30.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

 Stan faktyczny

 

Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ta polegać będzie na oferowaniu klientom korzystanie z systemu komputerowego służącego do szybkiego przesyłania wiadomości e-mail i sms. System składa się z dwóch elementów: komputerowy program komunikacyjny, który będzie przedmiotem sprzedaży i oprogramowanie serwera komunikacyjnego, który obsługiwać będzie łączność, a za korzystanie z niego nabywcy programu opłacać będą abonament. Oprogramowanie na podstawie wskazówek osoby zamierzającej rozpocząć działalność stworzyli dwaj programiści w zamian za obietnice - zryczałtowanej zapłaty za każdą sprzedaną kopię programu komunikacyjnego (podobnie jak w niektórych umowach wydawniczych, gdzie autor otrzymuje część wpływów za każdą sprzedaną książkę) oraz wyłączność w administrowaniu serwerem wynagradzanym w określonej kwocie od każdego klienta-użytkownika programu komunikacyjnego przez cały czas trwania abonamentu. Rozpoczynający działalność jest, obok programistów, współautorem oprogramowania. W związku z tym, że programiści także nie prowadzą działalności gospodarczej: 1. Jak prawnie zakończyć powstanie programu i określić jego autorów (oświadczenie woli, umowa o wspólnym przedsięwzięciu, czy coś innego)? 2. Jak zabezpieczyć wyłączność jednego ze współautorów, sprzedaży programu komunikacyjnego? 3. Jak zagwarantować wyłączność jednego ze współautorów w korzystaniu z oprogramowania serwera przez stworzoną przez niego w przyszłości sieć użytkowników? 4. W jaki sposób rozpoczynający działalność ma zagwarantować współautorom udział finansowy w tworzonej sieci czyli zapłatę za administrowanie serwerem? Czy w/w wyłączności mogą stać się aportem do zakładanej spółki?

Porady prawne

 

Opinia prawna

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tak oprogramowanie serwera służące przesyłaniu wiadomości sms, e-mail, jak i komputerowy program komunikacyjny, zostały stworzone przez trzy osoby, które są współtwórcami tego oprogramowania. Każdy z tych programów jest prawdopodobnie odrębnym utworem, dlatego też poniższe rozważania należy odnosić do każdego z tych programów komputerowych osobno.

Zgodnie z art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się przy tym, że wielkości udziałów we wspólnym prawie są równe, a zatem każdemu z trzech współtwórców będzie przysługiwał udział w prawie autorskim do programu komputerowego, wynoszący 1/3. Zasadą jest, że każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców (o ile w ogóle takie części można wyróżnić). Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest jednakże zgoda wszystkich współtwórców. Ponieważ jeszcze przed powstaniem utworu twórcy ustalili założenia dotyczące korzystania i dzielenia się przychodami z praw autorskich, w chwili obecnej, przed przystąpieniem do rozpowszechniania programu komputerowego, stwierdzenie współautorstwa oraz określenie wzajemnych relacji, praw i obowiązków współautorów, związanych z korzystaniem ze wspólnego prawa, najlepiej będzie określić w umowie pomiędzy współautorami. Umowa taka, poza określeniem przedmiotu wspólnego prawa (opis programu komputerowego) oraz stwierdzeniem faktu istnienia współwłasności praw autorskich majątkowych do tego przedmiotu, ma zabezpieczać wyłączność jednego ze współautorów, w zakresie sprzedaży programu komunikacyjnego oraz rozpowszechniania lub/ i korzystania przez niego z oprogramowania serwera. Wyłączność tę można w umowie zapewnić na dwa sposoby:

  1. poprzez przeniesienie na jednego ze współautorów przez pozostałych, całości ich praw autorskich majątkowych do określonego programu. Wtedy tylko ten jeden współtwórca będzie wykonywał, samodzielnie, majątkowe prawa autorskie;

  2. poprzez ustanowienie na rzecz jednego ze współtwórców, przez pozostałych, licencji wyłącznej obejmującej prawo rozpowszechniania określonego programu komputerowego (pole eksploatacji), na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

Ponieważ założeniem współtwórców było ustalenie dla dwóch z nich (nie rozpowszechniających oprogramowania) w zryczałtowanej kwocie, zapłaty za każdą sprzedaną kopię programu komunikacyjnego oraz wynagrodzenia za każdego klienta - użytkownika programu komunikacyjnego przez czas trwania abonamentu - takie wynagrodzenie może być wynagrodzeniem za udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich, o których była mowa powyżej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

Komu może być udzielona koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?  Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje: jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na taką działalność.  Ustawy (...)

Wybrane problemy odpowiedzialności za wady fizyczne programów komputerowych

Wybrane problemy odpowiedzialności za wady fizyczne programów komputerowych

W chwili obecnej nie ma przedsiębiorcy, który nie wykorzystywałby w swojej działalności programów komputerowych. Dla wielu podmiotów powstaje wręcz specjalne, dedykowane oprogramowanie dostosowane do profilu ich działalności. Oprogramowanie takie tworzone jest w oparciu o (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi twórców i artystów wykonawców? Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

  Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej? W prawie autorskim rozróżnia się dwa rodzaje praw. Mianowicie wyróżnia się osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Zasadą jest, chyba że konkretny przepis stanowi inaczej, iż autorskie prawa majątkowe mogą (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Każda osoba podejmująca próbę prowadzenia własnej działalności gospodarczej poznała uczucie bezsilności wobec wszechogarniającej biurokracji, czy sztywnych procedur. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie obowiązki nakłada na nich prawo, oraz czym grozi takich obowiązków (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów. ##baner## Ulga na prototyp Ulga (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych a podatek dochodowy

Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych a podatek dochodowy

W prowadzonej działalności gospodarczej w wielu sytuacjach podatnicy korzystają na potrzeby tej działalności z ogólnie dostępnych i nieodpłatnych programów komputerowych, które są udostępniane np. poprzez Internet wszystkim użytkownikom. Chociaż większość oprogramowania (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Tymczasowe porozumienie osiągnięte w lutym w sprawie praw autorskich w przestrzeni cyfrowej zostanie poddane pod głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim we wtorek, 26 marca 2019 r. Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w Internecie, tzw. ACTA 2 Głosowanie (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne