18.5.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić?

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie (tzn. w budynku, innym obiekcie budowlanym i terenie) powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

Porady prawne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Te przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

Czego nie wolno robić w budynku, innym obiekcie budowlanym i na terenach doń przyległych?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 

 1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

  • w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 

  • w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

  • w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; 

 2. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

 3. garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; 

 4. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 

 5. rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;

 6. składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

 7. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

 8. przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

  • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), 

  • linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 

 9. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 

 10. instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

 11. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 

 12. składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach; 

 13. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

 14. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych; 

 15. wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;

 16. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do

  • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

  • przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, 

  • źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

  • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

  • wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

  • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej; 

 17. napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu oraz nieumieszczenie na stacji na odmierzaczu gazu płynnego informacji o nienapełnianiu butli.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków

Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków

11 stycznia br. minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Premier Mateusz Morawiecki zobligował również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w obiektach, (...)

Kara za brak kontroli kominiarskich

Kara za brak kontroli kominiarskich

Wielu zaczadzeń można by uniknąć, gdyby przestrzegało się przepisów. Niestety bardzo często właściciele i zarządcy budynków lekceważą je. Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów. Mówi o tym konkretnie § 30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów (...)

Nowe przepisy przeciwpożarowe obciążą pracodawców

Nowe przepisy przeciwpożarowe obciążą pracodawców

W świetle nowych przepisów Kodeksu pracy, które wejdą w życie 18 stycznia 2009 r., każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.  Wyznaczony pracownik powinien między innymi zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym (...)

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra środowiska. Teraz trafił on do Sejmu. Jakie zmiany przewidziano? Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. ##baner## Do najważniejszych rozwiązań należą: zapewnienie (...)

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Stan faktyczny W listopadzie 2003 roku nabyliśmy działkę w Katowicach, na Podlesiu, z zamiarem podjęcia budowy domu jednorodzinnego wiosną 2004 roku. W pierwszej kolejności plany nasze pokrzyżowała odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy, pomimo złożenia wniosku przed końcem ubiegłego roku. Pozostało nam cierpliwie czekać na uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa do nowej wspólnotowej dyrektywy nr 2006/112/WE o VAT. Zmiany w definicjach Pod (...)

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Stop patologiom w gospodarce odpadami W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów składowisk odpadów. Ministerstwo Środowiska dostrzega wagę problemu i przygotowało propozycje rozwiązań, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Dotyczą one m.in. wzmocnienia mechanizmów kontroli składowisk. W tym roku obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

Stan faktyczny Niedawno miałem w zakładzie pożar, spaliło się część biur, interweniowała straż pożarna. Pożar zniszczył część archiwum księgowego, kopie zapasowe i komputer księgowy. W związku z powyższym otrzymałem stosowne dokumenty z Policji i Straży, zawiadomiłem o zaistniałym fakcie US, ZUS, Inspektora Pracy, sporządziłem komisyjnie protokół weryfikacji szkód z pożaru (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Sejm przyjął go 2 (...)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy

31 lipca 2008 r. w Ministerstwie Zdrowia SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy. Porozumienie nakłada na obie służby obowiązek przygotowania planów ratowniczych będących zbiorem procedur postępowania podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych. Porozumienie zawiera deklarację doskonalenia (...)

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

W dniach 15-17 sierpnia br. nad Polską przeszły gwałtowne burze z huraganowym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu, w wyniku których zniszczone zostały liczne budynki, nastąpiły blokady szlaków komunikacyjnych i uszkodzenia linii wysokiego napięcia.Państwowa Straż Pożarna podjęła ok. 3 tys. interwencji. Działania służb ratowniczych polegały przede wszystkim na: udrażnianiu (...)

Kto zapłaci za nakazy strażaków?

Kto zapłaci za nakazy strażaków?

W starych wieżowcach straż pożarna każe wymieniać całe piony przeciwpożarowe. Powołuje się przy tym na surowe przepisy budowlane. Spółdzielniom brakuje na to milionów złotych. (...) Prezesi spółdzielni narzekają, że wymiana pionów to wydatek nawet 100 – 200 tys. zł za jedną klatkę. Dlatego nie chcą pod nazwiskiem opowiadać, jak u nich wygląda sytuacja (...)

Zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego

Zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego

Nowelizacja przepisów utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 4 października 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie (...)

Informacja po spotkaniu z ratownikami medycznymi w sprawie funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Informacja po spotkaniu z ratownikami medycznymi w sprawie funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

W październiku 2008 roku zarządzeniem Ministra Zdrowia został powołany Zespół do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Głównym zadaniem Zespołu są prace nad weryfikacją obszarów, co do których było najwięcej zgłaszanych uwag i postulatów środowiska medycznego oraz wymagają nowych regulacji prawnych celem poprawienia jakości funkcjonowania (...)

Koniec negocjacji w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego

Koniec negocjacji w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego

Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność" zakończyły negocjacje w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego w Polsce. W wyniku podjętych ustaleń Krajowa Sekcja zobowiązała się do zawieszenia akcji protestacyjnej i do współpracy z Ministerstwem (...)

Koniec negocjacji w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego...

Koniec negocjacji w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego...

Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność" zakończyły negocjacje w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego w Polsce. W wyniku podjętych ustaleń Krajowa Sekcja zobowiązała się do zawieszenia akcji protestacyjnej i do współpracy z Ministerstwem (...)

Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

W dniu 18 marca b.r. w MSWiA odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Spotkanie prowadzili Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA, współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej oraz Pan Tadeusz Wrona, Prezydent Miasta Częstochowy, współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej.Ewidencje (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Polskie szpitale niebezpieczne dla pacjentów

Polskie szpitale niebezpieczne dla pacjentów

Straż nie dojedzie do blisko połowy szpitali w razie pożaru. W większości placówek nie znajdziemy także gaśnic, alarmów ani hydrantów. Drogi ewakuacyjne są natomiast „za długie lub za wąskie", a nawet wykańczane materiałami łatwo zapalnymi - pisze NIK o stanie technicznym budynków szpitalnych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak wygląda (...)

Wyjaśnienia MPiPS w sprawie art. 209(1) znowelizowanego Kodeksu pracy

Wyjaśnienia MPiPS w sprawie art. 209(1) znowelizowanego Kodeksu pracy

Znowelizowany Kodeks pracy, który wchodzi w życie od 18 stycznia 2009 roku, nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, a także do udzielania pierwszej pomocy. Jest to realizacja dyrektywy Rady 89/391/EWG z 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (...)

Informacja na temat liczby osób ewakuowanych z Gruzji polskimi samolotami

Informacja na temat liczby osób ewakuowanych z Gruzji polskimi samolotami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że kolejny samolot ewakuacyjny odleciał z lotniska w Erewaniu o godz. 20.40. Na pokładzie samolotu znajduje się 106 osób ewakuowanych w tym: 68 obywateli polskich. Planowany czas przylotu do Warszawy około godz. 00.30 w nocy, 13 sierpnia 2008 r.OSOBY EWAKUOWANE Z GRUZJI Polskie samoloty ewakuacyjne    I samolot 10 sierpniaErewanII (...)

Budynek na gruntach sąsiadujących - opinia prawna

Budynek na gruntach sąsiadujących - opinia prawna

Stan faktyczny Na gruntach sąsiadujących, stanowiących odrębny przedmiot własności dwóch osób, został przez osobę trzecią wybudowany budynek stanowiący funkcjonalną całość. Budynek jest użytkowany przez jednego z właścicieli gruntu. Drugi właściciel wniósł pozew o wydanie nieruchomości. Właściciel, który budynek użytkuje podniósł w procesie (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez (...)

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Nowe przepisy przewidują jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia (...)

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Stan faktycznyWspólnicy spółki cywilnej prowadzącej działalność handlową na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym wspólników. Spółka ta podlega, na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną. Na tej posesji wspólnicy wznieśli budynek sklepu. Budynek sklepu od 01.01.99 r. był amortyzowany w kosztach spółki. Czy w (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. (...)

Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez "obiekt budowlany", "budynek", "budowlę" i "obiekt małej architektury". Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę - przede wszystkim w ustaleniu, jakich formalności należy dopełnić. Co to jest obiekt budowlany? "Obiekt budowlany" jest pojęciem najszerszym spośród pojęć (...)

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

  Od 18 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W celu ochrony interesu publicznego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nowa ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Koncepcja regulacji (...)

Nowa sportowa rzeczywistość

Nowa sportowa rzeczywistość

Premier: Znosimy kolejne ograniczenia. Otwieramy boiska, wraca ekstraklasa 4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu. 25 kwietnia Premier (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Zmiany dotyczące hipermarketów

Zmiany dotyczące hipermarketów

18 września 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się jednak przepisy dotychczasowe.  W celu ochrony interesu publicznego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nowa ustawa określa zasady i tryb wydawania (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających naszemu Kodeksowi celnemu art. 28–36 WKC, w art. 141–181 Rozporządzenia Rady (EWG) nr (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając pismo online, wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny). ##baner## Jakie przewozy obejmuje (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze skierowanie Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne.  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego.  Zob. wzór skierowania  Kto (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Czy właściciele starych budynków muszą wymieniać piony przeciwpożarowe?

Czy właściciele starych budynków muszą wymieniać piony przeciwpożarowe?

W starych wieżowcach straż pożarna każe wymieniać całe piony przeciwpożarowe. Powołuje się przy tym na surowe przepisy budowlane. Spółdzielniom brakuje na to milionów złotych.(...)Odwołały się spółdzielnie m.in. z Wodzisławia Śląskiego, Łodzi i Wrocławia. Sędziowie podkreślają jednak, że obowiązek przebudowy instalacji przeciwpożarowej dotyczy też (...)

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła generalnie w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach powinny być przeprowadzane w (...)

Montaż krat w oknach

Montaż krat w oknach

Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względów bezpieczeństwa zamierzam zamontować w oknach okratowanie. Zatrudniam kilku pracowników i domyślam się, że kraty muszą spełniać wymogi BHP. (...)

Ochrona przeciwpożarowa w budynku - gaśnice

Ochrona przeciwpożarowa w budynku - gaśnice

Miejscem prowadzenia przeze mnie działalności handlowej jest wynajmowany przeze mnie lokal biurowy w budynku, którego właścicielem jest firma X na podstawie umowy najmu. Firma X kazała mi zakupić (...)

Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

Czy pracodawca w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy może zlecić wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników osobie z zewnątrz firmy posiadającej (...)

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Członek spółdzielni stwierdza, że jako mieszkańcowi przysługuje mu prawo do zagospodarowaniu trawnika znajdującego się tuż przed jego oknami. Następnie sadzi drzewa (akacja, brzoza) i krzewy (...)

Używanie otwartego ognia w mieście

Używanie otwartego ognia w mieście

Czy w mieście można używać otwartego ognia, czyli palić ogniska na dzialkach budowlanych, spalać liście? Nie chodzi mi o prawo sąsiedzkie, ale przepisy przeciwpożarowe, porządkowe. Ogólną (...)

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

Kamienica należy do 6 współwłaścicieli. Znajduje się w niej 8 lokali wydzielonych. Rozumiem, że klatka schodowa oraz poszczególne inne części kamienicy zaznaczone na planie jako części wspólne (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu (...)

Najem a zawarcie umowy ubezpieczenia

Najem a zawarcie umowy ubezpieczenia

Jestem osobą, która wynajmuje mieszkanie od właściciela prywatnego. Posiadam podpisaną umowę na wynajem na czas nieokreślony. Czy właściciel mieszkania jest zobowiązany do ubezpieczenia mieszkania (...)

Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Czy Policja lub Straż Miejska może nałożyć na mnie mandat, jeśli spałam na ognisku w sposób kontrolowany trawę wykoszoną z mojej działki? Zaznaczam tu, że nie spalam żadnych śmieci lub szkodliwych (...)

Rozwiązanie umowy o pracę a likwidacja zakładu

Rozwiązanie umowy o pracę a likwidacja zakładu

Nastąpiła likwidacja stanowiska pracy z przyczyn losowych nie leżących po stronie pracodawcy (pożar stoiska sklepowego- przyczyna losowa). Na stoisku zatrudnione były dwie osoby: jedna na czas określony (...)

Palenie ogniska na własnej posesji

Palenie ogniska na własnej posesji

Czy paląc ognisko na własnej posesji mogę narazić się na konsekwencje karne. Jaki przepis reguluje takie sprawy? Kiedy ognisko jest dozwolone, a kiedy zabronione? Szczegółowa regulacja dotycząca (...)

Pożar a obowiązki wynajmującego

Pożar a obowiązki wynajmującego

W wyniku pożaru rodzina utraciła możliwość zamieszkiwania w swoim mieszkaniu. Budynek, w którym znajdowało się spalone mieszkanie należał do Gminy, a był dzierżawiony przez Spółdzielnię (...)

Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi informatycznie. W tym miesiącu sprzedałem oprogramowanie (które sam opracowałem) dla Straży Pożarnej. Wystawiłem fakturę VAT ze stawką (...)

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu (...)

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Czy mogę przekazać darowiznę pieniężną jako firma na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Jak później mogę ją wliczyć w koszty firmy i jaki procent kwoty przekazanej? Zgodnie z art. 23 ust. (...)

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Urząd Gminy zakupił w maju 1994 roku wóz bojowy strażacki, który jest naszym środkiem trwałym. W grudniu 1994 roku Urząd Gminy zarejestrował się jako podatnik podatku VAT - wobec powyższego (...)

Polski sąd a obce prawo

Polski sąd a obce prawo

Z jednej z Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że w niektórych sprawach konsument państwa wspólnotowego może wytoczyć przedsiębiorcy zagranicznemu powództwo przed sądem polskim. Podstawą (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych (...)

Rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia za wady nieruchomości

Kupiłem nieruchomość komercyjną na kredyt. Po negocjacjach ustaliłem cenę z sprzedającym na 600 tys. zł za 600 metrów kwadratowych. Taki metraż podawał sprzedający. Po spisaniu aktu notarialnego (...)

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Sąsiad uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. Po "uzyskaniu" zgody na użytkowanie budynku, który nie był w istocie skończony, kontynuuje pełzającą budowę, zmieniając (...)

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Chcę postawić budynek gospodarczy o wymiarach 6/4 metry z gotowych, rozbieralnych elementów betonowych (słupki i wpuszczane płyty). Słupki mają wysokość 2,7 m, które wkopuje się na 0,7 m w ziemię. (...)

Budynek jako wkład niepieniężny do spółki

Budynek jako wkład niepieniężny do spółki

Czy jako wkład niepieniężny (aport) do spółki z o.o. można wnieść budynek bez przenoszenia na spółkę własności gruntu, na którym ten budynek został wzniesiony? Przedmiotem wkładu niepieniężnego (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wybudowałem obiekt produkcyjno-usługowy na terenie mojej posesji, w sąsiedztwie którego jest budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Obiekt został zgłoszony do Urzędu Miasta. W chwili obecnej (...)

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie (...)

Czym jest obiekt małej architektury?

Czym jest obiekt małej architektury?

Czym jest obiekt małej architektury? Pojęcie obiektu małej architektury jest pojęciem ustawowym, zawartym w art. 3 pkt 4 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z nim, przez obiekt małej architektury należy (...)

Nienależyte wykonanie umowy najmu

Nienależyte wykonanie umowy najmu

Telefonicznie zamawiałam pokój z łazienką do wynajęcia w prywatnym domu. Zgodnie z umową wysłałam wcześniej 150 zł zaliczki (mam potwierdzenie przesłania). Po przyjeździe na miejsce okazało (...)

Definicje wymiarów budynku

Definicje wymiarów budynku

Staram się wuzetkę. Czy w ustawie znajdują się definicje podstawowych wymiarów budynku: szerokości, wysokości, długości, kąta nachylenia dachu itp.? Czy te same definicje obowiązują w przypadku (...)

FORUM PRAWNE

Umyślne zalania apartamentu

Umyślne zalania apartamentu Zalanie mieszkania Jestem właścicielem małego apartamentu nad morzem. Zarządcą jest wspólnota. Dnia 14.07.2014 r. w łazience na suficie zauważyłem zaciek około (...)

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną.

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną. Mam problem z sąsiadem. Mianowicie: sąsiad wybudował ogrodzenie murowane o wysokości 3,5m. Dokonał zgłoszenia tegoż ogrodzenia (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

MPZP funkcja mieszkaniowo-usługowa, a realizacja hali namiotowej

MPZP funkcja mieszkaniowo-usługowa, a realizacja hali namiotowej Witam, bardzo proszę o poradę. Sytuacja dotyczy realizacji inwestycji (hala namiotowa na składowanie wyrobów hutniczych i stalowych (...)

Siła wyższa w umowach

Siła wyższa w umowach Zakład Energetyczny podpisał umowe kontraktowa na zakup energii od firmt A. Firma wywiazywała się z umowy do momentu pozaru( powołują się na siłe wyższą) który spowodował (...)

Gigantyczny pożar w Izraelu - walka trwa!

Gigantyczny pożar w Izraelu - walka trwa! W Tel Avivie zbiera się izraelski rząd, który ma ustalić dalsze działania i procedury jak wygrać z żywiołem. Zginęło już co najmniej 40 osób! Potężny (...)

Kara za palenie ogniska.

Kara za palenie ogniska. Czuwaj. Ostatnio ze znajomymi, mimo złej pogody urządzamy sobie ogniska w różnych dziwnych miejscach. Koło rzek na obrzeżach miasta, w pustostanach itp. Jak dotąd nie mielismy (...)

pożar budynku w wyniku samozapłonu samochodu. Odszkodowanie...

pożar budynku w wyniku samozapłonu samochodu. Odszkodowanie... Proszę o radę... Posiadam budynek gospodarczy (budowa prawie zakończona - okna, drzwi, pomalowane ściany, ale formalnie nie oddany jeszcze (...)

Zmiana konstrukcji dachu - pozwolenia?

Zmiana konstrukcji dachu - pozwolenia? Posiadam obiekt użytkowy, gdzie powierzchnię biurową. Niestety wczoraj doszło do wybuchu butli z gazem w kuchni na piętrze , wybuchł pożar , cześć dachu (...)

Czy ochotnicza straż pożarna jest jednostka samorządową ?

Czy ochotnicza straż pożarna jest jednostka samorządową ? Czy ochotnicza straż pożarna jest jednostka samorządową ?

Kara czy próba wyłudzenia?

Kara czy próba wyłudzenia? Witam. Na imprezie w hotelowym pubie przez przypadek włączyłem alarm przeciwpożarowy. Straż pożarna została poinformowana o fałszywym alarmie, więc nie było żadnej (...)

Straż graniczna, przekroczenie prędkości

Straż graniczna, przekroczenie prędkości Witam, czy Straż Graniczna ma możliwość wypisywania mandatów za przekroczenie prędkości?... jeżeli tak to czy podobne uprawnienia ma jeszcze jakaś inna (...)

Dom "bliźniak", a nieszczelny komin

Dom "bliźniak", a nieszczelny komin Dzień dobry, Mam pytanie związane z poniższą sytuacją. Mieszkam w domu typu "bliźniak". Między mną, a moim sąsiadem znajduje się mój komin. Jakiś czas (...)

Dzikie śmietnisko w rzece.

Dzikie śmietnisko w rzece. Witam. Gdzie należy zgłosić nielegalne śmietnisko, które sobie ktoś zrobił po remoncie domu przy/ w rzece?? Tam są fragmenty betonu, drewna, stalowych elementów, worki (...)

Kursy dofinansowywane przez UE!!

Kursy dofinansowywane przez UE!! Hello. Szukam jakieś strony z informacjami o kursach dofinansowywanych przez EU. Kiedyś byłem na takich kursach przez przypadek, chodziło o ratownictwo medyczne, niestety (...)

W pełni udokumentowany przypadek przygotowywania sprawy karnej z art.207 kk

W pełni udokumentowany przypadek przygotowywania sprawy karnej z art.207 kk Panowie! Mam w pełni udokumentowane przygotowanie sprawy przeciwko mnie z art. 207kk czyli znęcanie psychiczne i fizyczne (...)

Podatek od Budynku usługowego

Podatek od Budynku usługowego Witam prowadzę jednoosobową działanosc i postanowiłem postawić budynek gospodarczy, który docelowo ma byc budynkiem usługowym. Współwłaścicielami gruntu są rodzice, (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Jednorodzinny czy wielorodzinny budynek mieszkalny

Jednorodzinny czy wielorodzinny budynek mieszkalny Jeżeli nieruchomość na której stoi budynek mieszkalny, a należy i jest zamieszkały przez trzech właścicieli, to można uznać ten budynek jako (...)

Budynek rekreacji indywidualnej a wynajem.

Budynek rekreacji indywidualnej a wynajem. Dzień dobry, ja się wiążę z takim problemem. Mianowicie, czy na użyczonej/wydzierżawionej działce budowlanej można postawić budynek rekreacji indywidualnej (...)

Porady prawne