Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na stronach sejmowych znalazł się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, który miałby za zadanie uregulować podstawowe problemy ujawnione w trakcie pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany proponowane omawianym projektem mają charakter porządkowy.

Co nowego proponuje omawiany projekt ustawy?

W projekcie znalazła się propozycja zmian polegająca na stworzeniu nowej grupy produktów leczniczych refundowanych - leków specjalistycznego stosowania - ma na celu umożliwienie refundacji produktów leczniczych wysoce specjalistycznych, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych, które generują znaczne koszty dla systemu refundacji, dlatego też dostęp do nich musi być zastrzeżony wyłącznie dla świadczeniobiorców spełniających określone kryteria medyczne. Możliwość ordynacji tych leków została ograniczona do grupy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionych do wystawiania recept na te leki na podstawie zawartych przez świadczeniodawców umów z oddziałem wojewódzkim Funduszu. Dla lepszej kontroli ordynacji leków specjalistycznego stosowania wprowadzono także formularz, na którym lekarze mają uzasadnić konieczność zastosowania danego leku. Konieczność wydania leku będą potwierdzać specjalnie w tym celu powołane, przy oddziałach wojewódzkich Funduszu, komisje, w skład których będzie wchodzić konsultant wojewódzki oraz dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny odpowiadającej specjalizacji lekarza wypełniającego formularz.

Porady prawne

Wprowadzenie wykazu leków specjalistycznego stosowania ma na celu:

  1. racjonalizację wydatków Funduszu na refundację leków,

  2. stworzenie bezpiecznego pod względem finansowym mechanizmu wprowadzenia leków innowacyjnych na wykazy leków refundowanych.

W jaki sposób miałaby zostać przeprowadzona racjonalizacja wydatków Funduszu?

To zadanie miałoby nastąpić poprzez przesunięcie leków z aktualnie istniejących wykazów na wykaz leków specjalistycznego stosowania, gdzie kryteria medyczne stosowania danego leku oraz kryteria ordynacji lekarskiej zostaną ściśle określone. Powinno się to przyczynić do zmniejszenia kosztów refundacji leków ponoszonych przez Fundusz.

Na czym miałoby polegać stworzenie bezpiecznego pod względem finansowym mechanizmu wprowadzenia leków innowacyjnych na wykazy leków refundowanych?

W uzasadnieniu projektu jego twórcy podnoszą, iż wpisanie nowych cząsteczek do obecnego systemy refundacyjnego obejmującego leki podstawowe, uzupełniające i przepisywane w chorobach przewlekłych mogłoby spowodować niekontrolowaną ordynację tych preparatów i w konsekwencji doprowadzić do przekroczenia budżetu refundacyjnego Funduszu.

Jakie konkretnie leki projektodawcy proponują wprowadzić na listę leków refundowanych?

W projekcie wprowadzono możliwość umieszczania na liście leków refundowanych środków antykoncepcyjnych poprzez uzupełnienie definicji leku uzupełniającego o środki antykoncepcyjne. Wprowadzenie do grupy leków uzupełniających produktów leczniczych antykoncepcyjnych stanowi powrót do przedłożenia rządowego ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zapewnienie szerszego dostępu do tej grupy produktów leczniczych.

Poza tym dokonano redakcyjnej zmiany w definicji świadczeniodawcy. Nadto wprowadzono określenie zakresu informacji dotyczących programów zdrowotnych, a także delegację do wydania rozporządzenia określającego sposób przekazywania danych o programach zdrowotnych oraz wzór stosownych dokumentów. Dzięki wydaniu tego rozporządzenia zostaną usunięte występujące w praktyce wątpliwość na temat zakresu i sposobu przekazywanych danych.

Czy zmieni się nazewnictwo, którym operuje ustawa?

Proponowany akt zawiera taką propozycję. W kilku miejscach wyraz „świedczeniobiorca” zastąpiono wyrazem „osoba”. Dzięki temu mają zostać usunięte pojawiające się wątpliwości na temat zakresu podmiotowego uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących zgodnie z tymi przepisami. Należy przy tym podkreślić, iż niewątpliwą intencją ustawodawcy było objęcie wszystkich kobiet w ciąży, okresie porodu i połogu oraz dzieci - obywateli polskich bezpłatną opieką medyczną. Wprowadzono zmiana ma rozwiać wszelkie wątpliwości, tak aby całkowicie wyjaśnić, że prawo do bezpłatnych świadczeń przysługuje wszystkim kobietom w ciąży, okresie porodu i połogu oraz dzieciom - obywatelom polskim niezależnie od podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu czy spełnianiu kryteriów dochodowych i majątkowych.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika