Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeżeli podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) po złożeniu przez ciebie wniosku o zapewnienie dostępności nadal ci jej nie zapewnił, to możesz złożyć skargę. Jak to zrobić?

Na czym to polega?

W skardze powiadamiasz Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), że podmiot publiczny nie usunął barier albo nie zareagował na twój wniosek o zapewnienie dostępności i przez to w dalszym ciągu nie możesz samodzielnie załatwić sprawy. 

Podmiot publiczny to na przykład:

 • urząd,
 • sąd,
 • policja,
 • szkoła publiczna,
 • uczelnia publiczna,
 • biblioteka publiczna,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady.

Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

Prezes Zarządu PFRON sprawdzi, czy i w jaki sposób podmiot publiczny zajął się twoim wnioskiem. Jeśli masz rację, to każe podmiotowi zapewnić ci dostępność.

Porady prawne

Kto może złożyć skargę?

Osoba ze szczególnymi potrzebami, której wniosek o zapewnienie dostępności nie został załatwiony pozytywnie przez podmiot publiczny.

Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę. 

Osoba ze szczególnymi potrzebami to na przykład:

 • osoba na wózku inwalidzkim, 
 • osoba poruszająca się o kulach,
 • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osoba niewidoma lub słabowidząca,
 • osoba głucha lub słabosłysząca,
 • osoba głuchoniema,
 • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
 • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
 • kobieta w ciąży,
 • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
 • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
 • osoba o nietypowym wzroście,
 • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

Skargę może także złożyć przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez twojej obecności, ale w twoim imieniu – załatwiać twoje sprawy, w szczególności w urzędzie. Na przykład: rodzic, opiekun, kurator, mąż, żona.

Możliwości jest więcej. To są tylko przykłady.

Co trzeba przygotować?

Potrzebne będą:

 • dane do logowania do profilu zaufanego oraz telefon, na który otrzymasz kod potrzebny do zalogowania się,
 • nazwa i adres podmiotu publicznego, na który chcesz złożyć skargę,
 • twoje imię i nazwisko,
 • twoje dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), aby Prezes Zarządu PFRON mógł się z tobą skontaktować,
 • informacja o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usług podmiotu publicznego,
 • informacja o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.

Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny mógłby być dla ciebie dostępny.

Jeżeli nie chcesz podać więcej informacji niż te, które były we wniosku, wystarczy, że jego kopię dołączysz do skargi i wskażesz dane kontaktowe. 

Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia skargi, przygotuj adres e-mail – podasz go potem w skardze.

Jeżeli jesteś przedstawicielem ustawowym, przygotuj również dokumenty, które to potwierdzają. Może to być na przykład skan lub zdjęcie takiego dokumentu, jak postanowienie sądu, akt urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.

Co należy zrobić?

Skargę można złożyć:

 • przez Internet. Jeśli chcesz złożyć skargę przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.
 • w urzędzie;
 • listownie.

Przez Internet:

 1. na stronie ePUAP, kliknij przycisk „Załatw sprawę”;
 2. system przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 3. wypełnij formularz zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podaj w nim przygotowane wcześniej informacje.
 4. sprawdź, czy dane są poprawne, a następnie podpisz wniosek. Możesz to zrobić podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 5. wyślij formularz. Otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Kiedy złozyć skargę?

Na złożenie skargi masz 30 dni. Liczy się je od dnia, w którym podmiot publiczny miał zapewnić ci dostępność. Jeśli wskazał on inny dzień, bo nie zdążył zlikwidować barier wcześniej, masz 30 dni od dnia wskazanego przez podmiot publiczny.

Gdzie złozyć skargę?

Do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sprawdź, gdzie znajdują się biuro PFRON i oddziały PFRON.

Załatwienie tej sprawy jest bezpłatne.

Ile trzeba czekać?

Twoja skarga powinna zostać załatwiona jak najszybciej. Jeśli jednak będzie to bardziej skomplikowane, na decyzję poczekasz maksymalnie miesiąc. Gdyby zbadanie sprawy było szczególnie trudne, nie dłużej niż dwa miesiące. Te terminy liczone są od dnia, w którym zostanie doręczona skarga.

Co zyskasz?

Jeśli podmiot powinien zapewnić ci dostępność, Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję, w której wskaże co, a także do kiedy ma zrobić podmiot publiczny.

Jeżeli jednak okaże się, że to podmiot publiczny miał rację, Prezes Zarządu PFRON potwierdzi to w swojej decyzji.

Co, jeśli dalej brakuje dostępności?

W razie niezadowolenia z decyzji Prezesa Zarządu PFRON możesz złożyć na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podmiot publiczny, który nie wykona decyzji i nie zapewni ci dostępności, może zostać ukarany grzywną. Nie musisz nic robić, ponieważ zadba o to Prezes Zarządu PFRON.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Ustawa zwiększająca dostępność ma na celu nałożenie na podmioty publiczne obowiązku zapewnia dostępności infrastrukturalnej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Poprzez konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, specjalne oznakowanie i wyposażenie wnętrz, czy instalacje urządzeń ułatwiających poruszanie się i dostęp do informacji (...)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Potrzebujesz załatwić swoją sprawę, ale podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital), w którym chcesz to zrobić, nie jest dla ciebie dostępny architektonicznie (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnie (na przykład nie ma tłumacza języka migowego)? Sprawdź, jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej (...)

Inicjatywa „Inteligentny samochód

Inicjatywa „Inteligentny samochód"

Inteligentne technologie stosowane w pojazdach samochodowych muszą być tańsze i łatwiej dostępne, uznali posłowie przyjmując sprawozdanie poświęcone inicjatywie "Inteligentny samochód". Jeśli zostaną dobrze spopularyzowane, inteligentne systemy samochodowe mogą uratować tysiące ofiar wypadków drogowych i zmniejszyć problemy związane z zatłoczeniem dróg, (...)

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych Dostępność cyfrowa jest pojęciem dość nowym i sporym wyzwaniem dla podmiotów publicznych. Poznaj główne terminy i wymagania jej dotyczące, żeby lepiej zrozumieć temat i związane z nim możliwości. ##baner## Co to jest dostępność cyfrowa? Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie. (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów cywilnych weszły w życie zasadniczo z dniem 6 lutego 2005 r.   W wyniku nowelizacji (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia wszystkich czynności komornika, zarówno dokonanych, jak i nie dokonanych. Skarga ta (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kto może wnieść skargę? Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, jeżeli wyrok zespołu arbitrów jest dla niego niekorzystny. Ponadto legitymowane do wniesienia skargi będą również organizacje pracodawców (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie skargi strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Zgodnie z kodeksem postępowania (...)

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, przedstawionym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Po co nam ustawa o dostępności? Projekt (...)

Projekt ustawy Dostępność Plus

Projekt ustawy Dostępność Plus

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności – między innymi takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. Jego koordynatorem jesteśmy my – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale wdrażanie to już (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Wniosek o wznowienie postępowania

Wniosek o wznowienie postępowania

Nakaz płatniczy został wydany na podstawie nieważnego weksla. Weksel był wystawiony in blanco na inne zobowiązanie. Na wekslu wyraźnie oznaczono, że jest ważny tylko razem z deklaracją wekslową. (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Skarga-przewlekłość postępowania przed prokuraturą

Skarga-przewlekłość postępowania przed prokuraturą

Mam zamiar napisać skargę na przewlekłość postępowania przed prokuraturą rejonową, a praktycznie na bezczynność tejże prokuratury w sprawie ściganej z urzędu tj. fałszywych zeznań przed (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Doszło do przewlekłości postępowania przed komornikiem. Czy skargę należy wysłać w 2 egzemplarzach tak jak każdy pozew, czy też wystarczy w jednym. Czy jakiś sposób precyzuje to ustawa? Na (...)

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Przed rokiem złożyłem skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działanie Powiatowego INB. Skarga została przekazana do rozpatrzenia przez skarżonego PINB i uznana za bezzasadną. (...)

Przewlekłość postępowania sądowego

Przewlekłość postępowania sądowego

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Czy w skardze muszę określić od razu wielkość odszkodowania, czy mogę to zrobić w odrębnym procesie, gdy sąd uzna, że nastąpiła (...)

Zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności

Zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności

Sąd II instancji odrzucił zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności (dotyczy licytacji nieruchomości). W uzasadnieniu postanowienia sąd II instancji orzekł, że postępowanie przebiegło (...)

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Czy mogę zażądać od banku odszkodowania za nierozpatrzenie w terminie reklamacji? Nierozpatrzenie w terminie reklamacji przez bank może stanowić podstawę domagania się odszkodowania od banku. Rozpatrywanie (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Skarga na czynności komornika, gdańsk 2012

Skarga na czynności komornika, gdańsk 2012 Komornik nie jest bezkarny!! rozumiem że skarga na komornika przysługuje i wierzycielowi i dłużnikowi. złożyłem skarge do komornika, ten jednak sie z (...)

Skarga

Skarga Witam Do kogo należy składać skargę na radnego miasta? A czego ma ta skarga dotyczyć? Źle zagłosował na posiedzeniu rady, czy przeszedł przez przejście dla pieszych na czerwonym lub dokonał (...)

SKARGA

SKARGA Witam. Muszę napisać skargę na członka rodziny. Szukałam w Internecie, jak to zrobić. Są skargi na różne instytucje, sąsiada, ale na członka rodziny nie mogę znaleźć. Jestem w dość (...)

Skarga Paulińska

Skarga Paulińska Czym dokładnie jest skarga Paulińska?? W polskim p.c. skarga pauliańska funkcjonuje w oparciu o art. 527-534 k.c. Art. 527 witold12 Witam, mój ex mąż rok temu wpłacił mi 1 ratę (...)

Termin przetrzymywania reklamowanego towaru

Termin przetrzymywania reklamowanego towaru W dniu 8 maja przyniosłem do miejsca sprzedaży uszkodzony odbiornik satelitarny. Zostało sporządzone pismo o przyjęciu i zgłoszeniu reklamacji . Odbiornik (...)

Porady prawne