28.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi.

Porady prawne

Komu przysługują szczególne uprawnienia?

Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami przysługują ci, jeżeli:

 • jesteś przedsiębiorcą, który (na przykład):
  • o prowadzi sklep internetowy, w tym również w formie aplikacji na telefon komórkowy,
  • o jest właścicielem lub zarządzającym hotelem czy pensjonatem,
  • o jest influencerem korzystającym z mediów społecznościowych,
 • chcesz dotrzeć ze swymi usługami do użytkowników internetowych (konsumentów) znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej i korzystasz w tym celu z serwisu internetowego pośrednictwa w sprzedaży,
 • posiadasz siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

Serwis internetowy polegający na pośrednictwie w sprzedaży świadczą:

 • dostawcy platform internetowych, w tym mediów społecznościowych, serwisów handlu elektronicznego, porównywarek cen, sklepów z aplikacjami, portali oferujących usługi rezerwacji noclegu,
 • wyszukiwarki internetowe.

Uprawnienia przedsiębiorcy wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (tak zwanego rozporządzenia platform-to-business lub rozporządzenia P2B).

Rozporządzenie nie dotyczy usług płatniczych, usług reklamy internetowej czy platform z sektora gospodarki na żądanie (na przykład aplikacji służących zamawianiu posiłków czy pozwalających na korzystanie z usługi przewozu osób). W związku z tym opisane dalej uprawnienia przedsiębiorcy w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi nie mają zastosowania do tych usług.

Regulamin platformy internetowej

Jako biznesowy użytkownik platformy internetowej masz prawo wymagać, aby jej dostawca:

 • zapewnił łatwy dostęp do regulaminu świadczenia usług na wszystkich etapach relacji handlowych z twoją firmą – w tym w okresie poprzedzającym zawarcie umów z platformą internetową,
 • uwzględnił w swoim regulaminie usług istotne informacje dotyczące dostępu do wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg funkcjonującego w ramach platformy internetowej oraz jego funkcjonowania,
 • wskazał w regulaminie co najmniej dwóch mediatorów, z których pomocą jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia z tobą porozumienia z w ramach pozasądowego rozstrzygania sporów,
 • sformułował regulamin prostym i przystępnym językiem,
 • dostarczył ci na trwałym nośniku (na przykład: na papierze, pendrivie, karcie pamięci, dysku twardym, e-mailu zapisanym na twardym dysku) informacje o proponowanych zmianach regulaminu usług platformy na co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia o zmianach lub z większym wyprzedzeniem, jeżeli po stronie twojej firmy i innych użytkowników biznesowych konieczne jest wprowadzenie zmian technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian na platformie internetowej,
 • zwiększył widoczność na platformie danych, które pozwalają na identyfikację twojej firmy (na przykład: nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu),
 • zamieszczenia w regulaminie dostawcy platformy internetowej opisu produktów i usług dodatkowych, w tym usług finansowych, oraz zasad, na jakich twoja firma może takie produkty lub usługi oferować (jeżeli oferujesz konsumentom produkty i usługi dodatkowe),
 • zamieszczenia w regulaminie dostawcy platformy internetowej opisu dostępu twojej firmy do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które twoja firma lub konsumenci dostarczają bądź wytwarzają w wyniku korzystania z usług platformy internetowej lub informacji o braku takiego dostępu.

Regulamin musi zawierać:

 • opis sytuacji, w których platforma decyduje o zawieszeniu, zakończeniu lub nałożeniu wszelkich innych rodzajów ograniczeń świadczenia usług na rzecz twojej firmy,
 • informacje o wszystkich dodatkowych kanałach dystrybucji i potencjalnych programach partnerskich, za których pośrednictwem dostawca platformy może wprowadzać do obrotu towary i usługi oferowane przez twoją firmę,
 • informacje o tym, jaki wpływ na własność i kontrolę praw własności intelektualnej przysługujących twojej firmie ma regulamin platformy.

Opis dostępu twojej firmy (lub informacje o braku takiego dostępu) do wszelkich danych osobowych obejmuje:

 • szczegółowe informacje o dostępie platformy internetowej do danych (osobowych lub innych danych) dostarczonych przez twoją firmę lub konsumentów w związku z korzystaniem z usług platformy lub danych, które są generowane w wyniku świadczenia tych usług,
 • informacje o dostępie twojej firmy do danych osobowych lub innych danych dostarczonych w związku z korzystaniem z usług platformy internetowej lub danych, które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

Regulamin platformy internetowej musi określać, do jakich kategorii danych i na jakich warunkach:

 • ma dostęp sama platforma i czy te dane są przekazywane podmiotom trzecim,
 • ma dostęp twoja firma, a także czy masz możliwość dostępu do danych w formie zagregowanej.

Jeśli ze względu na właściwe funkcjonowanie platformy internetowej dane muszą być przekazywane podmiotom trzecim, masz prawo znać cel takiego udostępnienia i odmówić zgody na udostępnianie tych danych.

Zmiany w regulaminie platformy internetowej

Dostawca platformy internetowej musi ci dostarczyć informację o zmianach w regulaminie usług. Informację powinieneś otrzymać na trwałym nośniku (na przykład: na papierze, pendrivie, karcie pamięci, dysku twardym, e-mailu zapisanym na twardym dysku).

Jeżeli w związku ze zmianami w regulaminie musisz wprowadzić w firmie zmiany techniczne lub handlowe, to powinieneś otrzymać informację o tych zmianach z większym wyprzedzeniem. Ten okres musi wynosić co najmniej 15 dni, ale może być dłuższy. Po jego upływie zmiany zaczynają obowiązywać zarówno ciebie, jak i platformę internetową.

W wyjątkowych przypadkach, takich jak przeciwdziałanie oszustwom, złośliwemu oprogramowaniu, czy spamowi, zmiany mogą zacząć obowiązywać w terminie krótszym niż 15 dni od dnia powiadomienia.

Zmiany regulaminu są wiążące zawsze po upływie wyznaczonego terminu powiadomienia.

Masz prawo rozwiązać umowę z dostawcą platformy przed upływem terminu powiadomienia o zmianach regulaminu. Umowa z platformą przestaję cię wiązać w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia (chyba że do twojej umowy ma zastosowanie krótszy termin).

W dowolnym momencie od otrzymania powiadomienia możesz zrezygnować z okresu powiadomienia. Wystarczy, że:

 • złożysz pisemne oświadczenie,
 • potwierdzisz rezygnację z okresu powiadomienia w e-mailu,
 • wprowadzisz nowe towary lub usługi na platformę (nie dotyczy to przypadków, w których okres powiadomienia jest dłuższy niż 15 dni, ponieważ zmiany regulaminu wymagają wprowadzenia istotnych dostosowań technicznych po stronie twojej firmy).

Postanowienia regulaminu usług platformy internetowej lub wszelkie zmiany tego regulaminu – jeżeli zaczynają obowiązywać twoją firmę, a nie zostałeś o tym powiadomiony przez platformę, lub zaczynają obowiązywać twoją firmę wcześniej niż przed upływem terminu powiadomienia o zmianach wysłanego ci przez platformę internetową – są nieważne. Nie obowiązują twojej firmy.

Widoczność w rankingach

Jako użytkownik biznesowy platformy internetowej masz prawo wymagać, żeby regulamin dostawcy platformy jasno określał, czym kieruje się platforma przy określaniu miejsca produktów lub usług twojej firmy w ogólnym rankingu ofert na witrynie. Chodzi tu o tak zwane główne parametry plasowania.

Platforma musi wskazać, jaką ważność przypisuje poszczególnym przesłankom w rankingu.

Opis głównych przesłanek używanych w rankingach produktów i usług musi uwzględniać:

 • charakterystyki towarów i usług oferowanych konsumentom za pośrednictwem platformy internetowej bądź wyszukiwarki internetowej,
 • znaczenie tych charakterystyk dla tych konsumentów.

Opis głównych przesłanek używanych w rankingach produktów i usług nie obejmuje algorytmów, na bazie których funkcjonują rankingi ofert na platformie internetowej.

Ten obowiązek dotyczy również dostawców wyszukiwarek internetowych. Dostawcy wyszukiwarek muszą udostępnić opis przesłanek, którymi się kierują, umieszczając informację o produkcie lub usłudze twojej firmy w rankingu wyników wyszukiwania.

Opis musi być udostępniony w przystępnym języku i aktualizowany na bieżąco.

Jeżeli dostawca wyszukiwarki, na podstawie zgłoszenia od podmiotu trzeciego, zmienia usytuowanie produktu lub usługi oferowanej przez twoją firmę w wynikach wyszukiwania bądź usuwa stronę internetową twojej firmy z wyników wyszukiwania, to musi ci udostępnić treść takiego zgłoszenia.

Możesz:

 • kwestionować stosowane w rankingach ofert przesłanki, które są niejasne, nietransparentne bądź przyznają różne uprawnienia użytkownikom biznesowym korzystającym z usług na tych samych warunkach w nieuzasadniony sposób,
 • zapłacić dostawcy platformy internetowej – bezpośrednio lub pośrednio (na przykład barterem reklam) za zapewnienie korzystniejszego miejsca w rankingu ofert produktów lub usług na stronie platformy lub u dostawcy wyszukiwarki. Dostawca platformy internetowej i dostawca wyszukiwarki muszą jednak wyraźnie opisać taką możliwości w swoich regulaminach.

Szczegółowe wymagania dotyczące przejrzystości zasad ustalania rankingów ofert przez dostawców są określone w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (2020/C 424/01) .

Zróżnicowane traktowanie

Dostawca platformy internetowej może przewidzieć w swoim regulaminie usług opcję zróżnicowanego traktowania towarów lub usług oferowanych konsumentom. Ta opcja może być dostępna dla samej platformy lub dla użytkowników biznesowych. W takim przypadku platforma powinna opisać w regulaminie usług główne powody ekonomiczne, handlowe lub prawne takiego zróżnicowanego traktowania.

Identyczne zasady dotyczą zapewnienia opcji zróżnicowanego traktowania towarów lub usług oferowanym konsumentom przez wyszukiwarki internetowe lub przez użytkowników biznesowych bądź samych użytkowników biznesowych w ramach wyszukiwarki.

Opis opcji zróżnicowanego traktowania towarów lub usług oferowanych konsumentom musi obejmować informacje dotyczące:

 • dostępu do danych, w tym danych osobowych konsumentów,
 • pozycjonowania ofert lub wyników wyszukiwań,
 • wynagrodzenia pobieranego za określone usługi na rzecz użytkowników biznesowych,
 • dostępu do usług lub funkcjonalności, w szczególności ze względu na pobierane wynagrodzenie.

Jeśli jednak dostawca platformy internetowej ogranicza użytkownikowi biznesowemu korzystanie z opcji oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż w ramach usług platformy (na przykład przez ograniczenie możliwości oferowania przez użytkownika biznesowego usług za pośrednictwem innej platformy internetowej), masz prawo wymagać uzasadnienia takiego ograniczenia wraz z zapewnieniem łatwego i publicznego dostępu do tego uzasadnienia (powody ekonomiczne, handlowe lub prawne wprowadzenia takich ograniczeń).

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania opcji zróżnicowanego traktowania towarów lub usług na platformie internetowej muszą się znaleźć w regulaminie platformy internetowej.

Umowa z platformą internetową

W umowach zawieranych z dostawcą platformy internetowej dostawca:

 • nie może wprowadzać zmian z mocą wsteczną, chyba że wynika to z przepisów prawa lub zmiany są korzystne dla twojej firmy,
 • musi zawrzeć informację na temat warunków, na jakich możesz rozwiązać umowę,
 • musi zawrzeć opis technicznego i umownego dostępu (bądź informację o braku takiego dostępu) do informacji przekazanych lub wygenerowanych przez twoją firmę, które są przez dostawcę platformy internetowej przechowywane po wygaśnięciu umowy.

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

Masz prawo zaskarżyć decyzje platformy internetowej w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, powołanego i utrzymywanego przez dostawcę platformy internetowej.

Taki system muszą posiadać wszyscy dostawy platform internetowych – z wyjątkiem małych przedsiębiorców.

System rozpatrywania skarg musi:

 • być łatwo dostępny, przejrzysty i nieodpłatny,
 • zapewniać rozpatrywanie skarg w rozsądnym terminie,
 • zapewniać równe traktowanie w równoważnych sytuacjach,
 • zapewniać rozpatrywanie skarg w sposób proporcjonalny do ich wagi i złożoności,
 • zapewniać bezpośrednie składanie do danego dostawcy (platformy internetowej i wyszukiwarki) skarg dotyczących następujących kwestii:
  • o niewywiązywania się przez dostawcę z obowiązków opisanych powyżej (na przykład zaniechanie umieszczenia w regulaminie platformy informacji dotyczącej zasad zawieszenia konta użytkownika biznesowego czy informacji o głównych przesłankach stosowanych w ramach rankingów ofert towarów i usług),
  • o technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług na platformie internetowej i które wpływają na sytuację skarżącego,
  • o środków bądź zachowań po stronie platformy internetowej lub wyszukiwarki, które wiążą się ze świadczeniem przez tych dostawców usług i które wpływają na sytuację skarżącego.

Jako użytkownik biznesowy masz prawo wymagać rozpatrzenia twojej skargi szybko i skutecznie, a także otrzymać od dostawcy platformy internetowej lub wyszukiwarki informację o wyniku przeprowadzonej analizy twojej skargi, przy użyciu prostego i przystępnego języka.

Informacje o skuteczności wewnętrznego systemu skarg są dostępne publicznie. Ten system musi być weryfikowany co najmniej raz w roku, a w przypadku gdy konieczne są istotne zmiany – uaktualniany.

Informacje obejmują całkowitą liczbę złożonych skarg (główne rodzaje skarg, średni czas rozpatrywania skarg i zagregowane informacje dotyczące wyników skarg).

Mediacja

Jeżeli sporu nie dało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg i chcesz skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia sporu, możesz skorzystać z mediacji.

Możesz rozstrzygać w ten sposób spory w razie pojawienia się problemów w relacjach z platformą internetową. Przepisy o mediacji nie mają zastosowania do wyszukiwarek internetowych.

W takim przypadku dostawca platformy musi wyznaczyć co najmniej dwóch mediatorów. Mediatorzy muszą być oznaczeni w regulaminie usług platformy internetowej (najczęściej poprzez odniesienie do konkretnego centrum mediacji, z którym dostawca współpracuje).

Mediatorami powinni być profesjonaliści z zakresu mediacji świadczący usługi na terytorium Unii Europejskiej. Mediatorzy spoza Unii muszą zapewnić odpowiednie gwarancje prawne, żeby wspierać spory między platformą a użytkownikiem biznesowym.

Mediatorzy wyznaczeni przez platformę powinni zapewniać między innymi:

 • usługi przystępne cenowo dla użytkowników biznesowych,
 • usługi mediacji świadczone bez zbędnej zwłoki,
 • usługi mediacji w języku, w którym sporządzono regulamin usług platformy internetowej.

Mediatorzy wyznaczeni przez platformę powinni być dostępni fizycznie w miejscu siedziby lub pobytu użytkownika biznesowego bądź zdalnie za pośrednictwem technologii komunikacyjnych.

Ponadto muszą posiadać wystarczającą wiedzę na temat ogólnych stosunków handlowych między przedsiębiorstwami, umożliwiającą im skuteczne przyczynienie się do próby rozstrzygnięcia sporu.

Obowiązek wyznaczenia mediatorów nie dotyczy platform internetowych będących małymi przedsiębiorcami.

Mediacje odbywają się niezależnie od tego, czy rozpoczniesz postępowanie sądowe. Wszczęcie takiego postepowania może nastąpić w dowolnym momencie – przed rozpoczęciem procesu mediacji, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu.

Przed rozpoczęciem lub w trakcie mediacji masz prawo domagać się udostępnienia informacji ze strony dostawcy (platformy internetowej lub wyszukiwarki internetowej) dotyczących funkcjonowania i skuteczności mediacji związanej z jego działalnością.

To dostawcy platform internetowych ponoszą rozsądną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Propozycję podziału kosztów przedstawia mediator.

Postępowanie sądowe

Jeżeli chcesz powstrzymania lub zakazania przypadków nieprzestrzegania postanowień rozporządzenia P2B przez dostawców platform internetowych lub dostawców wyszukiwarek internetowych, możesz zwrócić się do:

 • organizacji lub stowarzyszenia mających uzasadniony interes w reprezentowaniu użytkowników biznesowych lub w reprezentowaniu użytkowników korzystających ze strony internetowej w celach biznesowych,
 • podmiotów publicznych ustanowionych w państwach członkowskich, by te – w twoim imieniu – wniosły sprawę do właściwego sądu krajowego (w całej Unii Europejskiej).

Organizacja, do której się zwrócisz, musi spełniać następujące wymagania:

 • jest należycie ustanowiona zgodnie z prawem państwa członkowskiego,
 • jest podmiotem nienastawionym na zysk,
 • realizuje cele leżące w zbiorowym interesie grupy użytkowników biznesowych lub użytkowników korzystających ze strony internetowej w celach biznesowych, których reprezentuje na stałe,
 • jest niezależna, czyli na jej decyzje nie ma wpływu jakakolwiek strona trzecia zapewniająca finansowanie, w szczególności dostawcy platform internetowych lub wyszukiwarek internetowych.

Niezależnie od wsparcia udzielanego przez taką organizację, możesz wnieść sprawę do właściwego sądu w Polsce, wytaczając odpowiednie powództwo cywile.

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Masz prawo zawiadomić Prezesa UOKIK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), jeżeli w relacjach z dostawcą platformy internetowej lub dostawcą wyszukiwarki, zauważysz:

 • istnienie zmowy rynkowej, na przykład zmowy cenowej, zmowy o podziale rynku lub klientów, zmowy w zakresie bojkotu umieszczania towarów lub usług na platformie lub odmowy realizacji transakcji,
 • istnienie zmowy przetargowej, przy założeniu, że zamawiający są przedsiębiorcami,
 • działania pojedynczego przedsiębiorcy, posiadającego silną pozycję rynkową (dostawca platformy, dostawca wyszukiwarki), który podejmuje czynności stanowiące nadużycie jego siły rynkowej, co powoduje spadek konkurencji na rynku lub eksploatuje konsumentów.

W przypadku działań pojedynczego przedsiębiorcy chodzi o sytuacje, gdy pozycja takiego przedsiębiorcy umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na właściwym rynku i stwarza możliwość działania w znacznej mierze niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów.

Domniemywa się, że pozycję dominującą ma przedsiębiorca, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w interesie publicznym. Nie rozpatruje spraw o charakterze indywidualnym.

Jeżeli w swojej działalności napotykasz trudności wynikające ze stosowania działań niezgodnych z regułami konkurencji przez dostawcę platformy internetowej bądź dostawcę wyszukiwarki, możesz powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • anonimowo,
 • za pomocą systemu ePUAP,
 • za pośrednictwem zawiadomienia formalnego.

Zawiadomienie anonimowe złóż:

 • na internetowym formularzu
 • e-mailem, na adres: dok@uokik.gov.pl
 • listownie, na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Departament Ochrony Konkurencji
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

W formalnym zawiadomieniu podaj:

 • nazwę przedsiębiorcy, co do którego zachodzi podejrzenie, że stosuje praktyki ograniczające konkurencję
 • opis faktów będących podstawą zawiadomienia
 • przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których naruszenie podejrzewasz:

  • porozumienia ograniczające konkurencję – art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (i odpowiadający mu art. 101 TFUE)
  • nadużywanie pozycji dominującej – art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (i odpowiadający mu art. 102 TFUE)
 • uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie.

Po otrzymaniu informacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje zgłoszenie i w zależności od formy podjętego kontaktu informuje cię o wynikach tej analizy. Dostaniesz wiadomość e-mail lub list.

Co do zasady odpowiedź otrzymasz w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia do UOKiK. Jeżeli sprawa będzie skomplikowana lub będzie wymagała dokładniejszego zbadania, otrzymasz informację, kiedy możesz się spodziewać odpowiedzi.

Jeżeli przekazana przez ciebie informacja będzie wskazywała, że dany przedsiębiorca lub przedsiębiorcy podejmują działania budzące wątpliwości z punktu widzenia reguł konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może:

 • wystąpić do tego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców z miękkim wezwaniem, mającym na celu weryfikację informacji zgromadzonych przez Urząd, i ewentualnie skłonienie przedsiębiorcy do zaniechania działań budzących wątpliwości prawne;
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu dokładniejszego zbadania określonych praktyk przedsiębiorców lub badania rynku;
 • przeprowadzić postępowanie antymonopolowe w celu ukarania przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji;
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień innych niż zmowy przetargowe UOKiK może nałożyć kary pieniężne na osoby zarządzające przedsiębiorstwami, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego;
 • zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez określone osoby, o ile sprawa dotyczy zmowy przetargowej.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych weszły w życie Wszedł w życie akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Akt o usługach cyfrowych (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych 30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców (...)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

W jakim celu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, wyspecjalizowany w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców. Ma podejmować zarówno działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Sourcedin - komunikacja B2B zwiększa konkurencyjność usług prawniczych

Sourcedin - komunikacja B2B zwiększa konkurencyjność usług prawniczych

Polski rynek prawniczy według szacunków może być wart nawet 2 mld złotych. Liczba chętnych na kawałki tego tortu ciągle rośnie, konsekwentnie zwiększając konkurencję. Rynek usług prawniczych to dynamiczna przestrzeń, zależna w dużej mierze od zmian demograficznych i gospodarczych. (...)

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-136/17 - GC i in. przeciwko Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Wskazał w nim, że zakaz przetwarzania niektórych kategorii wrażliwych danych osobowych ma zastosowanie (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - (...)

Szkodliwe treści w Internecie - trzeba reagować

Szkodliwe treści w Internecie - trzeba reagować

Internet to potęga! Same media społecznościowe mają ponad 3,4 miliarda użytkowników. Każdego dnia pojawiają się tam setki milionów wpisów. W natłoku treści zgubi się niejeden dorosły. A co z dziećmi? Internet ma mnóstwo zalet. Pomaga w nauce, w nawiązywaniu (...)

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej (...)

Konsumenci a media społecznościowe

Konsumenci a media społecznościowe

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem Komisji Europejskiej – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe (...)

Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności umownych klauzul ograniczających cesję wierzytelności w relacjach (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

Priorytety na najbliższe 5 lat Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych. Komisja Europejska (KE) opracowała główne założenia polityki (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Sejm przyjął ustawę antyzatorową

Sejm przyjął ustawę antyzatorową

Doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności umownych klauzul ograniczających cesję wierzytelności w relacjach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Umowy powiązane

Umowy powiązane

Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, (...)

Naruszenie nietykalności osobistej

Naruszenie nietykalności osobistej

Jestem zarządcą nieruchomości prywatnej. Nadzoruję między innymi pracę dozorcy na terenie posesji. Gospodarz domu powiadomił mnie dziś, że rezygnuje ze swojej pracy. Przyznał, iż obawia się (...)

Roszczenie o zwrot zadatku

Roszczenie o zwrot zadatku

Zgodnie z umową przedwstępną sprzedaży działki budowlanej kupujący wpłacił 7.500 zł. zadatku. Okazało się jednak, że działka będąca przedmiotem sprzedaży nie jest działką budowlaną tylko (...)

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Gospodarstwo 3h ziemi, półtora h lasu , stodoła i dom. Mój dziadek posiadał gospodarstwo rolne i trójkę dzieci, przepisane zostało w 1975 r. na jedno z nich czyli mojego wujka;jest to Akt Własności (...)

Spłacenie konkubenta

Spłacenie konkubenta

Trzy lata temu wzięłam wspólnie z konkubentem kredyt w Banku na mieszkanie w wys. 80 tyś. zł (po 40 tyś. na osobę, tak zostało zapisane w umowie). Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania zakupionego (...)

Kontynuacja przez operatora umowy ze zmarłym

Kontynuacja przez operatora umowy ze zmarłym

Osoba w starszym wieku prawdopodobie zawarła umowę z operatorem telekomunikacyjnym na czas określony (26 miesięcy) skutkującą zerwaniem umowy z dotychczasowym operatorem (za co zażadał on wniesienia (...)

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna

Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze (...)

Niezarejestrowanie firmy

Niezarejestrowanie firmy

Na portalu aukcyjnym A. i współpracującym z nim portalu O. oferuję wykonywanie tłumaczeń nieprzysięgłych pisemnych z języka polskiego na niemiecki, a także ogłaszam się, że mogę udzielać (...)

Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Jak ze strony VAT będzie to opodatkowane? Czy ma znaczenie, czy nabywca usługi podał swój numer (...)

Nabycie nieruchomości przez małżonków

Nabycie nieruchomości przez małżonków

Aktem notarialnym zakupiliśmy wraz z małżonką (wspólność majątkowa) od Zakładu Opieki Zdrowotnej (podatnik VAT) nieruchomość, w skład której wchodzą: działka, budynek administracji budowy, (...)

Rzecz główna, przynależności i części składowe

Rzecz główna, przynależności i części składowe

Po zakupieniu oprogramowania (twórcą programu jest firma, w której pracuję) klient życzy sobie nośnika z wersją instalacyjną aplikacji oraz dokumentacji technicznej tj. sposobu instalacji, baz (...)

Zasiedzenie nieruchomości zamienionych

Zasiedzenie nieruchomości zamienionych

W roku 1965 moja babcia i jej brat dokonali nieformalnej zamiany działek 5-arowych. Babcia otrzymała działkę sąsiadującą z jej 6-arową. Od 1966 obie działki, traktując je jako jedną i nie wiedząc (...)

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

W toku egzekucji sądowej przejąłem na własność 1/2 współwłasności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nie znam drugiego współwłaściciela. Odmawia on udostępnienia prawa do współkorzystania (...)

Uprawnienie do przeliczenia emerytury

Uprawnienie do przeliczenia emerytury

Przebywając na wcześniejszej emeryturze wykonywałem dodatkową pracę, czy mogę zwrócić się o przeliczenie emerytury? Z tytułu wykonywania dodatkowego zatrudnienia, od którego były odprowadzane (...)

Uprawnienie do zachowku

Uprawnienie do zachowku

Kto jest uprawniony do zachowku? Uprawniony do zachowku otrzymuje więc w pieniądzu pewną część ze spadku. Przypomnieć trzeba, że zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, (...)

FORUM PRAWNE

Akcja Problemy Prawne Polskich Przedsiębiorców

Akcja Problemy Prawne Polskich Przedsiębiorców Prowadzisz firmę? Często spotykasz się z problemami prawnymi? Od 01 sierpnia funkcjonuje specjalna strona www.szybkieumowy.pl/problemy_prawne, na której (...)

How to Maintain Cement Production Line Well?

How to Maintain Cement Production Line Well? Cement production line is used to produce cement. The complete set of cement equipments in this production line mainly includes jaw crusher, cone crusher, raw (...)

rozwód,podział majątku z eksmiją

rozwód,podział majątku z eksmiją Witam, Zwracam się z pytaniem jakie są szanse i jakie dokumenty należy zebrać składając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Moja mama po 26 latach małżeństwa (...)

jakie dokumenty do pozwu???

jakie dokumenty do pozwu??? hej...chcialabym zlozyc pozew ale niewiem jakie dokumenty a wlasciwie to wiem ze odpis aktu malzenstwa i aktu urodzenia ale czy moga byc zwykle ksera czy z pieczecia notariusza (...)

rozwód z Francuzem

rozwód z Francuzem Zawarłam małrzeństwo z obywatelem Framcji i mieszkalismy razem we Francji. Od 3 lat przebywam w Polsce a nasz związek całkowicie nieistnieje. Czy moge wystąpic o rozwód przed (...)

Chce sie oczyscic z dlugow

Chce sie oczyscic z dlugow Rozwod za obopulna zgoda niezgodnosc charakterow. Pozostawilem zonie mieszkanie nie staralem sie o opieke nad 1 z 2 dzieci alebowiem jestem umowiony z byla zona ze zaopiekuje (...)

RENTA ALIMENTACYJNA

RENTA ALIMENTACYJNA JESTEM W TRAKCIE ROZWODU Z ORZEKANIEM WINY(JA WYSTĄPIŁEM O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA, ZE WZGĘDU NA DZIECI A MOJA ZONA PO OTRZYMANIU POZWU, Z ORZEKANIEM WINY CO DOPROWADZIŁO DO ZMIAĘ (...)

studia on-line

studia on-line Witam, ktoś wie coś może o projekcie umożliwiającym studia on-line, co się zmienia w tej formie nauczania? Powstaną jakieś nowe limity? Obecnie i tak nie jest źle, bo uczelnie (...)

Hazard on-line

Hazard on-line Witam Ile wynosi podatek np. od wygranych w grach przez internet?z góry dziękuje

ćwiczenia śpiewu w bloku mieszkalnym

ćwiczenia śpiewu w bloku mieszkalnym Witam, Mieszkamy na osiedlu, w bloku mieszkalnym. Moja córka uczy się śpiewu operowego w szkole muzycznej , co wiąże się z koniecznością ćwiczeń w domu. Jest (...)

związek toksyczny

związek toksyczny Piszę do was drodzy internaici z prośbą o rozumne rozstrzygniecie życiowych dylematów i zależałoby mi na odpowiedzi prawników,lub bedących w takiej sytuaacji, a nie osób z (...)

Porady prawne