PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe

20.10.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) będzie finansował spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji. 

Skąd potrzeba wyjaśnień?

Zgodnie z planowanymi zmianami dot. zasad opodatkowania spółek komandytowych, zakłada się nadanie takim spółkom podmiotowości podatkowej, tj. uznanie ich za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). PFR wyjaśnił wątpliwości przedsiębiorców nt. wsparcia PFR w przypadku restrukturyzacji, np. przekształceń spółek komandytowych.

Chodzi m.in. o to, czy w przypadku ewentualnych przekształceń i połączeń spółek może dojść do utraty prawa do finansowania z PFR dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie tych spółek bądź do konieczności zwrotu środków z PFR.

Porady prawne

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez PFR w przypadku podmiotów należących do sektora MŚP, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, przeprowadzenie reorganizacji, która skutkuje sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności, nie wymaga wcześniejszej zgody PFR. Dlatego w przypadku przekształceń (połączeń, podziałów) przedsiębiorców, jeżeli następuje kontynuacja działalności/sukcesja uniwersalna wynikająca z takich działań, umowa subwencji finansowej pozostaje w mocy. Oznacza to, że nie ma ryzyka utraty wsparcia.

Natomiast w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami co do zasady przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem), pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie takich procesów.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie reorganizacji podmiotowych Beneficjentów (przekształcenia, połączenia, podziały) w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych

W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami, dotyczącymi konieczności informowania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) o reorganizacjach podmiotowych przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”), rozumianej jako przekształcenie, połączenie lub podział dokonany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych, informujemy, co następuje:

1. Zgodnie z § 7 ust. 1 lit. d) umowy subwencji finansowej Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej.

2. W ocenie PFR okolicznością, mającą wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej jest reorganizacja podmiotowa, w szczególności, gdy w wyniku jej przeprowadzenia zmianie ulegają takie dane jak firma lub Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy, który otrzymał subwencję.

3. Informacje o przeprowadzonych reorganizacjach podmiotowych prosimy przekazywać na następujący adres e-mail: tf_msp@pfr.pl.

4. Jednocześnie PFR wskazuje, że przeprowadzenie reorganizacji skutkującej sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody PFR.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne