19.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jak uzyskać odroczenie zasadniczej służby wojskowej?

19 lipca 2006 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej. Zastąpi ono obowiązujące do tej daty rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie odroczenia.  

Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej jest złożenie przez poborowego pisemnego, udokumentowanego i uzasadnionego wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień

Porady prawne

Wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej poborowy składa do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na jego miejsce pobytu stałego albo jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. 

Organ przyjmujący wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej powinien, zgodnie z rozporządzeniem poinformować poborowego, że udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej spowoduje zmianę okresu jego podlegania obowiązkowi odbycia tej służby oraz zmianę przewidywanego terminu jego przeniesienia do rezerwy. Adnotację o udzieleniu tej informacji zamieszcza się na wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej i przedstawia poborowemu do podpisu, a w przypadku odmowy złożenia podpisu sporządza się adnotację w tej sprawie. 

Jeżeli wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej został złożony przez poborowego w inny sposób niż osobiście w wojskowej komendzie uzupełnień, informację o skutkach odroczenia zamieszcza się w pouczeniu decyzji o udzieleniu tego odroczenia. 

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej?

We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny należy zamieścić: 

 • imię i nazwisko poborowego, 

 • datę i miejsce urodzenia poborowego, 

 • adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej; 

 • numer ewidencyjny PESEL poborowego, 

 • wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. 

Do wniosku trzeba ponadto dołączyć decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki.  

We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej, zamieszcza się: 

 • imię i nazwisko poborowego; 

 • datę i miejsce urodzenia poborowego; 

 • adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej; 

 • numer ewidencyjny PESEL poborowego; 

 • nazwę uczelni, szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli.  

Do wniosku dołącza się zaświadczenie rektora szkoły wyższej albo dyrektora szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli. 

Jeżeli poborowy pobiera naukę w szkole wyższej ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów. Zamiast tego zaświadczenia można przedłożyć indeks szkoły wyższej z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów. W przypadku zakładu kształcenia nauczycieli jest to indeks kolegium z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) nauki, a w przypadku poborowego pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej, jest to świadectwo szkolne z wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku (semestru) nauki oraz legitymacji szkolnej z wpisem o rozpoczęciu nauki w kolejnym roku (semestrze). 

We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na wybór na posła lub kandydowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się: 

 • imię i nazwisko poborowego; 

 • datę i miejsce urodzenia poborowego; 

 • adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej; 

 • numer ewidencyjny PESEL poborowego; 

 • informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie odroczenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

Kiedy żołnierze mogą być zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo? Co do zasady czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy, a służbę tę odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie.   Żołnierze mogą być jednak zwolnieni z zasadniczej (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej (...)

Projekt zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP

Projekt zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP

W Senacie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W ramach nowelizacji określono m.in:Kategorie zdolności do czynnej słuzby wojskowejWprowadzono do ustawy oznaczenie oraz przydatność poborowych do służby, w zależności od nadanej kategorii. I tak:kategoria (...)

Powszechny obowiązek obronny studentów i absolwentów - opinia prawna

Powszechny obowiązek obronny studentów i absolwentów - opinia prawna

Stan faktyczny Moja sprawa dotyczy możliwości powołania mnie do przeszkolenia wojskowego. Hronologicznie miały miejsce następujące zdarzenia: 1. marzec 2002 zakończenie studiów licencjackich 2. marzec 2002 rozpoczęcie studiów magisterskich 3. listopad 2002 wydanie decyzji WKU o odroczenie (...)

Jak uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku?

Jak uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, obywatel (...)

Jak zaciągnąć się do woja?

Jak zaciągnąć się do woja?

22 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej. Określa ono tryb postępowania w sprawach ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej.   Jak (...)

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Jaki projekt dotyczy służby wojskowej?31 marca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Jakie zmiany (...)

Pora na pakiet profesjonalizacyjny w służbie wojskowej...

Pora na pakiet profesjonalizacyjny w służbie wojskowej...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy: tzw. pakietu profesjonalizacyjnego, umożliwiającego przejście od modelu służby z poboru do służby ochotniczej, rozbudowy korpusu żołnierzy nadterminowych, którzy stanowić będą (...)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie (...)

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Od 23 kwietnia 2022 r. żołnierz, który po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stanie się niezdolny do pracy, może otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej bez okresu wyczekiwania. (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano (...)

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeżeli nie możesz pracować ze względu na swój stan zdrowia, to możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dowiedz się, kto i jak może ją dostać. Kto może uzyskać rentę?  Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania: 1. (...)

Studenci do woja...

Studenci do woja...

MNiSW razem z MON będą szkolić studentów Już niedługo studenci-ochotnicy będą mogli doświadczyć wojskowego drylu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomi pilotażowy program „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach (...)

Ważne dla poborowych!

Ważne dla poborowych!

Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do poboru;  treść obwieszczenia;  wzory (...)

Przed jakimi sądami będą sądzeni żołnierze?

Przed jakimi sądami będą sądzeni żołnierze?

Jakie sprawy teraz podlegają orzecznictwu sądów wojskowych i co przewidują przepisy? Obecnie Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego przewidują, iż tylko do dnia 31 grudnia 2007 r., orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o wszystkie (...)

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym; Rejestru publicznego. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy (...)

Przeniesienie do rezerwy

Przeniesienie do rezerwy

Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże na mocy decyzji z 4.03.2002 (...)

Odroczenie służby wojskowej

Odroczenie służby wojskowej

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracujący prawie 3 lata, nieposiadający wyższego wykształcenia, dostał wezwanie do wojska. Czy jest jakiś przepis pozwalający pracodawcy (...)

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę od 2002 r. na czas nieokreślony. Otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na 9 miesięcy od 19.05.2007 r., w karcie jest tylko dzień stawienia się i (...)

Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też mogę już teraz zgłosić się (...)

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku (...)

Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. Po tym czasie komisja przyznała (...)

Definicja końca roku studiów

Definicja końca roku studiów

Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby wojskowej może być pobieranie (...)

Pieniądze za zaległy urlop

Pieniądze za zaległy urlop

Od października 1998 roku do dnia dzisiejszego nie byłem jeszcze na urlopie i prawdopodobnie na ten urlop nie pójdę. Mam przepracowane 25 lat. Chcę by prezes firmy, w której pracuję wypłacił mi (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Wynagrodzenie chorobowe a okres wyczekiwania

Wynagrodzenie chorobowe a okres wyczekiwania

Pracownik rozpoczął pracę od 07.01.2008 r., nie ma 10 lat stażu pracy, nie jest absolwentem. W dniu 29.01.2008 pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 29.01. do 30.01.2008 r. Czy w powyższej (...)

Pojęcie świadczenia pracy na gruncie ustawy o dodatkowm wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Pojęcie świadczenia pracy na gruncie ustawy o dodatkowm wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Jak należy rozumieć pojęcie \"świadczenie pracy\" na gruncie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej? Skoro zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (...)

FORUM PRAWNE

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa (...)

Biorąc pod uwagę zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w 2010, co mi grozi za niestawienie

Biorąc pod uwagę zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w 2010, co mi grozi za niestawienie Biorąc pod uwagę zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w 2010, co mi grozi (...)

Dopisanie kategorii prawa jazdy

Dopisanie kategorii prawa jazdy Dzień dobry! Proszę o odpowiedź w następującej kwestii. Posiadam prawo jazdy kategorii B (egzamin zdany w 2003 roku). W 2008 roku zdałem egzamin na kategorię C, (...)

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych Witam, mam status bezrobotnego. Jakie musze spełnić warunki, żeby dostac zasiłek?? trzyma go tylko ten bezrobotny, który: ? w okresie 18 miesięcy (...)

Biorąc pod uwagę zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w 2010, co mi grozi za niestawienie

Biorąc pod uwagę zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w 2010, co mi grozi za niestawienie Biorąc pod uwagę zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w 2010, co mi grozi (...)

Dopisanie kategorii prawa jazdy

Dopisanie kategorii prawa jazdy Dzień dobry! Proszę o odpowiedź w następującej kwestii. Posiadam prawo jazdy kategorii B (egzamin zdany w 2003 roku). W 2008 roku zdałem egzamin na kategorię C, (...)

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych Witam, mam status bezrobotnego. Jakie musze spełnić warunki, żeby dostac zasiłek?? trzyma go tylko ten bezrobotny, który: ? w okresie 18 miesięcy (...)

wniosek o odroczenie kary

wniosek o odroczenie kary Witam, mój chłopak jest na drugiej przerwie w odbywaniu kary, ale za niedługo mu się kończy. czy może już teraz złożyć wniosek o odroczenie kary? proszę o odopowiedź!! (...)

wniosek o odroczenie kary

wniosek o odroczenie kary Zostałem skazany na kare pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy. Złożyłem wniosek o odroczenie wykonania kary i sąd jeszcze do tej pory nie rozpoznał wniosku. Co mam (...)

wniosek o odroczenie kary

wniosek o odroczenie kary Witam, mój chłopak jest na drugiej przerwie w odbywaniu kary, ale za niedługo mu się kończy. czy może już teraz złożyć wniosek o odroczenie kary? proszę o odopowiedź!! (...)

wniosek o odroczenie kary

wniosek o odroczenie kary Zostałem skazany na kare pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy. Złożyłem wniosek o odroczenie wykonania kary i sąd jeszcze do tej pory nie rozpoznał wniosku. Co mam (...)

wyrok w zawieszeniu

wyrok w zawieszeniu Witam, Mam wyrok w zawieszeniu 7 miesięcy na 3 lata. Po jakim czasie moje papiery będą zupełnie wyczyszczone? Kiedy będę mógł się starać o zaświadczenie o niekaralności? (...)

Wyrok w zawieszeniu

Wyrok w zawieszeniu Witam wszystkich. Postaram sie w miare szczegółowo opisac swój problem. Dnia 10 pazdziernika 2006 roku zostałem skazany za czyn z artykułu 291&1 k,k w zb.z art.293&1 k.k w zb. (...)

Odroczenie kary

Odroczenie kary Witam chciałbym się dowiedzieć gdzie można złożyć wniosek o odroczenie kary? Czy pobierana są przy tym jakieś opłaty? Proszę o odpowiedz Czy jeżeli złożyłam (...)

Wniosek o przerwę w karze!!!! Pilne proszę o pomoc;(;(

Wniosek o przerwę w karze!!!! Pilne proszę o pomoc;(;( Proszę o udzielenie informacji czy osoba doprowadzona do aresztu na wykonanie kary pozbawienia wolności może złożyć wniosek o jej wstrzymanie. (...)

Odraczanie rat kredytów w związku z COVID-19

Odraczanie rat kredytów w związku z COVID-19 Dzień dobry. Jeden z banków, w którym posiadam konto zaoferował usługę odroczenia spłaty rat kredytów w związku z COVID-19. Zaproponował dwa warianty: - (...)

Nie chcę iść siedzieć POMOCY!

Nie chcę iść siedzieć POMOCY! Zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu II instancji na karę 3 lat pozbawienia wolności. (przyjęcie korzyści majątkowych, pracowałem w straży granicznej). (...)

odroczenie wyroku - kiedy przedłużać?

odroczenie wyroku - kiedy przedłużać? W którym momencie najlepiej złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary, jeśli poprzednie odroczenie było na pół roku. Czy należy to zrobić przed datą (...)

Opieka nad dwójką małoletnich dzieci

Opieka nad dwójką małoletnich dzieci Witam. Jestem od 4 lat jestem żonaty i mamy dwójkę dzieci w wieku 2.5 i 7 lat. Od dłuższego czasu nam się nie układa, ale jesteśmy razem i w jakiś sposób (...)

odroczenie wyroku

odroczenie wyroku Witam, Zostalem skazany na kare pozbawienia wolnosci w wymiarze roku i 2 och miesiecy zgodnie z sygnatura akt II K 96/04. Jestem poszukiwany europejskim listem gonczym. Od siedmiu lat (...)

Porady prawne