Projekt zmian ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Proponowana nowelizacja ustawy ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej.

Chodzi m.in. o:

  • określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego;
  • rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem ich członków;
  • przekazywanie informacji przez zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi pracodawcom prowadzącym takie programy.

W projekcie określono maksymalną dopuszczalną długość okresu oczekiwania na nabycie uprawnień emerytalnych – okres nabywania nieprzepadalnych uprawnień lub okres oczekiwania lub oba te okresy nie powinny przekraczać 3 lat w przypadku pracowników, których stosunek pracy ustaje z powodów innych niż nabycie uprawnień emerytalnych.

Porady prawne

Zgodnie z propozycją rządową, określono obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci.

Zobowiązano zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania pracodawcom prowadzącym program – na ich wniosek – informacji dotyczących wartości środków zgromadzonych na rachunku pracownika (aktywnego uczestnika) lub byłego pracownika. Pracodawcy nie zawsze są bowiem w posiadaniu wymaganego przepisami kompletu informacji.

Zgodnie z projektem, na organ nadzoru nałożono obowiązek dokonania – do 31 stycznia 2019 r. – zmian w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych, w odniesieniu do pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązku poinformowania o dostosowaniu umów zakładowych do brzmienia projektowanej ustawy.

Rozwiązania zawarte w projekcie nie powinny powodować obciążeń dla pracodawców, ponieważ już dziś muszą oni przekazywać pracownikom zakres informacji określony w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Zaproponowano, żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Zob. też: 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne