15.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych?

13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych poprzez:

  • przeniesienie części informacji o charakterze ofertowym, dotychczas wykazywanych w statutach funduszy inwestycyjnych, do prospektów informacyjnych, emisyjnych lub warunków emisji,

  • skrócenie do miesiąca czasu przeznaczonego na wydawanie zezwoleń na: utworzenie funduszu inwestycyjnego, wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,

  • wyłączenie wpłat do funduszy inwestycyjnych z postępowania egzekucyjnego oraz z masy upadłości towarzystwa,

  • wprowadzenie możliwości różnicowania jednostek uczestnictwa subfunduszy pod względem udziału w opłatach obciążających aktywa subfunduszy,

  • wprowadzenie możliwości przekształcania otwartych funduszy inwestycyjnych w subfundusze otwartych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami.

Nowelizacja ta dokonana została głównie w celach dostosowania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej, a zwłaszcza postanowień dyrektywy Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotyczącej wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (Dz. Urz. UE L 79 z 20.03.2007) oraz doprecyzowania przepisów implementujących postanowienia dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID) oraz dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy MiFID.

Poniżej omówione zostały poszczególne zmiany dokonane w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz podstawy ich wprowadzenia, jak też skutki z nich wynikające.

Jak zmienia się terminologia ustawy?

Nowelizacja wynikająca ze zmiany w art. 2 pkt 13 zmieniła odesłanie do definicji działalności gospodarczej z nieobowiązującej już ustawy - Prawo działalności gospodarczej do odesłania do definicji z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W art. 2 pkt 21 zmieniona została definicja pojęcia instrumentu rynku pieniężnego. Zmiana ta miała na celu dostosowanie przepisu do treści dyrektywy 2007/16/WE, zgodnie z którą instrumentów rynku pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat otwartych funduszy inwestycyjnych. Do kategorii instrumentów rynku pieniężnego mogą być zaliczane instrumenty finansowe, w przypadku których termin realizacji praw nie jest dłuższy niż 397 dni. Poprzednio w ustawie termin ten określony był jako termin roczny.

Zmiana art. 2 pkt. 27 i pkt 28 ma na celu dostosowanie terminologii do tej, która używana jest w znowelizowanej ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (nowelizacja ustawy została w dniu 23.09.2008 r. zaskarżona przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego).

Uchylenie art. 2 pkt 29 ma na celu przeniesienie definicji krótkiej sprzedaży do art. 107 ust. 1 pkt 2.

Zmiana art. 2 pkt 30 ma na celu zliberalizowanie zasad dotyczących nabywania wierzytelności przez standaryzowane fundusze sekurytyzacyjne.

Zmiana art. 2 pkt 36 i pkt 37 związana jest ze zmienionymi zasadami postępowania z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, która to zmiana wynika z nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jakie zmiany dotyczą zasad tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych?

Nowelizacja art. 7 polega na umożliwieniu wnoszenia do funduszy inwestycyjnych nieruchomości (budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości) oraz użytkowania wieczystego.

Uchylenie art. 17 ust. 3 pkt 1 powoduje, że obecnie ustawa nie wymaga od towarzystwa funduszy inwestycyjnych uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie w przypadku przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo.

W wyniku zmiany art. 18 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz uchylenia pkt 4a ograniczeniu ma ulec zakres informacji wykazywanych w statutach funduszy inwestycyjnych (statut stanie się dokumentem związanym ściśle z konstrukcją funduszy) natomiast informacje o charakterze ofertowym będą znajdować się w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym lub warunkach emisji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdzie opłaca się inwestować - czyli wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2007 roku

Gdzie opłaca się inwestować - czyli wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2007 roku

Informacja opracowana została na podstawie prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania wyników finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz półrocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego.  Rok 2007 był (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne wchodzące w nowym roku 2021 r. Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Czym są fundusze strukturalne Unii Europejskiej? Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to (...)

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jakie instytucje finansowe mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK? Nowa ustawa Uzgodnienie kluczowych założeń programu PPK (...)

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), (...)

Wymogi dla towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wymogi dla towarzystw funduszy inwestycyjnych

Jakie nowe przepisy dotyczą towarzystw funduszy inwestycyjnych?4 kwietnia 2009 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł (...)

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Myśląć o kredycie, pamiętaj, że nie wszystkie fimy, szczególnie na początku działalności mogą liczyć na kredyt "od ręki". Banki wymagają historii kredytowej, określonego poziomu obrotów. W przypadku problemów z uzyskaniem dofinansowania, wyjściem mogą być fundusze (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

W kwietniu 2009 roku PKPP Lewiatan przeprowadziła reprezentatywne badanie na grupie średnich i dużych polskich przedsiębiorstw, którego celem była weryfikacja realnego wpływu osłabienia gospodarczego na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych wśród przedsiębiorców. (...)

Wywiad PAIiIZ - Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Wywiad PAIiIZ - Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Panie Premierze, jaki był miniony rok dla polskiej gospodarki? Co uważa Pan za największy sukces?Ubiegły rok był bardzo udany. Polska gospodarka osiągnęła wysoki wynik wzrostu gospodarczego. Ostateczne dane za 2008 rok mogą potwierdzić, że wynosi on 4,8 proc. Ważny wskaźnik, jakim jest wielkość (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy

Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy

Proszę o wyjaśnienie, jakie są zasady opodatkowania zysków uzyskiwanych z polis w ramach ubezpieczeń na życie. Chodzi o ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, gdzie następuje zakup (...)

Przeniesienie własności jednostek funduszu

Przeniesienie własności jednostek funduszu

Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie? Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, nawet nie mające wartości obiegowej. (...)

Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy

Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy

Proszę o wyjaśnienie, jakie są zasady opodatkowania zysków uzyskiwanych z polis w ramach ubezpieczeń na życie. Chodzi o ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, gdzie następuje zakup (...)

Przeniesienie własności jednostek funduszu

Przeniesienie własności jednostek funduszu

Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie? Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, nawet nie mające wartości obiegowej. (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB? Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim (...)

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu, by była zgodna z przepisami ustawy prawo bankowe? Zgodnie z art. 69. 2. ustawy prawo bankowe Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać (...)

Czas realizacji spraw w banku

Czas realizacji spraw w banku

Jakie przepisy regulują terminy postępowań w banku? Czynności urzędów reguluje prawo administracyjne. W ustawie Prawo bankowe nie ma nic na temat wywiązywania się banków ze zobowiązań wobec (...)

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Karta kredytowa została wydana w styczniu 2003 r. i wtedy też został uruchomiony kredyt. Po wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego salda i braku jakiejkolwiek spłaty umowa kredytowa została rozwiązana (...)

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

W Polsce jeden ze znanych mi banków działa na zasadzie oddziału. Nie jest zarejestrowany w Polsce jako odrębny podmiot polskiego prawa handlowego tylko jest oddziałem instytucji finansowej zarejestrowanej (...)

Umorzenie zobowiązania z kredytu przez bank

Umorzenie zobowiązania z kredytu przez bank

Czy bank może umorzyć część zobowiązania, np. z tytułu umowy kredytowej, tzn. zrezygnować z dochodzenia części kredytu? Czy prawo bankowe zezwala na to? Czy dokument wygenerowany elektronicznie (...)

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Czy mogę usunąć swoją historię kredytowa z BIK jeżeli nadal mam zaległości do spłacenia? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (Dz.U.2012.1376 (...)

Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

Kiedyś odpowiedzieli Państwo: "Niestety wierzyciel sam nie może wystąpić do banku z żądaniem ujawnienia co jest przedmiotem zabezpieczenia w zawartej z klientem banku umowie kredytowej. Taka bowiem (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB? Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim (...)

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu, by była zgodna z przepisami ustawy prawo bankowe? Zgodnie z art. 69. 2. ustawy prawo bankowe Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać (...)

Czas realizacji spraw w banku

Czas realizacji spraw w banku

Jakie przepisy regulują terminy postępowań w banku? Czynności urzędów reguluje prawo administracyjne. W ustawie Prawo bankowe nie ma nic na temat wywiązywania się banków ze zobowiązań wobec (...)

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Karta kredytowa została wydana w styczniu 2003 r. i wtedy też został uruchomiony kredyt. Po wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego salda i braku jakiejkolwiek spłaty umowa kredytowa została rozwiązana (...)

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

W Polsce jeden ze znanych mi banków działa na zasadzie oddziału. Nie jest zarejestrowany w Polsce jako odrębny podmiot polskiego prawa handlowego tylko jest oddziałem instytucji finansowej zarejestrowanej (...)

Umorzenie zobowiązania z kredytu przez bank

Umorzenie zobowiązania z kredytu przez bank

Czy bank może umorzyć część zobowiązania, np. z tytułu umowy kredytowej, tzn. zrezygnować z dochodzenia części kredytu? Czy prawo bankowe zezwala na to? Czy dokument wygenerowany elektronicznie (...)

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Czy mogę usunąć swoją historię kredytowa z BIK jeżeli nadal mam zaległości do spłacenia? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (Dz.U.2012.1376 (...)

Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

Kiedyś odpowiedzieli Państwo: "Niestety wierzyciel sam nie może wystąpić do banku z żądaniem ujawnienia co jest przedmiotem zabezpieczenia w zawartej z klientem banku umowie kredytowej. Taka bowiem (...)

Prawo do dysponowania rachunkiem bankowym

Prawo do dysponowania rachunkiem bankowym

Czy po śmierci matki pieniądze, które były na koncie, do którego mam upoważnienie mogę wyjąć z konta? Czy muszę się nimi dzielić z innymi spadkobiercami, którzy nie byli upoważnieni do konta? (...)

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje (...)

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Spłata pożyczki została zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Dłużnik może nadal (w ograniczonym zakresie) korzystać z rzeczy ruchomej.Czy w przypadku zniszczenia (albo kradzieży) (...)

Umowa kredytu dla obcokrajowca

Umowa kredytu dla obcokrajowca

Czy obywatel Niemiec (ale zamieszkały w Polsce) może zaciągnąć w polskim banku kredyt? Jeśli tak, to czy może zabezpieczyć go posiadanymi akcjami (udziałami) w spółce polskiej i spółce niemieckiej (...)

Zawarcie umowy poza lokalem banku

Zawarcie umowy poza lokalem banku

Czy pracownik banku ma prawo podpisywania umowy ROR w domu klienta bez świadków? Ustawa prawo bankowe nie wskazuje miejsca, w jakim umowa rachunku bankowego ma być sporządzona, w związku z tym należy (...)

FORUM PRAWNE

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Sprzedaż domu po wycenie rzeczoznawcy

Sprzedaż domu po wycenie rzeczoznawcy Witam, moi rodzice rozwiedli sie i sa w trakcie podzialu majatku. Nieruchomosci zostaly wycenione przez rzeczoznawce i na ostatniej rozprawie zadecydowali o sprzedazy (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Sprzedaż domu po wycenie rzeczoznawcy

Sprzedaż domu po wycenie rzeczoznawcy Witam, moi rodzice rozwiedli sie i sa w trakcie podzialu majatku. Nieruchomosci zostaly wycenione przez rzeczoznawce i na ostatniej rozprawie zadecydowali o sprzedazy (...)

Prawo bankowe art.105

Prawo bankowe art.105 Czy na podstawie art.105 bank może zasięgać informacji o kliencie w innych bankach z którymi dany klient współpracuje bez zgody,powiadomienia o tym klienta? (Julka) Dokładnie (...)

prawo bankowe art 54

prawo bankowe art 54 Otorz szanowni panstwo zwracam sie do was z zapytaniem.Dzis zostalem uswiadomiony przez konsultanta bankowego o egzekucji mojego rachunku tzn.otrzymalem przelew jednak dostepnych srodkow (...)

prawo bankowe a spadkobiercy

prawo bankowe a spadkobiercy Mam poważny problem z uzyskaniem z banku informacji o koncie zmarłego ojca. Jestem jednym z trzech równorzędnych spadkobierców. Z prawomocnym postanowieniem sądu w sprawie (...)

Prawo Bankowe ART.54.1

Prawo Bankowe ART.54.1 ART.54.1 brzmi: 'środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, są wolne od (...)

Bank Informacji Kredytowej - wpisanie (BIK)

Bank Informacji Kredytowej - wpisanie (BIK) Witam. Mam nadzieje, ze ktos mi pomoże. Taki problem, koleżanka który w 97 roku żyrowała mi pożyczke została wpisana do BIKu bez powiadomienia i wogole (...)

ustawa prawo bankowe tekst jednolity 2010

ustawa prawo bankowe tekst jednolity 2010 Witam Gdzie znjade ustawę o prawie bankowych, zalezy mi na tekście jednolitym gzdie ją znajdę?Z góry dziękuję

Prawo bankowe art.105

Prawo bankowe art.105 Czy na podstawie art.105 bank może zasięgać informacji o kliencie w innych bankach z którymi dany klient współpracuje bez zgody,powiadomienia o tym klienta? (Julka) Dokładnie (...)

prawo bankowe art 54

prawo bankowe art 54 Otorz szanowni panstwo zwracam sie do was z zapytaniem.Dzis zostalem uswiadomiony przez konsultanta bankowego o egzekucji mojego rachunku tzn.otrzymalem przelew jednak dostepnych srodkow (...)

prawo bankowe a spadkobiercy

prawo bankowe a spadkobiercy Mam poważny problem z uzyskaniem z banku informacji o koncie zmarłego ojca. Jestem jednym z trzech równorzędnych spadkobierców. Z prawomocnym postanowieniem sądu w sprawie (...)

Prawo Bankowe ART.54.1

Prawo Bankowe ART.54.1 ART.54.1 brzmi: 'środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, są wolne od (...)

Bank Informacji Kredytowej - wpisanie (BIK)

Bank Informacji Kredytowej - wpisanie (BIK) Witam. Mam nadzieje, ze ktos mi pomoże. Taki problem, koleżanka który w 97 roku żyrowała mi pożyczke została wpisana do BIKu bez powiadomienia i wogole (...)

ustawa prawo bankowe tekst jednolity 2010

ustawa prawo bankowe tekst jednolity 2010 Witam Gdzie znjade ustawę o prawie bankowych, zalezy mi na tekście jednolitym gzdie ją znajdę?Z góry dziękuję

Prawo Bankowe - na ile bank może sobie pozwolić?

Prawo Bankowe - na ile bank może sobie pozwolić? jestem w trakcie załatwiania kredytu mieszkaniowego. W tym czasie okazalo sie ze przez istniejące kiedys w BIKu zadluzenie spowodowalo wzrost marzy (...)

Próba wymuszenia czy prawo bankowe? z 3000 żądają 14000!!

Próba wymuszenia czy prawo bankowe? z 3000 żądają 14000!! witam serdecznie moja mama wzieła kredyt odnawialny w 2006 roku około 3000 zł w "banku" profi real - teraz profi credit rata wynosiła około (...)

Czym jest kredyt?

Czym jest kredyt? Reguluje go prawo bankowe. Zgodnie z prawem tym kredyt może zostać udzielony tylko przez bank! W przypadku kredytu, bank środki finansowe pożyczane są na określony czas i na konkretny (...)

IdeaBank - wezwanie do zapłaty

IdeaBank - wezwanie do zapłaty Witam. Dziś otrzymałem list z IdeaBanku z wezwaniem do zapłaty wierzytelności. Oto jego treść: [QUOTE]"Wezwanie do zapłaty W związku z nabyciem wierzytelności (...)

bank nie informuje o stanie kredytu

bank nie informuje o stanie kredytu Mąż zaciągnął kredyt obrotowy na firmę. Ustanowiono hipotekę zwykłą na dom, który jest współwłasnością moją, mojej matki i jego. Przy podpisywaniu umowy (...)

Porady prawne