26.1.2023

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia zakłada wprowadzenie świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy, które zagwarantuje wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie i mienie innych.

Rząd chce więc wprowadzić świadczenie pieniężne dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Nowe rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie i mienie innych.

Porady prawne

Wsparcie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy

Wprowadzone rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe, które będzie przysługiwało uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z:

 • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu;
 • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia;
 • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.

Najważniejsze rozwiązania projektu

Świadczenie będą mogli pobierać najbliżsi funkcjonariusza lub żołnierza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia: 

 • małżonkowie, 
 • dzieci poniżej 18. roku życia, 
 • dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek – gdy do 18. roku życia stały się one całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji; 
 • rodzice. 

Wypłacane co miesiąc świadczenie przysługiwać będzie: 

 • małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego,
 • każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. 

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. 

Projektowanymi regulacjami objęte zostaną również rodziny ratowników GOPR i TOPR, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kto dostanie nowe świadczenie pieniężne?

Wprowadzone zostanie nowe świadczenie pieniężne, które będzie przysługiwać uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z:

 • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy m.in. podejmował  interwencje w celu ochrony osób, mienia, przywrócenia porządku prawnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego; 
 • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia; 
 • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.

Świadczenie będzie mógł pobierać małżonek, dzieci poniżej 18. roku życia lub uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także bez względu na wiek, gdy do 18. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz rodzice.

Świadczenie przysługiwać będzie małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia.

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Nowymi przepisami objęci zostaną również  ratownicy górscy, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego, w warunkach  zagrażających życiu i zdrowiu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty (...)

Mundurowi stracą na tych zmianach. Zobacz ile

Mundurowi stracą na tych zmianach. Zobacz ile

Do 22 stycznia br. potrwają konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma (...)

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Wchodząca w zasadzie w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in.: rozszerzenia zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniem korupcji (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Prezydent Duda podpisał ustawę Ustawa (...)

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając (...)

Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę z podpisem prezydenta

Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Świadczenie (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Ustawa o czternastej emeryturze

Ustawa o czternastej emeryturze

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. „Czternastkę” otrzyma w tym roku ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze. ##baner## Czternasta (...)

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Projekt reguluje kwestie funkcjonowania komisji lekarskich, rent funkcjonariuszy policji i żołnierzy, a także rozwiązania z zakresu prewencji rentowej oraz aktywizacji zawodowej byłych policjantów, strażników granicznych, strażaków PSP i funkcjonariuszy BOR. Do 3 kwietnia potrwają konsultacje (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, (...)

25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

Do wypłaty wniosek nie jest potrzebny Od 25 sierpnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14 emeryturę. – "Świadczenie wypłacimy z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku" – wyjaśniła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. ##baner## – (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie (...)

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Jakie nowe przepisy zainteresują żołnierzy?Posło­wie uznali, iż poświęce­nie dla Ojczyzny powinno być odpowiednio doce­niane przez państwo. Nowelizacja ustawy o służbie wojsko­wej żołnierzy zawodowych oraz niektó­rych innych ustaw przewiduje pomoc dla rannych i (...)

„Emerytura+” już jest wypłacana

„Emerytura+” już jest wypłacana

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – jest wypłacane w maju 2019 r. Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. „Emerytura+” - czyli co? „Emeryturę+” (...)

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

Powołanie Służby Ochrony Państwa Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa powołuje Służbę Ochrony Państwa (SOP), jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i (...)

Co zakłada ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

Co zakłada ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (ustawa okołobudżetowa) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (czyli tzw. ustawy okołobudżetowej), (...)

Emeryt i rencista dostanie dodatek

Emeryt i rencista dostanie dodatek

25 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa uchwalona 20 maja 2005 ustawa o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Komu będzie przysługiwał omawiany dodatek? Dodatek pieniężny (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Będzie świadczenie dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR?

Będzie świadczenie dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR?

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956. ##baner## Cel projektu Celem projektu ustawy jest zniwelowanie dotychczasowych nierówności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Witam serdecznie, od 20 lat jestem w nieformalnym związku z moją partnerką. Nie mamy ślubu. Chciałbym się dowiedzieć od Państwa czy istnieje szansa że w razie mojej śmierci, moja emerytura przejdzie na nią? Niniejsza opinia prawna wydana została na podstawie przepisów:  - ustawy (...)

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Komu przysługuje renta rodzinna z tytułu emerytury wojskowej? Renta rodzinna wynikająca z tytułu emerytury wojskowej znajduje swoją podstawę w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także przepisów ogólnych ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu (...)

Prawa przysługujące pracownikowi na podstawie długości zakładowego stażu pracy

Prawa przysługujące pracownikowi na podstawie długości zakładowego stażu pracy

Jakie prawa przysługują pracownikowi na podstawie długości zakładowego stażu pracy? Zakładowy staż pracy – jest to okres zatrudnienia tylko w jednym zakładzie pracy.  Zakładowy staż pracy ma znaczenie przy  ustalaniu okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych (...)

Członek rodziny jako pełnomocnik

Członek rodziny jako pełnomocnik

Czy na podstawie art. 87 kpc, ojciec może zlecić synowi prowadzenie sprawy przed sądem? Konkretnie - na podstawie umowy zlecenia, za wynagrodzeniem, a nie dlatego iż jest to zstępny. Czy jest to zgodne z tym przepisem? Pełnomocnictwo powinno być udzielone pełnomocnikowi na piśmie. Jeżeli dana (...)

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona? Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Czy osobie, która sprawuje opiekę nad chorym w wieku powyżej lat 80, przysługuje płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak, to jakie musi spełnić warunki? Na jak długo można uzyskać takie zwolnienie? Osobie, która sprawuje opiekę nad chorym, przysługuje zasiłek opiekuńczy, lecz jego (...)

Członek rodziny świadkiem w postępowaniu cywilnym

Członek rodziny świadkiem w postępowaniu cywilnym

Czy w sprawie z powództwa cywilnego świadkiem może być osoba należąca do rodzin stron? Czy nie będzie zachodziło podejrzenie o braku bezstronności takiego świadka? Jakie w ogóle istnieją ograniczenia co do powoływania świadków (oczywiście zakładając, że są oni pełni zdolni do czynności (...)

Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

Sprawa dotyczy osoby zatrudnionej w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej (według informacji ustnej otrzymanej od Zarządu Spółdzielni, w obecnej chwili posiada ona status domownika/kandydata na członka). Pracownik pracuje 7 dni w tygodniu (często w wymiarze przekraczającym dzienną normę 8 godzin), (...)

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

Jak należy rozumieć to prawo, czy istnieją unormowania prawne w zakresie równej stopy życiowej? Chodzi o sytuację, w której bardzo dobrze sytuowany małżonek pozostawia bezrobotną 50-letnią żonę z małoletnim (14) dzieckiem zamieszkując z konkubiną, którą utrzymuje. Czy w takiej sytuacji (...)

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Mój mąż pracuje jako kierowca w międzynarodowej firmie transportowej. Jego pracodawca aby zmniejszyć obciążenia pracownicze wypłaca mu wynagrodzenie poprzez wypłatę wynagrodzenia podstawowego -900 zł oraz diet około 4-5tys miesięcznie. Wszystko płatne na konto. Od jakiegoś czasu mąż (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego? Ubezpieczony powinien objąć swoim tytułem ubezpieczenia nieubezpieczonych członków swojej rodziny. Zakres pojęcia „członek rodziny” wskazuje sama ustawa Art.5.Użyte w ustawie określenia oznaczają: 3)członek (...)

Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie

Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie

Syn jest właścicielem lokalu usługowego. Obecnie syn chce ten lokal użyczyć ojcu w bezpłatne używanie z prawem wynajmowania tego lokalu przez ojca osobom trzecim i pobierania przez ojca czynszu. Czy z tytułu użyczenia lokalu ojcu przez syna syn lub ojciec muszą zapłacić jakiś podatek? Czy (...)

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, premię? Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: małżonkowi,  innym (...)

Pełnomocnictwo członków rodziny

Pełnomocnictwo członków rodziny

Szwagierka jest za granicą, więc dała na piśmie upoważnienie dla mnie, jako bratowej, do złożenia w jej imieniu wniosku do sądu cywilnego w sprawie uchylenia wyroku sądu rejonowego. Czy jako bratowa i osoba cywilna mogę wnieść w imieniu szwagierki wniosek do sądu cywilnego w sprawie uchylenia (...)

Członek rodziny jako pełnomocnik

Członek rodziny jako pełnomocnik

Czy na podstawie art. 87 kpc, ojciec może zlecić synowi prowadzenie sprawy przed sądem? Konkretnie - na podstawie umowy zlecenia, za wynagrodzeniem, a nie dlatego iż jest to zstępny. Czy jest to zgodne z tym przepisem? Pełnomocnictwo powinno być udzielone pełnomocnikowi na piśmie. Jeżeli dana (...)

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona? Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Czy osobie, która sprawuje opiekę nad chorym w wieku powyżej lat 80, przysługuje płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak, to jakie musi spełnić warunki? Na jak długo można uzyskać takie zwolnienie? Osobie, która sprawuje opiekę nad chorym, przysługuje zasiłek opiekuńczy, lecz jego (...)

Członek rodziny świadkiem w postępowaniu cywilnym

Członek rodziny świadkiem w postępowaniu cywilnym

Czy w sprawie z powództwa cywilnego świadkiem może być osoba należąca do rodzin stron? Czy nie będzie zachodziło podejrzenie o braku bezstronności takiego świadka? Jakie w ogóle istnieją ograniczenia co do powoływania świadków (oczywiście zakładając, że są oni pełni zdolni do czynności (...)

Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

Sprawa dotyczy osoby zatrudnionej w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej (według informacji ustnej otrzymanej od Zarządu Spółdzielni, w obecnej chwili posiada ona status domownika/kandydata na członka). Pracownik pracuje 7 dni w tygodniu (często w wymiarze przekraczającym dzienną normę 8 godzin), (...)

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

Jak należy rozumieć to prawo, czy istnieją unormowania prawne w zakresie równej stopy życiowej? Chodzi o sytuację, w której bardzo dobrze sytuowany małżonek pozostawia bezrobotną 50-letnią żonę z małoletnim (14) dzieckiem zamieszkując z konkubiną, którą utrzymuje. Czy w takiej sytuacji (...)

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Mój mąż pracuje jako kierowca w międzynarodowej firmie transportowej. Jego pracodawca aby zmniejszyć obciążenia pracownicze wypłaca mu wynagrodzenie poprzez wypłatę wynagrodzenia podstawowego -900 zł oraz diet około 4-5tys miesięcznie. Wszystko płatne na konto. Od jakiegoś czasu mąż (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego? Ubezpieczony powinien objąć swoim tytułem ubezpieczenia nieubezpieczonych członków swojej rodziny. Zakres pojęcia „członek rodziny” wskazuje sama ustawa Art.5.Użyte w ustawie określenia oznaczają: 3)członek (...)

Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie

Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie

Syn jest właścicielem lokalu usługowego. Obecnie syn chce ten lokal użyczyć ojcu w bezpłatne używanie z prawem wynajmowania tego lokalu przez ojca osobom trzecim i pobierania przez ojca czynszu. Czy z tytułu użyczenia lokalu ojcu przez syna syn lub ojciec muszą zapłacić jakiś podatek? Czy (...)

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, premię? Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: małżonkowi,  innym (...)

Pełnomocnictwo członków rodziny

Pełnomocnictwo członków rodziny

Szwagierka jest za granicą, więc dała na piśmie upoważnienie dla mnie, jako bratowej, do złożenia w jej imieniu wniosku do sądu cywilnego w sprawie uchylenia wyroku sądu rejonowego. Czy jako bratowa i osoba cywilna mogę wnieść w imieniu szwagierki wniosek do sądu cywilnego w sprawie uchylenia (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, która pracuje na cały etat? Kwestie ubezpieczenia zdrowotnego reguluje ustawa o świadczeniach (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) -umowa od 1.09.2004 do 31.08.2006 i w tym czasie posiadała legitymację ubezpieczeniową wydana (...)

Ubezpieczenie dla konkubiny

Ubezpieczenie dla konkubiny

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia i czy mogę ją zgłosić do ZUS jako osobę korzystająca z mojego ubezpieczenia, aby mogła otrzymać (...)

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy po śmierci moich rodziców należy mi się emerytura po nich? W przypadku śmierci osoby posiadającej prawo do świadczeń emerytalnych osoby mu bliskie mogą ubiegać się o rentę rodzinną (art. 65 ust. 1 i nast. ustawy z dnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej (...)