Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?

Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie dla niego w danej sytuacji bardziej korzystne.

Jak przebiega przetarg ograniczony?

Przetarg ograniczony jest dość złożonym trybem postępowania, w którym możemy wyróżnić dwie podstawowe fazy. Pierwsza faza polega na kwalifikacji wykonawców do dalszego etapu, druga zaś faza jest normalnym przetargiem. Przetarg ograniczony zasadniczo odróżnia od przetargu nieograniczonego pierwsza faza, w której dokonuje się właśnie kwalifikacja wykonawców. W fazie kwalifikacji wyróżnić możemy następujące etapy:

 1. Ogłoszenie o przetargu.

 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do przetargu.

 3. Zaproszenie do składania ofert.

Druga faza postępowania przebiega podobnie jak w przetargu nieograniczonym i wyróżnić w niej możemy następujące etapy:

 1. Składanie ofert i wnoszenie wadium

 2. Otwarcie ofert

 3. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

 4. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie jest publikacja ogłoszenia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszeń w zamówieniach publicznych, ich treści, przeczytaj poradę: Ogłoszenia o zamówieniach publicznych - warunek ważnego postępowania.

Zamawiający określa w ogłoszeniu informację o liczbie wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza od 5 i nie większa od 20. Jednak najistotniejszym elementem ogłoszenia jest określenie warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Jest to istotne z tego względu, że w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa od liczby, którą zamawiający ma zamiar dopuścić do wzięcia udziału w postępowaniu, do dalszego udziału w postępowaniu zaprosi tylko tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

Składanie wniosków

Ogłoszenie publikowane przez zamawiającego jest zaproszeniem do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Z wnioskiem może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu wykonawca. Ponieważ dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu następuje na podstawie złożonych wniosków, wykonawcy muszą mieć odpowiedni termin na ich przygotowanie i złożenie. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli natomiast wartość zamówienia przekracza kwotę 60.000 euro, termin składania wniosków nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia. Natomiast jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza 5.000.000 euro, zaś na dostawy lub usługi 130.000 euro, minimalny termin 37 dniowy liczy się od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE. Tak więc w przypadku postępowań powyżej wartości 60.000 euro następuje zmiana sposobu obliczania terminu składania wniosków. Punktem początkowym jest dzień przekazania ogłoszenia odpowiednio Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych publikacji WE a nie dzień ogłoszenia.

W postępowaniach o wartości powyżej 60.

000 euro, zamawiający ma możliwość skrócenia terminu składania ofert. Możliwe jest to jednak wyłącznie jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. W takim przypadku ogłoszenia przekazuje się Prezesowi Urzędu faksem lub za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Urzędu, a Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - faksem lub drogą elektroniczną.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawcy składają oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie złożonych wniosków zamawiający ma obowiązek dopuścić do udziału w przetargu wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki postawione w ogłoszeniu. Jedyne ograniczenie może wynikać z określonej przez zamawiającego w ogłoszeniu liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki jest wyższa od maksymalnej liczby wykonawców, którą zamierza zaprosić zamawiający, zamawiający opracowuje swoistego rodzaju ranking wykonawców, (w oparciu o określone w ogłoszeniu warunki, ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków), oraz zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.
Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, w której liczba wykonawców spełniających postawione warunki będzie mniejsza od tej, którą określił zamawiający. W takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek zaprosić wszystkich tych, którzy spełniają postawione w ogłoszeniu warunki.

Druga faza postępowania

Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni przez zamawiającego przystępują do przygotowania ofert przetargowych. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji. Wykonawcy składając oferty nie dołączają już dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ten obowiązek spełnili już w pierwszej fazie postępowania.

Długość terminu składania ofert zależy od wartości szacunkowej zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 60.000 euro termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Natomiast w postępowaniach o wartości przewyższającej 60.000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Dniem przekazania jest np. dzień nadania zaproszenia listem poleconym. W postępowaniach o wartości przewyższającej 60.000 euro zamawiający może w określonych ustawą przypadkach skrócić termin składania ofert. Zamawiający może wyznaczyć termin nie krótszy niż 26 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu: odpowiednio Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Istnieje jeszcze jedna możliwość skrócenia terminu składania ofert w postępowaniach o wartości przewyższających 60.000 euro. Możliwe jest to jednak wyłącznie jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia takim przypadku zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert, jednak nie krótszy niż 10 dni.


Dalsza część postępowania przebiega zgodnie z regułami określonymi dla przetargu nieograniczonego.

Pamiętaj, że:

 • wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawcy składają oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

 • przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych, zatem jego zastosowanie nie wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek

 • w przetargu ograniczonym oferty mogą złożyć wyłącznie wykonawcy dopuszczeni zaproszeni do składania ofert.

 • od 1 maja 2004 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazywane są ogłoszenia, w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza dla dostaw lub usług wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, a dla robót budowlanych - 5 000 000 euro.

 • w zależności od wartości zamówienia zamawiający może bądź ma obowiązek żądać od wykonawców wniesienia wadium.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: