Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Mimo trwającej epidemii koronowirusa, rząd nie zostawia w potrzebie osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Nawet w czasie epidemii...

Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodował zmianę sposobu i form udzielanej pomocy w taki sposób, aby zapewnić możliwie szybką pomoc i wsparcie osobom narażonym na doświadczanie przemocy. W trosce o ich bezpieczeństwo rząd wprowadził do pakietu pomocowego „tarcza antykryzysowa” przepis, zgodnie z którym osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą zostać zobowiązane do opuszczenia lokali mieszkalnych niezależnie od panującej sytuacji epidemiologicznej. Oprócz tego, przewidział szereg zmian w zasadach funkcjonowania placówek, które nawet w tak trudnym czasie oferują pomoc osobom pokrzywdzonym.

Porady prawne

Obowiązek opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy

Zgodnie z przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii koronawirusa nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Do pakietu pomocowego „tarcza antykryzysowa” wprowadzony został zapis, zgodnie z którym eksmisja sprawców przemocy domowej może się odbywać również w czasie epidemii koronowirusa. Zmiana była konieczna do tego, aby chronić zdrowie i życie osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Ośrodki wsparcia oferują pomoc

Ofiary przemocy domowej, mimo panującej sytuacji epidemiologicznej, nadal mogą liczyć na wsparcie ze strony placówek zapewniających schronienie ofiarom przemocy. Chodzi m.in. o specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu.

Dla ochrony zdrowia i życia pracowników oraz podopiecznych placówek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wytyczne dotyczące m.in. sposobu organizacji placówek i pomocy osobom doświadczające przemocy domowej, a także regulujące kwestie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.

Ponadto resort na bieżąco monitoruje działania samorządów gminnych i powiatowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i mobilizuje je np. w formie wystosowywanych apeli, do działań, które mają na celu absolutną ochronę i bezwzględne reagowanie na  sytuacje przemocowe w tych rodzinach, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” zwłaszcza w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy.

Poza tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowała pismo do wszystkich wojewodów z prośbą o stworzenie baz danych dotyczących obecnego wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie na poziomie lokalnym.

Nie bez znaczenia jest również poinformowanie, za pośrednictwem służb wojewodów, wszystkich zespołów interdyscyplinarnych o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji "Twój Parasol", która m.in. umożliwia szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach oraz zawiera informacje, które mogą być przydatne osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne