Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Okres planowania modernizacji Sił Zbrojnych RP będzie wydłużony do 15 lat?

W Sejmie jest opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej rządowy projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowana nowelizacja zakłada wydłużenie okresu planowania z 10 do 15 lat i aktualizację tych planów co 4 lata.  Obecnie stosowane rozwiązanie - planowanie potrzeb modernizacyjnych Wojska Polskiego w okresie dziesięcioletnim - nie jest skutecznym rozwiązaniem.

- "Finansowanie wieloletnich programów modernizacyjnych będzie łatwiejsze. Rada Ministrów przyjęła ustawę, która wydłuży czas programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP do 15 lat. To kolejny krok w stronę nowocześniejszego i lepiej wyposażonego Wojska Polskiego" – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Porady prawne

Proces pozyskiwania nowoczesnych technologii obronnych oraz zaawansowanych systemów uzbrojenia wymaga dłuższej perspektywy na planowanie środków. Wprowadzane zmiany dostosują narodowy cykl planowania do długookresowych inwestycji. Nowelizacja ustawy przyczyni się do uzyskania finansów na długoterminowe programy modernizacyjne, co w dotychczasowej perspektywie planowania  było bardzo utrudnione.

Nowa ustawa zapewni też spójność z założeniami funkcjonującymi w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Wydłużenie wskazanego terminu jest konieczne ze względu na potrzebę dostosowania narodowego cyklu i okresu planistycznego do systemu planowania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz zobowiązań sojuszniczych. Chodzi także o realizację długookresowych inwestycji w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz pozyskiwania nowoczesnego sprzętu obronnego i technologii obronnych w ramach modernizacji technicznej sił zbrojnych.

Polska, jako członek NATO, realizuje wspólne przedsięwzięcia i cele rozwojowe dotyczące przebudowy i modernizacji technicznej swoich sił zbrojnych. Kluczowe dokumenty NATO opisują zobowiązania Polski wobec Paktu Północnoatlantyckiego w latach 2018-2032, czyli w perspektywie 15-letniej. Dlatego w celu harmonizacji krajowego planowania obronnego ze zobowiązaniami sojuszniczymi konieczne było wydłużenie horyzontu planowania krajowego do 15 lat. Jednocześnie w trakcie realizacji Strategicznego Przeglądu Obronnego wykazano, że 10-letni horyzont planowania jest niewystarczający w odniesieniu do procesu pozyskiwania technologii obronnych i zaawansowanych systemów uzbrojenia. Wprowadzona zmiana umożliwi pozyskanie środków na te cele, co byłoby niemożliwe lub mocno utrudnione w obowiązującej perspektywie, ze względu na brak możliwości zaangażowania wystarczającej ilości zasobów finansowych na kosztowne wieloletnie programy operacyjne.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projektowana zmiana będzie dotyczyła kolejnego cyklu planistycznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne