22.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Stan faktyczny

Mam wyrok - 2 lata w zawieszeniu na 4 lata za przywłaszczenie 23 000 zł z firmy, z którą współpracowałem i świadczyłem dla niej swoje usługi transportowe. Nie mam obecnie pracy i nie stać mnie na spłatę tego zobowiązania. W tym roku, w sierpniu mijają 2 lata od otrzymania przeze mnie wyroku. Czy w związku z tym, że nie spłaciłem tego zobowiązania mogę iść do więzienia i czy będę poszukiwany listem gończym? 

Opinia prawna 

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Porady prawne


Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Sąd orzekając wobec Pana karę zastosował także środki przewidziane przez przepisy w takich sytuacjach, tzw. środki związane z poddaniem sprawcy próbie. Oczywiście czasem tej próby jest w Pana przypadku ów czas zawieszenia wykonania kary, na jaki kara 2 lat pozbawienia wolności została Panu zawieszona. Z opisu wynika zatem, iż Sąd skorzystał w Pana przypadku
z takiego możliwości, w której zawieszając wykonanie orzeczonej kary, poddał Pana dalej idącej próbie i nałożył na Pana obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonego (tu pokrzywdzonej firmy), konkretnego świadczenia pieniężnego.

Wobec Pana wątpliwości, w pierwszej kolejności wyjaśnimy instytucję listu gończego. List gończy jest to instytucja prawa karnego procesowego, czyli regulowany jest przepisami kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z artykułem 279 kodeksu postępowania karnego, „Jeżeli oskarżony, w stosunku, do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym”. Podkreślić należy, iż wobec treści zacytowanego przepisu nie powinno być wątpliwości, iż osoba skazana (a taki posiada Pan status w świetle prawa) nie jest podmiotem, wobec którego stosuje się taki środek jak list gończy.

List gończy, bowiem stosowany jest na zupełnie innym etapie postępowania karnego, jak to wynika wyraźnie z przytoczonego przepisu, już po postawieniu aktu oskarżenia, ale jeszcze przed wydaniem wyroku. Podsumowując powyższe - nie będzie wobec Pana stosowany list gończy, gdyż nie takie jest jego przeznaczenie, a zaistniała sytuacja nie podpada pod dyspozycję zacytowanego przepisu. Zupełnie inaczej, bowiem przebiega „ściąganie” należności w postępowaniu karnym, orzeczonych przez sąd karny.

W Pana przypadku natomiast należy odwołać się do przepisów kodeksu karnego wykonawczego i tam poszukiwać reguł, którymi Pan powinien kierować się po orzeczeniu wobec Pana wyroku. I tak, zgodnie z artykułem 196 kodeksu karnego wykonawczego „W razie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby, która nie brała udziału w sprawie, nawiązki lub świadczenia pieniężnego, sąd, z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła tytuł egzekucyjny pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej”.

Wobec powyższego przepisu należy stwierdzić, iż firma na rzecz, której jest Pan zobligowany zapłacić kwotę zasądzonego przez sąd karny świadczenia pieniężnego jest już w posiadaniu wyroku stanowiącego tytuł egzekucyjny dla niej jako pokrzywdzonego. Jednak taki tytuł egzekucyjny nie jest jeszcze podstawą do wszczęcia wobec Pana postępowania egzekucyjnego (ponieważ takie właśnie postępowanie może wszcząć na podstawie wydanego wyroku wspomniana przez Pana firma, posiadająca status pokrzywdzonego). Pokrzywdzony musi dopiero wystąpić do sądu o nadanie prawomocnemu wyrokowi klauzuli wykonalności i dopiero po otrzymaniu tytułu wykonawczego (czyli posiadanego już wyroku stanowiącego tytuł egzekucyjny opatrzonego klauzulą wykonalności) może przystąpić do egzekwowania orzeczonego świadczenia pieniężnego. Oczywiście takie postępowanie egzekucyjne wszczyna się tylko wtedy, gdy skazany nie wykonał dobrowolnie nałożonego na niego obowiązku. W taki sposób przebiegać powinno przymuszające Pana do zapłaty postępowanie egzekucyjne dotyczące kwoty świadczenia pieniężnego.

Kolejnym zagadnieniem do rozstrzygnięcia jest natomiast wpływ nie wywiązania się z obowiązku zapłaty orzeczonego świadczenia pieniężnego na ewentualne „odwieszenie” orzeczonej kary.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą więzienia w zawieszeniu. Celem projektu jest (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem, jak również może i zachodzić sytuacja, gdy żadna ze stron nie będzie ponosiła winy w niewykonaniu umowy. Zabezpieczeniem (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zwana dalej "ustawą". Egzekucją należności pieniężnych zajmują się (organy wymienione (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać je powinien sąd wyższej instancji niż sąd wydający orzeczenie, jednakże są od tej zasady (...)

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Jeśli oskarżony był wcześniej karany w innym państwie Unii, sąd musi potraktować go jak recydywistę. Przykładowo, gdy osoba skazana na terenie wspólnoty za oszukiwanie fiskusa jeszcze raz popełni takie samo przestępstwo, tylko wobec polskiej skarbówki, będzie w oczach naszych sądów traktowana jak recydywista, a nie osoba, która pierwszy raz ma konflikt z prawem. Taką (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność za własne czyny z jednej strony, a znacznie skraca proces karny z drugiej. Zastosowanie (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-268/17 - AY (dotyczący nakazu aresztowania i świadka). Uznał w nim, iż nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie decyzji prokuratora o zakończeniu postępowania karnego, jeśli w jego toku osoba, której dotyczy nakaz została przesłuchana wyłącznie w charakterze (...)

Uiszczona grzywna skraca okres wykonywania kary pozbawienia wolności

Uiszczona grzywna skraca okres wykonywania kary pozbawienia wolności

W razie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega ona skróceniu o liczbę dni równą liczbie uiszczonych stawek dziennych.   Rzeczpospolita 04.10.2007 r. grzywna, pozbawienie wolności, skrócenie, stawka dzienna, zaliczenie,

Jak uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku?

Jak uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem podmiotów (...)

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Kiedy wynagrodzenie jest płatne? Umowa o dzieło jest umową wzajemną i - w zasadzie - wynikające z niej świadczenia powinny być spełnione jednocześnie. Obowiązkowi oddania dzieła odpowiada obowiązek jego odebrania przez zamawiającego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stąd przyjmuje się, iż w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji. Karalność przestępstwa skarbowego ustnie, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło: 5 (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest skala podatkowa? Osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  Kiedy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych?   Na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:  działaniem (...)

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  Jak są chronione nasze dane osobowe? Konstytucja każdemu daje uprawnienie do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z prawem. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować lub przynajmniej dają możliwość identyfikacji osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania (...)

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest bez wątpienia ważnym wsparciem materialnym dla kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim.  Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka, jednak należy mieć na względzie również inne przesłanki uzasadniające jego przyznanie. Ogólnie rzecz biorąc, zasiłek (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku - co robić?

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku - co robić?

  Czego może dotyczyć postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję? Praktyką ograniczającą konkurencję jest zawieranie porozumień ograniczających konkurencję na rynku właściwym a także nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym (opisane szczegółowo w poradzie "Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym czy karnoskarbowym. (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności?

Jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności?

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika zarządził zwrot wierzycielom pisma obejmujące zgłoszenie wierzytelności. Wierzyciel złożył zażalenie. W toku rozpatrywania tego zażalenia Sąd Rejonowy rozważał, jaką opłatę należy pobrać od tego środka zaskarżenia i na jakiej podstawie prawnej. Swe wątpliwości przedstawił postanowieniem Sądowi Najwyższemu w formie (...)

Brak możliwości kontaktu bliskich z osobą tymczasowo aresztowaną a Konstytucja

Brak możliwości kontaktu bliskich z osobą tymczasowo aresztowaną a Konstytucja

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie ma możliwości złożenia przez osobę najbliższą zażalenia na zarządzenie prokuratora nieuwzględniające jej wniosku o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną. Wyrok TK 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok (sygn. akt SK 32/19) wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej (...)

Rehabilitacja po COVID-19

Rehabilitacja po COVID-19

Osoby, które przeszły COVID-19, mogą skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez NFZ. Około jednej trzeciej pacjentów ma powikłania po przechorowaniu COVID-19. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Dolegliwości (...)

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

  W momencie, gdy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości i odpowiada warunkom, jakie nakłada na niego prawo upadłościowe, sąd jest zobowiązany do rozstrzygnięcia tego wniosku. Rozstrzygnięcia dokonuje się w postępowaniu, a sąd jest związany miesięcznym terminem instrukcyjnym na dokonanie tego rozstrzygnięcia. Postępowanie, którego celem jest wydanie postanowienia (...)

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Konferencja prasowa Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych (...)

Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia nie podlega zaskarżeniu

Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia nie podlega zaskarżeniu

Od wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym zależy wysokość wpisu. W pewnej sprawie strona wartość przedmiotu zaskarżenia określiła na 36.051 zł. Przewodniczący zarządzeniem sprawdził z urzędu tę wartość i ustalił ją na 613.666 zł, co znacznie podniosło wysokość wpisu od skargi. Strona zaskarżyła zarządzenie przewodniczącego i sprawa trafiła (...)

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy może nastąpić rozłożenie na raty czy umorzenie albo odroczenie terminu płatności należności sądowych? Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi (...)

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

  Kiedy sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia? W każdym przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a nie ma przesłanek do zawieszenia albo pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, w szczególności może: zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy (...)

Kto może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie organu administracji do sądu administracyjnego?

Kto może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie organu administracji do sądu administracyjnego?

Prezydent miasta Krakowa wydał zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta. Nieruchomość, porośnięta drzewami, przylegała do działki będącej własnością spółki akcyjnej. Racjonalność połączenia obu działek oraz brak sprzeczności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zadecydował o sprzedaży działki tej spółce. (...)

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

19 października 2018 r. ukazało się postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-619/18 - Komisja przeciwko Polsce. Wynika z niego, że Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Jak ono stanowi, postanowienie wiceprezesa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. (...)

Przedawnienie długu

Przedawnienie długu

Trzy lata temu mój były pracownik okradł mnie na kwotę 16.824 zł. Sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym z zawieszeniem na trzy lata, z obowiązkiem naprawienia szkody w przeciągu pół roku. (...)

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Osobie skazanej za oszustwo sąd wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł wobec niej obowiązek naprawienia szkody. Skazany nie naprawił tejże szkody (nie zapłacił wierzycielowi) (...)

Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Mój dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej i został zobowiązany do naprawienia szkody (finansowej). Po upływie określonego wyrokiem terminu aż do teraz (przeszło rok (...)

Wniosek o odwieszenie kary pozbawienia wolności

Wniosek o odwieszenie kary pozbawienia wolności

Skazany za oszustwo (pobrał zaliczkę i nie wykonał usługi a zaliczki nie zwrócił) na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby, miał wyrokiem sądu zwrócić pokrzywdzonemu pieniądze. (...)

Odwieszenie wykonania kary

Odwieszenie wykonania kary

W lutym 2005 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 4 lat za czyn z art. 284 par. 2 kk. Obecnie toczy się przeciwko mnie kolejny proces karny, w którym jestem (...)

Naprawienie szkody a powództwo cywilne

Naprawienie szkody a powództwo cywilne

W październiku 2006 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby 5 lat za przestępstwo z art. 286 k.k. wobec operatora telefonii komórkowej. (...)

Postanowienie o wykonaniu kary

Postanowienie o wykonaniu kary

Sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary a to w wyniku, iż oskarżony nie wykonał zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku jaki na nim ciąży, w którym sąd warunkowo (...)

Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

Czy skazanemu na 2 lata w zawieszeniu na 4 lata z art. 278 i in., który spłacił koszty sądowe oraz grzywnę zasądzoną przez Sąd, może zostać odwieszone wykonywanie kary pozbawienia wolności, (...)

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

18 grudnia 2000 r. dostałem wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 11 października 2004 r. postanowieniem sądu odwieszono mi karę. Złożyłem zażalenie, jednak postanowienie sąd (...)

Zapłata przez osobę trzecią

Zapłata przez osobę trzecią

W wyroku karnym skazany został zobowiązany do naprawienia poszkodowanemu szkody poprzez zapłatę na jego rzecz na rachunek bankowy określonej kwoty pieniężnej (równowartość ukradzionego mienia). (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Statut gminy X w części udostępniania obywatelom informacji publicznej jest sprzeczny z ustawą, Art. 106 ust.1 ww. statutu umożliwia wójtowi fizyczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej (...)

Cechy zarządzenia w procedurze karnej

Cechy zarządzenia w procedurze karnej

Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. Sąd wydał zarządzenie dotyczące dopuszczenia dowodu, z którym się nie zgadzam. Chciałbym dowiedzie się jaka jest różnica pomiędzy zarządzeniem, (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru (...)

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, (...)

Odmowa sprostowania protokołu - odwołanie

Odmowa sprostowania protokołu - odwołanie

Rozumiałem mniej więcej już wcześniej, co to znaczy zażalenie. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego na oryginalnym druku jest napisane: "Na postanowienie- zarządzenie* przysługuje prawo wniesienia zażalenia." (...)

Kwestionowanie postanowienia zabezpieczającego

Kwestionowanie postanowienia zabezpieczającego

Co zrobić jeśli sąd w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej przychylił się do wniosku o zabezpieczenie roszczenia brzmiącego: zakazać uczestnikowi utrudniania i zamykania przejazdu na istniejącej (...)

Zarządzenie tymczasowe

Zarządzenie tymczasowe

Proszę o wyjasnienie zdania, którego nie rozmumiem - "zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba, że ustawa stanowi inaczej". Zarządzenie tymczasowe ma na celu jedynie (...)

Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

Dnia 2005-06-09 uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2007-10-02 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie "zarządzenie wykonania (...)

Przedawnienie karalności za przestępstwo

Przedawnienie karalności za przestępstwo

Mój brat 10 lat temu popełnił przestępstwo polegające na nielegalnym sprowadzeniu samochodów z Niemiec na obszar Polski i ich zarejestrowaniu. Sprawa miała miejsce 10 lat temu. Tak się przestraszył (...)

Sprostowanie protokołu

Sprostowanie protokołu

Sprawa cywilna. Złożyłem wniosek o sprostowanie protokołu. Sąd Rejonowy w odpowiedzi wydał zarządzenie, w którym tylko częściowo przychylił się do mojego wniosku, informując mnie jednocześnie, (...)

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na (...)

Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

Dwaj radni pełniący swoją funkcję od roku, na Walnym Zgromadzeniu klubu sportowego dali się wybrać do jego Zarządu/ funkcje wiceprezesów/. Klub prowadzi działalność gospodarczą na majątku (...)

Zarządzenie sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Zarządzenie sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Czy odpis zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy ze względu na braki formalne wniosku sąd wysyła sąd również dłużnikowi - przedsiębiorcy, jeżeli wniosek złożył (...)

Termin na przekazanie apelacji

Termin na przekazanie apelacji

W październiku 2008 roku Sąd wydal niekorzystny dla mnie wyrok, od którego złożyłam prawidłowo apelacje. Do dzisiaj, tj. 05.07.2010 roku Sąd nie przesłał mojej apelacji do Sadu Okręgowego. W (...)

Pismo wniesione po zwrocie wniosku

Pismo wniesione po zwrocie wniosku

Po otrzymaniu zarządzenia o zwrocie wniosku - w terminie wniesiono pismo. Sąd zażądał sprecyzowania w ciągu 7 dni, czy to jest zażalenie, pod rygorem wpisania wniosku pod nowym numerem. Co może (...)

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było (...)

Oddalenie wniosku dowodowego

Oddalenie wniosku dowodowego

Oskarżyciel prywatny złożył jako dowód w sprawie zapis na płycie CD pewnej rozmowy, której byłem świadkiem. Ponieważ zapis na płycie CD jest mało czytelny sąd postanowił przesłuchać mnie (...)

Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

Zgłosiłem zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie. Według informacji telefonicznych zostałem uznany za osobę pokrzywdzoną. Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa posługując się drukiem (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Sprawa karna z 2008

Sprawa karna z 2008 Witam. Z tej strony Rafał Ulanowski z Libiąża. Ja mam do Państwa zapytanie, chodzi o moją sprawę karną z roku 2008. Sprawa dotyczy piractwa komputerowego (podał mnie sąsiad) (...)

odwieszony wyrok

odwieszony wyrok oczymalem dwa wyroki po 1roku w zawieszeniu na 4 l i kuratoa spolecznego ,nie lwkcewazylem warunkow warunkowego zawieszenia wyroku ale nie mialem pracy nie popelnilem zadnego kolejnego (...)

Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)

Czy pójdę siedzieć???

Czy pójdę siedzieć??? Wtam wszystkich i proszę o pomoc,ponad 3 lata temu ukradłem buty i zostałem ukarany karą 6 miesięcy na 3 lata w zawieszeniu, teraz niedawno znowu mi sie poprzestawiało w (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

zażalenie na postanowienie sądu odnośnie orzeczenia kary

zażalenie na postanowienie sądu odnośnie orzeczenia kary witam mam na imie Robert jestem z Wrocławia interesuje mnie forma prawna, którą można wykorzystać w zażalenie na postanowienie sądu, (...)

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji 5 miesięcy temu zostałem (...)

ważność zarządzenia dziekana - z dniem podpisania?

ważność zarządzenia dziekana - z dniem podpisania? Dzień dobry, Zwracam się z pytaniem o ważność zarządzenia dziekana wydziału. Otóż dziekan przygotował i podpisał pewne zarządzenie już (...)

232a $ 1 kpk - zniszczenie dowodów rzeczowych

232a $ 1 kpk - zniszczenie dowodów rzeczowych Jak w temacie - kto ponosi jego koszty? Opis sytuacji: ten przepis 232a 1 kpk jest podstawą do zabezpieczania niebezpiecznych przedmiotów i innych wymienionych. (...)

Po co mi Zarządzenie Tymczasowe???

Po co mi Zarządzenie Tymczasowe??? Jestem w trakcie burzliwego rozwodu. Od 1,5 roku nic się do przodu nie posunęło w sprawie samego rozwodu, gdyż cały czas kotłujemy się o nasze 6-letnie dziecko. (...)

Wezwanie na posiedzenie - zarządzenie wykonania kary

Wezwanie na posiedzenie - zarządzenie wykonania kary Witam Dwa lata temu (dokładnie 26.10.2010) dostałem wyrok na piśmie (rok w zawieszeniu na dwa lata). Nie wiem czy dobrze myślę, ale od tej daty (...)

czym sie rózni ZARZĄDZENIE OD ROZPORZĄDZENIA prawo administarcyjne

czym sie rózni ZARZĄDZENIE OD ROZPORZĄDZENIA prawo administarcyjne cześc nie moge nigdzie znalesc odp .na pytanie czym sie rózni ZARZĄDZENIE OD ROZPORZĄDZENIA a także jaka jest różnica między (...)

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS W Lutym 2016r. sprzedałem 100% udziałów spółki z o.o. W tym samym dniu zostałem odwołany ze stanowiska wiceprezesa zarządu. Do dzisiaj nie dokonano w KRS (...)

zażalenie na zwrot pozwu czy nowy pozew?

zażalenie na zwrot pozwu czy nowy pozew? Złożyłem pozew o eksmisję dzikiej lokatorki. Sąd wezwał mnie do uzupełnienia pozwu poprzez złożenia drugiego odpisu pozwu - dla m.st. Warszawy. Następnego (...)

Problem z przedawnieniem sie wyroku

Problem z przedawnieniem sie wyroku Witam, jestem tu nowy , mam nadzieje ze moje pytanie umieszczam w odpowiednim dziale. Otóż jeżeli w 2006 roku zapadł wyrok skazujący na kare 1 roku pozbawienia (...)

Pismo z Sądu Pomocy

Pismo z Sądu Pomocy Witam mam pewien problem zostałem 2 skazany wyrokami z art 158 par 1 1 wyrok zostal ogloszony 6 pażdziernika 2011 , 6 mies na 3 lata 2 wyrok zostal ogloszony 29 (bodajze lub troszke (...)

Wniosek o przesłuchanie w miejscu zamieszkania

Wniosek o przesłuchanie w miejscu zamieszkania Witam ! Dostałem wezwanie jako świadek na rozprawę sądową. W skrócie chodziło o rozbój (pobito mnie i ukradziono telefon) Rozprawa ma odbyć się (...)

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie Witam. Ostatnio w mojej miejscowości głośno o pewnej sprawie. Artykuł z lokalnej strony internetowej:. Szesnaście miesięcy od odwołania Mirosława (...)

Porady prawne