23.8.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju. 

Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy notarialnej określa się kwotowo lub procentowo.

Poniższa tabela przedstawia aktualną taksę notarialną obowiązującą w 2018 roku za udokumentowanie czynności notarialnych.

Wartość przedmiotu
czynności notarialnej
Taksa notarialna - stawka procentowa lub kwota
do 3 000 zł

100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł
+ 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł
+ 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł
+ 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł
+ 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2.000.000 zł

4 770 zł
+ 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł.

Zawarte w powyższej tabeli kwoty stanowią maksymalne stawki, jakie notariusz może pobrać za sporządzenie aktu notarialnego.

Porady prawne

Czynność prawna Taksa notarialna - stawka procentowa lub kwota
Sporządzenie aktu sprzedaży ruchomości

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości przedmiotu sprzedaży

Sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności - do 30 zł, a przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - do 100 zł 
Sporządzenie umowy działu rzeczy wspólnej

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od ogólnej wartości majątku podlegającemu działowi

Sporządzenie aktu zamiany rzeczy ruchomych lub nieruchomości

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od najwyższej wartości zamienianego przedmiotu umowy

Sporządzenie aktu ustanowienia zastawu

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości przedmiotu zastawu

Ustąpienie pierwszeństwa hipotecznego wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości przedmiotu czynności określonej według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy 
Akt umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości nieruchomości 

Sporządzenie aktu ustanowienia hipoteki

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę.

W przypadku ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe lub działalność gospodarczą - 1/4 tej stawki

Sporządzenie aktu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowanej wartości opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn

Sporządzenie umowy pożyczki

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od kwoty pożyczki

Sporządzenie umowy dzierżawy (poddzierżawy) lub najmu (podnajmu)

Wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat

Umowa renty, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

wynagrodzenie obliczone wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli obliczonej od wartości tych rzeczy lub praw

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)

do 400 zł

Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż z o. o.

lub akcyjna albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

do 500 zł

Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

do 750 zł

Sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

do 1 100 zł

Sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki

maksymalne stawki taksy notarialnej z pierwszej tabeli, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.


Sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

 do 300 zł

Sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

1 000 zł 

Sporządzenie umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości przedmiotu umowy z pierwszej tabeli

Sporządzenie umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste w wykonaniu umowy zobowiązującej

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości przedmiotu umowy

Sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości nieruchomości

Sporządzenie umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości prawa

Umowa zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości prawa

Sporządzenie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości prawa

Umowa przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości nieruchomości

Umowa przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości nieruchomości lub wartości użytkowania wieczystego

Sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego przebieg licytacji lub przetargu

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od ceny rzeczy uzyskanej w wyniku licytacji lub przetargu

Sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 

Akt umowy darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, jeżeli umowa zawierana jest pomiędzy osobami bliskimi (należącymi do I grupy podatkowej), a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi mieszkaniowej według ustawy o podatku od spadku i darowizn

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 

 Akt umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 

 
Akt umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 

 
Akt umowy deweloperskiej do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 
Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 
Umowa przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej  do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 
Akt dokumentujący ustanowienie odrębnej własności lokalu w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę

do 1/2 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 

 
Sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego losowanie nagrody

do 1/4 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli od wartości wylosowanych nagród

Sporządzenie aktu zawierającego oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub o objęciu udziału w tej spółce

do 1/10 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej od wartości wnoszonego lub objętego udziału.

Sporządzenie aktu zawierającego zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

do 1/10 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli 

Sporządzenie aktu obejmującego poświadczenie oświadczenia woli wyrażonego w innym akcie notarialnym

do 1/4 wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej z pierwszej tabeli

Sporządzenie umowy zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

do 600 zł

Sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji lub przetargu lub losowania nagród

do 100 zł

Sporządzenie testamentu

do 50 zł,

a jeżeli testament zawiera zapis zwykły, polecenie lub pozbawia uprawnionego prawa do zachowku - do 150 zł

Sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny 200 zł
Sporządzenie odwołania testamentu w formie aktu notarialnego

do 30 zł

Sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

do 50 zł

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

 do 50 zł


Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym do 100 zł
 Sporządzenie protokołu dziedziczenia

 do 100 zł

Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyłączeniem: sporządzenia projektuprotokołu dziedziczenia do 100zł ; oraz sporządzenia protokołuobejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedzicze - do 50zł) do 400zł
 Sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

 do 50 zł

Sporządzenie aktu zwolnienia nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić

do 60 zł

Zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

do 80 zł

Sporządzenie protokołu przyjęcia na przechowanie dokumentu

do 50 zł

Sporządzenie innego protokołu niż protokołu przyjęcia na przechowanie dokumentu i protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

do 200 zł

Sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego albo innego dokumentu

do 6 zł za każdą rozpoczętą stronę

Poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł;

na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł.


Poświadczenie zgodności odpisu (kopii) z oryginalnym dokumentem

do 6 zł za każdą stronę

Poświadczenie czasu okazania dokumentu

do 6 zł za każdą stronę

Poświadczenie faktu pozostawania przy życiu

do 5 zł (w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego);

do 30 zł (w innym celu)

Poświadczenie faktu pozostawania osoby w określonym miejscu

do 30 zł

Przechowanie dokumentu

do 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc

Doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi

do 40 zł

Sporządzenie protestu w zależności od zaprotestowanej kwoty

do 5 zł (kwota do 1 000 zł włącznie),

do 5 zł + 0,5% nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł (kwota ponad 1 000 zł)

Za inne czynności nie wymienione powyżej

do 200 zł

Wartości przedmiotu czynności notarialnej nie pomniejsza się o wysokość obciążeń i bonifikat.

Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej - za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej. W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeśli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna. Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna. 

Za wykonanie czynności prawnych poza siedzibą kancelarii, notariusz może ustalić wyższe wynagrodzenie liczone za każdą godzinę od momentu opuszczenia kancelarii do chwili powrotu, w wysokości do 50 zł wynagrodzenia (każda godzina w porze dziennej - 8.00-20.00) lub do 100 zł wynagrodzenia (każda godzina w porze nocnej - pozostałe godziny).

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”. 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

Nie ma chyba osoby, która chociażby jeden raz nie była zmuszona udać się do notariusza no i oczywiście ponieść kosztów z taką wizytą związanych. Koszta te oczywiście nigdy nie bywają naprawdę niskie. Taksa notarialna nie była i niej jest jednak dowolna, do tej pory regulowana była rozporządzeniem (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący (...)

Projektowana zmiana ustawy o notariacie

Projektowana zmiana ustawy o notariacie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie.Przyczyną nowelizacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 10 grudnia 2003 roku orzekł, że art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie i rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991 (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Taksą notarialną można konkurować

Taksą notarialną można konkurować

Władze notariatu naruszyły przepisy antymonopolowe, próbując zabronić rejentom stosowania niższych opłat niż ustalone w rozporządzeniu stawki maksymalne - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jeśli notariusze nie wniosą kasacji, to będą musieli zmienić zasady etyki zawodowej. Sprawa, (...)

Notariusze proponują zmiany w taksie notarialnej

Notariusze proponują zmiany w taksie notarialnej

Nie jest wykluczone, że minister sprawiedliwości zmodyfikuje swój radykalny projekt obniżenia taksy notarialnej. Pomogą w tym zapewne propozycje zgłaszane przez organizacje zawodowe rejentów. Notariusze proponują kompromisowo, aby: nie zmieniać opłat za transakcje o mniejszej wartości, zmniejszyć (...)

Notariuszem w budownictwo

Notariuszem w budownictwo

Minister sprawiedliwości zapowiedział obniżenie o połowę stawek notarialnych przy sporządzaniu aktu notarialnego. - Dzięki temu rozruszamy budownictwo - tłumaczył wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro. Rozporządzenie o obniżeniu stawek notarialnych jest (...)

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Stan faktycznyMoja mama jest jedynym właścicielem (bez współwłasności małżeńskiej) nieruchomości niezabudowanej o wartości ok. 86.000 PLN, intencją Mamy jest "przekazanie" nieruchomości Synowi (wyłącznie Synowi bez ustawowej współwłasności małżeńskiej), darowizna (...)

Taksa notarialna przy sprzedaży mieszkania spółdzielczego

Taksa notarialna przy sprzedaży mieszkania spółdzielczego

Niedawna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych miała na celu m.in. rozwiązanie problemu naliczania opłat notarialnych od umów przenoszących własność lokalu na członków spółdzielni, którzy dotychczas korzystali z mieszkań na zasadzie spółdzielczego (...)

Czy będzie taniej u notariusza?

Czy będzie taniej u notariusza?

Kupując dom, mieszkanie lub działkę budowlaną, zarówno od dewelopera, jak i na wolnym rynku, za akt notarialny zapłacimy już niedługo co najmniej o połowę mniej Minister sprawiedliwości podpisał wczoraj rozporządzenie z nową taksą notarialną. (...)W nowym rozporządzeniu obniżone są (...)

Notariusze kontra Minister Sprawiedliwości

Notariusze kontra Minister Sprawiedliwości

Notariusze mówią twarde "nie" ministrowi Zbigniewowi Ziobro, który chce ściąć o połowę taksę notarialną. Zastanawiają się, czy pomysłu resortu sprawiedliwości nie zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Wojna między notariatem a ministrem sprawiedliwości trwa od końca sierpnia ubiegłego (...)

Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

Nie ma chyba osoby, która chociażby jeden raz nie była zmuszona udać się do notariusza no i oczywiście ponieść kosztów z taką wizytą związanych. Koszta te oczywiście nigdy nie bywają naprawdę niskie. Taksa notarialna nie była i niej jest jednak dowolna, do tej pory regulowana była rozporządzeniem (...)

Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

  Jakie koszty trzeba ponieść przy zawarciu umowy w formie aktu notarialnego?  Notariusz pobiera: podatek od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą za zapłatę takiego podatku odpowiedzialność ponosi kupujący. Warto zwrócić uwagę przy negocjowaniu warunków (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę (...)

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Kiedy można dokonać umownego podziału majątku wspólnego? Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania małżonkom (czy byłym małżonkom) dokonania umownego podziału majątku. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością oszczędzą (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Taksa notarialna - czy rzeczywiście niższa?

Taksa notarialna - czy rzeczywiście niższa?

Przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym wynagrodzenie notariusza może być o połowę niższe, niż gdybyśmy kupowali nowe lokum od dewelopera – twierdzi część krajowych kancelarii notarialnych.  W ostatnich dniach października weszło w życie rozporządzenie w sprawie maksymalnych (...)

Taksą notarialną można konkurować

Taksą notarialną można konkurować

Władze notariatu naruszyły przepisy antymonopolowe, próbując zabronić rejentom stosowania niższych opłat niż ustalone w rozporządzeniu stawki maksymalne - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jeśli notariusze nie wniosą kasacji, to będą musieli zmienić zasady etyki zawodowej. Sprawa, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Nabywam mieszkanie (nowowybudowane, wyodrębnione itp.) od dewelopera na podstawie umowy. Mamy podpisać ostateczną umowę u notariusza. Czy zapłacę podatek 2% PCC? Czy taksa notarialna będzie wynosić (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Darowizna od babci a taksa notarialna

Darowizna od babci a taksa notarialna

Na dniach żona będzie podpisywała akt notarialny darowizny mieszkania. Darczyńcą jest babcia. Jest to mieszkanie z założoną księgą wieczystą. Wycena sprzed 3 miesięcy opiewa na 60 tyś. Czy (...)

Stawka za notarialne pełnomocnictwo

Stawka za notarialne pełnomocnictwo

Chcę dokonać podziału nieruchomości, której współwłaścicielem jest mój mąż. Jest tym momencie nieobecny. Potrzebuję upoważnienia w postaci aktu notarialnego, który wymagany jest przy czynnościach (...)

Koszty zakupu mieszkania

Koszty zakupu mieszkania

Wkrótce podpisuję finalną umowę zakupu mieszkania u notariusza. Wiem że opłaty notarialne się zmieniły w pażdzierniku. Mieszkam na stałe za granicą i robię transfer do banku polskiego, a więc (...)

Koszty zakupu mieszkania w spółdzielni

Koszty zakupu mieszkania w spółdzielni

Proszę o porównanie kosztów zakupu nowego mieszkania od spółdzielni: spółdzielczego własnościowego z założeniem księgi wieczystej w porównaniu z zakupem na zasadzie odrębnej własności. (...)

Taksa notarialna w przypadku niepodpisania umowy

Taksa notarialna w przypadku niepodpisania umowy

Złożyłam dokumenty potrzebne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dziś u notariusza. Umowa sprzedaży nieruchomości ma być gotowa na sobotę. Kilka godzin po złożeniu dokumentów dowiedziałam się, (...)

Koszty przy znoszeniu współwłasności

Koszty przy znoszeniu współwłasności

Posiadam niewielki udział w nieruchomości (postanowienie sądu o nabyciu spadku) oraz poniesione wielkie nakłady (za notarialną zgodą pozostałych spadkobierców) na tę nieruchomość, która w 3/4 (...)

