5.7.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot? 

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 % na 22 %, mogą jednak odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową można otrzymać, o ile spełnia się wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2006 r., a w marcu 2007 roku została istotnie zmieniona (o czym dalej).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., lecz dotyczyła ona zwrotu wydatków poniesionych w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2004 r. a 31 grudnia 2007 r. – tyle bowiem wynosił okres przejściowy wynegocjowanego z Unią Europejską na stosowanie obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym. W grudniu 2007 roku wynegocjowano jednak dłuższy okres przejściowyna stosowanie obniżonej stawki VAT m.in. w budownictwie mieszkaniowym i remontach (ale poza materiałami budowlanymi), nie przyjęto jednak w związku z tym żadnych krajowych aktów prawnych.

Ustawa reguluje zasady zwrotu ze środków publicznych osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Ustawa ta przewiduje mianowicie zwrot części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu ww. stawkach) osobom, które samodzielnie, tzw. "systemem gospodarczym", budują lub remontują dom czy mieszkanie. Skorzystały osoby zbierające dotąd faktury VAT zakupu materiałów budowlanych. Oryginały faktur VAT, wystawionych po 1 maja 2004 r. na budujących "systemem gospodarczym", stanowią bowiem, zgodnie z omawianą ustawą, podstawę wyliczenia kwoty zwrotu.

Rekompensowanie tym osobom fizycznym skutków podniesienia VAT-u stanowi rodzaj pomocy socjalnej, a sama ustawa nie ingeruje w system tego podatku i nie narusza przepisów wspólnotowych.  

Zmiany w zasadach zwrotu VAT na materiały budowlane od marca 2007 r. 

6 marca 2007 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Według intencji prawodawcy zmiany mają usprawnić i uprościć tryb załatwiania wniosków osób fizycznych o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W tym rozdziale zostały przedstawione pokrótce zmiany, jakie zaszły w wyniku tej nowelizacji. 

6 miesięcy nie stanowi ograniczenia... 

Po wejściu w życie zmian do ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z wnioskiem o rekompensatę mogą również wystąpić osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Nowelizacja uchyliła bowiem półroczny termin do złożenia wniosku. Przepisy ustawy nowelizującej mają natomiast w zasadzie (z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 lit. a i 3 oraz pkt 4 lit. b  tiret pierwsze, które mają zastosowanie do wniosków składanych od dnia wejścia w życie tej ustawy) zastosowanie do wniosków złożonych przed dniem jej wejścia w życie. Przedmiotowe przepisy nie nakładają na obywateli żadnych dodatkowych obowiązków.  

Zwrot bez decyzji 

Dotychczas, żeby podatnik otrzymał zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym konieczne było wydanie decyzji. Natomiast wedle znowelizowanych przepisów, w przypadku gdy podatnik we wniosku prawidłowo obliczy kwotę zwrotu, organ podatkowy zwróci VAT w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku bez wydawania decyzji (aktualnie od 2010 roku 4 miesiące, o czym dalej).

Dopiero jeśli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku będzie budziła wątpliwości, naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi kwotę zwrotu. W tym przypadku zwrot podatku będzie następował w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Nowe rozwiązanie w znacznym stopniu usprawni i uprości procedurę załatwiania wniosków w sprawie zwrotu przez organy podatkowe.

Powoduje to, w wielu przypadkach, skrócenie okresu oczekiwania na zwrot. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie liczby pracowników zaangażowanych w proces załatwiania wniosków oraz obniżenie kosztów związanych z wydawaniem w każdym przypadku decyzji i doręczaniem tej decyzji. Zmiana ta nie powoduje natomiast dla osób fizycznych występujących o zwrot żadnych negatywnych skutków w postaci zmiany zasad naliczania oprocentowania.  

Definicja „małżonków 

W ustawie pojawiła się definicja „małżonków” jako osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których orzeczono separację. Dotychczasowe przepisy ustawy nie odnosiły się do kwestii pozostawania małżonków w separacji. Dlatego też, dla jasności wprowadzono ich definicję w słowniczku ustawowym.  

Co zawrzeć we wniosku? 

Doprecyzowano też przepis określający dane, jakie powinny być zawarte we wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane. Wnioskodawca ma podawać we wniosku numer NIP albo numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada żadnego z tych numerów (osoba fizyczna, która nie ma obowiązku posiadania NIP ani numeru PESEL) - rodzaj i numer dokumentu tożsamości (tj. rodzaj i numer innego dokumentu, umożliwiającego dokonanie identyfikacji osoby składającej wniosek). Otwiera to możliwość wnioskowania przez cudzoziemców nieposiadających polskich dokumentów tożsamości.

W każdym zaś przypadku, gdy wnioskodawcą będzie jeden z małżonków lub oboje małżonkowie, wniosek będzie musiał być podpisany przez każdego z małżonków.  

Po zmianach do wniosku o zwrot nie trzeba będzie już załączać pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (albo zawiadomienia o zakończeniu inwestycji) czy odpowiednio dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Wniosek może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. (od 2008 roku, wniosek może być składany raz w roku bez ograniczenia czasowego) 

Na poczet zaległości... 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, kwota zwrotu wraz z jego oprocentowaniem podlegać ma z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, osoby fizycznej, która złożyła wniosek. Zaliczenie będzie następowało z dniem złożenia wniosku o zwrot VAT.  

Obliczanie limitu kwoty zwrotu 

Po nowelizacji do obliczenia limitu kwoty zwrotu ma być przyjmowana cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez Prezesa GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu

Wcześniej brano pod uwagę cenę 1m2 powierzchni użytkowej ogłaszaną za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o zwrot. Niektórzy wnioskodawcy byli więc zmuszeni czekać ok. 1,5 miesiąca ze złożeniem wniosku na ogłoszenie tej ceny. 

Przykład:

  • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za czwarty kwartał 2005 r. była znana 15 lutego 2006 r., po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.  

Zwrot od innych organów 

Dodany przez nowelizację art. 6a ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uprawnia Radę Ministrów do określania innych, poza urzędami skarbowymi, organów uprawnionych do przyjmowania wniosków w sprawie zwrotu i wydawania w tym zakresie decyzji - jeżeli jest to uzasadnione ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa państwa. Potrzeba zastosowania w tym przypadku szczególnej formy tworzenia organów uprawnionych do załatwiania wniosków w sprawie zwrotu i dokonywania tego zwrotu jest dostosowaniem do szczególnego trybu wykonywania obowiązków podatkowych przez niektóre osoby fizyczne (zob. art. 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoby fizyczne pozostające poza właściwością urzędów skarbowych powinny mieć takie same prawa i obowiązki w zakresie realizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jak inne osoby fizyczne, które mogą realizować te prawa w urzędach skarbowych.

Zmiany w zasadach zwrotu VAT na materiały budowlane od początku 2008 r. 

W wyniku kolejnej nowelizacji od początku 2008 roku zniesiono epizodyczny charakter przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany te wprowadzają przede wszystkim bezterminowe przedłużenie możliwości uzyskiwania zwrotu VAT na materiały budowlane.Osoby fizyczne mogą więc nadal ubiegać się o zwrot części VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych. Zniesiono datę graniczną składania wniosków przez osoby fizyczne.

Nowelizacja umożliwiła więc korzystanie z systemu zwrotu przez osoby fizyczne, które zakupu materiałów budowlanych służących realizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na remoncie lokalu mieszkalnego, budowie, nadbudowie, rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, a także na przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, dokonają po dniu 31 grudnia 2007 r. Pozwoli to zminimalizować negatywne skutki dla społeczeństwa z tytułu zwiększenia stawki podatku od towarów i usług z 7% na 22%.

Omawiana nowelizacja wprowadza przy tym odnawialne (5-letnie) limity zwrotu. Poza tym zasady ubiegania się i otrzymywania kwoty zwrotu są w zasadzie takie same jak dotychczas.

Zmiany w zasadach zwrotu VAT na materiały budowlane od kwietnia 2010 r.

W kwietniu 2010 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy. Zmiany nie były jednak tak obszerne jak w 2007 roku, zmieniono bowiem wyłącznie termin w którym organ ma obowiązek wydać decyzę o zwrocie części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Od 23 kwietnia 2010 roku urząd skarbowy ma 4 mesiące na wydanie decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005 r., Nr 177, poz. 1468, z późn. zmianami);
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe zasady zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Od 1 stycznia 2008 r. nie będzie już ograniczenia, zgodnie z którym zwrot części VAT obejmuje wydatki poniesione w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Gazeta Podatkowa, 18.10.2007 r. podatek VAT, materiały budowlane, zwrot, budownictwo, osoba fizyczna

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %(od 1.01.1011 wynosi ona zasadniczo 23%). Osoby budujące czy remontujące systemem gospodarczym i zbierające faktury VAT zakupu materiałów budowlanych doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki (...)

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  Limity zwrotu VAT na materiały budowlane  Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów (...)

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie za faktury wystawione do końca bieżącego roku. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 proc. (obecnie 23 proc.) Remontujący (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na każdy zakup brałem fakturę (...)

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie (...)

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Uprzejmie proszę o podanie błędów, które często są popełniane przez osoby składające podanie o zwrot uniemożliwiające im uzyskanie tegoż zwrotu. Ustawa funkcjonuje już od dłuższego czasu, (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako (...)

Zwrot VAT za remont mieszkania

Zwrot VAT za remont mieszkania

W czerwcu 2006 r. zwróciłem się do urzędu skarbowego o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte podczas remontu domu w 2004 i 2005 roku. Wydatki te odliczałem też w ramach "ulgi (...)

Faktury VAT na materiały budowlane

Faktury VAT na materiały budowlane

Jeśli kupiłem mieszkanie i jest ono na mnie i na żonę, to na fakturze za materiały podaję dane moje i żony? I jak wypisywać faktury - raz na mnie raz na żonę, czy wszystkie mogą być na nas (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. (...)

Zwrot podatku a usługi świadczone za granicą

Zwrot podatku a usługi świadczone za granicą

W deklaracji VAT-7 za maj 2005r + wniosek (pismo) do US wystąpiliśmy o zwrot VAT w kwocie 184 zł (różnica VAT naliczony-VAT należny) na podstawie art. 87 ust 5 w terminie zgodnym z art.87 ust. 4 (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

Budowa a koszty i odliczenie VAT

Budowa a koszty i odliczenie VAT

Prowadzę sklep, teraz zakupiłem działkę i zamierzam na niej wybudować nowy obiekt służący pod następny sklep. Czy zakupione materiały budowlane mogę zaliczać do kosztów i odliczać sobie z (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

FORUM PRAWNE

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane ? 2012!

Zwrot VAT za materiały budowlane ? 2012! Stawka VAT za materiały budowlane wynosi od 01.01.2011 roku zasadniczo 23%. Zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym części wydatków dotyczących budownictwa (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane Chciałabym się ubiegać o zwrot VAT za materiały budowlane. Jakie są Limity zwrotów dla osób, które złożyły pierwszy wniosek o zwrot VAT przed do 31 grudnia (...)

VAT za materiały budowlane tylko do 2013 r ????

VAT za materiały budowlane tylko do 2013 r ???? System zwrotu VAT za materiały budowlane wykorzystywane przy remontach i budowach prowadzonych metodą gospodarczą zostanie zlikwidowany?

zwrot vat - czy można????

zwrot vat - czy można???? Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy możliwy jest zwrot vat-u na formularzu VZM dla żony właściciela domu w którym dokonano remontu za zakupione materiały budowlane. (...)

Zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych

Zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych Zmiana obowiązujących limitów to efekt obniżenia ceny 1 mkw. O zwrot części VAT na materiały budowlane mogą ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia zwrotu podatku za materiały budowlane. Czy jest jeszcze taka możliwość? Czy trzeba mieć faktury na wszystko czy wystarczy paragon?

Porady prawne