (...)

Zakłócenie porządku publicznego

Zakłócenie porządku publicznego

Jak w świetle Kodeksu wykroczeń należy rozumieć sformułowania: \"porządek publiczny\" oraz \"miejsce publiczne\"? W szczególności, czy zakłócanie spokoju nocnego poprzez głośne awanturowanie (...)

Służebność przesyłu a koszty notarialne

Służebność przesyłu a koszty notarialne

Moja mama dwa tygodnie temu sprzedała działkę pewnemu małżeństwu. Obok działki sprzedanej mieści się jeszcze jedna działka mamy, która w kolejności jest jakby wcześniejsza, a sprzedana za (...)

Wymagane odległości między budynkami

Wymagane odległości między budynkami

Zamierzam wybudować na cele mieszkalne lub agroturystyczne. W jakiej odległości powinien być usytuowany nowy budynek od budynku drewnianego sąsiada, który jest postawiony tuż przy granicy działki? (...)

Dostęp nieruchomości do światła słonecznego

Dostęp nieruchomości do światła słonecznego

Od 2 lat wynajmuję lokal mieszkalny w prywatnym budynku (nie ma szczegółowego regulaminu dla mieszkańców ani żadnej rady czy wspólnoty w tym obiekcie). Do mojego mieszkania przylega taras, który (...)

Odległość budynku od działki niezabudowanej

Odległość budynku od działki niezabudowanej

Inwestor zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który (...)

Warunki zabudowy - zasada dobrego sąsiedztwa

Warunki zabudowy - zasada dobrego sąsiedztwa

Posiadam 14 hektarów gruntów rolnych. Otrzymałem warunki zabudowy na zabudowę zagrodową, jak również pozwolenia na budowę. Budowa jednak jeszcze nie została rozpoczęta. Czy mogę na tym etapie (...)

Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli pochodzący z sąsiednich (...)

Hałas w mieszkaniu w dzień

Hałas w mieszkaniu w dzień

Jestem studentem szkoły muzycznej i chciałbym kupić do swojego mieszkania (4 piętrowy budynek w Warszawie) pianino akustyczne. Pianina takie potrafią być w miarę głośne (zależy to od modelu, (...)

FORUM PRAWNE

Wielki "smród"

Wielki "smród" Mieszkam w niedużej miejscowości (ok. 30 tys. mieszkańców), w której ulokował swój zakład pewien przedsiębiorca. Produkuje on mianowicie na olbrzymią skalę grzybnię pieczarek. (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Jak prawo definiuje ciszę nocną?

Jak prawo definiuje ciszę nocną? Jak prawo definiuje ciszę nocną? Cisza nocna służy przede wszystkim zapewnieniu każdemu prawa do wypoczynku, trwa ona od godziny 22 do 6 rano w tym czasie nie (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Hałas w mieszkaniu.

Hałas w mieszkaniu. Mieszkam w bloku spółdzielczym wielorodzinnym.Są to mieszkania własnościowe.Mam sąsiada,który gra dość głośno na instrumencie 2-3 razy w miesiącu po kilkanaście minut.Podobno (...)

Akustyka w mieszkaniu - tragedia proszę o pomoc co zrobić :/

Akustyka w mieszkaniu - tragedia proszę o pomoc co zrobić :/ Witam Serdecznie Wszystkich. Mianowicie piszę w sprawie która nie daje mi spać ? mianowicie zakupione mieszkanie od dewelopera. Zakupiłem (...)

dojazd do pól rolnych , wspólny mostek ze sąsiadem

dojazd do pól rolnych , wspólny mostek ze sąsiadem Witam! W 2013 roku odziedziczyłem nieruchomośc rolna zabudowaną. Zaplanowałem, że będę prowadził gospodarstwo "samowystarczalne" połączone (...)

bezprawne wejście sasiada na działkę

bezprawne wejście sasiada na działkę Moi rodzice aktualnie są właścicielem działki. Mój dziadek ? poprzedni właściciel tej działki udostępnił (bez wpisów do ksiąg i prawdopodobnie żadnych (...)

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej? Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest to działanie (...)

zakłócanie ciszy dziennej,

zakłócanie ciszy dziennej, Czy jazda na rolkach po mieszkaniu przez dzieci lub odbijanie piłki w pokoju dziecka moze byc uznana za zakłócanie ciszy dziennej?? Kto wówczas ponosi za to odpowiedzialność (...)

zakłócanie spokoju

zakłócanie spokoju Witam Mam problem z uciążliwa sąsiadką, która wciąż mnie nachodzi i upomina, że zbyt głośno zachowują się moje córeczki. Dodam że mam dosyć spokojne dzieci jedna ma (...)

zakłócanie ciszy nocnej

zakłócanie ciszy nocnej witam Mam takie pytanie co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?Z góry dziękuję za pomoc

Zakłócanie ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej Witam Byłem na imprezie na działce u znajomego, słuchaliśmy muzyki, robiliśmy grilla i rozmawialiśmy. Nagle na podwórko weszła policja, spisała gospodarza i wystawiła (...)

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

NIeznośny hałas w ciągu dnia

NIeznośny hałas w ciągu dnia Mieszkam w bloku wielorodzinnym. Mam sąsiadkę której 4 letni syn jeździ w mieszkaniu na hulajnodze, jest to dość okropny dźwięk zwłaszcza że w domu nie ma dywanów, (...)

Uciążliwy hałas - prośba o radę

Uciążliwy hałas - prośba o radę Zwracam się z ogromna prośbą o pomoc. Sprawa dotyczy uciążliwego hałasu dobiegającego od strony sąsiada. Mieszkam w domu jednorodzinnym a obok została wybudowana (...)

Porady prawne