10.10.2022

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Porady prawne

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu podatnik dokonuje w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Z informacji dostępnych organom KAS wynika, że nie wszyscy podatnicy stosują powyższe przepisy.

Kiedy można dokonywać transakcji bez korzystania z rachunku bankowego (limit płatności gotówkowych)?

Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

Z powyższego przepisu wynikają obowiązki dla każdego przedsiębiorcy działającego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymującego zapłatę jak i dokonującego płatności. Oznacza to, że jeżeli przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców mają do ciebie zastosowanie, musisz przestrzegać limitu płatności nawet wtedy, jeżeli doprzedsiębiorcy – drugiej strony transakcji – przepisów się nie stosuje (jest to przedsiębiorca zagraniczny).

Pamiętaj! Jednorazowa wartość transakcji to cała wartość należności lub zobowiązań związanych z odpłatną dostawą towaru lub odpłatnym świadczeniem usług, które zostały określone w umowie zawartej między przedsiębiorcami. 

Limit transakcji oblicza się w kwotach brutto. Przepisy mówią o płatności, a więc kwocie, która jest przekazywana kontrahentowi, dlatego do obliczania wysokości limitu przyjmuje się wartość brutto.

Wybór waluty płatności przez strony nie ma wpływu na limit płatności gotówkowych.

W przypadku określenia ceny w walucie obcej, wartość transakcji oblicza się na podstawie kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ważne! Rachunek płatniczy to zarówno rachunek bankowy, SKOK oraz mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe. Ważne, aby płatność odbyła się przez rachunek płatniczy przedsiębiorcy.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczą jednorazowe transakcje powyżej 15 000 złotych w gotówce, a nie za pośrednictwem rachunku bankowego, nie mogą zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Musisz również pamiętać, że w przypadku naruszenia przepisów o limicie transakcji gotówkowych, wyłączeniu z kosztów podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 000 złotych. Jeżeli wartość transakcji przekracza limit ustawowy, to zapłata gotówką powoduje, że cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego nie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych.

Zasady te stosuje się także w przypadku:

 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • dokonania płatności:
  • po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej
  • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie o podatku tonażowym.

Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Kto powinien stosować przepis o limicie płatności gotówkowej?

Żeby prawidłowo określić swoje obowiązki jako przedsiębiorcy musisz wiedzieć, do jakich podmiotów i przy jakich rodzajach transakcji przepis znajduje zastosowanie.

Poniżej próbujemy przybliżyć ci kwestie prawidłowego stosowania przepisu. Pamiętaj jednak, że oprócz przykładów opisanych poniżej możesz w trakcie wykonywania swojej działalności spotkać się z wieloma niejednoznacznymi przypadkami dotyczącymi transakcji.

W wątpliwych sytuacjach sugerujemy dokonanie płatności bezgotówkowej, a jeżeli nie jest to z jakichś względów możliwe, wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową, z której jednoznacznie będzie wynikało, czy dokonanie płatności gotówką umożliwi zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy jednoosobowi i spółki wpisane do KRS

Norma prawna wynikająca z ustawy prawo przedsiębiorców jest skierowana do podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG albo rejestru przedsiębiorców KRS (uwzględnia się nie tylko kryterium formalne – fakt wpisania do CEIDG/KRS, ale również to, czy dany podmiot miał obowiązek wpisać się do rejestru).

Oznacza to, że przepis odnosi się do przedsiębiorców jednoosobowychspółek i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, jak również wszystkich, którzy do takich rejestrów powinni być wpisani, ale nie dopełnili tego obowiązku.

Przykład:

Tomasz jest fryzjerem. Nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale regularnie strzyże klientów w domu, pobierając za to wynagrodzenie. Tomasz, mimo braku wpisu w CEIDG jest przedsiębiorcą, ponieważ jego działania jednoznacznie na to wskazują. Obowiązuje go limit transakcji gotówkowych.

Pozostałe podmioty objęte limitem płatności gotówkowych

Limit transakcji gotówkowych stosuje się również do:

 • fundacji, izb gospodarczych, czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział (zarejestrowany w KRS)
 • wspólników spółki cywilnej
 • zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy – zgodnie z przepisami oddział nie jest odrębnym przedsiębiorcą (niezależnie od tego, w jakim kraju polski przedsiębiorca zarejestruje swój oddział, stosuje się do niego przepisy Prawo przedsiębiorców)
 • polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym (działalność transgraniczna nie jest odrębnym przedsiębiorstwem, co nie zmienia faktu, że działający zagranicą przedsiębiorca podlega polskiemu prawu).

Przykład:

Niemiecka spółka zarejestrowała w KRS oddział, na rzecz którego zamierza kupić w Polsce wyposażenie biura. Oddział nie jest odrębnym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą jest niemiecka spółka), jednak z faktu rejestracji oddziału w rejestrze przedsiębiorców KRS, podlega on polskiemu prawu, w tym limitowi transakcji gotówkowych.

Przykład:

Polska firma zarejestrowała oddział w Niemczech (wpis do rejestru handlowego). Oddział może samodzielnie zawierać umowy, ale nadal w świetle polskiego prawa, jest polskim przedsiębiorstwem i ma obowiązek stosować limit transakcji gotówkowych.

Podmioty nieobjęte limitem płatności gotówkowych

Ponieważ przepisy stosuje się do określonej grupy (przedsiębiorcy i niektóre inne podmioty), warto wiedzieć, kiedy nie musisz stosować się do limitu.

Limitu obrotu gotówkowego nie stosują m.in.:

 • podmioty inne niż przedsiębiorcy - limit nie dotyczy on również przedsiębiorców posiadających taki status na podstawie rejestracji w innym kraju (przedsiębiorca zagraniczny), jeżeli na terytorium RP nie powadzi działalności
 • podmioty wpisane wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Przykład:

Fundacja wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej zamierza sprzedać część swojego majątku – sprzęt fotograficzny. Ponieważ nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, jak również faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, może przyjąć zapłatę w gotówce, nawet jeżeli przekracza ona limit 15 000 zł. Małgosia jest wspólniczką spółki jawnej – kupującą. Ponieważ dokonuje zakupu od nieprzedsiębiorcy, może zapłacić za kupowany sprzęt gotówką.

 • przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego – limitu nie stosuje się (podmiot nie jest w rozumieniu polskich przepisów polskim przedsiębiorcą)
 • rolnicy ryczałtowi – podmiot nie jest w rozumieniu przepisów przedsiębiorcą – brak obowiązku wpisu w CEIDG albo KRS.

Przykład:

Rolnik Tomasz ma podpisaną umowę o stałej współpracy z hurtownią. Kilka razy w miesiącu hurtownik – Andrzej przyjeżdża po warzywa, które następnie pakuje i sprzedaje do sklepów. Zgodnie z umową, Andrzej płaci Tomaszowi za towar odebrany w danym miesiącu do 20. dnia kolejnego miesiąca. Jednorazowa dostawa ma wartość ok. 5 000 zł, ale wartość zakupów w miesiącu to ok. 20 000 zł. W takiej sytuacji Andrzej może zapłacić Tomaszowi gotówką, mimo że wartość zakupów w umówionym okresie rozliczeniowym (miesiącu) przekroczyła limit ustawowy. Jest tak, ponieważ Tomasz jest rolnikiem, a nie przedsiębiorcą.

 • osoby fizyczne dokonujące zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, które następnie zostaną wciągnięte do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (taka osoba nie spełnia definicji przedsiębiorcy)
 • komornicy – nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców
 • przedsiębiorcy zarejestrowani poza Polską, świadczący usługi na terytorium RP (w ramach czasowego transgranicznego świadczenia usług). Ponieważ formalnie jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w innym kraju UE, a w Polsce nie prowadzi działalności – świadczy usługi na podstawie przepisów szczególnych – nie stosuje się limitu obrotu gotówkowego. Pamiętaj jednak, że dotyczy to tylko tych sytuacji, w których aktywność zagranicznego przedsiębiorcy spełnia warunki uznania jej za transgraniczne świadczenie. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny miał obowiązek zarejestrować w Polsce oddział, a tego nie zrobił – transakcja przekraczająca limit ustawowy powinna być opłacona w formie bezgotówkowej.

Limit transakcji gotówkowych w praktyce

Prowadząc firmę, często można spotkać się z nietypowymi sytuacjami. Żeby łatwiej było ci określić, czy masz obowiązek rozliczania się z kontrahentem bezgotówkowo, poniżej wskazujemy szereg mniej typowych zdarzeń i wskazujemy, kiedy dopuszczalna jest zapłata gotówką, a kiedy nie.

W razie wątpliwości, dla bezpieczeństwa lepiej zapłacić przelewem, jak również przyjąć płatność w takiej formie.

Limit transakcji – sytuacje życiowe

Przedsiębiorca nabywający towary lub usługi w okresie zawieszenia działalności oraz przyjmujący należności. Jeżeli zapłata następuje w związku z działalnością gospodarczą – obowiązuje limit gotówkowy.

Przykład:

Małgosia zarejestrowała jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie fotografii ślubnej. Ponieważ zimą nie ma żadnych zleceń, zawiesiła ją. Piotr, kolega Małgosi, prowadzący taka samą działalność, zamierza ją zakończyć i sprzedaje po okazyjnej cenie 28 000 zł wyposażenie studia. Jeżeli Małgosia zdecyduje się na zakup sprzętu, to mimo zawieszonej działalności gospodarczej jest przedsiębiorcą i będzie musiała zapłacić bezgotówkowo.

Osoba nabywająca towary lub usługi przed dniem zarejestrowania działalności, przy założeniu, że te towary albo usługi będą wykorzystywane do jej prowadzenia (wydatek przed zarejestrowaniem działalności jest uznawany za koszt uzyskania przychodu). Taka osoba formalnie nie jest przedsiębiorcą – nie stosuje się limitu obrotu gotówkowego.

Przykład:

Małgosia ma zamiar otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie fotografii ślubnej. Wie, że najwięcej zleceń będzie miała wiosną i latem, więc zaczyna przygotowania do rozpoczęcia działalności już w listopadzie. Zamówiła stronę internetową, podpisała umowę o stałej współpracy ze studiem fotograficznym i wpłaciła z tego tytułu zaliczkę. Udało jej się okazyjnie – od kolegi przedsiębiorcy, który zawiesza podobną działalność, kupić sprzęt fotograficzny i komputerowy. Małgosia nie jest jeszcze przedsiębiorcą. Brakuje jej wpisu do CEIDG i nie podjęła jeszcze działalności – nie świadczy usług, a jedynie przygotowuje się do tego. Oznacza to, że Małgosia może za wszystkie zakupy związane z działalnością (przed jej zarejestrowaniem i faktycznym rozpoczęciem wykonywania) zapłacić gotówką.

Transakcje spółek kapitałowych w organizacji - spółki z o.o. i spółki akcyjne w organizacji są ułomnymi osobami prawnymi będącymi przedsiębiorcami, niewpisanymi do KRS – stosuje się limit.

Płatność u kuriera za pobraniem - jeżeli wartość transakcji (dostawy) między przedsiębiorcami przekracza limit ustawowy, płatność musi być dokonana u kuriera w formie bezgotówkowej, np. kartą płatniczą.

Przykład:

Piotr prowadzi sklep internetowy z elektroniką. Jego kontrahentka Anna zamówiła kilka drogich produktów (suma przekracza 15 000 zł) i w związku z tym przed zapłatą chciałaby je obejrzeć i ocenić, czy nie mają wad. Przedsiębiorcy umówili się, że towar zostanie dostarczony przez firmę kurierską z opcją płatności przy odbiorze.

Niezależnie od tego, w jaki sposób kupujący płaci za towar, firma kurierska po otrzymaniu zapłaty przelewa środki na rachunek bankowy Piotra. Z kolei Anna ma obowiązek zapłacić za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie może zapłacić kurierowi w gotówce po zbadaniu jakości dostarczonych rzeczy. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że firma kurierska rozliczy się z Piotrem bezgotówkowo.

Mieszany sposób płatności. Jeżeli wartość transakcji przekracza limit 15 000 zł, cała kwota musi być zapłacona w formie bezgotówkowej. Nie można podzielić płatności w taki sposób, że część zostanie zapłacona gotówką, a część w formie bezgotówkowej.

Przykład:

Przedsiębiorca budowlany – Adam, kupuje w hurtowni Katarzyny materiały budowlane. Dziś kupił okna i drzwi za 18 000 zł. Od klienta – osoby fizycznej – otrzymał zaliczkę w gotówce w wysokości 5 000 zł. Adam chciałby pozbyć się gotówki, więc zamierza podzielić płatność tak, że 5 000 zapłaci w gotówce, a pozostałą część – 13 000 zł przelewem.

Katarzyna nie może przyjąć takiej płatności częściowo w gotówce, ponieważ wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Rozliczenie powinno nastąpić przez rachunek płatniczy. Również dla Adama wartość transakcji to 18 000 zł i ponieważ przekracza ona limit ustawowy, całość powinna być zapłacona w formie bezgotówkowej.

Wpłata gotówki na rachunek bankowy kontrahenta i przekaz pocztowy. Jeżeli wartość transakcji przekracza limit 15 000 zł, to niezależnie od wysokości wpłaconej do banku kwoty, jest to niezgodne z przepisami. Wpłata gotówki na rachunek bankowy kontrahenta albo wykonanie przelewu pocztowego nie jest płatnością bezgotówkową.

Przykład:

Tomasz prowadzi sklep. Od Krzysztofa – zaprzyjaźnionego stolarza, który prowadzi działalność z synem w formie spółki jawnej - zamówił nowe regały do sklepu o wartości 18 000 złotych. Krzysztof nalega, żeby zapłaty dokonać przekazem pocztowym – Tomasz wpłaci w placówce Poczty Polskiej gotówkę, którą listonosz przyniesie do siedziby firmy Krzysztofa.

Takie działanie jest nieprawidłowe. Limit określony w ustawie Prawo przedsiębiorców. Tomasz ma obowiązek dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, a przedsiębiorstwo Krzysztofa ma obowiązek przyjąć płatność w taki sposób.

Przykład:

Krzysztof prowadzi komis samochodowy. Jedzie do Niemiec, żeby w tamtejszym komisie prowadzonym przez Horsta, kupić samochód o wartości 7000 euro. Podczas jazdy próbnej podejmuje decyzję o zakupie. Krzysztof słyszał o ograniczeniach dotyczących płatności gotówką, więc razem z Horstem jadą do oddziału banku, żeby wpłacić 7000 euro na rachunek niemieckiego sprzedającego.

Krzysztof postępuje nieprawidłowo. Jako polski przedsiębiorca dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy ma obowiązek dokonać jej za pośrednictwem rachunku płatniczego. Wpłata gotówki w banku na rachunek sprzedającego nie spełnia tego warunku.

Płatności ratalne - wszystkie raty stanowią jedną transakcję, ponieważ są związane z jednym zakupem. Muszą być zatem dokonywane z uwzględnieniem limitu obrotu gotówkowego.

Potrącenie - do potrącenia (obejmującego całość wierzytelności) nie stosuje się limitu (por. sygn. I FSK 1731/11, interpretacja indywidualna 1462-IPPB1.4511.1147.2016).

Potrącenie częściowe - w przypadku dokonywania płatności pozostałej po częściowym potrąceniu stosuje się limit 15 000 zł, jeżeli wartość wierzytelności go przekracza. Decydująca jest bowiem wartość wierzytelności, a nie kwota potrącenia.

Przykład:

Przedsiębiorca budowlany – Adam, jest winny hurtowni Katarzyny 16 000 zł z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Równocześnie Katarzyna jest winna Adamowi 13 000 zł z tytułu remontu, jaki wykonał. Strony uzgodniły, że dokonają potrącenia długu. Adam dopłaci Katarzynie 3000 zł (16 000 zł – 13 000 zł).

W takim przypadku Adam nie może rozliczyć się z Katarzyną gotówką, ponieważ wartość transakcji wynosi 16 000 zł. Zastosowanie znajduje zasada ogólna – jeżeli całkowita wartość transakcji (niezależnie od liczby płatności) przekracza limit 15 000 zł, wszystkie płatności muszą być dokonane bezgotówkowo.

Przykład:

Przedsiębiorca budowlany – Adam, jest winny hurtowni Katarzyny 12 000 zł z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Równocześnie Katarzyna jest winna Adamowi 8 000 zł z tytułu remontu, jaki wykonał. Strony uzgodniły, że dokonają potrącenia długu. Adam dopłaci Katarzynie 4000 zł (12 000 zł – 8000 zł). W takim przypadku Adam może rozliczyć się z Katarzyną gotówką, ponieważ wartość transakcji wynosi 12 000 zł.

Zaliczki. Do zaliczek stosuje się limit transakcji gotówkowych. Wynika to z faktu, że w przypadku prawidłowego wykonania zobowiązania przez strony umowy (transakcji), wartość zaliczki jest zaliczana na poczet płatności.

Zapłata zaliczki i płatności ratalne z klauzulą waloryzacyjną. Przedsiębiorca może, ze względu na stosowane klauzule waloryzacyjne, przekroczyć limit 15 000 zł (np. w przypadku gwałtownego wzrostu wartości indeksu odniesienia – cena ropy, kawy, miedzi, węgla…). Jeżeli dostawa będzie realizowana przez kilka miesięcy, wartość transakcji – przez zastosowanie klauzul waloryzacyjnych – może ulec znacznej zmianie – 20% – 30%. W takim przypadku decydujące jest wyliczenie wartości dokonane przy pierwszej płatności częściowej za dana transakcję:

 • jeżeli w momencie dokonywania pierwszej płatności częściowej (raty/zaliczki) strona transakcji, stosując aktualną wartość wskaźnika waloryzacyjnego wiedziała, że całkowita wartość transakcji przekroczy limit – pierwsza płatność powinna być dokonana bezgotówkowo i wszystkie płatności związane z tą transakcją powinny być dokonane w taki sposób (nawet, jeżeli ostateczna wartość transakcji będzie niższa niż limit ustawowy)
 • jeżeli w momencie dokonywania pierwszej płatności częściowej (raty/zaliczki) strona transakcji, stosując aktualną wartość wskaźnika waloryzacyjnego wiedziała, że ostateczna cena nie przekroczy limitu – pierwsza płatność może być dokonana w formie gotówkowej i w takiej formie strony mogą kontynuować rozliczenie. Z chwilą, kiedy wartość transakcji podczas płatności częściowej przekracza limit ustawowy, każda następna płatność powinna być dokonywana bezgotówkowo (nawet, jeżeli ostateczna wartość transakcji, albo wartość wyliczona na potrzeby kolejnej płatności częściowej będzie niższa niż limit ustawowy).

Podsumowując, jeżeli choć raz podczas płatności częściowej strona wiedziała, że limit zostanie przekroczony – ta, i każda następna płatność muszą być dokonane w formie bezgotówkowej.

Jeśli z obliczeń dla pierwszej płatności wynika, że limit zostanie przekroczony – wszystkie płatności są dokonywane bezgotówkowo.

Jeżeli z początkowych obliczeń wynikało, że limit nie zostanie przekroczony – strony mogą rozliczać się w gotówce i obliczenia dla późniejszych wpłat nie mają wpływu na prawidłowość już dokonanych płatności. Każde obliczenie dla wpłaty częściowej, które wskazuje, że limit zostanie przekroczony powoduje, że dana płatność, jak również każda następna, muszą być dokonane bezgotówkowo nawet, jeżeli ostatecznie okaże się, że limit transakcji nie został przekroczony.

Transakcja w praktyce

Ustawa Prawo przedsiębiorców nie zawiera definicji terminu „transakcja". Przez transakcję należy rozumieć umowę cywilnoprawną zawieraną w związku z wykonywaną przez strony działalnością gospodarczą. Zatem transakcja ma następujące cechy:

 • występują w niej co najmniej dwie strony
 • jest to czynność prawna (wywołująca jakiś skutek określony w prawie – np. przeniesienie własności rzeczy)
 • ma związek z wykonywaną działalnością gospodarczą (zakup jest dokonywany na potrzeby działalności/sprzedaż jest dokonywana w związku z działalnością gospodarczą)
 • może polegać na dokonaniu jednej lub więcej płatności
 • umowa może być zawarta w dowolnej formie (zgodnej z przepisami), w tym ustnie.

Przez „wartość transakcji" należy rozumieć wartość transakcji określoną w umowie.

Musisz pamiętać, że nie ma jednoznacznej definicji tego czym jest transakcja, czy i z jakiego okresu płatności powinny być sumowane. Sądy wykluczają możliwość sztucznego dzielenia transakcji aby ominąć przepisy dotyczące limitu obrotu gotówkowego, natomiast każdy przypadek jest oceniany indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy omówienie przykładowych transakcji z wyjaśnieniem, dlaczego należy, bądź nie należy stosować limitu. Pamiętaj, że są to jedynie przykłady teoretyczne i w twoim przypadku, mimo podobnych zdarzeń organ albo sąd może ocenić sprawę inaczej.

Umowy na czas określony i nieokreślony, umowy na wyłączność, umowy określające minimalny obrót między stronami

1. Umowa na czas określony z ustalonym minimalnym cyklicznym wynagrodzeniem

W przypadku, gdy zawierając umowę, strony mogą określić jej wartość – mnożąc np. miesięczną kwotę do zapłaty przez liczbę miesięcy obowiązywania, suma płatności z całej umowy jest wartością transakcji – limit z art. 22 sdg. stosuje się od pierwszej płatności, choćby nie przekraczała ona limitu ustawowego. Dzieje się tak niezależnie od długości ustalonego okresu wynagrodzenia. Może on być przez strony przyjęty prawie dowolnie, jako dzień, kilka dni, tydzień, czy miesiąc.

Przykład:

Umowa z biurem księgowym zawarta na okres roku, z ryczałtowym wynagrodzeniem w wysokości 2 000 złotych miesięcznie. Wartość transakcji to 2000 zł x 12 miesięcy = 24 000 zł. Mimo, że przez większą część wykonywania umowy suma płatności nie przekroczy limitu ustawowego, już pierwsza płatność powinna być dokonana bezgotówkowo ponieważ strony mogą (w chwili dokonywania pierwszej płatności) określić jej całkowitą wartość.

Okres płatności

1

2

3

4

5

6

7

8

Kwota płatności

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Suma wpłat

2 000 

4 000 

6 000 

8 000

10 000 

12 000 

14 000 

16 000

Legenda:

Czerwony kolor – od której płatności stosuje się obowiązek rozliczenia bezgotówkowego

Niebieski kolor – od której płatności przekroczono limit

 

2. Umowa na czas określony bez ustalonego minimalnego wynagrodzenia

Ponieważ strony nie mogą określić wartości transakcji z chwilą dokonywania pierwszych płatności, nie obowiązuje do nich limit z art. 22 sdg. Z chwilą, gdy suma płatności (od początku obowiązywania umowy) przekroczy limit ustawowy – płatności muszą być dokonywane bezgotówkowo.

Przykład:

Umowa z biurem księgowym zawarta na okres 2 lat, bez wskazania wysokości wynagrodzenia (wysokość wynagrodzenia zależy od wykonanych czynności i jest różna w poszczególnych miesiącach). W pierwszym miesiącu – 1 000 zł, w trzech kolejnych po 3 000, w piątym 5 000 zł, w szóstym 1 000 zł. Ponieważ dopiero przy płatności w szóstym miesiącu strony mogą określić, że wartość transakcji przekroczy limit, za szósty miesiąc (i każdy następny) dokonują rozliczenia bezgotówkowego. Wcześniejsze płatności gotówkowe są prawidłowe i nie stanowią naruszenia przepisów.

Okres płatności

1

2

3

4

5

6

Kwota płatności 

1 000

3 000

3 000

3 000

5 000

1 000

Suma wpłat

1 000 

4 000 

7 000 

10 000 

15 000 

16 000

3. Umowa na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym

Kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit, od pierwszej płatności powinny być rozliczane bezgotówkowo.

Przykład:

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 8 000 złotych, okres wypowiedzenia 3 miesiące. W takim przypadku, ponieważ nawet teoretycznie przyjmując, że umowę można wypowiedzieć w dniu zawarcia, strony mogą jednoznacznie określić, że do czasu jej zakończenia nastąpią trzy płatności po 8 000 zł każda, więc limit zostanie przekroczony. Od pierwszej płatności obowiązuje rozliczenie bezgotówkowe.

Okres płatności

2

3

Kwota płatności 

8 000

8 000

8 000

Suma wpłat

8 000 

16 000 

24 000

Przykład:

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 2 000 złotych, okres wypowiedzenia – tydzień. W takim przypadku płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce – z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony.

Okres płatności

1

2

3

4

5

6

7

8

Kwota płatności 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Suma wpłat

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000

Przykład:

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 2 000 złotych, okres wypowiedzenia 3 miesiące liczonym od początku miesiąca następującego po tym, w którym złożono wypowiedzenie. W takim przypadku płatności do momentu, w którym strony wiedzą, że limit nie został przekroczony mogą być dokonywane w gotówce – z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony. Wiedzą jednak, że okres wypowiedzenia to 3 miesiące, a w tym okresie wartość umowy wyniesie 6 000 zł. Zatem w 5 miesiącu wiedzą, że wartość transakcji przekroczy limit ustawowy.

Okres płatności

1

2

3

4

5

6

7

8

Kwota płatności 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Suma wpłat

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000

4. Umowa o stałej współpracy (zakup w danym okresie towarów lub usług o znanej minimalnej wartości)

Strony co prawda nie mogą określić ostatecznej wartości całej transakcji, ale znają jej minimalną wartość w okresie rozliczeniowym (wyższą niż limit obrotu gotówkowego). Niezależnie od tego, czy umowa jest zawarta na czas określony czy nieokreślony, przepisy o limicie stosuje się od pierwszej płatności za częściową dostawę.

Przykład: (minimalna wartość obrotów w danym okresie przekracza limit)

Umowa o stałej współpracy – zobowiązanie do zakupów za kwotę co najmniej 40 000 zł w miesiącu. Przedsiębiorca wielokrotnie w ciągu miesiąca zamawia towar za kwotę nieprzekraczającą limitu z art. 22 sdg. Ponieważ znana jest kwota obrotu w danym okresie i przekracza ona limit ustawowy, od pierwszej transakcji w danym okresie strony stosują formę bezgotówkową rozliczenia. Ponieważ jednak znana jest minimalna wartość zamówienia w określonym przedziale czasu – to ona określa, czy rozliczenia za poszczególne – cząstkowe zamówienia, mogą być dokonane gotówkowo, czy nie.

Dzień

1

2

3

4

5

... 

31

Minimalny limit w okresie rozliczeniowym

Kwota płatności 

500

1 800

14 000

200

17 000

...

10 000

40 000

Suma wpłat

500  

2 300  

16 300  

16 500  

33 500  

... 

43 500

Przykład (minimalna wartość obrotów w danym okresie nie przekracza limitu):

Umowa o stałej współpracy – zobowiązanie do zakupów za kwotę co najmniej 14 000 zł w miesiącu. Przedsiębiorca wielokrotnie w ciągu miesiąca zamawia towar za kwotę nieprzekraczającą limitu. Ponieważ znana jest kwota minimalnego obrotu w danym okresie i nie przekracza ona limitu ustawowego, do momentu osiągnięcia limitu ustawowego w danym okresie strony mogą rozliczać się gotówką. Po przekroczeniu limitu każda następna płatność jest dokonywana bezgotówkowo.

Faktycznie przekroczenie limitu w danym okresie rozliczeniowym:

Dzień

1

2

3

4

5

...

31

Minimalny limit w okresie rozliczeniowym

Kwota płatności 

500

0

1 000

10 000

5 000

... 

1850

14 000

Suma wpłat

500 

500 

1 500 

11 500 

16 500 

... 

18 350

Minimalny obrót w ustalonym przez strony okresie został przekroczony ale nie przekroczył limitu ustawowego – brak obowiązku rozliczania bezgotówkowego.

Brak przekroczenia limitu w danym okresie rozliczeniowym:

Dzień

1

2

3

4

5

...

31

Minimalny limit w okresie rozliczeniowym

Kwota płatności 

500

0

1 000

10 000

3 000

...

300

14 000

Suma wpłat

500 

500 

1 500 

11 500 

14 500 

... 

14 800

Ponieważ określony przez strony minimalny obrót (limit transakcji) w danym okresie nie przekroczył 15 000 zł, do momentu jego osiągnięcia strony mogą rozliczać się w gotówce.

Podstawa prawna:

 • art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),
 • art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.),
 • art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Na podst. www.biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych. O jakie transakcje handlowe chodzi? Transakcja (...)

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Nowelizacja w zakresie płatności bezpośrednich Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów (...)

Rząd szykuje się do walki z zatorami płatniczymi

Rząd szykuje się do walki z zatorami płatniczymi

Dotychczas obowiązujące rozwiązania dotyczące egzekwowania należności w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a organami publicznymi okazały się mało skuteczne. Wiele takich płatności odbywa się długo po uzgodnionych terminach, co negatywnie wpływa (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Bat na dłużników. Będzie zmiana zasad regulowania należności

Bat na dłużników. Będzie zmiana zasad regulowania należności

Terminy zapłaty nieprzekraczające 60 dni kalendarzowych i minimum 40 euro rekompensaty za koszty poniesione podczas dochodzenia należności od dłużnika - to niektóre z regulacji zawartych w nowej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Najnowsze rozwiązania mają przyczynić się (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Te przepisy mają zdyscyplinować dłużników

Te przepisy mają zdyscyplinować dłużników

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. - Dotychczas obowiązujące rozwiązania, dotyczące egzekwowania należności ?w transakcjach handlowych między firmami oraz między przedsiębiorcami ?a organami publicznymi okazały się mało (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozwiązania to np.: skrócenie terminów zapłaty, (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Reguły konkurencji są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających. Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak (...)

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami - opinia prawna

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami - opinia prawna

Stan faktyczny Jedną z często występujących w obrocie między przedsiębiorcami umów jest umowa o podwykonawstwo. Taka umowa może być, zależnie od konkretnych okoliczności, na przykład umową o roboty budowlane, umową o dzieło, czy umową nienazwaną. Dość często umowy takie, choć zawierane (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Forma rozliczeń między przedsiębiorcami

Forma rozliczeń między przedsiębiorcami

Jaka jest górna dopuszczalna granica kwot w rozliczeniach gotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi? Wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno być wykonywane za pośrednictwem rachunku (...)

Płatność między przedsiębiorcami

Płatność między przedsiębiorcami

Czy zgodne z ustawą Prawo działalności gospodarczej (art. 13 ust. 1 pkt 1) jest dokonanie zapłaty innemu przedsiębiorcy za zakupiony od niego towar o wartości 20 tys. złotych w ten sposób, że kwotę 13 tys. zł zapłacono gotówką (nie przekraczając granicznej kwoty 3 tys. Euro dopuszczalnego (...)

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. Kiedy zobowiązanie się przedawni? Powołanie się na instytucję przedawnienia może pozwolić (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona zwrotu towaru. Pytanie dotyczy sprzedaży dokonanej między przedsiębiorcami na podstawie faktury (...)

Pozew o zapłatę z weksla

Pozew o zapłatę z weksla

Posiadacz weksla oraz wystawca są przedsiębiorcami, natomiast poręczyciel jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Czy w wypadku, gdyby powód chciał pozwać jednym powództwem solidarnie wystawcę weksla i poręczyciela, właściwym będzie sąd gospodarczy, czy też cywilny (...)

Sądowe dochodzenie roszczeń okresowych

Sądowe dochodzenie roszczeń okresowych

Pożyczono kwotę 40 tys. zł. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zwrot pożyczki miał następować w równych, comiesięcznych ratach po 4 tys. Po spłaceniu dwóch rat dłużnik przestał spłacać raty. Zalega już z pięcioma ratami i raczej nie ma (...)

Niższe odsetki ustawowe

Niższe odsetki ustawowe

W projekcie umowy druga strona umowy (zamawiający) zapisała, że w przypadku opóźnienia w płatnościach z jej strony (termin płatności 90 dni) wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 1/3 obowiązujących odsetek ustawowych. Czy można umownie ustalić prawo (...)

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpracujemy z kilkoma firmami. Nie mamy zawartej umowy - kontakty handlowe odbywają się na zasadzie zamówienia odbiorcy i dostawy przez nas towaru. Jako dostawca dostarczamy towar na podstawie złożonego zamówienia podpisanego przez upoważnione osoby. Po otrzymaniu zapłaty dostarczamy towar (...)

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Osoba fizyczna zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej wykreślając się jednocześnie z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy. Nie zapłaciła jednak zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które dotyczyły okresu w którym prowadziła działalność gospodarczą. (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie część niewielką wpłacił na moje konto po terminie. Zabezpieczeniem pożyczki był wręczony (...)

Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Wspólnik spółki cywilnej wystawił faktury za wykonane usługi. Na rachunku firmy nie ma płatności za wystawione faktury. Wspólnik twierdzi, że odebrał należności w postaci gotówki, lecz ja nic o tym nie wiedziałem i nigdy nie zgadzałem się na taką formę rozliczeń. Jestem przekonany, (...)

Związanie przedłożoną ofertą handlową

Związanie przedłożoną ofertą handlową

Podwykonawca określonych robót budowlanych zamówił u nas taki nietypowy produkt. Wartość zamówienia wynosiła ok. 200 tys PLN. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone faksem, z prośbą o akceptację warunków realizacji. Klient zaakceptował wszystkie warunki poza opcją płatności w której (...)

Umowy między przedsiębiorcami i użyczenie logo

Umowy między przedsiębiorcami i użyczenie logo

Osoba mieszkająca na stale za granicą w UE zarejestrowała firmę na zasadach ogólnych, tj. jako jednoosobowy podmiot gospodarczy. Czy ta osoba (firma) może zlecić wykonanie usługi (zlecenie, umowa o dzieło) firmie w Polsce - też jednoosobowej (z wpisem do działalność gospodarczej) i na jakich (...)

Rekojmia miedzy przedsiębiorcami

Rekojmia miedzy przedsiębiorcami

Jest to pytanie odnoszące się bezpośrednio do poprzednio zadanego pytania - spółka z o. o. kupiła monitor, a gwarant nie oddaje go juz ponad 2 miesiące, wiec spółka z o. o pyta od kogo może domagać sie zwrotu pieniędzy. Czy rękojmia dotyczy obrotu miedzy osobami prawnymi (kupującym i sprzedającym (...)

Tryb postępowania uproszczonego

Tryb postępowania uproszczonego

Do sądu wpłynął pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym płatności za najem. Według umowy najemca miał wpłacać pieniądze do dnia 15 każdego miesiąca. Na fakturze było napisane, że ma wpłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania, czyli do 15-tego każdego miesiąca. W pozwie domagano (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco

W porozumieniu do weksla in blanco (własny niezupełny) jest upoważnienie do uzupełnienia weksla we wszystkie brakujące elementy, po uprzednim upomnieniu na piśmie, listem poleconym. Weksel ten jest podpisany przez poręczyciela solidarnego z zastrzeżeniem, iż należy go powiadomić o uzupełnieniu (...)