19.11.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. Poniżej wskażemy ważniejsze z planowanych zmian.

Który sąd właściwy?

Zgodnie ze zmienianymi przepisami art. 17 pkt 4, do właściwości sądów okręgowych należeć mają m.in. sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W sprawach gospodarczych próg właściwości sądu okręgowego nadal będzie wyższy niż w pozostałych sprawach i będzie wynosił 100.000 zł. Uchylono przy tym art. 4793 K.p.c. określający właściwość sądów rejonownych w sprawach gospodarczych. 

Porady prawne

Dodatkowo do właściwości sądów okręgowych należeć mają sprawy:

  • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz
  • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ustawodawca wskazał także, że niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak należytego umocowania pełnomocnika, brak zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie jego organów lub niedziałanie jego przedstawiciela ustawowego sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.

Grzywna za odraczanie rozprawy

Dla przyspieszenia postępowania ustawodawca zagroził także, iż sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy. Grzywnie podlega również strona, która w wyznaczonym przez sąd terminie nie uprawdopodobni prawdziwości powyższych okoliczności. Jeśli zaś nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy, zostały powołane w złej wierze przez pełnomocnika strony, sąd może również jego skazać na grzywnę.

Co ma należeć do kompetencji referendarza sądowego?

Referendarz sądowy nie będzie już mógł orzekać o obowiązku poniesienia kosztów sądowych w przypadku, jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu; postanowienie w tym przedmiocie wydaje zaś na posiedzeniu niejawnym sąd, przed którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji.

Zamiast tego także referendarz sądowy będzie miał prawo wydać postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Ponadto w wypadkach niektórych wad formalnych pism procesowych zarządzenia będzie mógł wydać także referendarz sądowy.

Referendarz sądowy ma mieć także kompetencje do stwierdzania na wniosek strony prawomocności orzeczenia.

Na orzeczenie referendarza sądowego, co do istoty sprawy, orzeczenie kończące postępowanie, m.in. orzeczenie w sprawie stwierdzenia prawomocności orzeczenia, a także orzeczenie co do nadania klauzuli wykonalności, przysługiwać ma skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W razie zaś wniesienia takiej skargi orzeczenie referendarza sądowego straci moc, z wyjątkiem jednak orzeczenia co do nadania klauzuli wykonalności.

Zgodnie z nowelizacją, także referendarz sądowy ma być upoważniony do wydawania zarządzeń w postępowaniu upominawczym, a w ramach postępowania rejestrowego  do wydawania postanowienia zarządzającego pierwszy wpis spółek akcyjnych i dokonania wpisu zmian w statutach tych spółek.

Co ma się stać w razie upadłości?

Uszczegółowiono również, iż sąd zawiesi postępowanie z urzędu, jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda. W tym wypadku sąd zawiadamia syndyka albo zarządcę o trwającym postępowaniu, wyznaczając mu odpowiedni termin do wstąpienia do tego postępowania. Brak oświadczenia syndyka albo zarządcy w wyznaczonym terminie uznaje się za odmowę wstąpienia do postępowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Zwrot pism procesowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych niezgodny z Konstytucją

Zwrot pism procesowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył połączone skargi konstytucyjne spółki NZK Niezależny Zespół Konsultantów sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem i spółki "Pameni Polska" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych, a dokładnie zwrotu pism (...)

Asesor sądowy to nie sędzia...

Asesor sądowy to nie sędzia...

  Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Józefa W. i AD Drągowski S.A. dotyczące usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości. W Prokuraturze Rejonowej toczy się postępowanie przygotowawcze, w którym skarżący Józef W. (...)

Uprawnienie każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do ETS w trybie prejudycjalnym w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

Uprawnienie każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do ETS w trybie prejudycjalnym w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

18 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący uprawnienia każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym w zakresie współpracy policyjnej i sądowej (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nowelizacja ustawy (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem (...)

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa bezpieczeństwa obrotu

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa bezpieczeństwa obrotu

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa bezpieczeństwa obrotu oraz usprawnienie działania sądów rejestrowych - projekt wysłany do konsultacji. Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz (...)

Kodeks cywilny do zmiany. Rząd przyjął projekt resortu sprawiedliwości

Kodeks cywilny do zmiany. Rząd przyjął projekt resortu sprawiedliwości

Dalsza informatyzacja procesu cywilnego, przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych - Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - (...)

Porozumienie w sprawie integracji sieci teleinformatycznych podpisane

Porozumienie w sprawie integracji sieci teleinformatycznych podpisane

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki i Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą Generalną w zakresie integracji sieci teleinformatycznych, elektronicznej wymiany danych rejestrowanych w systemach (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018”, przedłożone przez ministra (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego (...)

Euro na EURO 2012?

Euro na EURO 2012?

  Wprowadzenie europejskiej waluty może znacząco wspomóc wzrost gospodarczy lub nie przynieść żadnego pozytywnego efektu. Dla spełnienia się pierwszego scenariusza konieczne są zdecydowane reformy, które uczynią naszą gospodarkę bardziej elastyczną, zdolną do szybkiej (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie możliwe uzyskanie w taki sposób orzeczenia przeciwko pozwanemu bądź zostanie ono zaraz (...)

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) stawia sobie za fundamentalny cel skuteczną ochronę mechanizmów konkurencji, stanowiących niewątpliwie motor napędowy dla rozwoju i postępu gospodarczego w państwie.  Mając (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Czym są fundusze strukturalne Unii Europejskiej? Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu Okręgowego. Czy to jest właściwe bowiem spółka była rejestrowna w sądzie rejonowym - od czego zależy właściwość sądu (...)

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

Tłumacz przysięgły prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody z dwóch źródeł: 1. z "rynku" tzn. za tłumaczenia dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych; 2. z tłumaczeń na zlecenia sądów, prokuratur, policji; ad. 1 - rozliczane jest w księdze przychodów i rozchodów; (...)

Właściwość sądu gospodarczego

Właściwość sądu gospodarczego

Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną? Rozpoznawanie spraw gospodarczych należy do postępowania odrębnego, które jest odmianą procesu, uwzględniającą specyfikę tych spraw oraz potrzebę ich rozpoznawania przez specjalistyczne, (...)

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach gospodarczych

W toczącym się postępowaniu przed sądem rejonowym - wydział gospodarczy, o wydanie nakazu zapłaty, wezwano mnie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego przez dołączenie do niego odpisów z ewidencji działalności gospodarczej pod rygorem skierowania sprawy do wydziału grodzkiego (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem - budynku stodoły. Po budynku stodoły nie ma znaku od 1997 roku, powstały tam bez mojej zgody, (...)

Obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew

Obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew

Czy przed pierwszą rozprawą cywilną trzeba odpowiadać pisemnie na pozew sądowy, czy można uczynić to na rozprawie? Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od rozstrzygnięcia, z jakiego rodzaju sprawą cywilną mamy do czynienia. Regułą bowiem przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego (...)

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

Złożyłam w sądzie gospodarczym pozew o zapłatę sumy 28.000 zł w postępowaniu nakazowym. Teraz otrzymałam z sądu wezwanie do uzupełnienia wpisu do 100%. Powołano się na cennik z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wyjaśniono też, że zgodnie z art. (...)

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 (...)

Warunki dopuszczalności kasacji

Warunki dopuszczalności kasacji

Niedawno zmieniły się warunki dopuszczalności kasacji w procesie cywilnym w zakresie wartości przedmiotu sporu. Czy dopuszczalność kasacji należy rozpatrywać według przepisów dotyczących wartości przedmiotu sporu obowiązujących w dacie wydania wyroku przez sąd II instancji, I instancji, (...)

Pozew o zapłatę zaległych wynagrodzeń

Pozew o zapłatę zaległych wynagrodzeń

Zakład pracy, który jest w stanie likwidacji, zalega z wypłatą wynagrodzeń. Obecnie jestem w okresie zatrudnienia. Chcę złożyć do sądu pracy pozew o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Czy muszę przed złożeniem pozwu dokonać takich czynności, jak wezwanie do zapłaty itp.? Jakie dokumenty (...)

Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "usługi tartaczne" zamierza pozwać nadleśnictwo państwowe do sądu o zwrot kosztów reklamacji związanych z zakupami drewna z lasów państwowych. Jak określić właściwość miejscową i rzeczową sądu: cywilny, czy gospodarczy? Wartość (...)

Załączniki do pozwu

Załączniki do pozwu

Czy istnieje obowiązek dołączenia do pozwu o wydanie nakazu zapłaty odpisu dokumentu rejestrowego pozwanego przedsiębiorcy? Pozew w postępowaniu nakazowym musi spełniać wszelkie warunki ustalone dla pozwu w ogóle, a także, w niektórych rodzajach spraw, szczególnym warunkom określonym dla (...)

Odmowa przyjęcia kasacji

Odmowa przyjęcia kasacji

Kiedy Sąd Najwyższy może odmówić przyjęcia kasacji ? Od wydanego przez sąd drugiej instancji wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, chyba że regulacje szczególne (...)

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu? Wskazujemy, że wartość przedmiotu sporu określa się zgodnie z art. 19 i nast. kodeksu postępowania cywilnego ( dalej (...)

Opłaty od pozwu w sądzie pracy

Opłaty od pozwu w sądzie pracy

Około 2-miesięcy temu złożyłem pozew przeciw pracodawcy o zapłatę zaległego wynagrodzenia podstawowego. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 28 września. Kilka dni temu złożyłem drugi pozew przeciw temu samemu pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Jutro chcę złożyć jeszcze pozew (...)

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu? Wskazujemy, że wartość przedmiotu sporu określa się zgodnie z art. 19 i nast. kodeksu postępowania cywilnego ( dalej (...)

Opłaty od pozwu w sądzie pracy

Opłaty od pozwu w sądzie pracy

Około 2-miesięcy temu złożyłem pozew przeciw pracodawcy o zapłatę zaległego wynagrodzenia podstawowego. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 28 września. Kilka dni temu złożyłem drugi pozew przeciw temu samemu pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Jutro chcę złożyć jeszcze pozew (...)

Wartość przedmiotu sporu w sprawie żądania obniżenia alimentów

Wartość przedmiotu sporu w sprawie żądania obniżenia alimentów

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu w sprawie żądania obniżenia wysokości alimentów? Zgodnie z art. 22 kpc w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za 1 rok. Wartość przedmiotu sporu w przypadku żądania obniżenia alimentów (...)

Stwierdzenie nieważności umów kredytowych żony

Stwierdzenie nieważności umów kredytowych żony

Małżonka zaciągnęła wiele kredytów w różnych bankach w różnych miejscowościach. Małżonka nigdy nie posiadała a jednocześnie w 2005 roku definitywnie utraciła zdolność spłaty zaciągniętych kredytów. Wniosłem do Sądu Okręgowego powództwo przeciwko małżonce o ustalenie nieważności (...)

Określenie wartości spadku a zachowek

Określenie wartości spadku a zachowek

W pozwie o zapłatę z tytułu zachowku należy podać wartość przedmiotu sporu. A co powinien zrobić uprawniony do zachowku, gdy nie jest mu znana wielkość masy spadkowej? Z jakich narzędzi prawnych może skorzystać, aby ustalić przedmiot sporu? Uprawniony do zachowku może sam w postępowaniu (...)

Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy

Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy

Publiczny szpital zakupił rezonans magnetyczny za kwotę 2 600 000 zł od S. sp. z o.o. Przy transakcji szpital zastosował tryb zakupu z wolnej ręki. Jednakże podczas kontroli następczej prowadzonej w tej sprawie przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych okazało się, iż zamawiający nie był (...)

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Dłużnik (prawomocny wyrok sądu) w trakcie egzekucji komorniczej stał się posiadaczem samochodu osobowego którego przekazał i przepisał synowi, tym samym ukrył swój majątek. Nie wyjawił tego komornikowi. Chcę unieważnić umowę kupna - sprzedaży i stać się prawnym posiadaczem pojazdu. (...)

Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Przygotuję wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Czy do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy załączyć dowody dokumentujące roszczenie, które ma być objęte ugodą - podobnie jak w przypadku pozwu? W ilu egzemplarzach złożyć wniosek? Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (...)

Opłata sądowa od pozwu zbiorowego

Opłata sądowa od pozwu zbiorowego

Zamierzam wraz z innymi pracownikami pozwać pracodawcę o to samo roszczenie. Zmierzamy do tego by, np. 50 pracowników reprezentował przed sądem jeden profesjonalny pełnomocnik. Wartość przedmiotu sporu na jednego pracownika wynosi ok. 20.000 zł. Wartość przedmiotu sporu dla 50 pracowników (...)

Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

Pracodawca z pracownikiem przed sądem pracy zawarli ugodę, według której "załatwiała" ona wszelkie roszczenia wynikające z przedmiotu pozwu (dotyczył on wysokości wynagrodzenia). Mimo to pracownik zgłosił się do PIP, Urzędu Skarbowego i ZUS stwierdzając, że zarabiał dużo więcej, niż (...)

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Od dwóch lat płacę alimenty mojej byłej żonie na moje dzieci. Staram się przelewać zawsze pełną sumę zasądzonych alimentów, niestety wielokrotnie zdarzyło mi się że wpłaciłem na przykład połowę. Alimenty wpłacałem na konto mojej byłej żony, pomijając komornika. W tym tygodniu (...)

Problem przeniesienia swojego udziału w samochodzie

Problem przeniesienia swojego udziału w samochodzie

Mój udział w samochodzie wynosi 50%. Chcę przepisać auto na drugiego współwłaściciela i oddać za darmo swój udział. Ta osoba jednak tego nie chce. Jak można ją zmusić? Nieodpłatne przysporzenie, czyli darowizna, wymaga zgody obdarowanego. Jeśli zatem drugi współwłaściciel (...)

Skierowanie pozwu przeciwko kilku osobom

Skierowanie pozwu przeciwko kilku osobom

Czy w procesie cywilnym jest możliwe skierowanie pozwu jednocześnie przeciwko kilku osobom? W tym zakresie pomocne mogą okazać się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o współuczestnictwie w sporze. Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 2 Kilka osób może w jednej sprawie występować (...)

Prekluzja dowodowa w postępowaniu nakazowym

Prekluzja dowodowa w postępowaniu nakazowym

Sąd gospodarczy wydał z mojego wniosku nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Pozwany dłużnik wniósł zarzuty, w których podnosi nieważność weksla, która rzekomo wynika z innych dokumentów oraz kwestię, że weksel został wypełniony na wyższą kwotę, aniżeli kwota zadłużenia. Pozwany (...)

Dochodzenie roszczeń na próbę

Dochodzenie roszczeń na próbę

Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej kwoty należnej z tytułu umowy występuje z niniejszym pozwem w wysokości 5.000 zł jako test. Egzekucja (...)

Wspólny pozew o eksmisję

Wspólny pozew o eksmisję

Jestem wraz ze znajomym współwłaścicielem działki rolnej. Mamy księgę wieczystą. W księdze jest obecnie ujawniony tylko znajomy, lecz ja złożyłem również wniosek o wpis, który nie został jeszcze dokonany. Działkę zajmuje od lat ciotka znajomego. Zamierzamy odzyskać działkę i złożyć (...)