19.6.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny

Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej szkodę. Zapadło wiele wyroków, w tym również w Sądzie Najwyższym orzekających winę byłego Prezesa Zarządu i odpowiedzialność jego żony jako spadkobierczyni. Pomimo prób przerzucania odpowiedzialności na cały Zarząd, Sądy odrzucały wnioski w tym względzie stawiane przez spadkobierczynię, która w spadku przejęła udziały po nieżyjącym Prezesie Zarządu. Spółka z o.o. jest obecnie w likwidacji. Likwidatorem jest osoba spoza byłego Zarządu. Żona byłego nieżyjącego już Prezesa Zarządu będąca udziałowcem-dłużnikiem na kwotę wielu setek tysięcy złotych z zajętymi komorniczo udziałami w spółce, która to spółka jest jednocześnie jej wierzycielem wraz z innym udziałowcem, przedstawiła pisemne żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia w porządku obrad punktu mającego na celu obciążenie jej zadłużeniem po 1/3 na każdego z dwóch byłych członków Zarządu poprzez przyjęcie uchwały o niżej podanej treści: „Uchwala się pokrycie zadłużenia w wysokości xxx zł. wynikającego z tytułów wykonawczych przeciwko prezesowi Janowi Iksińskiemu w ramach współodpowiedzialności odszkodowawczej solidarnie po 1/3 od każdego członka zarządu: prezes xxx zł, wiceprezes xxx zł, wiceprezes xxx zł.”. Czy likwidator spółki może odmówić umieszczenia zgłoszonego przez udziałowca-dłużnika punktu ze względu na treść uchwały mającej charakter pomówienia oraz brak udowodnionej winy, co do zarzucanej współodpowiedzialności pozostałych członków zarządu? Czy istnieją jakieś przepisy prawa, na podstawie których można stwierdzić, że propozycja tej uchwały jest bezprawna i ma na celu całkowite pozbycie się przez dłużnika zadłużenia wynikającego z tytułów wykonawczych wystawionych na niego (w propozycji uchwały dłużnik napisał o tytułach wykonawczych przeciwko prezesowi i wpisał nie siebie ale nieżyjącego już Prezesa jako osobę, która ma spłacić 1/3 kwoty zadłużenia)? Jeśli uchwała ta miałyby być głosowana, to czy dwaj członkowie byłego Zarządu, którzy są również udziałowcami mają prawo uczestniczyć w głosowaniu oraz kto mógłby te uchwały zaskarżyć i z jakich przyczyn?

Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkom kapitałowym, jako osobom prawnym, ustawodawca przyznaje specjalną pozycję. Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez odpowiednie organy w sposób przewidziany w ustawie i opartej na niej umowie (statucie). Jednym z przewidzianych przez kodeks spółek handlowych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd, który pełni funkcje kierownicze i zarządzające całą osobą prawną - spółką z o.o. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zarząd prowadzi sprawy spółki i jest jej reprezentantem. Prawo prowadzenia spraw spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki, natomiast prawa zarządu do reprezentacji spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym w stosunku do osób trzecich. Zarząd spółki z o.o. może być jedno albo wieloosobowy. Ilość osób, jaka wchodzi w skład tego organu najczęściej jest określana w umowie spółki, choć określenie liczebności zarządu nie jest konieczne. Niezbędne jest natomiast powołanie zarządu przed rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak już wspomniano, zarząd uprawniony jest do reprezentowania spółki oraz do prowadzenia spraw spółki, które to uprawnienie przejawia się w możliwości dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych w imieniu spółki. Czynności pozasądowe to na przykład składanie oświadczeń woli w imieniu spółki, dbanie o jej interesy, lecz także zapewnienie spółce prowadzenia prawidłowej rachunkowości, czy też wywiązywania się z innych obowiązków, które nakładają na spółkę ustawy lub umowy ją wiążące. Do czynności sądowych należy przede wszystkim reprezentacja spółki przed sądami. Przepisy kodeksu spółek handlowych zawierają ograniczenia działań zarządu, które dotyczą:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków (z natury rzeczy czynności te wymagają uchwały wspólników), jak również postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru (wymagana jest uchwała wspólników),

  • możliwości zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - na dokonanie takiej czynności bezwzględnie wymagana jest uchwała wspólników,

  • nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości, jak również użytkowania wieczystego - taka czynność też wymaga uchwały wspólników, jednakże umowa spółki może wyłączyć ten obowiązek,

  • zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną oraz zwrot dopłat wspólnikom także wymaga powzięcia uchwały przez wspólników,

  • zawarcia przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki umowy o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 złotych, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa taka została przewidziana w umowie spółki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: