Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Do dnia 8 grudnia 2020 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.

Czego dotyczy Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, określającego cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną, został nałożony na Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Porady prawne

Projektowany Program stanowi drugą rządową horyzontalną strategię na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego i w szczególności obejmuje kwestie:

a) podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania,

b) przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania,

c) współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

Konsultacje

Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

Konsultacje Programu trwają od 24 listopada br. i zakończą się 8 grudnia 2020 r.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem panelu dostępnego na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do  Spraw Równego Traktowania. 

Program będzie realizowany przez wszystkie ministerstwa zgodnie z ich kompetencjami, i we współpracy z urzędami wojewódzkimi, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społecznymi.

Zob. konsultacje na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne