7.12.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę określenia "przemoc w rodzinie" na "przemoc domowa".

Porady prawne

- "Jest to ustawa od bardzo długiego czasu oczekiwana przez różne środowiska. Zarówno przez osoby, które doznają czy doznawały przemocy, kobiety, dzieci, środowiska organizacji pozarządowych i samorządów, które na co dzień pracują z osobami, której tej przemocy doznają, ale też z osobami, które tą przemoc stosują. No i oczywiście przez środowisko eksperckie" - podkreśliła wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt przedstawiając projekt.

Zaznaczyła, że projekt zawiera wiele nowych zapisów - m.in. rozszerza definicję przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową. Co więcej, rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej.

Projekt wprowadza definicję "osoby doznającej przemocy domowej i "osoby stosującej przemoc domową", przez którą – jak zaproponowano w projekcie – należy rozumieć zarówno osobę stosującą przemoc domową, jak i osobę, co, do której istnieje podejrzenie, że taką przemoc stosuje. Rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Ustanowiony zostanie również standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Projekt doprecyzowuje również przepisy w zakresie kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Umożliwiono uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – wskazano, że osoby te muszą mieć co najmniej trzy lata stażu pracy w pomocy społecznej lub w placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kolejne wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Dwa lata od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej, Sejm uchwalił w czwartek (1 grudnia br.) przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. To dodatkowe wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową.

Obowiązujące już przepisy okazały się bardzo skuteczne. Świadczą o tym liczby – do końca października br. było to prawie 8 tysięcy nakazów opuszczenia domu przez sprawców przemocy domowej i tylko trzy zażalenia na te decyzje skutkujące uchyleniem przez sądy nakazu lub zakazu.

Dzięki opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawie antyprzemocowej Polska dołączyła do wąskiego grona państw, w których obowiązuje najwyższy standard ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową.

Już dziś osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostaje też zakaz zbliżania się do domostwa. Środek natychmiast egzekwuje policja. Także sądy mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające szybsze rozpoznanie sprawy. Dzięki tym rozwiązaniom , to nie osoby pokrzywdzone przemocą, zazwyczaj kobiety, muszą uciekać z mieszkania, ale sprawcy są zmuszeni do jego opuszczenia.  

Uchwalona przez Sejm nowelizacja dodatkowo wzmacnia ochronę osób doznających tej przemocy, m.in. poprzez kolejne ograniczenie prawa sprawcy przemocy do zbliżania się lub kontaktowania z osobą pokrzywdzoną.

Najważniejsze zmiany wzmacniające ochronę

Do obowiązujących już przepisów wprowadzone zostały rozwiązania, które umożliwią izolowanie osób stosujących przemoc domową, gdy stwarzają one zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem.

Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymają uprawnienia, by wydać wobec takiego sprawcy natychmiastowy:

  • zakaz zbliżania się osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach;
  • zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową, czyli zakaz kontaktowania się z nią zarówno osobiście, jak i na odległość;
  • zakaz wstępu i przebywania w miejscu pracy, na terenie szkoły, placówki oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej i artystycznej oraz obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową.

Zakazy te będą mogły zostać orzeczone także przez sąd cywilny, którego kompetencje będą szersze. Sąd będzie mógł wydać zakaz kontaktowania się, gdy mamy do czynienia z tzw. stalkingiem. Czyli wówczas, kiedy sprawca przemocy domowej nęka swą ofiarę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo w istotny sposób narusza jej prywatność. Zakazem wstępu i przebywania sąd będzie mógł objąć także miejsca, w których osoba dotknięta przemocą regularnie przebywa. Zakaz kontaktowania się w tak szerokiej postaci będzie mógł zostać orzeczony również, gdy nie toczy się postępowanie karne.

System walki z przemocą domową

Oprócz rozwiązań legislacyjnych stworzony został cały system walki z przemocą domową. To prewencja, pomoc pokrzywdzonym oraz skuteczne ściganie sprawców. Zanim weszły w życie przepisy antyprzemocowe, to osoby pokrzywdzone przemocą, zwykle kobiety i dzieci, musiały opuszczać dom, uciekając przed sprawcą. To się zmieniło.

Przed wejściem w życie ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na usunięcie osoby stosującej przemoc domową z mieszkania  - średnio aż 143 dni. Tyle trwało rozpoznanie sprawy przez sąd. Tylko orzeczenie sądu umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu. Dziś zgłoszenia dotyczące przemocy są traktowane przez policję jako pilne. Średni czas oczekiwania na przyjazd patrolu to 7-15 minut. Po około godzinie winny opuszcza mieszkanie.

W Polsce działa  305 placówek finansowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zatrudnieni tam specjaliści świadczą bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym osobom doświadczającym przemoc domową.  Od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej do końca października br. do miejsc świadczenia pomocy w całej Polsce zgłosiło się ponad 22 tys. osób dotkniętych przemocą domową. Ponad 17,5 tys. to kobiety. 

Zalecenia Prokuratora Generalnego pomogą skuteczniej chronić ofiary przemocy domowej

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz reprezentująca Prokuraturę Krajową prokurator Agnieszka Welenc podczas dzisiejszej (6 grudnia br.) konferencji przedstawili zalecenia dla prokuratury, by ta mogła skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej.

- "Dzięki opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości przepisom Polska należy do wąskiego grona państw europejskich, które gwarantują najwyższy standard ochrony ofiarom przemocy domowej" – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Ministerstwo Sprawiedliwości z sukcesem wzmacnia ochronę osób dotkniętych przemocą domową. 1 grudnia br. Sejm uchwalił – przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości – nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki ustawie antyprzemocowej, obowiązującej od 30 listopada 2020 r., sprawca przemocy domowej zagrażający bliskim musi natychmiast opuścić mieszkanie. Do października br. wystawiono niemal 8 tys. nakazów opuszczenia lokalu. Policja i Żandarmeria Wojskowa dostały skuteczne narzędzia mające chronić ofiary przemocy. Od czasu wejścia w życie ustawy antyprzemocowej do końca października br. do miejsc świadczących pomoc pokrzywdzonym zgłosiło się ponad 22 tys. osób dotkniętych przemocą. Ponad 17,5 tys. z nich stanowią kobiety.

Więcej wsparcia dla ofiar przemocy

Nowe przepisy porządkują i ujednolicają dotychczasowe zasady postępowania, uwzględniając normy prawa krajowego i międzynarodowego. Prokurator Agnieszka Welenc podkreśliła, że odnoszą się one nie tylko do postępowania karnego, ale także administracyjnego, cywilnego czy udzielania pomocy.

W toku postępowania osoby pokrzywdzone otrzymają informację o pomocy, jaką mogą uzyskać. Udzielać jej będą między innymi podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z  Funduszu Sprawiedliwości.

Przy ocenie danego czynu ważne będą wiek i stan zdrowia osoby pokrzywdzonej. Istotne będzie również to, czy stosujący przemoc jest recydywistą oraz stan jego zdrowia psychicznego.  W przypadku przemocy domowej działania nie będą ograniczać się do przesłuchania sprawcy i jego najbliższych. Zabezpieczane będą różne dowody (m.in. dokumentacja medyczna, informacje o interwencjach policji).

- "Temu celowi służy również zamieszczanie na stronach internetowych prokuratur informacji o podmiotach, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego i  poradnictwa specjalistycznego lub udzielają ofiarom schronienia. Chodzi o to, aby nie zostawić pokrzywdzonego bez pomocy" – stwierdziła prokurator Agnieszka Welenc.

W trosce o małoletnich i niepełnosprawnych

Szczególne przepisy będą obowiązywać, gdy pokrzywdzonym lub świadkiem będzie osoba małoletnia lub z niepełnosprawnościami intelektualnymi. W przypadku małoletnich niezwłocznie zostanie powołany kurator. Z urzędu może zostać również wszczęte postępowanie o ograniczenie – w skrajnych przypadkach także pozbawianie – władzy rodzicielskiej.   

Miejsce i sposób przesłuchania takich osób powinny być komfortowe dla pokrzywdzonego dziecka. W przesłuchaniu powinien uczestniczyć biegły psycholog, mający specjalizację z psychologii dziecięcej. Jeżeli przesłuchiwana będzie osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub osoba ze spektrum autyzmu, towarzyszyć jej może asystent komunikacji.

Nowe narzędzia i zadania prokuratorów

Nowe przepisy zobowiązują też prokuratorów do zdecydowanego reagowania na wszelkie przypadki użycia gróźb lub przemocy wobec pokrzywdzonego oraz świadków. W takiej sytuacji mają oni obowiązek niezwłocznie wyjaśnić ich okoliczności lub – jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki – wszcząć postępowanie karne.

Osoba, która stosuje przemoc domową, będzie musiała natychmiast opuścić mieszkanie. Będzie również nałożony na nią zakaz zbliżania i komunikowania się z ofiarami. Prokuratorzy będę ściśle współpracować z policją i Żandarmerią Wojskową, monitorując sprawców przemocy. Sprawca przemocy może również zostać skierowany na zajęcia korekcyjno-edukacyjne lub leczenie.

Na konferencji podkreślono również, że w przekazywaniu informacji na temat działań śledczych należy zachować szczególną ostrożność. Do ważnych celów polityki informacyjnej prokuratury ma zaliczać się wzmacnianie poczucia obowiązywania norm prawnych oraz odstraszanie potencjalnych sprawców przemocy. Informacje udostępniane przez media nie mogą naruszać godności samych pokrzywdzonych.  


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Następne wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Następne wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - "Rada Ministrów przyjęła 30 sierpnia br. projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To kolejne wzmocnienie (...)

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty - sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. - (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez (...)

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Przełomowa (...)

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

21 listopada br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z preambułą, ma ona na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu (...)

Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

- To ważny dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekt. Daje on bowiem możliwość wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz podniesienia kwalifikacji osób pracujących z tymi pokrzywdzonymi. Ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, (...)

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem

Minister Sprawiedliwości, dostrzegając potrzebę szerokich konsultacji społecznych odnośnie działań podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, podjął decyzję o powołaniu Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ma być ona organem pomocniczym Ministra - powiedział Sekretarz (...)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Znęcał się nad rodziną

Znęcał się nad rodziną

  Ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie miał 58-letni Jacek K. zatrzymany wczoraj w trakcie awantury domowej. Mężczyzna odpowie za znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną. O całym zajściu policjantów powiadomiła żona. Kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie o popełnieniu (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez (...)

Większa ochrona przed przemocą domową

Większa ochrona przed przemocą domową

Ustawa uchwalona przez Sejm Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą definicję przemocy w rodzinie – na przemoc domową. Rozszerzono ją także o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – "Wprowadzone zmiany służą większej ochronie rodziny, osób doświadczających (...)

Przemoc domowa. Algorytm pomoże policji

Przemoc domowa. Algorytm pomoże policji

W 2013 roku 35 tys. funkcjonariuszy policji zostało przeszkolonych według specjalnego schematu reagowania na przemoc domową pod kątem wykrywania sytuacji, które mogłyby nieść zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar. Wdrożenie programu na terenie całego kraju zostało poprzedzone pilotażem w (...)

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty - sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. - (...)

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Skuteczna ochrona ofiar 30 listopada br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar. Polska dołącza do wąskiego grona państw, w których obowiązuje najwyższy (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Kurator, pracownik socjalny i policjant - takie zespoły będą interweniowały w rodzinach, w których stosowana jest przemoc lub są one zagrożone przemocą. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałoży na wójtów, burmistrzów i prezydentów (...)

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej) dostarczają poważnych wątpliwości. „Pojawia się wiele głosów, że godzi ona w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje (...)

Policja się szkoli. Będą pomagać ofiarom przemocy domowej

Policja się szkoli. Będą pomagać ofiarom przemocy domowej

Od nowego roku na terenie całego kraju ruszy program algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. Przeciwdziałanie przemocy domowej, a w szczególności zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych - w szczególności dzieciom, kobietom oraz osobom starszym (...)

Rodziny alkoholików również otrzymają pomoc

Rodziny alkoholików również otrzymają pomoc

Pomoc osobie uzależnionej powinna być zintegrowana z pomocą całej rodzinie, ponieważ uzależnienie powoduje szkody i zaburza funkcjonowanie wszystkich członków rodziny - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokument (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niebieska karta

Niebieska karta

Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja (...)

Niebieska karta

Niebieska karta

Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja (...)

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Żona zamierza złożyć pozew o rozwód. Niestety podejrzewam, że chce jako argumentów użyć oskarżeń o stosowanie przeze mnie przemocy, co nie miało miejsca. Jaką wagę i znaczenie dla sądu mają (...)

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Toczy sie postępowanie przygotowawcze w sprawie o przemoc w rodzinie. Sprawca niniejszej był już przesłuchiwany jako podejrzany. Czy osoba taka może swobodnie wyjechać z kraju? Zgodnie z art. 75 (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania Powiatowego Centrum Pomocy (...)

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Proszę o pomoc. Mój mąż nie wierzy mi, że urodziłam jego dziecka. Zmusza mnie do zrobienia badań DNA. Nie mogę już tego znieść. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Trudnym jest wskazanie dobrego (...)

Wymuszenie spłaty długu

Wymuszenie spłaty długu

Znajomy został podejrzanym o dokonanie przestępstwa z art. 191 par. 2 kk. Przedstawiono mu zarzut rozsyłania do różnych adresatów, w krótkich odstępach czasu pism zawierających treści uwłaczające (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Jakie skutki pociąga za sobą nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców? Jak podkreśla H. Ciepła: „Przez nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno (...)

Niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura

Na podstawie zamówienia została wykonana usługa, klient jednak unika kontaktu. Chcemy go delikatnie wystraszyć. Co możemy zrobić, aby zmusić klienta do zapłacenia FV? Przede wszystkim mając dane (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

W jakich wypadkach sąd rodzinny zapewnia małoletniemu dziecku rodzinę zastępczą? Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie (...)

Naruszenie nietykalności cielesnej

Naruszenie nietykalności cielesnej

Jestem dzierżawcą lokalu handlowego i pewnego dnia właściciel lokalu wyrzucił mnie siłą z lokalu, ponieważ uznał że ma lepszego najemcę, a ja się spóźniłem z zapłatą czynszu. Uznał, że (...)

FORUM PRAWNE

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Przemoc domowa a wyprowadzka

Przemoc domowa a wyprowadzka Witam, Mam 18 lat i jestem ofiarą przemocy domowej. Mój ojciec jest alkoholikiem i znęca się nad moją rodziną fizycznie i psychicznie. Trwa to już od dłuższego czasu, (...)

Córka oskarzyla mnie o przemoc domowa, która nie miala miejsca

Córka oskarzyla mnie o przemoc domowa, która nie miala miejsca Witam;) zaczne od poczatku, bo mozna sie w tym pogubic. Wyjechalismy na wakacje do mojej mamy. Poklócilam sie z córka I zabralam jej (...)

Alimenty od ojca a brak kontynuacji nauki i umowa o prace

Alimenty od ojca a brak kontynuacji nauki i umowa o prace Witam mam problem poniewaz pisalam do prawnika lecz on nie odpowiada na moje pytania dokladnie. Oto moja sytuacja- rozmowa z prawnikiem: Moje (...)

pozbawienie praw rodzicielskich ojca w anglii jak jest alkoholikiem,

pozbawienie praw rodzicielskich ojca w anglii jak jest alkoholikiem, pozbawienie praw rodzicielskich ojca w anglii jak jest alkoholikiem, niamam slubu z ojcem mojego dziecka,dziecko nosi moje nazwisko,ojciec (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC !

ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC ! Niedługo mam pierwszą sprawę rozwodową, podejrzewam,że mąz nie odebrał wezwania na sprawę,( nie odbiera żadnej poczty).Jak potoczy się dalej (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piszę pracę (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Porady prawne