24.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny  

Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest dwóch właścicieli, którzy mają udziały po 50%. W dniu dzisiejszym spółka praktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej - ujemne kapitały własne. Przebywam za granicą i chciałbym rozwiązać ten problem. Nie jestem członkiem zarządu.  Byłem nim w momencie założenia spółki w wrześniu 2000 r., złożyłem rezygnację w połowie 2001 r.. Od tego momentu zarząd był jednoosobowy i jest nim drugi wspólnik (wpis w KRS). Od kilku lat zabiegałem o sprzedaż udziałów. Zgodnie z umową spółki drugi wspólnik miał prawo pierwszeństwa i musiał wyrazić zgodę na nowego nabywcę, ale nic z tego nie wychodziło. Usiłowałem też doprowadzić do likwidacji spółki, ale także brak było zrozumienia z drugiej strony. Kilka tygodni temu pojawił się ewentualny nabywca wszystkich udziałów spółki. Stąd też moje pytanie o skutki podatkowe w stosunku do mojej osoby. Jeśli ta transakcja nie dojdzie do skutku, to kolejnym moim działaniem byłoby doprowadzenie do likwidacji spółki. Upadłość raczej nie wchodzi w grę, już raz sąd odrzucił wniosek ze względu na brak środków w spółce.

Porady prawne

 Opinia prawna

Dopuszczalność zbycia udziałów

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 200 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przedmiotem obrotu. Najbardziej typowym zdarzeniem, w wyniku którego następuje odpłatne zbycie udziałów, jest sprzedaż. Zasady zbycia udziałów w spółce z o.o. normują przepisy Kodeksu spółek handlowych.  

Udziałowcy spółki z o.o. mogą odstępować posiadane udziały w zamian za zapłatę ustaloną w umowie. Obrót ten może być jednak ograniczony w umowie spółki. Umowa nie może wyłączyć uprawnienia do zbycia  udziałów, ale może uzależnić zbywalność udziałów od zgody spółki lub określać inne reguły ograniczenia zbywalności. Z załączonych do zapytania prawnego kopii aktów notarialnych stanowiących umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz protokołów zgromadzeń wspólników wynika, iż § 9 umowy spółki przewiduje konieczność uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zbycie lub zastawienie udziałów, zaś pozostałym wspólnikom przyznaje prawo pierwszeństwa w nabywaniu zbywanych udziałów. Wynika z tego konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów a także uzyskania oświadczenia od pozostałego wspólnika o rezygnacji z prawa pierwszeństwa w nabyciu zbywanych udziałów. 

Wskazać również należy, że zbycie udziału w spółce z o.o. podlega rygorowi określonemu w art. 180 kodeksu spółek handlowych. W myśl tego przepisu zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Niezachowanie tej szczególnej formy przy zbyciu udziału w spółce z o.o. powoduje, w świetle art. 73 § 2 kodeksu cywilnego, nieważność czynności prawnej. Ceny sprzedaży udziałów i akcji z reguły odbiegają od kosztu poniesionego przy ich nabyciu. W rezultacie zbywca może przy sprzedaży osiągnąć określony dochód lub ponieść stratę.  

Przychód ze sprzedaży udziałów

Wspólnicy spółki z o.o. mogą sprzedać posiadane w spółce udziały. Cenę zbycia ustalają strony umowy. Otrzymana zapłata stanowi przychód ze sprzedaży udziałów. Odpłatne zbycie udziałów  w spółkach, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawo o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych. Za przychód z odpłatnego zbycia uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, czyli kwoty należne ze sprzedaży udziałów bez względu na fakt czy i kiedy zostaną otrzymane. Przychód uzyskuje się zatem w momencie zawarcia umowy przeniesienia własności udziałów na nabywcę. Z art. 17 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 updof wynika, że przychód ten wyznacza cena określona w umowie.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Jak ustalić dochód z połączenia lub podziału spółki?W związku z łączeniem się spółek, wspólnicy spółki dzielonej, przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Leasing w ustawach podatkowych. Ustawy o podatkach dochodowych określają podatkowe skutki umowy leasingu. W myśl przepisów podatkowych zakres pojęcia leasingu jest szeroki – obejmuje nie tylko umowę nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy (...)

Opodatkowanie aportów

Opodatkowanie aportów

Ogólne zasady opodatkowania aportów.Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.Opodatkowanie aportu zależy głównie od tego, czy przedmiotem wkładu niepieniężnego (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów (...)

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Zasady opodatkowania leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną umowę, na mocy której (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związane są z zamiarem połączenia sił dwu lub więcej przedsiębiorców, działających na tym samym rynku, w wyniku którego jedno z nich, lub nowe, przez nich utworzone, uzyska pozycję zagrażającą wolnej konkurencji. W (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

  Przedstawienie problemu  Częstym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi jest kwestia prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie: prawo własności nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Konsekwencje podatkowe wniesienia aportu do spółki

Konsekwencje podatkowe wniesienia aportu do spółki

W związku z wniesieniem przez osobę fizyczną wkładu do spółki kapitałowej, w określonych sytuacjach po stronie wspólnika powstaje przychód dla celów podatkowych. W dzisiejszym opracowaniu omówimy więc jak i kiedy ustalić podstawę opodatkowania w związku (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Kiedy odpłatne zbycie nieruchomości jest opodatkowane? Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe (...)

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Czym jest oszustwo podatkowe? Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. zostaną sprzedane. Sprzedawcą jest osoba fizyczna. Wartość udziałów (kapitał zakładowy) wynosi 50.000 zł. Udziały zostaną sprzedane za 50.000 zł. Poniesione zostały (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony (...)

Opodatkowanie darowizny udziałów

Opodatkowanie darowizny udziałów

Udziałowcy spółki z o.o. chcą dać, za darmo, część udziałów w spółce osobie nie będącej dotychczas wspólnikiem. Jakie rodzi to konsekwencje podatkowe? Czy będzie to potraktowane jak sprzedaż? (...)

Konwersja pożyczki na kapitał spółki

Konwersja pożyczki na kapitał spółki

W 2006 r. roku spółka A dostała pożyczkę od wspólnika (100% udziałów), od której nie płaciła PCC, następnie wspólnik umorzył tę pożyczkę i podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie (...)

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Osoba fizyczna, wspólnik spółki z o.o. sprzedał "WWWW Spółka Akcyjna" w dniu 03.03.2007 r. udziały które posiadał w spółce XYZ sp. z o.o. Wartość transakcji to 250 tys. PLN. Osoba ta była (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę (...)

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Wraz z trzema wspólnikami założyliśmy i prowadziliśmy spółkę z o.o., która to wymagała comiesięcznych dopłat od 4 wspólników pod postacią pożyczki (forma pisemna). Niestety, nasz biznes (...)

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy można udziały w sp. z o.o. przekazać osobie z najbliższej rodziny (bratu, ojcu) jako darowiznę? Czy przekazanie udziałów jako darowizny niesie takie same skutki prawne jak sprzedaż tych udziałów (...)

Zakup udziałów w Spółce z o.o.

Zakup udziałów w Spółce z o.o.

Jakie konsekwencje w podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT ma zakup udziałów przez jedną sp. z o.o. w drugiej spółce z o.o.? Odnośnie skutków podatkowych nabycia udziałów w spółce (...)

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Zakładam spółkę z o.o z dwoma wspólnikami. Spółka będzie się zajmować działalnością developerską, handlem nieruchomościami itp. Chciałbym aportem wnieść do spółki kilkanaście działek (...)

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

100 udziałów spółki z o.o. udziałowiec spółki podarował dwóm pracownikom tej spółki (po 50 udziałów dla każdego), obdarowani pochodzą z III grupy podatkowej, przy czym wartość nominalna (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. drugiemu wspólnikowi na podstawie umowy kupna-sprzedaży wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania umowy, czy dopiero z chwilą zarejestrowania w KRS? Czy (...)

Darowizna udziałów w spółce z o.o. a podatki

Darowizna udziałów w spółce z o.o. a podatki

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce z o.o. posiada 50 % udziałów w tej spółce. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 25.000 zł pochodzącym z majątku wspólnego (...)

Wycena udziałów w razie wyłączenia wspólnika

Wycena udziałów w razie wyłączenia wspólnika

Chciałbym wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o. Przy założeniu, że sąd orzeknie wyłączenie i przymusowy wykup udziałów, to jaką metodą wyceni udziały w spółce: według wartości rynkowej, (...)

Oferta zbycia udziałów

Oferta zbycia udziałów

Wspólnik A chce zbyć udziały w spółce z o.o. wspólnikom B i C, z którymi wcześniej prowadził w tej sprawie rozmowy. W związku z tym kieruje do nich pismo, w którym oświadcza, że za kwotę (...)

FORUM PRAWNE

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O. W czerwcu 2004 roku sprzedałem posiadane przez mnie 90% udziałów w spółce z o.o. W dniu sprzedaży zostałem przez nowe zgromadzenie wspólników odwołany z pełnionej do (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

sprzedaż sp zoo

sprzedaż sp zoo Witam, czy ktoś wie może jaka jest różnica pomiędzy sprzedażą sp zoo a sprzedażą udziałów w spółce? jakie rodzi to konsekwencje. spółka jest zadłużona na ok. 80.000,00 (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Czy prezes zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc zatrudniony w tej spolce i na jakiej zasadzie

Czy prezes zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc zatrudniony w tej spolce i na jakiej zasadzie Z dniem 24 listopad 2000 roku zostalam prezesem zarzadu spolki z o.o. postadajacym 100% (...)

Czy ta umowa jest skuteczna?

Czy ta umowa jest skuteczna? W czerwcu 2004 roku sprzedałem posiadane przez mnie 90% udziałów w spółce z o.o. W dniu sprzedaży zostałem przez nowe zgromadzenie wspólników odwołany z pełnionej (...)

Udziały w spółce cywilnej umowa

Udziały w spółce cywilnej umowa Witam, mam problem związany ze sformułowaniem aneksów do umowy. Otóż, sprawa wygląda następująco jest firma ( dla potrzeb nazwę ją X ), w której udziałowcami (...)

Wykup byłego mieszkania zakładowego od spółki.

Wykup byłego mieszkania zakładowego od spółki. Witam, Moi rodzice dostali z przydziału mieszkanie zakładowe, z tytułu pracy na Hucie. Oboje pracowali tam przez wiele lat. Ojciec niestety zmarł, (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Porady prawne