Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

30.1.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

"Tachograf cyfrowy" - co to takiego?

Tachograf cyfrowy to stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Na jego podstawie nowo rejestrowane pojazdy samochodowe będą musiały mieć zamontowany tachograf cyfrowy.

Dla zapewnienia skutecznej kontroli, urządzenia te powinny być niezawodne, łatwe w użyciu i skonstruowane w taki sposób, aby zminimalizować jakąkolwiek możliwość oszustw i dlatego powinny być w stanie zapewnić zapis okresów aktywności każdego kierowcy na osobnej wykresówce z dostateczną precyzją i w łatwej do odczytu formie. Automatyczny zapis innych parametrów jazdy, takich jak prędkość i długość przebytej drogi przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zachęci do rozważnego prowadzenia pojazdów. Państwa członkowskie winny zatem wyposażyć te urządzenia również w możliwość zapisu także tych parametrów. 

Urządzenie rejestrujące musi być zainstalowane i używane w tych pojazdach, które są zarejestrowane w państwach członkowskich UE i są wykorzystywane do transportu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 4 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85. Rozporządzenie nr 3821/85 ma więc zastosowanie do przewozów drogowych w obrębie Wspólnoty. Nie ma ono natomiast zastosowania do przewozów dokonywanych:

 1. pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów, gdy dozwolona maksymalna masa pojazdu, łącznie z przyczepami lub naczepami, nie przekracza 3,5 ton;

 2. pojazdami przeznaczonymi do przewozu pasażerów, które ze względu na typ konstrukcyjny i wyposażenie nadają się do przewozu najwyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą i są do tego przeznaczone;

 3. pojazdami przeznaczonymi do przewozu pasażerów w usługach regularnych, których droga przebiegu nie przekracza 50 km; 

 4. pojazdami, których maksymalna dopuszczalna prędkości nie przekracza 30 km/godz.;

 5. pojazdami przeznaczonymi lub podlegającymi kontroli sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, służb przeciwpożarowych i służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego;

 6. pojazdami przeznaczonymi dla usług kanalizacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, wodociągowych, gazowniczych i energetycznych, zarządów dróg, usług oczyszczania, telegraficznych, przewozu artykułów pocztowych, transmisji radiowej, usług telewizyjnych oraz związanych z wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;

 7. pojazdami używanymi w stanach nadzwyczajnych lub przeznaczonymi do zadań ratowniczych;

 8. wyspecjalizowanymi pojazdami przeznaczonymi do zadań medycznych;

 9. pojazdami przewożącymi wyposażenie cyrkowe i wesołych miasteczek;

 10. wyspecjalizowanymi pojazdami pomocy technicznej;

 11. pojazdami przechodzącymi próby drogowe w celu ulepszeń technicznych, naprawczych lub utrzymania oraz pojazdami nowymi bądź przebudowanymi, które jeszcze nie weszły do ruchu;

 12. pojazdami używanymi do odbioru mleka w gospodarstwach rolnych lub odwożące do tych gospodarstw pojemniki na mleko bądź produkty mleczne przeznaczone do karmienia bydła.

Nie ma ono zastosowania również w przypadku:

 • regularnych krajowych usług przewozu osób, oraz

 • regularnych międzynarodowych usług przewozu osób, których końcowe punkty tras znajdują się w odległości do 50 km w linii prostej od granicy pomiędzy dwoma państwami członkowskimi UE, i których trasa nie przekracza 100 km,

gdy rozkłady jazdy i wykazy obowiązków sporządzane są przez przedsiębiorstwa. 

Za co trzeba zapłacić?

Czynności wykonywane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar lub upoważnione przez niego organy administracji miar podlegają opłacie. Opłatę pobiera się za:

 1. badania związane z wydaniem świadectwa funkcjonalności;

 2. wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu;

 3. wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu;

 4. wydanie uprawnienia dla technika warsztatu;

 5. przeprowadzenie egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych.

Wnioskodawca uiszcza opłaty, o których mowa ww. pkt 1-4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio decyzji lub zaświadczenia.

Technik warsztatu to osoba posiadająca uprawnienie do wykonywania instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania, w tym kalibracji tachografów cyfrowych. Sprawdzać tachografy cyfrowe może tylko technik warsztatu posiadający uprawnienie w tym zakresie. Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych przeprowadza po uiszczeniu opłaty komisja powołana przez Prezesa GUM. Wnioskodawca uiszcza tę opłatę przed przystąpieniem do egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych.

Do wszystkich wskazanych wyżej opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej (poświęconego zobowiązaniom podatkowym), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organom administracji miar.

Świadectwo funkcjonalności tachografu cyfrowego oraz świadectwo funkcjonalności karty wydaje Prezes GUM w trybie decyzji na wniosek odpowiednio producenta tachografów cyfrowych albo producenta kart. Wysokość należnej opłaty za badania związane z wydaniem świadectwa funkcjonalności ustala organ administracji miar w trybie decyzji, uwzględniając czas trwania przeprowadzanych czynności, ich zakres oraz stawki godzinowe za czas pracy pracowników administracji miar oraz koszty badań wykonanych przez: 

 • Główny Urząd Miar; 

 • okręgowe urzędy miar lub 

 • akredytowane instytuty naukowe, placówki badawcze, laboratoria pomiarowe lub jednostki posiadające specjalistyczną wiedzę i wyposażenie techniczne niezbędne do przeprowadzenia badań.  

Ile trzeba zapłacić?

W obowiązującym od 3 lutego 2006 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych ustalono stawkę godzinową za czas pracy pracownika administracji miar, stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości opłaty za badania związane z wydaniem świadectwa funkcjonalności - w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych:

Czynności organów administracji miar

Wysokość opłaty

wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu

1.000 zł

wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie:

 

instalacji i napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych

15.000 zł

instalacji oraz sprawdzania tachografów cyfrowych

12.000 zł

napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych

10.000 z

zmiana zezwolenia na prowadzenie warsztatu

gdy są przeprowadzane czynności sprawdzające

2.500 zł

gdy nie są przeprowadzane czynności sprawdzające

1.000 zł

wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie uprawnienia technika warsztatu

100 zł

przeprowadzenie egzaminu dla kandydata na technika warsztatu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych

200 zł

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. 2006 r., Nr 8, poz. 46);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. 2005 r., Nr 180, poz. 1494),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, ze zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002, str. 1) 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych: Czynności organów administracji miar Wysokość opłaty wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu 1.000 zł wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie:   instalacji i napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych 15.000 zł instalacji (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Tachograf nie tekturowy, a cyfrowy

Tachograf nie tekturowy, a cyfrowy

Nowoczesny tachograf cyfrowy uniemożliwi fałszowanie rejestrowanych informacji i manipulowanie danymi w transporcie drogowym. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o systemie cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym właśnie trafił do Sejmu. Rzecz dotyczy ponadstutysięcznej rzeszy przewoźników transportu drogowego, przedsiębiorców wykonujących (...)

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych

Od 1 stycznia 2006 r. w nowo rejestrowanych samochodach transportu drogowego będą montowane tachografy cyfrowe. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o systemie cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Rzecz jest ważna, bo dotyczy ponadstutysięcznej rzeszy przewoźników transportu drogowego, przedsiębiorców wykonujących przewozy oraz pracowników (...)

Kiedy zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące tachografów?

Kiedy zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące tachografów?

Przedsiębiorcy transportowcy muszą jeszcze poczekać na rozporządzenia związane z wprowadzeniem tachografów cyfrowych. Jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki, wczoraj wszystkie trafiły do druku. (...)Wiadomo także, iż technicy sprawdzający tachografy cyfrowe będą musieli uzyskać specjalne uprawnienia i zdać egzamin. (...)Nowy, cyfrowy tachograf składa się z zamontowanego na stałe w (...)

Od kiedy trzeba posiadać tachografy cyfrowe?

Od kiedy trzeba posiadać tachografy cyfrowe?

(...). Oznacza to, że tachografy cyfrowe będą obowiązkowe od dnia 1 maja br. Obowiązek montażu cyfrowych tachografów dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub służących do przewozu więcej niż 9 osób (wraz z kierowcą), wykonujących krajowy bądź też międzynarodowy transport drogowy. (...)Wymóg wprowadzenia cyfrowych tachografów (...)

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Co podlega opłacie skarbowej? Celem wprowadzanych zmian miało być ograniczenie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynności wykonywanych przez organy (...)

Zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej?

Zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej?

Tylko na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Poniżej wskażemy ważniejsze zprzewidzianych w niej zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego. Co ma podlegać opłacie skarbowej? Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Oznacza (...)

Opłata skarbowa po nowemu

Opłata skarbowa po nowemu

  Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Poniżej wskażemy ważniejsze zprzewidzianych w niej zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego. Co ma podlegać opłacie skarbowej? Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Oznacza to, że objęte przedmiotową opłatą będą (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz (...)

Bezpieczniejsze drogi dzięki cyfrowym tachografom

Bezpieczniejsze drogi dzięki cyfrowym tachografom

Dzięki cyfrowym tachografom, które za kilka miesięcy będą zastępować dzisiejsze urządzenia analogowe, na drogach ma być bezpieczniej. Nowoczesne urządzenia uniemożliwią fałszowanie rejestrowanych informacji i manipulowanie danymi. Ministerstwo Infrastruktury już wie, kto powinien się zająć organizowaniem i uruchamianiem systemu cyfrowych tachografów w Polsce. Projekt w tej sprawie (...)

Nowa ustawa o tachografach

Nowa ustawa o tachografach

Jaki jest cel nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach? Ustawa ta ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli i egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym, bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, a także wiarygodność warsztatów wykonujących (...)

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Urzędy miar niezwykle rzadko - bo raz na kilka, kilkanaście lat - sprawdzają, czy dystrybutory na poszczególnych stacjach paliw działają prawidłowo. Prawie w ogóle nie badają dystrybutorów LPG, co oznacza, że rynek sprzedaży gazu jest praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą. W dodatku urzędnicy mogą przeprowadzać na stacjach tylko zapowiedziane kontrole. Praktycznie nie mają więc (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

4,14 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2012 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to 2,99 proc. Najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego - poinformował UOKiK. Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika – może spowodować wzrost zużycia paliwa, pogorszenie stanu technicznego silnika, a w konsekwencji (...)

Zmiana rozkładu jazdy tylko za zgodą ministra

Zmiana rozkładu jazdy tylko za zgodą ministra

Firma mająca zezwolenie na przewozy osób nie może dowolnie zmieniać swoich rozkładów jazdy(...)Kontrola potwierdziła, że zaczął jeździć według nowego, niezatwierdzonego rozkładu – zmieniły się godziny odjazdów, pojawiły się też nowe kursy. Dlatego miasto cofnęło przewoźnikowi zezwolenie. Powołało się na ustawę o transporcie drogowym (DzU z 2001 r. (...)

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Od 1 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje nakaz określonego sposobu przemieszczania się w przewozie drogowym osób. Nakaz ten dotyczy przewozu w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi liczba (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”.  W poniższych punktach zostaną (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa do nowej wspólnotowej dyrektywy nr 2006/112/WE o VAT. Zmiany w definicjach Pod (...)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe? Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać do eksportu i importu towarów pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich UE. Warto przy tym zaznaczyć, że terminy "eksport" i "import" na gruncie (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Na czym polega System Kontroli Eksportu (ECS)? Dokonywanie zgłoszeń celnych jest przedmiotem uregulowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Zgodnie z pkt 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających naszemu Kodeksowi celnemu art. 28–36 WKC, w art. 141–181 Rozporządzenia Rady (EWG) nr (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Osoba dokonująca naprawy urządzeń pomiarowych po naprawie przekazuje je do Urzędu Miar do legalizacji. Dostaje wyliczenie opłaty za legalizację i dokonuje zapłaty na rzecz Urzędu Miar. Wystawia (...)

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w (...)

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Zwolnienie z opłaty skarbowej

NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w art. 3 ustawy o opłacie (...)

Administrowanie garażem we wspólnocie

Administrowanie garażem we wspólnocie

Od marca 2001 jesteśmy z mężem właścicielami dwóch stanowisk garażowych, znajdujących się pod budynkiem mieszkalnym, z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Garaż jest samodzielnym lokalem (...)

Przedawnienie obowiązku zapłaty opłaty parkingowej

Przedawnienie obowiązku zapłaty opłaty parkingowej

Dostałem upomnienie z urzędu miejskiego z wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój z lutego i maja 2002 r. W 2002 r. mandaty były wwłożone za wycieraczkę. Na upomnieniu napisano: "Na podstawie (...)

Kontrola UOKiK

Kontrola UOKiK

Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Licencja na transport rzeczy

Licencja na transport rzeczy

W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy? Uzyskania licencji wymaga podjęcie i wykonywanie transportu drogowego. W rozumieniu ustawy o transporcie drogowym transport (...)

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję? Obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy ciąży co do zasady na wszystkich (...)

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Ile osób można przewozić z kat.B. Czy z taką kat. można przewozić osoby w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebna jest koncesja na wykonywanie tego typu czynności. Prawo jazdy kat. B uprawnia (...)

Przewóz okazjonalny

Przewóz okazjonalny

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację następującej sytuacji. Ośrodek szkolenia kierowców posiadający równocześnie uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów użył autobusu (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

FORUM PRAWNE

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Fotoradary - legalizacja

Fotoradary - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

Spółdzielnia ignoruje wodomierze

Spółdzielnia ignoruje wodomierze Witam W naszym bloku wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze. Tymczasem 2 tygodnie temu zarząd spółdzielni podjął uchwałę że zużycie wody będzie rozliczane (...)

jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy

jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy Należy zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych na transport drogowy. Warunkiem otrzymania certyfikatu (...)

Firma Transportowa

Firma Transportowa Witam, sporo szukałem na ten temat ale dobitnej odpowiedzi nigdzie nie mogę uzyskać. Do rzeczy, otworzyłem działalność gospodarczą z zakresu przewozu osób. I tu zaczynają się (...)

kodeks drogowy 2012 - droga wewnętrzna

kodeks drogowy 2012 - droga wewnętrzna Czy na drodze wewnętrznej ale oznakowanej tylko znakami D46 i D47, pieszy może poruszać się całą szerokością pasa jezdni tak jak jest to w przypadku strefy (...)

Interpretacja znaku drogowego (Stłuczka!) B-31 oraz D-5 - moja wina?

Interpretacja znaku drogowego (Stłuczka!) B-31 oraz D-5 - moja wina? Witam, ok. pół roku temu nastąpiła kolizja z moim udziałem. Ja jechałem od strony Oświęcimia w kierunku Skawiny (Czarnej strzałki), (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Premia pieniężna , a opodatkowanie

Premia pieniężna , a opodatkowanie Czy wypłacanie przez podatnika premii pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą (...)

Porady prawne