Kto może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne precyzyjnie określa podmioty, które mogą korzystać z jednej z form opodatkowania przewidzianych przez tę ustawę – ryczałtu ewidencjonowanego.

Zakres podmioty ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z jednej strony został określony przez kryterium podmiotowe – mogą z niej korzystać tylko określone podmioty, a z drugiej strony przez kryterium przedmiotowe – tylko do określonej wysokości przychodów.

Kto może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą przede wszystkim korzystać podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwość taka dotyczy także tych podatników, którzy pozarolniczą działalność prowadzą w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Przychodu z najmu

Opodatkowaniem w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą być objęte także przychody osób, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Należy podkreślić, że przychody z takich umów mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego tylko przez osoby nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jaki jest limit przychodów, który pozwala na korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą ograniczona została z uwagi na przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt bowiem może być formą opodatkowania przychodów z tej działalności, jeżeli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym chcą rozliczać się w formie ryczałtu:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150 000 euro, lub

  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 150 000 euro.

Wartość przychodu oblicza się według kursu euro na dzień 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozpoczną wykonywanie tej działalności w roku podatkowym, w którym chcą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, mogą zostać objęte ryczałtem bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.

Jeżeli podatnicy rozpoczynają działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym chcą rozliczać się w formie ryczałtu, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku utworzonej w roku podatkowym spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie takie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku),  podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zmianami).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne