Jedziesz na jakiś czas za granicę? Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne

Osoby wyjeżdżające turystycznie do krajów Unii oraz EFTA: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, powinny zaopatrzyć się w formularz E111. Jest on wydawany na wniosek ubezpieczonego i może być złożony w jeden z następujących sposobów:

 • po osobistym zgłoszeniu się ubezpieczonego,

 • na prośbę złożoną drogą elektroniczną - w późniejszym okresie,

 • na prośbę listowną,

 • na prośbę złożoną faksem.

W przypadku przesłania wniosku o wydanie formularza drogą e-mailową lub faksem, istnieje konieczność osobistego odbioru formularza w celu weryfikacji przedstawionych wcześniej danych z dowodem tożsamości osoby wnioskującej (lub w razie potrzeby również z innymi dokumentami).

Porady prawne

Jak zdobyć formularz E111?

W celu uzyskania formularza E111 należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie formularza wraz z dołączonym do niego aktualnym dowodem opłacenia składki (RMUA, ZCZA, ZUA, odcinek renty bądź emerytury) oraz okazać dowód tożsamości.

Kto i jak wydaje formularze wniosków E106, E109 i E111?

Formularze E106, E109 i E111 wydawane są na wniosek, który może być złożony w jeden z następujących sposobów:

 • po osobistym zgłoszeniu się ubezpieczonego,

 • na prośbę złożoną drogą elektroniczną,

 • na prośbę listowną,

 • na prośbę złożoną faksem.

W przypadku prośby o wydanie formularza drogą elektroniczną, telefoniczną lub faxem, istnieje konieczność osobistego odbioru formularza w celu weryfikacji przedstawionych wcześniej danych z dowodem tożsamości osoby wnioskującej (lub w razie potrzeby również z innymi dokumentami).

Dla jakich osób przeznaczony jest formularz E111?

Należy go pozyskać i następnie złożyć w przypadku wyjazdu turystycznego, krótkiego pobytu u rodziny, krótkiej podróży służbowej. Powinni go także złożyć bezrobotni, poszukujący pracy za granicą oraz członkowie ich rodzin, o ile przebywać będą w tym samym państwie członkowskich co osoba poszukująca pracy. W takim wypadku dodatkowym dokumentem, jaki takie osoby powinny także złożyć jest formularz E303 wydany przez instytucję właściwą w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia (Urząd Pracy).

Formularz E111 jest także przeznaczony dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą lub osób pracujących na własny rachunek, które wykonują działalność w innym państwie członkowskim niż państwo zamieszkania. W takim wypadku dodatkowe wymagane dokumenty to druk E101 lub E102 (wydawany przez ZUS). Ważne jest to, iż o wydanie formularza może również występować pracodawca, wówczas we wniosku, w miejscu przeznaczonym na podpis wnioskującego powinna zostać umieszczona pieczęć pracodawcy wraz z podpisem osoby upoważnionej.

I w końcu formularz E111 jest przeznaczony także dla studentów w trakcie studiów w innym państwie członkowskim oraz towarzyszącym im członków rodzin. W takim wypadku dodatkowym wymaganym dokumentem jest zaświadczenie z polskiej uczelni, potwierdzające status studenta

Pamiętaj, że:

 • Formularz ważny jest przez 2 miesiące kalendarzowe, a w przypadku emerytów i rencistów przez cały okres pobytu za granicą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy,

 • Od dnia 1 czerwca 2004 r. formularz E111, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zastąpiono Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, która pełni rolę formularza E111 (Nie dotyczy to państw członkowskich, które wystąpiły w tym zakresie o okresy przejściowe. Okres przejściowy dla Polski trwa do 31.12.2005 r.),

 • Pracownicy wysłani oraz towarzyszący im członkowie ich rodzin, osoby przebywające w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe w celu odbycia tam studiów lub szkolenia zawodowego oraz towarzyszący im członkowie rodzin korzystają z formularza E111,

 • W celu uzyskania formularza E111 należy złożyć wniosek o jego wydanie wraz z dołączonymi w przypadku pracownika oddelegowanego formularzem E101, który nie jest wydawany na rzecz polskich pracowników wysłanych do pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA (z wyłączeniem Szwajcarii) przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS. Z informacji przekazanych do NFZ wynika, że formularz E101 wydawany jest wyłącznie na wniosek pracodawców, którzy oddelegowują swoich pracowników do pracy w innych państwach członkowskich UE i EFTA (z wyłączeniem Szwajcarii),

 • Wniosek do Oddziału NFZ o wydanie formularza E111 składa ubezpieczony (osoba samodzielnie zarobkująca) lub pracodawca (w przypadku pracowników), oddział NFZ wystawia formularz E111 na podstawie formularza E101 lub E102 i weryfikuje dane w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne