2.3.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czym charakteryzuje się tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji?

Negocjacje z zachowaniem konkurencji cechuje przede wszystkim niewielki stopień sformalizowania procedury. W trybie tym nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, publikacji ogłoszeń, wadium. Procedura ta daje zamawiającemu dużo swobody w zakresie kształtowania warunków przeprowadzanej procedury, nie narzucając w tym zakresie sformalizowanych rozwiązań.

Z kim zamawiający może prowadzić negocjacje?

Zamawiający ma również dużo swobody w zakresie wyboru dostawców lub wykonawców, z którymi będzie prowadził negocjacje. Swoboda zamawiającego nie jest jednak niczym nieograniczona. Choć zamawiający sam wybiera dostawców i wykonawców, to jednak musi to być liczba, która:

 • zapewni wybór najkorzystniejszej oferty,
 • zapewni konkurencję,
 • zapewni sprawny przebieg postępowania,
 • będzie nie mniejsza niż trzech.

Ustawa przewiduje obowiązek prowadzenia negocjacji co najmniej z trzema dostawcami lub wykonawcami. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest prowadzenie negocjacji wyłącznie z dwoma potencjalnymi kontrahentami. Może to mieć miejsce wyłącznie, jeżeli za względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie. Kolejne ograniczenie w doborze partnerów do negocjacji związane jest z okolicznościami, na podstawie których zastosowano negocjacje z zachowaniem konkurencji. Otóż dotyczy to postępowań prowadzonych na tej podstawie, że uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, a pierwotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny sposób zmienione, albo że został przeprowadzony konkurs na twórcze prace projektowe, w wyniku którego zakwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch wykonawców. W takich sytuacjach zamawiający ma obowiązek zaproszenia do negocjacji co najmniej tych dostawców lub wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku konkursu.

Jak przebiegają negocjacje z zachowaniem konkurencji?

W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji można wyodrębnić następujące etapy:

 1. Zaproszenie do udziału w negocjacjach
 2. Negocjacje
 3. Zwrócenie się do dostawców lub wykonawców o złożenie oferty
 4. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 5. Zawarcie umowy.

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji rozpoczyna się z wysłaniem do wybranych dostawców lub wykonawców zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia powinna określać w szczególności:

 •  nazwę i adres zamawiającego,
 •  ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych - rodzaj, zakres i lokalizację budowy,
 • pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,
 •  informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców,
 •  oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych,
 • kryteria oceny ofert,

W odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez zamawiającego, zainteresowani dostawcy lub wykonawcy mogą przystąpić do negocjacji. Negocjacje mają charakter poufny, z każdym z partnerów prowadzone są odrębnie. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Czas trwania negocjacji nie został przez ustawodawcą ograniczony. Zamawiający ma swobodę w zakresie podjęcia decyzji o zakończeniu negocjacji. Jeżeli uzna, że wszystkie punkty będące przedmiotem negocjacji zostały ustalone, może zakończyć prowadzone negocjacje. Zamawiający ma również swobodę w zakresie przedmiotu prowadzonych negocjacji. Mogą one dotyczyć wszystkich elementów przyszłej umowy. W szczególności przedmiotem negocjacji może być cena oferty.

Ponieważ w tym trybie zamawiający nie ma obowiązku przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wszelkie dokumenty związane z negocjacjami zamawiający ma obowiązek dostarczać wszystkim dostawcom i wykonawcom na równych zasadach.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach powstaje obowiązek unieważnienia postępowania? Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli:  w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuc nieważność, (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie (...)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach następuje wykluczenie dostawców (wykonawców)? Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  Dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówie zamówienie, wykluczenie, (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kto może wnieść skargę? Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, skarga, zamówienie, publiczne, postępowanie

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Na czym polega protest? Chodzi o to, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego. Protest można wnieść bezpośrednio do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, zamówienia publiczne, tryb, postępowanie

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, (...)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanow umowa, zamówienie, wykonanie, zmiana umowy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, że od chwili założenia ewidencji gruntów, tj. od 1963 r. babcia wpisana była w jednostce (...)

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t.) - dalej: k.s.h.; ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 (...)

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli dostanę wymówienie miesięczne umowy na czas nieokreślony np. z dniem 1 marca, to jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Tylko za marzec czy również dodatkowo jakieś inne np. odprawa? Pracownikowi, któremu wypowiedziano stosunek pracy przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Jak (...)

Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

W 2001 r nabyłam samochód jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W 2004 roku zawarłam umowę spółki cywilnej, w której dokonano wpisu o wkładzie własnym - tj. omawianego samochodu, który był amortyzowany spółce. Nie wiedziałam jak to się teraz okazało (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej - bo robiła to samo już wcześniej (teraz przedmiot umowy byłby zmodyfikowany), i Firma Y chciałaby (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej - bo robiła to samo już wcześniej (teraz przedmiot umowy byłby zmodyfikowany), i Firma Y chciałaby (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1998nr 119 poz. 773), przystępując do udziału (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" będzie traktowane jako zmiana wykonawcy i spowoduje nieważność umowy? Czy "przekształcenie" (...)

Odstąpienie od złożonego zamówienia

Odstąpienie od złożonego zamówienia

Kontrahent złożył w naszej firmie zamówienie na produkowane przez nas urządzenia. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone. Rozpoczęliśmy produkcję zamówionych urządzeń. Po jakimś czasie kontrahent zrezygnował z zakupu urządzeń. Czy moglibyśmy obciążyć kontrahenta kwotą za poniesione (...)

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Podmiotami stosunku prawnego są dwie firmy. Nasza firma wysłała ofertę na kupno gadżetów reklamowych, po ustaleniu ich specyfikacji z firmą sprzedającą drogą mailową. Oficjalna oferta kupna, z określeniem ilości towaru, ceny, terminu realizacji, została wysłana faksem do firmy sprzedającej. (...)

Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

W ustawie o zamówieniach publicznych, w rozdziale o aukcjach elektronicznych jest mowa o tym, że przedmiotem aukcji mogą być tylko dostawy towarów powszechnie dostępnych o ustalanych standardach. Jaką należy przyjmować wykładnie dla określenia "powszechnie dostępny" "ustalone standardy"? (...)