15.1.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

SN o wyborze sędziów

Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. powinien być wykonany w pełni z poszanowaniem zasad Konstytucji RP - uznał SN.

Porady prawne

Uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 8 stycznia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów - po rozstrzygnięciu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I NOZP 3/19 - podjął uchwałę następującej treści:

I. Sąd Najwyższy rozpoznając odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, bada - w granicach podstaw odwołania - czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym w świetle kryteriów określonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. i in. przeciwko Sąd Najwyższy, pkt 139-144.

II. Sąd Najwyższy uchyla, w granicach zaskarżenia, uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, jeżeli odwołujący się wykaże, że brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa miał wpływ na treść tej uchwały lub jeżeli - uwzględniając konstytucyjny zakaz badania skuteczności aktu ustrojowego powołania sędziego oraz wynikającego z niego stosunku ustrojowego - odwołujący się wykaże okoliczność określoną w pkt 125, lub łącznie okoliczności wymienione w pkt. 147-151 wyroku, o którym mowa w pkt I, wskazujące, że sąd, w składzie którego taki sędzia będzie zasiadał nie będzie niezależny i bezstronny.

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Czego dotyczył problem prawny?

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 r. (sygn. akt I NO 75/19), do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu tego Sądu:

1. Czy Sąd Najwyższy rozpoznając odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na urząd sędziego – w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. i in. przeciwko Sąd Najwyższy – ma obowiązek zbadać z urzędu, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej?;

2. Czy ustalenie przez Sąd Najwyższy, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowi samoistną podstawę uchylenia zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na urząd sędziego, a jeżeli tak, to czy taka uchwała podlega uchyleniu w całości, niezależnie od granic zaskarżenia?

Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów podjętej 8 stycznia 2020 r. w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wypowiedział się na temat skutków, jakie wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. pociąga za sobą dla sprawowanej przez Sąd Najwyższy kontroli legalności uchwał Krajowej Rady Sądownictwa i nadał jej moc zasady prawnej.

Główne motywy ustnego uzasadnienia Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy jest związany wykładnią art. 47 Karty Praw Podstawowych UE gwarantującego niezawisłość i bezstronność sądów oraz art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2000/78/WE przyjętą przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19 listopada 2019 r., zgodnie z Konstytucją RP.

W świetle tego wyroku, stopień niezależności KRS jest samodzielną okolicznością podlegającą uwzględnieniu przy rozpoznawaniu odwołań od uchwał KRS. Z tego względu, Sąd Najwyższy, dokonując kontroli legalności uchwał KRS, zobowiązany jest badać również zarzuty braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, podnoszone przez skarżącego uchwałę.

W sytuacji, gdy skarżący wykaże wpływ braku niezależności KRS na treść uchwały, podlega ona uchyleniu w zakresie, w jakim została zaskarżona, zgodnie z podstawowymi zasadami postępowania cywilnego i przyjętym w prawie polskim modelem kontroli uchwał KRS. Dokonując tej kontroli Sąd Najwyższy uwzględnia wskazane w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. kryteria pozwalające zarówno na ocenę KRS, jak i kandydatów przedstawionych do powołania Prezydentowi RP.

Krajowa Rada Sądownictwa jest z mocy Konstytucji RP strukturalnie powiązana ze wszystkimi trzema władzami, jednak nie może to prowadzić do powstawania zależności, które oznaczałyby instrumentalizację KRS celem realizacji partykularnych interesów ze szkodą dla dobra wspólnego. To, czy taka postać zależności miała miejsce, może być badane wyłącznie w konkretnym przypadku, przy ocenie legalności uchwał KRS.

Krajowa Rada Sądownictwa zobowiązana jest do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Funkcja ta nie może mieć charakteru selektywnego i ograniczać się do ochrony tych wartości wyłącznie przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ochrona ta powinna mieć kompleksowy i zrównoważony charakter, uwzględniając także oddziaływania innych organów, grup i środowisk mogących w sposób nieuprawniony wpływać na decyzje podejmowane przez KRS.

Prawomocność uchwały KRS pozwala Prezydentowi RP powołać osobę w niej wskazaną do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Konsekwencją skorzystania przez Prezydenta RP z jego prerogatywy jest powstanie ustrojowego stosunku prawnego, który – podobnie jak sam akt powołania – nie podlega jakiejkolwiek procedurze badania jego skuteczności.

Wszelka władza w demokratycznym państwie prawnym, w tym władza sądownicza, pochodzi od Narodu. Sędzia otrzymuje od Prezydenta RP – jako Głowy Państwa – władzę sądzenia. Jest to akt ustrojowy zapewniający niezbędną demokratyczną legitymizację władzy sądowniczej. Realizacja tej władzy musi być zagwarantowana niezależnością sądów i niezawisłością sędziów, którzy z mocy Konstytucji RP są nieusuwalni. 

Uzasadnienie uchwały zostanie opublikowane po sporządzeniu.

Sąd Najwyższy rozpoznał kolejne dwie sprawy, w których przedstawiono TSUE pytania prejudycjalne

Z kolei w dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń społecznych rozpoznał pozostałe dwie sprawy (sygn. III PO 8/18 i III PO 9/18), w których przedstawiono Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej SN i Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych sprawach zapadł 19 listopada 2019 r.

Sąd Najwyższy, podzielając argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. III PO 7/18, uznał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów wypływających z art. 47 Karty praw podstawowych, ponieważ nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu tego przepisu z uwagi na okoliczności jej utworzenia, zakres kompetencji i skład oraz udział Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie w ukonstytuowaniu tej Izby.

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony sądowej w rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych i w myśl zasady lojalnej współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 3 TFUE, Sąd Najwyższy odstąpił od stosowania przepisów krajowych ustanawiających właściwość Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i uznał, że właściwym do rozpoznania spraw jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), który byłby właściwy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wprowadzeniem zmiany ustawodawczej przyznającej tę właściwość Izbie Dyscyplinarnej.

Rozpoznawane 15 stycznia na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN sprawy zapoczątkowane zostały pozwami sędziów Sądu Najwyższego Krzysztofa Cesarza i Andrzeja Siuchnińskiego. W pozwach sędziowie domagali się ustalenia, że stosunek służbowy sędziego w stanie czynnym, istniejący w dniu 3 lipca 2018 r. między każdym z powodów a Sądem Najwyższym, nie wygasł z dniem 4 lipca 2018 r., lecz trwał nadal.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie: "czy Państwo władając nieruchomością nabytą w ramach sprawowania władztwa publicznego (imperium), wykonuje jednocześnie władztwo właścicielskie, które ze względu na swój charakter może być (...)

Nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia

Nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia

Ze względu na rozbieżność w orzeczeniach Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do SN wniosek o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne: "Czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury może stanowić wyłączną przesłankę (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". (...)

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Do podpisu Prezydenta RP trafiły 2 ustawy: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw? Nowelizacja, uchwalona z (...)

Kradzież przy użyciu przemocy to zawsze przestępstwo

Kradzież przy użyciu przemocy to zawsze przestępstwo

Pisaliśmy o uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 roku (sygn. akt I KZP 10/08), w której to SN stwierdził, że zwroty "przemoc wobec osoby", użyty w art. 280 § 1 k.k. i "gwałt na osobie", użyty w art. 130 § 3 k.w., znaczą to samo. (...)

Prawo do emerytury a dyskryminacja przy zwolnieniu

Prawo do emerytury a dyskryminacja przy zwolnieniu

Pracownica była zatrudniona w zakładzie pracy od 1970 roku. W listopadzie 2004 roku pracodawca wypowiedział jej umowę o pracę, a jako powód podał nabycie przez nią prawa do emerytury (w tym przypadku była to emerytura kolejowa, przysługująca kobiecie po osiągnięciu wieku 55 lat, a mężczyźnie (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, (...)

Orzeczenie Trybunału nie jest podstawą do wznowienia postępowania cywilnego

Orzeczenie Trybunału nie jest podstawą do wznowienia postępowania cywilnego

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia: "Czy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzający naruszenie prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd, gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie (...)

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

Żona miała zasądzone alimenty od męża na podstawie art. 27 k.r.o. Potem doszło między nimi do rozwodu, a była żona ponownie wyszła za mąż. Jej pierwszy mąż złożył pozew o ustalenie wygaśnięcia jego obowiązku alimentacyjnego od dnia, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy. (...)

Sądy orzekające w sprawach o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym musiały stosować się do przepisów

Sądy orzekające w sprawach o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym musiały stosować się do przepisów

Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach wnioskiem z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. akt S 70/05/Zk, wystąpił o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku (...)

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: „Czy i w jakim zakresie podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia?". To zadnienie prawne dotyczy (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Sąd rejestrowy o ważności uchwał decydować nie może

Sąd rejestrowy o ważności uchwał decydować nie może

 Orzekający w sądzie rejestrowym referendarz sądowy wykreślił z Krajowego Rejestru Sądowego dwóch członków zarządu spółdzielni, uznał bowiem, że uchwała o ich wyborze była nieważna. Oparł się przy tym na uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego, który orzekał (...)

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Sąd rozpoznając skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, powinien brać pod uwagę przebieg postępowania sądowego od momentu jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia. Niezależnie od tego na jakim etapie postępowania została wniesiona skarga (...)

Sąd Najwyższy rozpoznaje wnioski o wyłączenie sędziów

Sąd Najwyższy rozpoznaje wnioski o wyłączenie sędziów

Zgodnie z art. 26 § 2 i § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznaje wnioski dotyczące wyłączenia sędziego, obejmujące zarzut braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego. W przypadku zgłoszenia wniosku o wyłączenie (...)

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Stan faktyczny W 1974 r. zakupiłem za pisemną umową od dwóch rożnych osób bez zachowania aktu notarialnego dwie działki (nr 229 i 228) o szerokości 4,50m każda (pow. działki 4,5ara). Działka nr 229 przylega bezpośrednio do mojej działki nr 230. W 1975 r. otrzymałem pozwolenie na budowę (...)

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy

Umowa o pracę może być rozwiązania za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub na podstawie porozumienia stron. Zasadą jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia służy zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy pracownika (...)

Gdy dzień wolny od pracy przypada w sobotę.

Gdy dzień wolny od pracy przypada w sobotę.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Ogólne normy Kodeksu pracy ustalają, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym (...)

Uwaga - upadłość spółki nie jest tożsama z upadłością wspólnika!

Uwaga - upadłość spółki nie jest tożsama z upadłością wspólnika!

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów udzieliła odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu.Sąd Najwyższy stwierdził, że w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 595 ze zm.) ogłoszenie (...)

Delegacje sędziów jednak zgodne z prawem

Delegacje sędziów jednak zgodne z prawem

17 lipca 2007 r. SN orzekł, iż "uprawnienie do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) przysługuje wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości i nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odmowa odbioru robót budowlanych

Odmowa odbioru robót budowlanych

Firma budowlana wykonała elewację bloku mieszkalnego. Inspektor nadzoru nie chce podpisać odbioru robót, ponieważ na elewacji pojawiły się niewielkie rysy, nie wpływają one na bezpieczeństwo (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla (...)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 586/00 stwierdził że: Występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która nim nie może być, oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, (...)

Zmiana właściwości sądu rodzinnego

Zmiana właściwości sądu rodzinnego

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej został zarejestrowany w Sądzie Rodzinnym w dniu 05.09.2005r. We wniosku matka podaje daty 10.09.2005r., 11.09.2005r., 09.10.2005r., które dopiero będą (...)

Odpowiedzialność za szkodę budowlaną

Odpowiedzialność za szkodę budowlaną

Na podstawie pozwolenia na budowę dokonałem remontu swojego domku - w szeregowcu. Do prowadzenia prac remontowych wynająłem firmę ogólnobudowlaną. Sąsiadka zgłosiła roszczenie z powodu uszkodzeń (...)

Osoba dwojga imion.

Osoba dwojga imion.

Dwóch sędziów występujących w trzyosobowym składzie wydającym wyrok w imieniu RP jest według wykazu sędziów SO dwojga imion. W przedstawionym na wyroku składzie SO przypisane mają po jednym, (...)

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka (...)

Odroczenie rozprawy a stawiennictwo świadka

Odroczenie rozprawy a stawiennictwo świadka

Od ponad 7 lat jestem bezrobotnym, bez prawa do zasiłku. W sprawie karnej występowałem jako oskarżyciel posiłkowy oraz przedstawiciel ustawowy świadka, mojej małoletniej córki. Podczas rozprawy (...)

Spadek po rodzicach i ulga mieszkaniowa

Spadek po rodzicach i ulga mieszkaniowa

Rodzice byli właścicielami mieszkania (w akcie notarialnym ujęte jest, że nabyli je wspólnie). Ojciec zmarł 30 lat temu, zaś mama w 2005 roku. Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku w następujący (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

Jaki jest właściwy sposób realizacji wpłat alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka?

Jaki jest właściwy sposób realizacji wpłat alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka?

Sąd orzekł lat temu kilka rozwód a w ślad za nim obowiązek wpłat alimentacyjnych z których wywiązuje się bez zastrzeżeń. Córka od jakiegoś czasu jest jednak już pełnoletnia. Gdy w zeszłym (...)

Ułamkowe/procentowe alimenty

Ułamkowe/procentowe alimenty

Zamierzam wystąpić o alimenty na rzecz małoletniego syna. Czy mogę zamiast konkretnej kwoty wystąpić o 25% dochodów byłego męża. Jeżeli tak, to jaka jest podstawa, ponieważ na poprzedniej rozprawie (...)

Protokolant a skład orzekający

Protokolant a skład orzekający

Posiadam odpisy wyroków sądu I, II instancji w tej samej sprawie. W składach orzekających są wymienieni między innymi protokolanci. Odpis wyroku SN wymienia jedynie trzech Sędziów SN. Czy to oznacza, (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie

Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie

Teściowa złożyła na policji zawiadomienie o popełnieniu w stosunku do niej przestępstwa polegającego na kierowaniu przeze mnie gróźb karalnych. Rzekomo miało to miejsce na klatce schodowej, gdy (...)

Przedawnienie roszczenia o zapłatę

Przedawnienie roszczenia o zapłatę

Moje Biuro wynajęło od Szkoły w 2001 r. internat na czas określony, na okres wakacji, w celu zorganizowania kolonii i obozów. Z tytułu czynszu, którego termin zapłaty minął we wrześniu 2001 (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Wrażenia ze sprawy w Sądzie Najwyższym

Wrażenia ze sprawy w Sądzie Najwyższym W tym miejscu to mało ważne jakie wydano orzeczenie, ale moje pierwsze doświadczenie wynikające z obecności na posiedzeniu Sądu Najwyższego (jako obserwatora) (...)

Koszty zastępstwa procesowego do depozytu sądowego ?

Koszty zastępstwa procesowego do depozytu sądowego ? Witam, Mam mały dylemat i może ktoś z Was mi pomoże. Otóż wyrokiem Sądu zobligowany zostałem do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego (...)

jak pozbyć się egzekucji komorniczej

jak pozbyć się egzekucji komorniczej Witam! Od kilkunastu lat komornik ściąga mi z pensji całą kwotę alimentów wraz ze swoją należnością. Moja była żona nie chce wycofać sprawy od komornika, (...)

Udzial obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwosci

Udzial obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwosci Pomocy (Soleil) Fajny temat na dyskusje. Obawiam się jednak że Soleil raczej szuka materiałów niźli dyskusji. Jest taka stara monografia z lat (...)

Odmowa przyznania renty- co dalej?

Odmowa przyznania renty- co dalej? Witam Moja mama miała wylew w sierpniu 2009 roku, miała sparaliżowaną prawą stronę i do tej pory nie ma sprawnej do końca prawej ręki. Z opinii lekarzy wynika, (...)

Odmowa przyznania renty rodzinnej dla syna zmarłego

Odmowa przyznania renty rodzinnej dla syna zmarłego Witam Po śmierci ojca złożyłem wniosek o rentę rodzinna, jako, że jestem studentem, poinformowano mnie w Zusie, że jak najbardziej ta renta mi (...)

ZWROT ALIMENTÓW - dla zainteresowanych mężczyzn

ZWROT ALIMENTÓW - dla zainteresowanych mężczyzn Większość sędziów sądów rejpnowych jak i prawników oddala lub sugeruje że zwrot mężczyźnie zapłaconych alimentów jest niemożliwy- jest (...)

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Skierowano skargę do prezesa S.R. w sprawie niewłasciwej postawy sędziego w trakcie proceu w sprawie cywilnej, który wielokrotnie łamał prawo, kłamał (...)

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Skierowano skargę do prezesa S.R. w sprawie niewłasciwej postawy sędziego w trakcie proceu w sprawie cywilnej, który wielokrotnie łamał prawo, kłamał (...)

Arbitraż i sądownictwo polubowne

Arbitraż i sądownictwo polubowne Zapraszam do dyskusji na temat sądownictwa arbitrażowego (polubownego) (miami) Sądownictwo polubowne - TAK. Jest tanie, szybkie, wyrok jest równoznaczny z wyrokiem (...)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała Eskę Rock karą 75 tys. zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała Eskę Rock karą 75 tys. zł. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała Eskę Rock za wystąpienie w audycji radiowej poranny WF. Kuba Wojewódzki i Michał (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Podkupiony adwokat

Podkupiony adwokat Mam pytanie.... - czy istnieje jakas instytucja, do ktorej moge sie pozalic na mojego adwokata?? Wynajalem go kiedys do sprawy rodzinnej... po czasie zaczal dzialac na moja niekorzysc.. (...)

Próby zatrzymania deregulacji zawodu notariusza.

Próby zatrzymania deregulacji zawodu notariusza. Problemy mają teraz aplikanci z rocznika 2009. Krajowa Rada Notarialna trzyma sie postanowienia iż zaświadczenie o ukończeniu aplikacji nie będzie (...)

Zmiany w karaniu kierowców łamiących przepisy o ruchu drogowym?

Zmiany w karaniu kierowców łamiących przepisy o ruchu drogowym? cześć, krajowa rada sądownicza naprawde zdaje sie ma zamiar wprowadzic zmiany w karaniu kierowcow lamiacych prawo drogowe. ktos wie (...)

aplikacja radcowska

aplikacja radcowska Dzien Dobry W 2012 roku nie następują żadne zmiany w aplikacji radcowskiej a jak z 2013? Krajowa Rada Radców Prawnych uchwaliła nowy program aplikacji. Wchodzi w życie od 1 stycznia (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Porady prawne