26.11.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowe wykazy leków refundowanych i leczenie chorób rzadkich

W dniu 24 listopada 2008 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła propozycje zmian na listach leków refundowanych. Dzięki nim pacjenci skorzystają, m.in. z ponad 200 nowych leków generycznych, zwiększy się dostępność do nowoczesnych leków, a pacjenci cierpiący na cukrzycę, leczeni insuliną zapłacą mniej za leki.
Zgodnie z podjętym zobowiązaniem oraz rekomendacjami zespołu ds. chorób rzadkich, Minister Zdrowia zdecydowała o sfinansowaniu leczenia 4 kolejnych chorób rzadkich.
Proponowane zmiany są konsekwentną realizacją założonej strategii zwiększania dostępności leków dla pacjentów - ze szczególnym uwzględnieniem chorych, cierpiących na choroby rzadkie i choroby przewlekłe.
CHOROBY RZADKIE:

Decyzją Ministra Zdrowia zostało objęte finansowaniem ze środków publicznych leczenie następujących chorób rzadkich:

1. Choroba Pompe'go - metaboliczna choroba mięśni leczona produktem leczniczym Myozyme,
Roczny koszt terapii dla 18 pacjentów: 7,4 mln PLN
2. Mukopolisacharydoza typ VI, choroba Maroteaux-Lamy - leczona produktem leczniczym Naglazyme
Roczny koszt terapii dla 3 pacjentów wynosi: ok. 2,2 mln PLN
3. Mukopolisacharydoza typ II, Zespól Huntera - choroba genetyczna leczona produktem leczniczym Elaprase
Roczny koszt leczenia 24 pacjentów wynosi: ok. 30 mln PLN.
4. Leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGFD-1) leczona produktem leczniczym Increlex
Docelowa populacja chorych z ciężkim IGFD-1 w Polsce około 150 osób.
Wydatki płatnika publicznego w pierwszym roku wyniosą: ok. 2 mln PLN.
Powyższe jednostki chorobowe w zakresie chorób rzadkich decyzją Ministra Zdrowia objęte zostaną programami terapeutycznymi finansowanymi przez NFZ.
5. Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) - w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)
Wydatki w 2009 roku oszacowano na 9 mln PLN.


LISTY LEKÓW REFUNDOWANYCH

I. Nowe jednostki chorobowe w wykazie chorób przewlekłych:
1. „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia".
Umieszczenie leku Concerta w wykazie leków stosowanych w chorobach przewlekłych wydawanych z odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Szacunkowe roczne skutki wprowadzenia Concerty do wykazu z odpłatnością ryczałtową, będą wynosiły ok. 26 mln zł.
2. „Choroba Leśniowskiego-Crohna" - za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Do tej jednostki zostaną przypisane leki z grupy:
- Mesalazyna i Sulfasalazyna oraz
- leki immunosupresyjne - Methotreksat
Przy założeniu populacji pacjentów ok. 1500 osób szacuje się, iż wydatki wyniosą ok. 10 mln zł.
3. „Wrzodziejące zapalenie jelita grubego" - za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł
Do tej jednostki zostaną przypisane leki z grupy:
- Mesalazyna i Sulfasalazyna oraz
- leki immunosupresyjne - Methotreksat
Przy założeniu populacji pacjentów ok. 2500 osób szacuje się, iż wydatki budżetowe wyniosą ok. 17 mln zł.
4. „Przerost gruczołu krokowego"- za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Do tej jednostki dopisane zostaną leki z grupy substancji czynnych: alfuzosinum, doxazosinum, tamsulosinum i terazosinum,
Prognozowane roczne koszty refundacji w 2009 roku, przy odpłatności ryczałtowej wyniosą ok. 190 mln zł.
Szacowany wzrost wydatków NFZ o ok. 20 mln zł w skali roku.
5. „Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli"
Utworzone w miejsce dotychczasowych wskazań refundacyjnych „astma, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne" oraz „przewlekła obturacyjna choroba płuc".

a. leki zawierające ipratropii bromidum będą dostępne za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Szacuje się, iż zmiana spowoduje wzrost refundacji o ok. 6,3 mln PLN
b. krótkodziałające β2-mimetyki oraz teofilina będą dostępne za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł
c. produkty lecznicze substancji beclometason oraz budesonid zostają dopisane do wykazu leków uzupełniających wydawanych z odpłatnością w wysokości 30%
d. Wprowadzenie na wykazy leków refundowanych wziewnych produktów złożonych (combo): SERETIDE, SYMBICORT TURBUHALER, BERODUAL.
6. „Ciężka postać POChP dla pacjentów z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV < 50% i ujemną próbą rozkurczową".
Do jednostki zostanie przypisany produkt leczniczy Spiriva - za odpłatnością ryczałtową. Lek Spirvia zostanie dopisany również do listy uzupełniającej za odpłatnością 30%.
Szacuje się, iż przy zakładanej populacji 25 % ogółu pacjentów przedmiotowa zmiana spowoduje wzrost wydatków NFZ o ok. 2,2 mln zł.
II. Dopisanie do wykazu leków refundowanych 12 nowoczesnych produktów we wskazaniu „fenyloketonuria".
Szacunkowy wzrost wydatków z tego tytułu szacowany jest na ok. 34 mln zł.
III. Wprowadzenie na wykazy leków refundowanych produktów złożonych z dwóch substancji już obecnych na wykazach.
1. Jaskra - 3 nowe pozycje,
2. Choroby krążenia - 11 nowych pozycji,
3. Choroby układu oddechowego - 10 nowych pozycji
IV. Zmiana poziomu odpłatności.
Jaskra - leki będą wydawane za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.


Zmiana będzie skutkowała wzrostem wydatków NFZ o ok. 23, 5 mln zł w skali roku, czyli o ok. 25%.

V. Zmiany limitów w obrębie listy leków refundowanych.
Cukrzyca
a. W grupie insulin ustalono maksymalne odpłatności dla pacjenta na trzech poziomach: 3,2 zł, 10 zł oraz 15 zł
Zmiana spowoduje skutki finansowe w wysokości ok. 64 mln. PLN
b. Zmniejszenie odpłatności pacjentów do testów paskowych do oznaczania glukozy we krwi. Zmiany powyższe zmniejszą obciążenia finansowe pacjentów cierpiących na cukrzycę leczonych insuliną, niezależnie od rodzaju przyjmowanej insuliny.
Wydatki refundacyjne NFZ wzrosną o ok. 18 mln zł
VI. Nowe leki generyczne.
W wykazach znajdą się 202 nowe leki generyczne.
VII. Nowocześniejsze postaci leków zawierających substancje już obecne na wykazach leków refundowanych.
Do wykazów zostają dopisane 3 pozycje lekowe z nowymi postaciami
VIII. Obniżki cen urzędowych.
Obniżenie cen urzędowych dla 16 pozycji lekowych (załącznik).
IX. Uporządkowania w wykazach leków refundowanych.
Na wniosek podmiotów odpowiedzialnych z wykazów leków refundowanych usuniętych zostanie 65 produktów leczniczych. Wnioski o usunięcie związane są z nieobecnością leku w obrocie.
X. Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla produktu leczniczego Zyllt.


Szacunkowe dane zakładają, iż:

1. zmiany w obrębie list leków refundowanych spowodują wzrost wydatków budżetowych o ok. 200 mln zł rocznie.
2. finansowanie czterech chorób rzadkich oraz objęcie finansowaniem leczenia AMD (wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej) spowoduje wzrost wydatków budżetowych o ok. 50 mln zł rocznie.

/-/ Jakub Gołąb

źródło: www.mzios.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co przewiduje Plan dla Chorób Rzadkich?

Co przewiduje Plan dla Chorób Rzadkich?

Rząd przyjął Plan dla Chorób Rzadkich Plan dla Chorób Rzadkich, czyli kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadko występującymi, został przyjęty przez rząd. Przyjęcie tego dokumentu to przełomowe wydarzenie, ponieważ znacznie poprawi dostęp do procesu diagnostycznego (...)

Komunikat Przewodniczącego Zespołu do spraw Chorób Rzadkich

Komunikat Przewodniczącego Zespołu do spraw Chorób Rzadkich

KOMUNIKAT Przewodniczącego Zespołu do spraw Chorób RzadkichW dniu 17 grudnia 2008 roku, w siedzibie Ministerstwie Zdrowia, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Chorób Rzadkich. Głównym punktem obrad była kwestia finansowania ze środków publicznych sorafenibu (Nexavar) oraz sunitynibu (...)

Koniec bałaganu wokół refundacji leków

Koniec bałaganu wokół refundacji leków

Łatwiejszy dostęp pacjentów do leków, poprawa jakości leczenia oraz transparentny system wpisu na listę refundacyjną i ustalania cen - to efekty zmian zaproponowanych przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i PKPP Lewiatan w ustawie refundacyjnej. Według wyliczeń CASE (...)

NIK o nieprawidłowościach ograniczających dostęp do leczenia

NIK o nieprawidłowościach ograniczających dostęp do leczenia

Powoli, ale systematycznie rośnie liczba ministerialnych programów lekowych, dedykowanych osobom cierpiącym na rzadkie schorzenia. Z prowadzonych w ten sposób terapii korzysta coraz więcej osób.   NIK przypomina jednak, że trzeba pamiętać o kończącym się niebawem programie "chemioterapii (...)

Projekt wykazów leków refundowanych

Projekt wykazów leków refundowanych

Oto komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanych:Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t), zamieszcza się wysokości limitów (...)

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na stronach sejmowych znalazł się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, który miałby za zadanie uregulować podstawowe problemy ujawnione w trakcie pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o świadczeniach (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Jakie przepisy implementuje projektowana ustawa? Projektowana nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich zawiera przepisy implementujące dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Euro­pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt ustawy zmieniającej (...)

Refundacja m.in. leków

Refundacja m.in. leków

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które (...)

RPO interweniuje w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków

RPO interweniuje w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministrów: Zdrowia, Skarbu oraz Gospodarki w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków. W piśmie do Minister Zdrowia wskazał:Publikacje prasowe, m.in. w dzienniku „Polska", a także Informacja o wynikach kontroli (...)

Jak skorzystać z refundacji leków?

Jak skorzystać z refundacji leków?

Czego może dotyczyć refundacja? Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych (...)

Opieka zdrowotna bez granic

Opieka zdrowotna bez granic

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która ułatwi dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej w innych państwach UE. Dyrektywa określi warunki, na jakich pacjenci będą mieli prawo do leczenia w innych krajach członkowskich oraz w jaki sposób zwracane będą poniesione koszty opieki medycznej. (...)

Konferencja prasowa „Polska onkologia - stan, finansowanie i rozwój

Konferencja prasowa „Polska onkologia - stan, finansowanie i rozwój"

22 kwietnia 2009 r. w Warszawie Minister Zdrowia Ewa Kopacz, wraz z Konsultantami Krajowymi i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła działania Ministerstwa Zdrowia, zwiększające dostępność i skuteczność leczenia chorób nowotworowych oraz umożliwiające pacjentom leczenie za pomocą (...)

Rozporządzenia refundacyjne

Rozporządzenia refundacyjne

Jakie nowe przepisy dotyczą refundacji leków i wyrobów medycznych? W dniu 23 lutego 2009 r. podpisane zostały przez Ministra Zdrowia rozporządzenia refundacyjne tj.: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Nowe druki recept od 1 lipca

Nowe druki recept od 1 lipca

Lekarze w całej Polsce muszą od 1 lipca br. zmienić druki recept. Nowe mają zawierać osobiste kody kreskowe. Pozwoli to na zidentyfikowanie zrealizowanej recepty oraz lekarza, który ją wypisał. Według Ministerstwa Zdrowia, ma to uniemożliwić podrabianie i nadużycia przy sprzedaży leków (...)

Europa dla pacjentów

Europa dla pacjentów

Ogłoszona w lipcu 2008, 24 marca omawiana w Parlamencie Europejskim i unijnej Radzie Ministrów - dyrektywa UE o opiece transgranicznej wejdzie w życie najwcześniej w 2010 roku - ogłosił w Warszawie Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony (...)

W Polsce działa ponad 14 tysięcy aptek. UOKiK je zbadał

W Polsce działa ponad 14 tysięcy aptek. UOKiK je zbadał

UOKiK zbadał rynek sprzedaży detalicznej farmaceutyków, w tym kwestię zakresu ingerencji państwa w prowadzenie działalności na rynku farmaceutycznym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził badanie rynku sprzedaży detalicznej farmaceutyków. Celem badania była m.in. analiza (...)

Koniec tanich leków. Apteki nie dadzą rabatu

Koniec tanich leków. Apteki nie dadzą rabatu

Do końca roku znikną wszystkie promocje leków „za grosik” czy „za złotówkę”. Według rządu takie ulgi to patologia. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o refundacji leków. Dokument został podpisany przez prezydenta i trafił do publikacji w Dzienniku (...)

Plany wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali)

Plany wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali)

Czym będzie sieć szpitali? Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, a także poprawić dostęp pacjentów do leczenia (...)

Zmiany w służbie zdrowia

Zmiany w służbie zdrowia

Od 29 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Co się zmienia w służbie zdrowia? Nowelizacja ta ma służyć skróceniu czasu oczekiwania na wykonanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

W jaki sposób można skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na przymusowe leczenie w Szpitalu Psychiatrycznym? W jaki sposób można skierować osobę uzależnioną od alkoholu na leczenie przymusowe? (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Czy osoba bliska może wystąpić do sądu o wydanie nakazu leczenia alkoholika? Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi co do zasady (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Moja 50-paro letnia córka jest uzależniona od alkoholu. Do tej pory się nie leczyła i nie chce podjąć dobrowolnie leczenia. Utrzymuje się ze świadczenia rentowego, choć jego kwotę przeznacza (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Chcę przekazać w formie darowizny na leczenie dziecka, osobie fizycznej (matce), kwotę około 50 tys. złotych. Zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla obu stron: czy jeśli przekażę te pieniążki (...)

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. Dopiero pisemne oświadczenie (...)

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Jak zmusić żonę do podjęcia leczenia odwykowego. Jest uzależniona już od około 5 lat. Była na jednej kuracji, po niej dwa miesiące spokoju i wszystko zaczęło się od nowa. Praktycznie od trzech (...)

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Czy jeśli zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy to czy na ten okres lekarz musi cały czas wystawiać zwolnienie lekarskie? Czy nadal potrzebne jest zwolnienie lekarskie (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu (...)

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Jakie obowiązki ciążą na lekarzu kierującym osobę na przymusowe leczenie psychiatryczne? Juliusz Duda w opracowaniu zatytułowanym „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz” (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Na terenie naszej gminy mieszka kobieta, która choruje psychicznie, ale się nie leczy. Ma różne omamy i urojenia prześladowcze. Kobieta mieszka wraz z synem i jego rodziną. Ponieważ kobieta wypisuje (...)

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

W jaki sposób można skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na przymusowe leczenie w Szpitalu Psychiatrycznym? W jaki sposób można skierować osobę uzależnioną od alkoholu na leczenie przymusowe? (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Czy osoba bliska może wystąpić do sądu o wydanie nakazu leczenia alkoholika? Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi co do zasady (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Moja 50-paro letnia córka jest uzależniona od alkoholu. Do tej pory się nie leczyła i nie chce podjąć dobrowolnie leczenia. Utrzymuje się ze świadczenia rentowego, choć jego kwotę przeznacza (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Chcę przekazać w formie darowizny na leczenie dziecka, osobie fizycznej (matce), kwotę około 50 tys. złotych. Zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla obu stron: czy jeśli przekażę te pieniążki (...)

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. Dopiero pisemne oświadczenie (...)

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Jak zmusić żonę do podjęcia leczenia odwykowego. Jest uzależniona już od około 5 lat. Była na jednej kuracji, po niej dwa miesiące spokoju i wszystko zaczęło się od nowa. Praktycznie od trzech (...)

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Czy jeśli zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy to czy na ten okres lekarz musi cały czas wystawiać zwolnienie lekarskie? Czy nadal potrzebne jest zwolnienie lekarskie (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu (...)

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Jakie obowiązki ciążą na lekarzu kierującym osobę na przymusowe leczenie psychiatryczne? Juliusz Duda w opracowaniu zatytułowanym „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz” (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Na terenie naszej gminy mieszka kobieta, która choruje psychicznie, ale się nie leczy. Ma różne omamy i urojenia prześladowcze. Kobieta mieszka wraz z synem i jego rodziną. Ponieważ kobieta wypisuje (...)

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał (...)

FORUM PRAWNE

Członek Ruchu Palikota prowadzi głodówkę!

Członek Ruchu Palikota prowadzi głodówkę! Witam serdecznie. Artura Bramora, poseł Ruchu Palikota już drugi tydzień prowadzi głodówkę w sprawie biednych dzieci, i żąda od ministerstwa zdrowia (...)

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania Jestem osobą bezlitośnie torturowaną przez międzynarodowa instytucję Mind Control. Instytucja ta używa zdalnej broni elektromagnetycznej. Nie (...)

Lista leków refundowanych już do zmiany

Lista leków refundowanych już do zmiany Ministerstwo Zdrowia naprawi dziś błędy na liście refundacyjnej. Ogłoszona w ubiegły piątek lista oznacza, że część pacjentów traci jedyny lek, jaki (...)

Lista leków refundowanych 2011 !

Lista leków refundowanych 2011 ! Witam. nowe leki ; usunięte leki ; obniżki i podwyżki cen . czy ktoś ma dostęp do tych informacji? z góry dziękuję za pomoc!

prawo farmaceutyczne

prawo farmaceutyczne W związku z tym, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będą m. in. obowiązki w zakresie stosowania sztywnych marż i cen oraz podatek refundacyjny zastanawiam się jak ta (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

Przymusowe leczenie

Przymusowe leczenie Jak skierować dorosłą osobę na przymusowe leczenie, czy koniecznie trzeba ją ubezwłasnowolnić? Osoba ta ma dziecko kilkuletnie, a miejsce pobytu ojca dziecka (męża) nie jest (...)

Przymusowe leczenie alkoholika

Przymusowe leczenie alkoholika Witam Mój ojciec jest alkoholikiem. W domu nie można wytrzymać ciągłych awantur, libacji i przemocy! Czy jest jakaś możliwość prawna, abym mogła go wysłac na (...)

Przymusowe leczenie

Przymusowe leczenie Jak skierować dorosłą osobę na przymusowe leczenie, czy koniecznie trzeba ją ubezwłasnowolnić? Osoba ta ma dziecko kilkuletnie, a miejsce pobytu ojca dziecka (męża) nie jest (...)

Przymusowe leczenie alkoholika

Przymusowe leczenie alkoholika Witam Mój ojciec jest alkoholikiem. W domu nie można wytrzymać ciągłych awantur, libacji i przemocy! Czy jest jakaś możliwość prawna, abym mogła go wysłac na (...)

Leczenie alkoholika

Leczenie alkoholika Witam, Mam w domu osobę uzależnioną od alkoholu. Moja mam pije juz około 6 lat. Powodując przy tym rozkład rodziny (mieszkamy z siostrą mamy jej mężem, ja z narzeczonym i 4 (...)

Przymusowe Leczenie a Sąd Rodzinny

Przymusowe Leczenie a Sąd Rodzinny Przyszło do mnie z Sądu Rodzinnego wezwanie na badanie alkoholowe. Z wnioskiem do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła się moja eks żona, z (...)

Separacja a przymusowe leczenie

Separacja a przymusowe leczenie Witam, Czy w pozwie o separację można jednocześnie wnioskować o przymusowe leczenie męża z alkoholizmu? Czy wniosek o takie leczenie może być składany jedynie przez (...)

WNIOSEK o leczenie w szpitalu psychiatrycznym

WNIOSEK o leczenie w szpitalu psychiatrycznym Czy to jest prawidlowy WNIOSEK o przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym Zwracam sie z wnioskiem o zastosowanie leczenia w szpitalu psychiatryczntm (...)

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie Mam problem - moja siostra jest anorektyczką i alkoholiczką (choć to podobno niemożliwe). Nie chce poddać się żadnej formie leczenia. Jest to osoba dorosła - razem z rodziną (...)

leczenie odwykowe

leczenie odwykowe leczenie odwykowe Sąd nakazał mi leczenie odwykowe alkohol w Państwowej służbie zdrowia . Pytanie moje jest czy mogę i w jaki sposób wystąpić do sądu z prośbą o zmianę decyzji (...)

Alimenty na rzecz mojego brata i jego córki. Czy mi coś grozi?

Alimenty na rzecz mojego brata i jego córki. Czy mi coś grozi? Sprawa w skrócie wygląda tak: Mam brata, który jest pijakiem (politycznie to mówi się,że jest "alkoholikiem"). Miał żonę, ma (...)

Znowu sprawa w sądzie o zmianę zarządzeń opiekuńczych.POMÓŻCIE!!

Znowu sprawa w sądzie o zmianę zarządzeń opiekuńczych.POMÓŻCIE!! Witam!!! Jestem tu pierwszy raz ale mam problem i to poważny. Jesteśmy z mężem uzależnieni od alkoholu.2007r. była interwencja (...)

NIEWIEM CO ROBIC - POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!!

NIEWIEM CO ROBIC - POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!! witam, prosze was pomozcie bo niewiem co mam robic ! jestem mezatka od 4 lat 2 miesiace temu urodzila sie nam coreczka a moj maz szaleje ! wlasciwie to nigdy (...)

Porady prawne