16.7.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł.

Co to jest skala podatkowa

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Nie musisz zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. Twój dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że wybierzesz inną formę opodatkowania.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT.

Jeżeli stwierdzisz, że inna forma opodatkowania będzie dla ciebie bardziej korzystna, od kolejnego roku podatkowego możesz zmienić sposób opodatkowania. Ważne, aby zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania złożyć we właściwym terminie.

Porady prawne

Stawki w ramach skali podatkowej

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych płacą podatek według skali podatkowej. Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek.

Od 2022 roku ta kwota wynosi 3600 zł.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczasz kwotę zmniejszającą podatek: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł.

Sprawdź, ile wyniesie podatek dla określonej podstawy:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

do 120 000

12% minus 3 600 zł

ponad 120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ulgi w ramach skali podatkowej

Opodatkowanie na zasadach ogólnych uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych. W szczególności są to:

 • ulga na dziecko,
 • odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
 • ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • ulgi na prototyp,
 • ulgi na robotyzację,
 • ulgi na ekspansję lub rozwój,
 • ulgi na konsolidację,
 • ulgi na nabycie terminala płatniczego,
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • ulgi IP BOX,
 • ­­­odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi internetowej,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej,
 • ulga z tytułu krwiodawstwa.

Dochód jako przedmiot opodatkowania

Rozliczenie na zasadach ogólnych oznacza, że opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami, a kosztami uzyskania przychodów.

Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie kwoty należne oraz otrzymane w związku z prowadzoną firmą.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jednak może się także zdarzyć, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodów przewyższą przychody. W takim wypadku firma ponosi stratę.

Poniesioną stratę możesz odliczyć od dochodu w kolejnych pięciu następujących po sobie latach podatkowych.

W przypadku podatków dochodowych od osób fizycznych opodatkowaniu podlega dochód osiągnięty w ramach konkretnego źródła przychodów. Do odrębnych źródeł przychodu należy zakwalifikować przychody osiągane przez osobę fizyczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, w ramach umowy najmu nieruchomości czy w ramach działalności gospodarczej. Jeśli uzyskujesz przychody na podstawie każdego ze wskazanych tytułów, dochód osiągnięty w ramach każdego z tytułów musisz określić odrębnie.

Przychód z działalności gospodarczej

Co jest przychodem z działalności?

Przychodami z działalności gospodarczej są wszelkie kwoty należne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwoty należne to także te, których przedsiębiorca jeszcze nie otrzymał, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat oraz skont.

Katalog przychodów, które mogą stanowić przychody z działalności gospodarczej, jest otwarty. Oznacza to, że przychodami z działalności gospodarczej są wszelkiego rodzaju przysporzenia osiągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przykładowym katalogu przychodów z działalności gospodarczej zamieszczonym w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT wskazano między innymi:

 • przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, ujawnionych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • otrzymane kary umowne;
 • różnice kursowe;
 • odsetki od środków pieniężnych;
 • umorzone lub przedawnione zobowiązania;
 • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń;
 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Przychodami z działalności gospodarczej mogą być również inne osiągnięte przez ciebie przychody – także takie, które nie zostały wskazane w katalogu powyżej.

Nie będzie jednak stanowić przychodu:

 • wartość towarów, które zostaną ci zwrócone przez klientów
 • kwota skont (obniżka związana z warunkami płatności)
 • udzielone bonifikaty (zmniejszenia pierwotnej ceny).

Jeżeli w związku z prowadzoną działalności gospodarczą jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, przychodem dla celów podatkowych jest wyłącznie kwota netto sprzedaży. Podatek od towarów i usług nie stanowi przychodu dla celów podatkowych.

Nie wszystkie przychody są przychodami podatkowymi. Do najważniejszych przychodów, które nie stanowią przychodów dla celów podatkowych, należy zaliczyć:

 • pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymane pożyczki i kredyty oraz zwrócone pożyczki, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek;
 • kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielnych pożyczek (dopiero w momencie ich wpływu będą stanowiły przychód przedsiębiorcy);
 • zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz inne zwrócone wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;
 • przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy.

Moment powstania przychodu

Przychód z działalności gospodarczej powstaje wtedy, kiedy staje się należny, choćby nie został przez ciebie otrzymany.

Oznacza to, że z chwilą, kiedy możesz domagać się należności związanych z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, po twojej stronie powstaje przychód dla celów podatkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą przychód z działalności gospodarczej powstaje w momencie: wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przychód powstanie w dacie wystąpienia jednego z tych zdarzeń w zależności od tego, które z nich wystąpi jako pierwsze:

 • jeżeli najpierw będzie miało miejsce wydanie towarów, a później zostanie wystawiona faktura lub nastąpi płatność, to przychód powstanie w dacie wydania towaru
 • jeżeli przed wydaniem towaru sprzedawca wystawi fakturę lub nabywca zapłaci za towar, to przychód rozpoznamy w dacie wystawienia faktury lub w dacie uregulowania należności (z wyjątkami dla zaliczek, o których będzie mowa w dalszej części).

Przykład:

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług budowlanych wykonał na rzecz firmy developerskiej budowę wolno stojących garaży. Protokół odbioru wykonania usługi został podpisany bez zastrzeżeń 30 listopada 2019 roku, fakturę VAT za wykonaną usługę Jan Kowalski wystawił 2 grudnia 2019 roku, zaś płatność za wykonaną usługę otrzymał zgodnie z umową 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru, czyli 21 grudnia 2019 roku. Dniem powstania przychodu jest 30 listopada 2019 roku, czyli dzień wykonania usługi.

Przykład:

Jan Nowak prowadzi sprzedaż internetową książek przez internet. Zapłaty za zamawiane książki są najczęściej realizowane z góry przed wysłaniem książek. Zapłata za książkę wpłynęła od klienta 30 maja 2019 roku, zaś towar został wysłany wraz z wystawioną tego dnia fakturą 1 czerwca 2019 roku. W tym przypadku przychód podatkowy powstał w dniu uregulowania zapłaty za książkę, czyli 30 maja 2019 roku.

Moment powstania przychodu przy zaliczkach i częściowym uregulowaniu należności

Problemy przy ustaleniu momentu powstania przychodu mogą pojawić się przy zaliczkach oraz przy częściowym uregulowaniu należności.

To, czy otrzymana zaliczka lub należność uregulowana częściowo na poczet realizacji usługi lub dostawy towaru jest przychodem podatkowym, zależy od tego, czy zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość zwrotu wpłaconych środków, czy też nie.

Jeżeli zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość zwrotu wpłaconych środków, to otrzymana wpłata nie stanowi przychodów z działalności gospodarczej oraz nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Dzieje się tak nawet, jeżeli zaliczka wynosi 100% należności na poczet usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, czy też na poczet towaru, który zostanie dostarczony w następnym okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki finansowe nie mają bowiem charakteru definitywnego - wpłacający zawsze może żądać ich zwrotu.

W przypadku umowy, która przewiduje możliwość zwrotu wpłaconych środków, przychód podatkowy z tytułu ich pobrania powstaje w momencie ostatecznego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Strony umowy powinny zadbać, aby z jej zapisów jednoznacznie wynikał charakter takich wpłat.

Przykład:

Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu szkoleń. Wymaga on przed zrealizowaniem szkolenia wpłaty 80% należności za wykonanie usługi szkoleniowej. Wpłata ta zgodnie z umową zawieraną z uczestnikiem szkoleń jest bezzwrotna, nawet w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia. Z tego wynika, że uregulowanie przez klienta przed wykonaniem usługi części należności ma ostateczny i definitywny charakter. W konsekwencji przychód u Jana Nowaka powstaje w momencie otrzymania wpłaty od klienta.

Przykład:

Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu szkoleń. Wymaga on przed zrealizowaniem szkolenia wpłaty 80% należności za wykonanie usługi szkoleniowej. Zaliczka ta zgodnie z umową zawieraną z uczestnikiem szkoleń może być zwrócona w przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w szkoleniu zgłoszonej przynajmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem. Z tego wynika, że uregulowanie przez klienta przed wykonaniem usługi części należności nie ma charakteru ostatecznego. W konsekwencji przychód powstaje dopiero z datą wykonania szkolenia.

Przykład:

Jan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wykonuje na rzecz firmy deweloperskiej usługę polegającą na budowie pod klucz budynku dwurodzinnego (segment). W umowie zawartej przez strony zapisano, że usługa będzie wykonana w trzech etapach. Wykonanie każdego etapu będzie potwierdzone protokołami odbioru, zaś zapłata będzie się odbywać w ratach po zakończeniu danego etapu. Z zapisów umowy wynika więc, że częściowe zapłaty mają charakter ostateczny i definitywny, gdyż podpisanie protokołów odbiorów wykonania części usługi potwierdzi częściowe wykonanie usługi. Przychód powstaje więc w dniu podpisania protokołów odbiorów za poszczególne etapy wykonania usługi.

Od opisanych wyżej zasad dotyczących momentu powstania przychodu w przypadku otrzymania zaliczki istnieją dwa wyjątki.

 • Przedsiębiorcy ewidencjonujący przychody przy zastosowaniu kas fiskalnych mogą przyjąć, że wszelkie wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, będą przychodami podatkowymi, a datą powstania przychodu w podatku dochodowym będzie dzień pobrania tej wpłaty. Ten sposób ujęcia otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym jest uprawnieniem przedsiębiorcy, a nie obowiązkiem. Stąd, jeśli chcesz stosować takie rozwiązanie, masz obowiązek zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie składasz w zeznaniu rocznym za rok, w którym ewidencjonowałeś przychód we wskazany sposób. Wskazany sposób rozpoznawania przychodu musisz stosować przez cały rok.

Przykład:

Jan Kowalski, prowadząc działalność gospodarczą polegająca na szyciu odzieży skórzanej, rozpoczął ewidencjonowanie wykonywanych usług za pomocą kasy fiskalnej od 1 stycznia 2019 roku. W dniu 25 stycznia 2019 roku otrzymał od kontrahenta zaliczkę na wykonanie usługi, którą ma wykonać w kwietniu 2019 roku. Kwota netto tej zaliczki zaewidencjonowana na kasie fiskalnej 25 stycznia 2019 roku stanowi przychód. W zeznaniu podatkowym za 2019 roku Pan Jan musi zaznaczyć, że rozpoznawał przychód we wskazany sposób.

 • Usługi wykonywane w sposób ciągły, czyli rozliczane w okresach rozliczeniowych, w przedziale czasu określonym w umowie, na przykład co miesiąc lub co kwartał. Tego rodzaju usługi to świadczenia polegające na stałym, ciągłym lub powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia zgodnie z umową i w okresie, na jaki została zawarta. Do tego rodzaju usług można zaliczyć najem, dzierżawę, codzienną dostawę towarów, prowadzenie spraw księgowych, stałą obsługę prawną, dostawę mediów (energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego). Jeśli strony umowy ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Należy więc pamiętać, aby w umowie określić okres rozliczeniowy (przedział czasowy), w jakim strony będą dokonywać rozliczeń finansowych. Na wystawionej fakturze powinna znaleźć się informacja o tym, którego okresu rozliczeniowego dotyczy faktura. Okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 12 miesięcy.

Przykład:

Janina Kowalska prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzątaniu. Podpisała umowę z kontrahentem na sprzątanie biura. W umowie określono, że usługa jest rozliczana w okresach miesięcznych, zaś za dany miesiąc rozliczeniowy zapłata za usługę następuje do 10. dnia następnego miesiąca. W takim przypadku przychód podatkowy powstaje na ostatni dzień danego miesiąca.

Data powstania przychodu w momencie zapłaty

W przypadku przychodów związanych z otrzymanymi karami umownymi i odszkodowaniami, odsetkami za zwłokę, refundacjami, zwrotem kosztów sądowych (uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów), a także odsetkami od środków na rachunku bankowym prowadzonym w związku z wykonywaną działalnością za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty – moment faktycznego otrzymania gotówki lub wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy albo data otrzymania przekazu pocztowego.

Przykład:

Na wyciągu rachunku bankowego firmy Jana Kowalskiego z datą 31 stycznia 2019 roku została wykazana operacja polegająca na dokonaniu przez bank prowadzący rachunek kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku. Datą powstania przychodu z tytułu otrzymanych (zaksięgowane na koncie) odsetek jest 31 stycznia 2019 roku.

Koszty uzyskania przychodów

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów jest kluczowe dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej.

Przepisy nie wskazują konkretnie, jakie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu. Kluczowy jest cel, w jakim przedsiębiorca ponosi te wydatki.

Koszty uzyskania przychodów to wydatki, które:

 • zostały poniesione w celu,
 • osiągnięcia przychodów, na przykład poprzez nabycie towarów, materiałów biurowych, wyposażenia, czyli wszystkiego co bezpośrednio bądź pośrednio ma doprowadzić do osiągnięcia przychodu,
 • zachowania źródła przychodów, czyli na przykład wydatki na organizację spotkań z kontrahentami,
 • zabezpieczenia źródła przychodów, czyli na przykład wydatki na polisy ubezpieczeniowe,
 • zostały faktycznie poniesione (nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale poniesienie kosztu, czyli wystawienie faktury, ujęcie w księgach),
 • zostały poniesione przez podatnika (a nie przez inną osobę),
 • nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (pełen katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów znajdziesz w art. 23 ustawy o PIT).

Strata z działalności gospodarczej

Jeżeli suma twoich przychodów z działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, jest niższa niż suma kosztów uzyskania przychodów, ponosisz stratę z działalności gospodarczej.

Strata podatkowa występuje najczęściej w okresach słabszej koniunktury lub wtedy, kiedy podatnik realizuje inwestycje i w związku z tym ponosi większe wydatki.

W przypadku poniesienia straty podatkowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będziesz uprawniony do rozliczenia straty z dochodami z działalności gospodarczej osiągniętymi w latach następnych.

Jeśli twoja działalność przyniosła stratę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, masz prawo do:

 • obniżenia dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w jednym roku z pięciu lat podatkowych następujących po poniesieniu strat, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości straty, albo
 • obniżenia jednorazowo dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w jednym roku z pięciu lat podatkowych następujących po poniesieniu straty o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł – nieodliczona kwota straty będzie podlegać rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek roku nie może przekroczyć 50% wysokości straty.

Składki płacone do ZUS

Składki na ubezpieczenia przedsiębiorcy

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, masz prawo uwzględnić w rozliczeniu podatkowym:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe),
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Solidarnościowy

- które płacisz w ramach swojego ubezpieczenia.

Od 2022 roku w przypadku opodatkowania według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) składki na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odliczeniu od podatku. Nie podlegają także zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Składki na ubezpieczenia społeczne możesz uwzględnić w rozliczeniu podatkowym na dwa sposoby:

 • odliczając od dochodu uzyskanego w danym roku albo
 • zaliczając zapłacone składki w koszty uzyskania przychodów.

Składki na ubezpieczenia społeczne możesz odliczyć od dochodu tylko wtedy, gdy nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo nie zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Drugą ważną zasadą przy odliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne jest to, że możesz je odliczyć od dochodu albo zaliczyć w koszty w miesiącu, w którym zostały zapłacone.

Składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Solidarnościowy w rozliczeniu podatkowym zaliczasz do kosztów uzyskania przychodów.

Składki na ubezpieczenia pracowników

Jeżeli zatrudniasz pracowników musisz opłacać z własnych środków, z tytułu ich wynagrodzeń:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe);
 • składki na Fundusz Pracy;
 • składki na Fundusz Solidarnościowy;
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Opłacone za pracowników składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) stanowią koszty uzyskania przychodów - wydatki poniesione na sfinansowanie tych składek uwzględnisz w kosztach uzyskania przychodów.

Zaliczki na podatek dochodowy

Kto płaci zaliczki na podatek dochodowy

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, masz obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku.

Zaliczka na podatek dochodowy stanowi podatek dochodowy od dochodu osiągniętego przez podatnika od początku roku.

Ważne! Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

 • W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) odejmij koszty poniesione w tym okresie. W ten sposób otrzymasz różnicę między przychodami a kosztami, czyli kwotę dochodu.
 • Następnie od tak ustalonego dochodu odejmij przysługujące ci odliczenia od dochodu, w szczególności zapłacone i nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu składki do ZUS.
 • Jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 120 tys. zł pomnóż podstawę opodatkowania przez 12% (stawkę podatku) i odejmij 3 600 zł (kwotę zmniejszającą podatek w 2022 roku).
 • Jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 120 tys. zł – nadwyżkę ponad tę kwotę pomnóż przez 32% i dodaj do tego wyniku 10 800 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejszaj już o kwotę zmniejszającą podatek.
 • Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/ kwartał.
 • Zaliczkę należną za dany miesiąc/ kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę, którą trzeba wpłacić do urzędu skarbowego.

Terminy wpłat zaliczek na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy płacisz co miesiąc w terminie do 20. dnia po upływie miesiąca.

Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W ich przypadku obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego, a zaliczkę trzeba wpłacić w terminie do 20. dnia po upływie kwartału roku kalendarzowego.

Wyboru kwartalnej formy wpłacania zaliczek nie musisz zgłaszać do urzędu skarbowego. Wskazujesz ich wybór w zeznaniu rocznym za rok, w którym stosowałeś kwartalne zaliczki.

Mały podatnik – podatnik, którego przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro.

Przeliczenia kwoty tego limitu na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, i zaokrągla do 1.000 zł.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej – podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie ani jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zaliczki na podatek dochodowy musisz wpłacać bezgotówkowo na indywidualny rachunek podatkowy.

Zaliczki uproszczone

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT na zasadach ogólnych, mogą płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Wybór tej formy podatnik zgłasza w zeznaniu rocznym za rok, w którym stosował uproszczone zaliczki.

Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo
 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty
  30 tys. zł).

Uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą wybrać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w tym samym bądź w poprzednim roku.

Rozliczenie roczne – zeznanie PIT-36

Podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B.

Rozliczenie składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (w ramach skali podatkowej) i jednocześnie osiągasz przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, rozliczasz podatek od dochodów ze wszystkich źródeł w ramach jednego zeznania rocznego – PIT-36:

 • w części D zeznania PIT-36 wykazujesz przychody, koszty uzyskania przychodów czy też pobrane przez płatnika zaliczki z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które były wykonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • do zeznania PIT-36 dołączasz załącznik PIT/B, w którym wykazujesz przychody, koszty uzyskania przychodów i przysługujące ci ulgi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zeznanie musisz złożyć w terminie do 30 kwietnia po roku podatkowym, za który składasz zeznanie podatkowe. Zeznanie za poprzedni rok podatkowy należy złożyć najwcześniej w dniu 15 lutego. Wszelkie zeznania złożone przed tym terminem będą traktowane jako zeznania złożone w dniu 15 lutego.

Przy skali podatkowej możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo skorzystać z preferencji (dodatkowego odliczenia 1500 zł) przysługującego osobie samotnie wychowującej dzieci.

W zeznaniu oprócz rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej ujmujesz również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, na przykład ze stosunku pracy lub z emerytury.

Ewidencja przy skali podatkowej

Jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (na przykład zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych;
 • ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników;
 • sporządzać spis z natury w określonych terminach.

Rozliczanie z małżonkiem

W przypadku opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to możliwe również wtedy, gdy jeden z małżonków w danym roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych według skali podatkowej albo osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Wspólne rozliczenie jest możliwe, gdy małżonkowie pozostają w związku małżeńskim i wspólności majątkowej przez:

 • cały rok podatkowy;
 • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem nie jest możliwe, jeżeli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową i z tego tytułu osiąga jakiekolwiek przychody, poniósł koszty, skorzystał z odliczeń bądź ulg.

Możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie wyłącza złożenie PIT zero.

Nawet jeśli w ciągu roku podatkowego stracisz prawo lub przestaniesz z innych powodów korzystać z podatku liniowego albo z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i przejdziesz na opodatkowanie według zasad ogólnych, to nie będziesz mógł się rozliczać wspólnie z małżonkiem w tym roku podatkowym, w którym doszło do zmiany.

Podstawa prawna:

Źródło: www.biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

Skala podatku dochodowego na 2008 rok

Skala podatku dochodowego na 2008 rok

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosiponaddo 44.490 zł19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr44.490 zł85.528 zł7.866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł85.528 zł 20.177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł skala podatkowa, stawki, PIT, rozliczenie roczne, skala podatku dochodowego, 2008 rok

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest skala podatkowa? Osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT W przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Sejm za Polskim Ładem

Sejm za Polskim Ładem

Sejm przyjął w piątek pakiet rozwiązań podatkowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie. Polski Ład z nowym pakietem korzystnych rozwiązań Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Jest w nim jeszcze więcej korzystnych dla podatników zmian. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. przedsiębiorców, seniorów i dużych rodzin.  - "Polski (...)

Niższe koszty pracy - propozycje zmian w PIT

Niższe koszty pracy - propozycje zmian w PIT

Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% to rządowe propozycje zmian w PIT. Założenia nowych rozwiązań obniżających koszty pracy przedstawiła minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Zmiany wejdą w życie od początku 2020 (...)

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje nowelizacja. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło (...)

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

Wśród dostępnych dla przedsiębiorców form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podstawowe są tzw. zasady ogólne według skali podatkowej. Wysokość podatku według progresywnej skali podatkowej Tzw. zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej (czyli na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

Od 1 października 2019 r. obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Od 1 października 2019 r. obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający stawkę podatku PIT z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r. Niższy PIT dla 25 milionów Polaków Obniżenie podatku dochodowego (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Ustalanie dochodu i opodatkowanie przy likwidacji działalności gospodarczej

Ustalanie dochodu i opodatkowanie przy likwidacji działalności gospodarczej

Na podatnikach będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku jej likwidacji ciążą określone obowiązki. Poznaj zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Jakie są obowiązki w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej? Na podatnikach będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę (...)

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany w ustawach podatkowych

Z początkiem 2007 roku wchodzi w życie wiele istotnych zmian w ustawach podatkowych. Posłom nie udało się jednak uchwalić nowelizacji ustawy o VAT, która -według zamysłów projektodawców - miała zacząć obowiązywać również od 1 stycznia 2007 roku. Jak zmienia się Ordynacja podatkowa? Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., oprócz gruntownych zmian (...)

Progi podatkowe 2015: Znamy stawki

Progi podatkowe 2015: Znamy stawki

W 2015 roku nadal będą obowiązywać dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi 18 procent i obejmuje dochody, których wysokość nie przekroczy 85.528 zł. Drugi próg podatkowy – na poziomie 32 procent – obejmuje natomiast te osoby, których roczny dochód jest wyższy niż 85.528 zł. Taka skala podatkowa obowiązuje już od 2009 roku. W porównaniu (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

  Jak obliczyć podatek za 2008 r. według obowiązującej skali podatkowej? Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.   Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według następującej (...)

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, (...)

Zmiany w PIT na 2007 rok

Zmiany w PIT na 2007 rok

Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku. Poniżej wskażemy najważniejsze z nadchodzących zmian. Według jakich skal będziemy płacili podatek w kolejnych latach? Nowelizacja przewiduje, że w przyszłym roku nadal będziemy płacić podatek (...)

Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. ##baner## Zestawienie zmian (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: (...)

Danina solidarnościowa w praktyce

Danina solidarnościowa w praktyce

Dowiedz się, jakie objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej najważniejsze tezy. Czego dotyczą objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie daniny solidarnościowej? Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej. (...)

Sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu

Sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu

Tylko raz w roku, w styczniu, przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na korzystniejszą niż dotychczas. Wybór nie jest łatwy, bo prowadzący działalność mają do wyboru aż cztery formy rozliczeń z fiskusem. W styczniu każdego roku przedsiębiorcy mają jedyną szansę na zmianę formy opodatkowania. Przepisy przewidują, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (...)

Ulga na dzieci w PIT

Ulga na dzieci w PIT

Od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu, podatnik ma prawo odliczyć pewną kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, albo też sprawował opiekę poprzez pełnienie (...)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania. Minister Finansów wydał w tym zakresie objaśnienie podatkowe. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 1 stycznia 2019 r. zmienił się termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. ##baner## W (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Kwota wolna od podatku - ile wynosi?

Kwota wolna od podatku - ile wynosi?

Do 3500 złotych grzywny zapłaci osoba, która spóźni się z rozliczeniem PIT. Nawet jeśli jej zarobek nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku 2014 W roku 2014 (tak jak w roku poprzednim) kwota wolna od podatku wyniosła 3.091 zł. Jeśli ktoś przez cały rok 2014 zarobił mniej, to i tak będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT. Po pierwsze może się (...)

Jak złożyć PIT przez Internet?

Jak złożyć PIT przez Internet?

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego za 2017 rok. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika miejsca. Jakie deklaracje można złożyć przez Internet? W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz składać następujące deklaracje podatkowe: (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, (...)

Dla kogo IP Box?

Dla kogo IP Box?

Co to jest IP Box? IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Rozliczając się z małżonkiem można obniżyć podatek o kilka tysięcy

Rozliczając się z małżonkiem można obniżyć podatek o kilka tysięcy

Dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonków, z których tylko jeden uzyskuje dochody, zobowiązanie podatkowe pracującej osoby może zostać zmniejszone o co najmniej 566 zł. W przypadku wysokich dochodów osiąganych przez jednego z małżonków korzyść podatkowa może wynieść kilka tysięcy. W skrajnym przypadku w ten sposób można obniżyć podatek nawet (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Niskie podatki?: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Niskie podatki?: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek odczujemy po 1 stycznia 2023 roku. Choć (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik (...)

Kiedy trzeba przejść na skalę podatkową?

Kiedy trzeba przejść na skalę podatkową?

Przedsiębiorca rozliczający podatek ryczałtem straci do niego prawo, jeśli dokona sprzedaży towarów lub wyświadczy usługę na rzecz byłego pracodawcy. Narzucona przez przepisy podatkowe zmiana formy opodatkowania nie oznacza jednak potrzeby korygowania wcześniejszych rozliczeń z fiskusem. Jednym z warunków wyboru przez przedsiębiorcę opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) transakcji realizowanych w ramach umów o (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od nagrody

Podatek od nagrody

Wymieniłem punkty przysługujące mi w jednym z programów partnerskich na nagrodę (program komputerowy), jej wartość wynosi 153 zł brutto. Pojawiła się informacja "W dniu dzisiejszym wartość (...)

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne (komandytariusze) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Niektórzy komandytariusze prowadzą, niezależnie od spółki (...)

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania (...)

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Osoba \"O\" jest członkiem zarządu w spółce akcyjnej \"A\" i świadczy na rzecz tej spółki pracę na podstawie umowy o pracę, rozliczając się na zasadach ogólnych (bo inaczej się nie da). Istnieje (...)

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości

Złożyłem dwie deklaracje PIT roczne PIT-37 i PIT-38. Z jednej deklaracji należy mi się zwrot podatku (PIT-37), a z drugiej muszę zapłacić (PIT-38), choć jest to mniejsza kwota niż mi się należy (...)

Obowiązek wystawienia PIT-11/8B

Obowiązek wystawienia PIT-11/8B

Czy w przypadku wnoszenia pozwu poprzez radcę prawnego, należy z nim zawrzeć umowę a następnie za otrzymane wynagrodzenie (koszty zastępstwa procesowego) wystawić informację Pit-8B? W pierwszej (...)

PIT-11 uwzględniający niewypłacone wynagrodzenia

PIT-11 uwzględniający niewypłacone wynagrodzenia

Prawie połowy wynagrodzenia nie dostałem w ogóle. Pracodawca wykazał fikcję w PIT-11. Przykład: umowa o pracę - 1000 zł miesięcznie. Wpłaty wynagrodzenia w 2005 roku za 6,5 miesiąca w kwocie (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Deklaracja podatkowa a zerowe dochody

Deklaracja podatkowa a zerowe dochody

W miesiącu styczniu 2009 r. opuściłem zakład karny, gdzie pracowałem społecznie i nieodpłatnie. Nie miałem żadnych przychodów w roku 2008 i poprzednich, gdy nie składałem żadnych deklaracji (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Nieprawdziwa informacja w PIT 11

Nieprawdziwa informacja w PIT 11

Jestem pracownikiem zatrudnionym na etacie w sp. z o.o., której księgowość prowadzi Biuro Obrachunkowe. 11.05.2005 r. otrzymałam z Biura Obrachunkowego PIT-11 za okres 1.01.2005 r. do 30.04.2005 r. (...)

Korekta rozliczeń z ZUS

Korekta rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek (...)

Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Mieszkam w USA, ale być może będę rozliczał się z podatków także w Polsce. Na potrzeby tego pytania załóżmy, że tak właśnie będzie i że mam taki obowiązek. W USA pracuję, ale posiadam (...)

Darowizna dla bratanka

Darowizna dla bratanka

Mój brat chce darować mojemu niepełnoletniemu synowi mieszkanie własnościowe (mieszkanie ma pow. 50 m2, wartość rynkowa około 150.000 zł). Czy w takim wypadku ja z żoną, jako rodzice, musimy (...)

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zwracam się z zapytaniem: - właściciel firmy od trzech lat miał działalność zawieszoną, tzn. nie uzyskiwał żadnych dochodów, i w listopadzie 2005 r. zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, (...)

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie (...)

Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

W lutym 2006 r. zmarł mój Ojciec. Stronami w postępowaniu spadkowym była moja Mama, Siostra i ja. Ojciec pozostawił testament, na mocy którego całość spadku nabyła moja Siostra (zamężna) - (...)

Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy sprawa się ujawni, i jak jest (...)

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek? Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b (...)

Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

W 2008 roku do miesiąca marca byłam zatrudniona na umowę o pracę, w związku z tym pracodawca rozliczał co miesiąc 1/12 kwoty wolnej od podatku. Od 1 kwietnia podjęłam działalność gospodarczą (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników (...)

Nabycie własności rzeczy w drodze darowizny

Nabycie własności rzeczy w drodze darowizny

Córka, po zrobieniu prawa jazdy zamierza kupić samochód z zaoszczędzonych pieniędzy. Matka zaproponowała jej swój kilkuletni samochód. W jakiej formie najoszczędniej mogłaby go nabyć? Czy umowa (...)

Brak PIT 11

Brak PIT 11

W jaki sposób ma postąpić pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić informacji podatkowej Pit-11? Obowiązkiem pracodawcy, jako płatnika, jest udzielanie informacji o uzyskanych przez podatnika (...)

Korekta zeznania PIT

Korekta zeznania PIT

Od 2003 roku przebywam wraz z rodziną (żona i syn) poza granicami Polski. Złożyliśmy z żoną wspólne zeznanie PIT za lata 2005 i 2006. Jedyne wykazane dochody to dochody z mojej pracy za granicą (...)

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego

Odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego

Zmarła osoba, która miała do zapłacenia PIT-38. Wiem, że zobowiązanie to przechodzi na spadkobierców. Jednak ewentualna sprawa spadkowa może zostać wszczęta za długi czas albo nawet wcale. Co (...)

Deklaracja podatkowa z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Deklaracja podatkowa z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Rozpoczynam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W jakim terminie powinienem złożyć deklarację podatkową? Podatnicy obowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

FORUM PRAWNE

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

Skala podatkowa 2012 roku.

Skala podatkowa 2012 roku. Witajcie, czy zna ktoś stawki progów i inne wskaźniki (np. kwota wolna) dla podatku PIT od wynagrodzeń pracowników w 2012 roku? Z tego co wiem to, nic nie wskazuje na to (...)

ulga na dziecko

ulga na dziecko Dobry wieczór! W przyszłym roku i w latach następnych kwota ulgi na dziecko nie ulegnie zmianie i tak jak w rozliczeniu za 2009 rok będzie wynosić miesięcznie 92,67 zł, czyli 1112,04 (...)

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko Witam, właśnie rozstajemy się z mężem i będziemy się teraz rozliczać osobno. Jak będzie wyglądała sprawa ulgi na dziecko skoro przebywało przez cały rok z obojgiem rodziców? (...)

Skala podatkowa 2012 rok ulegnie zmianie?

Skala podatkowa 2012 rok ulegnie zmianie? Hej, jestem laikiem w podatkach. Dlatego pytam mądrzejszych;) Skala ulega zmianie czy nie? nie czy wogóle tylko czy w przyszłym roku? Wszystko an to wskazuje (...)

skala podatkowa najlepsza?

skala podatkowa najlepsza? Witam, zamierzam otworzyć działalność gospodarczą,jednoosobową. Planuję jakiś handel w internecie na bazie sklepu internetowego. Wiem że przez dwa lata mam zniżkę (...)

skala podatkowa 2011

skala podatkowa 2011 SKALA PODATKOWA 2011!!! Podstawa obliczenia podatku * do 85 528 zł & podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr * ponad 85 528 zł & podatek wynosi: (...)

skala podatkowa 2011

skala podatkowa 2011 Witam Jaka sklala podatkwoa w roku 2011?Jakie zmiany?Z góry dziękuję za informacje SKALA PODATKOWA 2011!!! Podstawa obliczenia podatku * do 85 528 zł & podatek wynosi: 18% minus (...)

SKALA PODATKOWA NA 2011-JAKIE?

SKALA PODATKOWA NA 2011-JAKIE? Witam Mam pytanie jaka będzie skala podatkowa na 2011 czy ktoś może przesłać informacje na ten temat jakie zmiany?Z góry dziękuję

skala podatkowa 2010

skala podatkowa 2010 Skala podatku dochodowego 2010 r. Podstawa obliczenia podatku (w złotych): * do 85.528 -> podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr * ponad 85.528 -> (...)

skala podatkowa w 2011 roku

skala podatkowa w 2011 roku Witam jaka jest skala podatkowa na rok 2011?Będe wdzięczny za wszelka pomoc. Pozdrawiam

skala podatkowa na 2011 rok

skala podatkowa na 2011 rok Witam Jaka skala podatkowa w roku 2011?Jakie są zmiany w porównaniu do roku 2010??Z góry dziekuję za wszystkie odpowiedzi

skala podatkowa tak jak w 2009?

skala podatkowa tak jak w 2009? Witam czy skala podatkowa jest taka sama jak w 2009 roku? Czy nie przekraczając 85 528 zł zapłacę 18 proc.?

Skala podatkowa na 2011-jakie zmiany nas czekają

Skala podatkowa na 2011-jakie zmiany nas czekają Witam Mam pytanie inetresuje mnie jak sie zmienia skala podatkowa na 2011 rok?Jesli ma ktos informacje bardzo prosze o odpowiedzi?Z góry bardzo dziękuję

Jak się zmienia skala podatkowa na 2011?

Jak się zmienia skala podatkowa na 2011? Witam Mam pytanie jak sie zmienia skala podatkowa na rok 2011?Z góry dziękuję

Skala podatkowa 2011 - skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r.

Skala podatkowa 2011 - skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r. Podstawa obliczenia podatku * do 85 528 zł -> podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł (...)

ile wynosi podatek liniowy w 2013skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2013?

ile wynosi podatek liniowy w 2013skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2013? ile wynosi podatek liniowy w 2013skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2013?

Rozliczenia podatkowe za 2011

Rozliczenia podatkowe za 2011 Interesuje mnie kwestia składania zeznań podatkowych za 2011 drogą internetową. Jakie nowe formularze będzie można wypełnić i wysłać w takiej formie? Czy jakies (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

skala podatkowa 2013

skala podatkowa 2013 Jeżeli nie rozliczam się podatkiem liniowym to muszę obliczyć podatek od swoich dochodów wg skali podatkowej?

Porady prawne