28.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Komunikat MSWiA w sprawie raportu NIK nt. kontroli realizacji projektów e-PUAP i STAP

W związku z publikacją „Epuap na niskim pułapie" zamieszczoną w dniu 27.04.2009 w dzienniku Puls Biznesu oraz komunikatem prasowym NIK wraz z załącznikiem „Informacja o wynikach kontroli realizacji projektów dotyczących elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP)", informujemy że wszystkie aspekty poruszone w przedmiotowym raporcie NIK zostały przez MSWiA wnikliwie przeanalizowane.

Szereg wniosków przedstawionych w raporcie NIK, dotyczącym okresu od stycznia 2005 roku do listopada 2008 roku, jest zbieżnych z diagnozą sytuacji w zakresie informatyzacji przeprowadzoną przez obecne kierownictwo MSWiA na początku 2008 r. W celu poprawy tempa realizacji i jakości projektów teleinformatycznych pozostających w zakresie zainteresowania MSWiA, podjęte zostały działania o charakterze organizacyjnym, kadrowym i legislacyjnym. W ostatnim czasie MSWiA rozpoczęło realizację wielu nowych projektów, które biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz zgłaszane uwagi przez klientów, szczególnie portalu ePUAP, mają znacznie poprawić liczbę i jakość świadczonych usług.

W obecnym stanie platforma ePUAP realizuje wszystkie postawione przed nią zadania, o czym może świadczyć liczba założonych kont i wszczynanych spraw oraz wymienianych dokumentów:

StatystykaIV 2009
Typ podmiotu 
Razem (użytkownicy zarejestrowani - rodzaj podmiotu)9652
Fizyczna3888
Prawna5764
Aplikacje (w tym skrzynka podawcza)3367
Centralne Repozytorium Dokumentów 
- wzory74

Dotychczas urzędy, w tym także MSWiA, umieściły na platformie szereg usług administracyjnych, które umożliwiają klientom załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Obecnie na platformie ePUAP dostępne są m.in. usługi związane z obowiązkiem przyjmowania korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznych Skrzynek Podawczych wynikającym z wymogów Ustawy o informatyzacji. Platforma umożliwia także korzystanie z bardziej zaawansowanych usług, na przykład związanych z dostępem do rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), czy też rejestru wyborców. Najnowszą usługą, która ma umożliwiać koordynację procesu administracyjnego pomiędzy wieloma urzędami różnego szczebla, jest usługa związana z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej. Przygotowana przez MSWiA usługa umożliwiająca składanie wniosku EDG-1 w postaci elektronicznej jest stale rozwijana przy wykorzystaniu integracyjnych możliwości platformy. Dzięki ePUAP zbudowano więc fundament rozwoju nowoczesnej administracji - miejsce umożliwiające wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami teleinformatycznymi administracji.

Druga faza projektu ePUAP charakteryzuje się podejściem usługowym i integracyjnym, tak by portal wkrótce stał się nie tylko punktem kontaktowym w celu załatwiania spraw przez klientów administracji, ale przede wszystkim punktem integracyjnym, za pomocą którego urzędy w poszczególnych procesach administracyjnych będą mogły pozyskiwać informacje z różnych systemów oraz rejestrów teleinformatycznych. Takie podejście ułatwi i przyspieszy załatwianie spraw w urzędach oraz odciąży klientów od konieczności przenoszenia informacji w postaci papierowej pomiędzy urzędami. W ramach ePUAP2 platforma ma zostać wzbogacona o możliwość korzystania przez urzędy udostępniające swoje usługi na ePUAP z większości zbudowanych lub budowanych rejestrów w Polsce. Takie podejście do rozwoju ePUAP umożliwi urzędom oferowanie szerokiego wachlarza usług administracyjnych dla obywateli, bez konieczności integrowania się z wieloma systemami. Jednakże, aby osiągnąć te cele, należy przygotować nie tylko warstwę technologiczną, ale również legislacyjną. W obu zakresach MSWiA pracuje intensywnie, o czym świadczą prowadzone od 2008 roku prace projektowe oraz liczne inicjatywy legislacyjne, także prace integracyjne wspólnie z innymi resortami. Grunt legislacyjny przygotowywany jest w zakresie prac nowelizacyjnych nad ustawą o informatyzacji, Planem Informatyzacji Państwa oraz - we współpracy z Ministerstwem Gospodarki - ustawą o podpisach elektronicznych, czy też ustawą realizującą zalecenia dyrektywy usługowej.

MSWiA prowadzi prace koordynacyjne z pozostałymi resortami w zakresie promowania e-administracji i współpracy platformy ePUAP z innymi systemami administracji rządowej. Poza działaniami opisanymi powyżej, należy przywołać współpracę z Ministerstwem Finansów (prace nad integracją platformy ePUAP z systemem eDeklaracje), Ministerstwem Gospodarki (ePUAP w CEIDG), ZUS, MPiPS, GUS, KBW, MZ, MS, czy MSZ. MSWiA jest też inicjatorem projektu Centralny Model Danych, który przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (KRMIŁ), oznacza rozpoczęcie prac nad systemowym podejściem do integracji rejestrów państwowych w Polsce, co znacznie usprawni funkcjonowanie rejestrów, poprawi ich jakość i ułatwi świadczenie usług administracyjnych drogą elektroniczną.

W celu usprawnienia koordynacji realizowanych dużych projektów informatycznych na początku 2008 roku utworzono Centrum Projektów Informatycznych (CPI MSWiA). Centrum realizując m.in. nowe projekty jak ePUAP2 czy pl.ID potrafiło z ponad 6 miesięcznym wyprzedzeniem względem planowanych harmonogramów uruchomić procedury zatwierdzenia projektów i ich finansowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W CPI MSWiA powołano też Zespół Biznesowy ePUAP, tj. zespół analityków, prawników i ekspertów z dziedziny administracji, którzy mają za zadanie inwentaryzować, a następnie dążyć do umieszczania kolejnych usług administracyjnych na platformie ePUAP, zgodnie z wypracowanymi procedurami modelu świadczenia usług. Działania tego Zespołu skupione są przede wszystkim na współpracy międzyresortowej.

NIK w zaleceniach pokontrolnych wnosił m.in. o:

  • wypracowanie i przedstawienie rządowi koncepcji realizacji II etapu STAP

Trwają prace nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów dot. realizacji STAP, która obecnie jest w konsultacjach międzyresortowych (główne powody to przestarzałość techniczna, konieczność aktualizacji zakresu usług i co szczególnie istotne, pojawi się możliwość wykorzystania środków unijnych, o czym wcześniej nie było mowy). Ponadto doprecyzowano koncepcję konsolidacji obecnych zasobów telekomunikacyjnych administracji publicznej, co pozwoli wprowadzić realne oszczędności, tak aby dla każdego systemu informatycznego nie budowano odrębnej sieci. Przykładem jest warszawski GOVNET wykorzystywany przez wszystkie urzędy centralne oraz rozpoczęta realizacja sieci 112 z funduszy europejskich. W momencie zatwierdzenia ww. uchwały - na posiedzeniu KRMiŁ zostanie zaprezentowana koncepcja II etapu STAP. De facto jest nią projekt nowej uchwały.

  • doprowadzenie do pełnej funkcjonalności e-PUAP i zachęcenie organów administracji do integracji ich rozwiązań z tą platformą.

Na platformie udostępnione zostały odpowiednie usługi sieciowe (WebService, w trybie PUSH i PULL) wraz z dokumentacją i przykładową aplikacją, które umożliwiają integrację systemów dziedzinowych z platformą ePUAP. Rozwiązanie to funkcjonuje już w kilku urzędach i świadczy o technicznej możliwości przeprowadzenia takiej operacji. W praktyce oznacza to, iż urząd posługujący się w postępowaniu administracyjnym systemem obiegu/zarządzania dokumentami, może nie „zaglądając" ręcznie do skrzynek ePUAP-owych, automatycznie pobierać dokumenty i umieszczać je bezpośrednio na właściwym stanowisku pracy. Podobna funkcjonalność działa w drugą stronę, przez co urzędy mogą doręczać dokumenty swoim klientom w postaci elektronicznej, bezpośrednio z własnych systemów poprzez platformę ePUAP.

W celu zachęcenia urzędów do dostarczania elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem portalu ePUAP, MSWiA organizuje także warsztaty, podczas których w praktyczny sposób prezentowane są możliwości integracyjne platformy. W trakcie tych spotkań zbierane są też uwagi i wnioski, które pozwalają stale poprawiać jakość integracyjnych aspektów funkcjonowania platformy. Zdając sobie sprawę ze znaczenia zwiększania świadomości wśród urzędników oraz klientów administracji, MSWiA planuje kolejne warsztaty oraz cykl konferencji w przedmiotowym zakresie. 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ich raport został przyjęty w Rydze przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i ETO. Podpisał go m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najwięcej (...)

Miażdżące wyniki po kontroli NIK: transport nie korzysta z biopaliw

Miażdżące wyniki po kontroli NIK: transport nie korzysta z biopaliw

Mimo zobowiązań Polski wynikających z prawa unijnego i pomocy finansowej państwa, nie udało się upowszechnić w Polsce wykorzystywania biopaliw ciekłych i biokomponentów w transporcie - wynika z raportu NIK. Zainteresowanie jest znikome, o czym świadczy m.in. zaledwie 4,6 proc. samochodów przystosowanych do spalania biopaliw ciekłych kupionych przez administrację publiczną w latach 2009-2012. (...)

NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku - wynika z raportu Najwyższej izby Kontroli. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń (...)

NIK ostro o 112 i systemie ochrony przed klęskami

NIK ostro o 112 i systemie ochrony przed klęskami

Numer alarmowy 112 wciąż sprawia problemy, bo zamiast centrów powiadamiania ratunkowego mamy tylko centra telefoniczne. Zmiana sytuacji raczej nie nastąpi do końca tego roku, jak planowano - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Raport NIK dotyczący systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi podaje przykłady dobrych rozwiązań stosowanych przez inne państwa (...)

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Ustawa z podpisem prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem ustawy jest przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w instytut badawczy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej wszystkim pacjentom na dotychczasowych zasadach. Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym (...)

Projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Projekt przyjęty przez rząd 18 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przewiduje on powołanie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. PIM powstanie w drodze przekształcenia istniejącego obecnie Centralnego Szpitala (...)

Jak instytucje kościelne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego?

Jak instytucje kościelne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego?

Inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego. Jakie instytucje obejmuje przepis Konkordatu? Zgodnie z instrukcją z dnia 15 czerwca 2000 r. dotyczącą zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu), w związku z wejściem w życie (...)

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Od 29 października br. swoją działalność związaną z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 ma prowadzić pierwszy w kraju szpital tymczasowy. Obiekt powstał na terenie Stadionu Narodowego i jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. O rozpoczęciu pracy placówki poinformowali na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Michał Dworczyk (...)

Kontroli nie ma, promienie harcują...

Kontroli nie ma, promienie harcują...

NIK opublikował wyniki najnowszej kontroli. Izba przyjrzała się temu, jak funkcjonuje w Polsce monitoring pól elektromagnetycznych, których źródłem są m.in. nadajniki telefonii komórkowej.  NIK o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej  Wnioski (...)

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty. Poza tym z firmami odbierającymi śmieci (...)

Już w marcu przestrzegano o braku planu ochrony przeciwpowodziowej

Już w marcu przestrzegano o braku planu ochrony przeciwpowodziowej

 W marcu 2010 roku został opublikowany raport NIK-u o bezczynności samorządów w zakresie opracowania planów ochrony przeciwpowodziowej. E-prawnik pisał o raporcie zaraz po jego opublikowaniu. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i raportem opublikowanym na początku 2010 roku.  ochrona przeciwpowodziowa, raport, NIK, powódź

NIK: Ochrona zwierząt wymaga zmian w prawie

NIK: Ochrona zwierząt wymaga zmian w prawie

W ubiegłym roku NIK sprawdziła, jak gminy wywiązują się z zadań związanych z ochroną zwierząt. Chodziło głównie o bezdomne psy i koty, które powinny mieć zapewnioną opiekę w schroniskach. Kontrola wykazała, że poprawa losu bezdomnych zwierząt wymaga m.in. zmian w prawie. NIK zgłosiła szereg wniosków de lege ferenda, o których prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski poinformował (...)

Program LIFE- Środowisko

Program LIFE- Środowisko

Tylko do 30 października 2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu LIFE-Środowisko - Projekty demonstracyjne. To już ostatni termin. Program ten dotyczy dużych innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska. Jakie projekty są współfinansowane? O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty posiadające osobowość prawną z państw Unii Europejskiej (...)

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Rząd w Planie Stabilności i Rozwoju przedstawionym 30 listopada 2008 r. zapowiedział przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym między innymi rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Jest to na razie tylko plan, który nie ma żadnego przełożenia na konkretne decyzje. Jednak powoli następują zmiany w dostępie (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Czym są fundusze strukturalne Unii Europejskiej? Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej (...)

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Będą zmiany w prawie budowalnym... Minister Waldemar Buda na konferencji prasowej zapowiedział zmiany w prawie budowalnym, a wśród nich, rozszerzenie możliwości budowy w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej. Minister przekazał w ręce obywateli także pakiet projektów domów jednorodzinnych do 70 m kw. do pobrania za darmo, (...)

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

PHARE 2003 jest to ostatnią edycją programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania w wyznaczonych terminach wniosków o udzielenie wsparcia. W sumie do rozdysponowania będzie ponad 35 mln EUR. W tej edycji stosunkowo więcej środków przeznaczono na projekty inwestycyjne. Na PHARE 2003 składają (...)

Rejestracja jachtów prosta, szybka, tania i przez Internet

Rejestracja jachtów prosta, szybka, tania i przez Internet

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dotyczy stworzenia jednolitego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej, (...)

Profil zaufany założysz w okienku pocztowym

Profil zaufany założysz w okienku pocztowym

Poczta Polska uruchomiła usługę wspierającą funkcjonowanie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Od 19 grudnia za jej pośrednictwem można aktywować tak zwany profil zaufany, dzięki któremu załatwisz wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Aktualnie usługa dostępna jest wyłącznie w pięciu warszawskich placówkach. Pracownik urzędu pocztowego (...)

E-czynny żal w sprawach karnoskarbowych wciąż możliwy i skuteczny

E-czynny żal w sprawach karnoskarbowych wciąż możliwy i skuteczny

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne. Wolą ustawodawcy było, aby określenie „na piśmie” dotyczyło zarówno (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Kasy fiskalne dla kolejnych grup przedsiębiorców

Kasy fiskalne dla kolejnych grup przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych. Od przyszłego roku ewidencję obrotów będą musiały prowadzić nowe grupy podatników. Przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. Dokument likwiduje zwolnienia z obowiązku (...)

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ruszy OSE Już 1 września przyszłego roku pierwsze szkoły zaczną funkcjonować w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). To nie tylko podłączenie do szybkiego internetu, ale również dostęp do treści edukacyjnych oraz darmowe narzędzia bezpieczeństwa w sieci, pozwalające jednocześnie identyfikować i przeciwdziałać globalnym i lokalnym zagrożeniom. – "Program (...)

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

Oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców, to główne założenia  trzeciego etapu liberalizacji rynku energii. Po wielu miesiącach negocjacji Parlament Europejski przyjął pakiet dyrektyw (...)

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Tańsza energia dla aktywnych odbiorców Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. (...)

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

  Od 1 stycznia 2005 r. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się nowa ulga. Podatnicy mogli więc skorzystać z tej preferencji po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r. Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która poszyrzyła katalog uprawnionych do tej (...)

Internet to miejsce publiczne

Internet to miejsce publiczne

Internet jest miejscem publicznym w rozumieniu prawa - potwierdził Sąd Najwyższy. Uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich, SN nakazał ponowne zbadanie sprawy Mateusza S. Lidera stowarzyszenia Duma i Nowoczesność obwiniono o umieszczenie w miejscu publicznym (czyli w internecie) nieprzyzwoitych napisów i rysunków. Sąd Najwyższy: kasacja RPO zasadna Sąd (...)

Zgłoszenia do programu Certyfikat UKE

Zgłoszenia do programu Certyfikat UKE

Certyfikowanie usług telekomunikacyjnych ma za zadanie przede wszystkim dopingowanie działań operatorów telekomunikacyjnych związanych z bezpieczeństwem użytkowników usług telekomunikacyjnych. Program ma również za zadanie zaszczepianie wśród użytkowników chęci korzystania z mediów elektronicznych w sposób rozważny i bezpieczny. Realizując przedmiotowy Program Urząd chce zwrócić (...)

Ulga na internet w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Ulga na internet w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Na czym polega tzw. ulga na internet? Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki. Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. ##baner## Jakie są warunki (...)

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez Internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie? Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również (...)

Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

Na jakich wnioskach (i czy w ogóle istnieją) należy zgłosić do zmiany do koncesji w MSWIA w zakresie zmiany adresu sp. z o.o. (tj. ulicę i nr) i jakie dokumenty należy dołączyć? Jaki jest termin (...)

Miejsce pobytu dłużnika

Miejsce pobytu dłużnika

Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje iż wypłacona kwota nie wchodzi (...)

Projekty uchwał w spółdzielni mieszkaniowej

Projekty uchwał w spółdzielni mieszkaniowej

Kilkunastu członków spółdzielni mieszkaniowej zgłosiło w ustawowym terminie projekty uchwał i zażądało umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zebrania. Niestety Zarząd nie umieścił tych (...)

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jak zgodnie z przepisami należałoby sklasyfikować czynności wymienione w opisie sytuacji? Czy wzory haftów i projekty ubiorów należy uznać (...)

Stawka VAT na usługi projektantów ubiorów

Stawka VAT na usługi projektantów ubiorów

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi świadczone w ramach 74.87 B (wg PKD)? Według PKD kod 74.87.B określa działalność komercyjną pozostałą, (...)

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 2007 roku spółdzielnia na koszt mieszkańców wykonała ciąg trawników wzdłuż kilku ulic osiedla. Od czasu wykonania do dziś trawniki są niszczone (...)

Firma remontowa niewywiązująca się ze zobowiązania

Firma remontowa niewywiązująca się ze zobowiązania

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Zawarłem ustnie umowę o wykonanie remontu siedziby firmy z jednym z wykonawców. Niestety on się z umowy nie wywiązuje (wykonał tylko część pracy) (...)

Mobilny Internet oraz stałe łącze

Mobilny Internet oraz stałe łącze

Posiadam Internet - stałe łącze. Faktura VAT za Internet jest wystawiona na mnie i na żonę. Od nowego roku posiadam także mobilny Internet, za który to faktury VAT są wystawione tylko na mnie. (...)

Ulga za Internet

Ulga za Internet

Faktury za Internet są wystawiane na moją mamę. Ja dokonuję za nie zapłaty, robiąc przelewy z mojego konta. Obie pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy mama może skorzystać z ulgi (...)

Zawieranie umów przez internet

Zawieranie umów przez internet

Chciałbym świadczyć przez internet usługi związane z tworzeniem stron WWW. Jak wyglada zawieranie umowy przez internet? Co do zasady zawarcie umowy zlecenia przez internet niczym się nie różni (...)

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

Aby pracownik miał stały dostęp do danych firmy, również po godzinach pracy, pracodawca zobowiązał się do pokrywania kosztów stałego dostępu do Internetu, a więc pracownik założył Internet (...)

Telepraca - Internet pracownika

Telepraca - Internet pracownika

Prowadzę serwis internetowy. Będzie obsługiwany przez pracownika niepełnosprawnego pracującego w domu. Czy mogę korzystać z domowej sieci internetowej pracownika? Czy muszę ją podnająć od pracownika? (...)

FORUM PRAWNE

Mieszkanie policyjne

Mieszkanie policyjne Witam ! Chciałbym prosic o porade w pewnej sprawie, a wygląda ona tak: Moj ojciec 40 lat temu dostał służbowe mieszkanie od policji, niestety ostatnio zmarł, a to on był głownym (...)

MSW NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMELDOWANIE MNIE W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM

MSW NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMELDOWANIE MNIE W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM MSW ODMÓWIŁO MI MELDUNKU U BABCI W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM ,NIE PODALI PODSTAWY PRAWNEJ, KTOŚ SIĘ ORIENTUJE W TEJ MATERII ?????????? (PATRYCJA) (...)

Podział MSWiA - Komorowski złożył podpis.

Podział MSWiA - Komorowski złożył podpis. No i jednak dojdzie do podziału MSWiA. Ministerstwo ma zostać podzielone na dwa osobne resorty, administracji i cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych. Pytanie (...)

20 pkt 2 lit.a rozporządzenia MSWiA

20 pkt 2 lit.a rozporządzenia MSWiA Witam. Starałem się o przyjęcie do Policji zdałem kilka testów lecz dziś dostałem informację że moje postępowanie kwalifikacyjne zostało przerwane... na (...)

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

Umowa o dzieło, reklamacja po wystawieniu rachunku

Umowa o dzieło, reklamacja po wystawieniu rachunku Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o rozwiązanie poniższego problemu: Od dnia 2 września zaczęłam współpracę z pewną spółką jako (...)

Innowacyjne projekty mieszkań

Innowacyjne projekty mieszkań Witam, Czy jeśli mam zamiar zainwestować pieniądze w [url=http://www.studioatrium.pl/]nowoczesny projekt domu[/url] jednorodzinnego - coś innowacyjnego (może eko?) (...)

PIRACKI AUTOCAD, a projekty studentów

PIRACKI AUTOCAD, a projekty studentów Witam! Jestem na studiach technicznych. Robimy dużo projektów. Potrzebny nam jest do tego program AutoCAD. Nie stać mnie na orginalną wersje i ściągam pirata. Co (...)

pracodawca- praca nielegalnie

pracodawca- praca nielegalnie Chciałabym się dowiedzieć czy powinnam coś w tej sprawie podjąć kroki, co powinnam zrobić i co to da. Otóż po studiach znalazłam pracę w biurze projektowania wnętrz. (...)

zwracam sie z dosc zlozona sprawa, bardzo poprosze o wycene. Jestem obywatelem RP pacujacym obecnie

zwracam sie z dosc zlozona sprawa, bardzo poprosze o wycene. Jestem obywatelem RP pacujacym obecnie zwracam sie z dosc zlozona sprawa, bardzo poprosze o wycene. Jestem obywatelem RP pacujacym obecnie (...)

kto jest zwolniony z kasy fiskalnej?

kto jest zwolniony z kasy fiskalnej? Otwieram nową działalność gospodarczą i chciałbym się dowiedzieć jakie branże są zwolnione z konieczności rejestrowania kas fiskalnych? Też zakładałem (...)

Internet

Internet Witam Mam takie pytanie jak wygląda sprwa założenia internetu w domu gdzie mam dwa komputery czy będę coś dopłacać jeśli chcę internet mieć w dwóch komputerach?Z góry dziękuję

T-Mobile nie działający blueconnect

T-Mobile nie działający blueconnect Witam, mam taki problem, dnia .26.09.2012 Podpisalłem umowe na internet mobilny z siecią t-mobile w salonie, juz w 1 dniu internet strasznie wolno działal, dziś (...)

czy przelewy przez internet są bezpieczne????

czy przelewy przez internet są bezpieczne???? Witam! mam pewne wątpliwości co do wykonywania przelewów przez internet. Otóż mam internet radiowy i słyszałam, że dobrzy hakerzy są w stanie poznać (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Owołanie od dezycji - pilnie potrzebna pomoc.

Owołanie od dezycji - pilnie potrzebna pomoc. Bardzo Was proszę o pomoc. Sytuacja przedstawia się tak - mojej bliskiej koleżance kończyła się umowa na internet w lipcu. W czerwcu PODOBNO dzwonił (...)

Porady prawne