Dział części majątku spadkowego

Dział części majątku spadkowego

Trzech spadkobierców nabyło spadek na podstawie ustawy w równych częściach (po 1/3). Na spadek składa się 1/2 mieszkania własnościowego oraz 1/2 konta bankowego. Właścicelem pozostałej połowy (...)

Procedura przeniesienia własności

Procedura przeniesienia własności

Jeśli zgodzi się na przeniesienie własności nieruchomości to jakie czekają mnie formalności tzn. urzędy / notariusz (czy muszę zatrudnić adwokata) / opłaty /dokumenty? Jakie czekają mnie formalności, (...)

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy można udziały w sp. z o.o. przekazać osobie z najbliższej rodziny (bratu, ojcu) jako darowiznę? Czy przekazanie udziałów jako darowizny niesie takie same skutki prawne jak sprzedaż tych udziałów (...)

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Jestem jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 5000zł, na który składają się 10 udziałów o wartości 500zł każdy. W umowie spółki stwierdzone jest, że udziały są (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Wycena darowizny do aktu notarialnego

Wycena darowizny do aktu notarialnego

Istnieje zamiar darowizny firmy między małżonkami. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozlicza się na zasadach ogólnych i jest płatnikiem (...)

Darowizna od babci a taksa notarialna

Darowizna od babci a taksa notarialna

Na dniach żona będzie podpisywała akt notarialny darowizny mieszkania. Darczyńcą jest babcia. Jest to mieszkanie z założoną księgą wieczystą. Wycena sprzed 3 miesięcy opiewa na 60 tyś. Czy (...)

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Nabywam mieszkanie (nowowybudowane, wyodrębnione itp.) od dewelopera na podstawie umowy. Mamy podpisać ostateczną umowę u notariusza. Czy zapłacę podatek 2% PCC? Czy taksa notarialna będzie wynosić (...)

FORUM PRAWNE

Ile ma wynosić taksa notarialna 2012 roku??

Ile ma wynosić taksa notarialna 2012 roku?? Witam. Jaka jest wycena usług notarialnych przewidziana na przyszły rok?! mhm czyli zupełny brak zrozumienia tematu widze u osoby odpowiadające. ozywiam (...)

Kiedy obniżona taksa notarialna

Kiedy obniżona taksa notarialna Czy mogę liczyć na obniżenie stawki w przypadku taksy notarialnej podczas ustanowienia hipoteki pod zastaw na zakup drugiego mieszkania? Tak, w takim przypadku wynosi (...)

taksa notarialna za darowiznę w I grupie podatkowej.

taksa notarialna za darowiznę w I grupie podatkowej. Witam Państwa, chciałbym sie dowiedzieć ile obecnie wynosi średina taksa notarialna za darowiznę pieniężną w I grupie podatkowej w wysokości (...)

taksa notarialna

taksa notarialna Ile wynosi taksa notarialna którą pobiera notariusz za wykonanie wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu?

Ile ma wynosić taksa notarialna 2012 roku??

Ile ma wynosić taksa notarialna 2012 roku?? Witam. Jaka jest wycena usług notarialnych przewidziana na przyszły rok?! mhm czyli zupełny brak zrozumienia tematu widze u osoby odpowiadające. ozywiam (...)

maxymalna taksa notarialna

maxymalna taksa notarialna Ile obecnie wynosi maxymalna stawka notarjalna??

Kiedy obniżona taksa notarialna

Kiedy obniżona taksa notarialna Czy mogę liczyć na obniżenie stawki w przypadku taksy notarialnej podczas ustanowienia hipoteki pod zastaw na zakup drugiego mieszkania? Tak, w takim przypadku wynosi (...)

opłata taksa notarialna wzrośnie w 2012 roku?

opłata taksa notarialna wzrośnie w 2012 roku? Wiadomo wam coś o podwyżkach w ogólnych taksach notarialnych w tym roku?

taksa notarialna za testament zawierający pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

taksa notarialna za testament zawierający pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku Proszę mi powiedzieć ile wynosi taka przyjemność? extra płatne czy tyle samo co testament? 150złotych prosze (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku Witam, kilka lat temu zmarł mi ojciec. Byłam zmuszona odrzucić spadek po nim, gdyż musiałabym spłacać jego długi. Ostatnio zmarła moja babcia - mama ojca. W spadku zostawiła (...)

wykup mieszkania od spółdzielni.......

wykup mieszkania od spółdzielni....... Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe (...)

Porady prawne