Po co powstaje Fundusz Medyczny?

Co przewiduje ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym?

Ustawa powołuje nowy państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania sfery ochrony zdrowia.

Porady prawne

Ustawa zapewnia dodatkowe źródła finansowania:

 1. profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym szczególnie chorób nowotworowych i chorób rzadkich;
 2. infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 3. dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;
 5. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia;
 6. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Wsparcie finansowe systemu ochrony zdrowia w ww. obszarach będzie następowało poprzez Fundusz Medyczny, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw zdrowia. W ramach Funduszu wyodrębnione zostaną cztery subfundusze:

 1. subfundusz infrastruktury strategicznej;
 2. subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych;
 3. subfundusz rozwoju profilaktyki;
 4. subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Dofinansowanie ze środków subfunduszu infrastruktury strategicznej będą mogły uzyskać projekty strategiczne, realizowane w ramach programów inwestycyjnych, ustanowionych w celu realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów ochrony zdrowia. Propozycję projektu strategicznego, w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, będą mogły złożyć: podmiot leczniczy zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na poziomach: onkologicznym, pediatrycznym, pulmonologicznym i ogólnopolskim, oraz uczelnia medyczna, w imieniu podmiotu leczniczego spełniającego ww. warunki, dla którego uczelnia ta jest podmiotem tworzącym.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie przeznaczony na wsparcie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych. W tym celu minister właściwy do spraw zdrowia będzie opracowywał projekt programu inwestycyjnego, służącego poprawie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Program ten będzie obejmował działania w następujących obszarach:

 1. wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
 2. wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych;
 3. wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;
 4. wymiana łóżek szpitalnych.

W przypadku subfunduszu rozwoju profilaktyki ustawa przewiduje, że dofinansowanie ze środków tego subfunduszu będzie mogło zostać przeznaczone na wzmocnienie roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zwiększaniu zgłaszalności kobiet i mężczyzna na badania w ramach programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce zdrowotnej. Ponadto, środki w ramach tego subfunduszu będą służyć wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dofinansowania programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce zdrowotnej, w określanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na dany rok obszarach priorytetowych.

Ostatni z przewidzianych w ustawie subfunduszy – subfundusz  terapeutyczno- innowacyjny – ma służyć pomocą w finasowaniu niezaspokojonych potrzeb medycznych. Część środków tego funduszu zostanie przeznaczona na wprowadzenie bezlimitowych świadczeń szpitalnych i specjalistycznych dla dzieci. Z subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego będą również finansowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Ustawa wprowadza wczesny i warunkowy dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dostęp do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Nakłada również na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązek stałego identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie. Rozwiązania te pozwolą na przyspieszenie procesu refundacyjnego. Są one dedykowane szczególnie chorobom nowotworowym oraz rzadkim, gdyż to właśnie w tym obszarze występuje najwięcej niezaspokojonych potrzeb medycznych i najbardziej ograniczony dostęp do leków innowacyjnych.

Zgodnie z ustawą, przychodami Funduszu Medycznego będą:

 • wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • wpłaty z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w wysokości określonej corocznie w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, nie niższej niż 4 mld zł;
 • odsetki od zgromadzonych środków;
 • dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
 • wpływy z innych tytułów.

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne