22.4.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

Oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców, to główne założenia  trzeciego etapu liberalizacji rynku energii. Po wielu miesiącach negocjacji Parlament Europejski przyjął pakiet dyrektyw i rozporządzeń, które stanowią kolejny krok w budowie europejskiego rynku energii i gazu.

Oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej (unbundling)

Rozwiązania przewidziane w pakiecie mają prowadzić do liberalizacji rynków elektroenergetycznych. Państwa członkowskie będą mogły wybrać jeden z trzech wariantów rozdzielenia działalności sieciowej od wytwórczej i obrotowej.  

Porady prawne

Rozdział właścicielski

Rozdział właścicielski jest najdalej idącą formą zapewnienia, że firmy nie staną w obliczu konfliktu interesów. Przedsiębiorstwa zintegrowane musiałyby sprzedać swoje sieci i stworzyć odrębny podmiot, który będzie właściwy w obszarze zarządzania siecią.

Niezależny operator systemu (ISO)

Alternatywą dla takiego rozwiązania jest prawne wydzielenie niezależnego operatora systemu. W tym przypadku przedsiębiorstwa mogłyby zachować nadzór właścicielski nad sieciami przesyłowymi. Aby zliberalizować rynek państwa członkowskie mogłyby np. zobowiązać takie przedsiębiorstwa do przekazania zarządzania sieciami wyznaczonemu, oddzielnemu podmiotowi - niezależnemu operatorowi systemu (tzw. ISO).

Niezależny operator przesyłowy (ITO)

Trzecia opcja - niezależny operator przesyłowy (tzw. ITO) - pozwala na zachowanie integralności obrotu i przesyłania energii, ale jednocześnie zobowiązuje takie podmioty do przestrzegania dokładnie określonych reguł zapewniających, że te dwie części przedsiębiorstwa będą działać w praktyce niezależnie. Ich przestrzegania pilnować będzie organ nadzorczy, a firmy będą opracowywać program zgodności (compliance programme), którego wypełniania pilnować będzie przedstawiciel ds. zgodności (compliance officer).

Czasowy zakaz zatrudniania kadry kierowniczej

Wszystkie umowy handlowe i finansowe zawierane pomiędzy spółką zintegrowaną, a niezależnym operatorem przesyłowym będą zatwierdzane przez krajowy organ regulacyjny. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych w sieciowej części przedsiębiorstwa nie będą mogli podejmować pracy w spółce wytwórczej i obrotowej przez okres 3 lat przed i 4 lat po okresie zatrudnienia u operatora przesyłowego.

Przedsiębiorstwa energetyczne z państw trzecich

Pakiet przewiduje klauzule, które mają zapobiec przejęciu kontroli nad systemami przesyłowymi państw członkowskich przez przedsiębiorstwa spoza UE, jeśli nie spełniają one określonych warunków. Krajowy regulator rynku energetycznego będzie mógł odmówić udzielenia koncesji przesyłowej spółce kontrolowanej przez podmiot z kraju trzeciego, jeśli nie spełnia on warunków dotyczących rozdzielenia działalności sieciowej od handlowej oraz jeśli wejście na rynek takiego podmiotu mogłoby zagrozić bezpieczeństwu dostaw na rynku państwa członkowskiego lub w Unii Europejskiej.

Wzmocnienie praw konsumenta

Nowe rozwiązania wzmacniają pozycję odbiorcy na rynku energii elektrycznej i gazu dając konsumentom wiele praw. Zaproponowane w pakiecie regulacje zapewnią możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu w ciągu trzech tygodni i bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wedle nowych, ogólnoeuropejskich przepisów odbiorca będzie miał prawo otrzymać rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą najpóźniej sześć tygodni po jego zmianie. Większy nacisk położono także na dostępność istotnych dla konsumentów informacji - odbiorca powinien mieć prawo do otrzymywania danych o swoim zużyciu energii i gazu, a informacje o prawach odbiorcy powinny być zamieszczane na rachunkach za media oraz na stronach internetowych przedsiębiorstw, które je dostarczają. Odbiorca otrzymuje także prawo do rekompensaty w przypadku, gdy poziom świadczonych przez przedsiębiorstwa usług nie spełnia określonych standardów (np. błędnie wystawione bądź za późno dostarczane rachunki) oraz prawo do niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg i sporów na drodze pozasądowej.

Usługa powszechna i ochrona odbiorców wrażliwych

W propozycjach pakietu znajdują się przepisy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek świadczenia pomocy odbiorcom, których nie stać na opłacenie rachunku. Państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić świadczenie usługi powszechnej wszystkim odbiorcom z grupy gospodarstw domowych oraz - jeśli to konieczne - małym i średnim przedsiębiorcom zatrudniającym mniej niż 50 pracowników i wykazujących obrót roczny poniżej 10 milionów euro. Odbiorcom tym należy zapewnić dostawy energii elektrycznej o określonych parametrach i po rozsądnych, łatwo porównywalnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych cenach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Więcej konkurencji na unijnym rynku energii, więcej praw dla odbiorców. Znamy kształt tzw. trzeciego pakietu energetycznego

Więcej konkurencji na unijnym rynku energii, więcej praw dla odbiorców. Znamy kształt tzw. trzeciego pakietu energetycznego

Europejscy parlamentarzyści z Industry Committee (ITRE) oraz Prezydencja Czeska porozumieli się w tym tygodniu co do nowych propozycji unijnych przepisów liberalizujących rynek energii elektrycznej i gazu.Rozwiązania wejdą w życie po ich zaaprobowaniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. Naszym mottem jest Europa bez (...)

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany - pożytki i koszty

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany - pożytki i koszty

W środę, 28 stycznia odbyła się trzecia z cyklu konferencji współorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym hasłem „Jaki model konkurencji na rynku energii elektrycznej?".Dyskusja, prowadzona (...)

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Tańsza energia dla aktywnych odbiorców Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament (...)

Będzie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Będzie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Rada Ministrów zaproponowała regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: (...)

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Ministerstwo Gospodarki opracowuje nową Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Najważniejsze założenia projektu resort przesłał do konsultacji przedstawicielom sektora i administracji. Dokument będzie gotowy do końca 2008 r. Wobec gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach, (...)

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Szkolenia organizowane przez oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy to o rzeczywistym i aktywnym angażowaniu się wszystkich podmiotów działających na rynku energii w zoptymalizowanie systemu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. (...)

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska pozwała 5.06.2008 r. Polskę do ETS za opóźnienia w przyjmowaniu unijnych przepisów z 2003 roku, które mają zliberalizować rynek elektryczności. KE potwierdziła w ten sposób swoją determinację w doprowadzeniu do liberalizacji rynku gazu (...)

Przyszłość rynku gazu w Europie

Przyszłość rynku gazu w Europie

  Parlament Europejski przyjął propozycję dyrektywy, która ma otworzyć wewnętrzny rynek gazu na konkurencję, prowadzić do większej efektywności i wzmocnić prawa konsumentów oraz krajowych regulatorów. Propozycje rozdziału działalności sieciowej i handlowej nie idą (...)

IEA ocenia politykę energetyczną UE

IEA ocenia politykę energetyczną UE

W swoim pierwszym sprawozdaniu na temat polityki energetycznej UE Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) chwali działania UE dotyczące zmian klimatycznych i liberalizacji rynku energii. Międzynarodowa Agencja Energii wyraziła duże poparcie dla przedstawionego przez Komisję kompleksowego pakietu (...)

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

5 mld zł na program Rada Ministrów przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały w grudniu 2022 r. zaakceptowane przez Komisję Europejską. W puli programu (...)

Kryzys ekonomiczny dał energetyce dodatkowy czas na inwestycje. Niezbędne jest jednak usunięcie barier blokujących inwestycje

Kryzys ekonomiczny dał energetyce dodatkowy czas na inwestycje. Niezbędne jest jednak usunięcie barier blokujących inwestycje

Kryzys gospodarczy spowodował zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 10%, odsunął groźbę blackout'ów, a nawet wymusił spadek cen energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak, że zniknęła potrzeba inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych w sektorze - kryzys dał jedynie nieco więcej (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach (...)

Nowy system rozliczania prosumenta

Nowy system rozliczania prosumenta

Zmiana przepisów Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r.  ##baner## Wprowadzone (...)

Przejrzyste zasady utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Przejrzyste zasady utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego Obowiązujące od 2 sierpnia 2017 r. zmiany w ustawie o zapasach zwiększają bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz przejrzystość i efektywność systemu zapasów obowiązkowych. Nowelizacja przepisów to kolejny element (...)

Taryfy dla gospodarstw domowych jeszcze w 2009 roku

Taryfy dla gospodarstw domowych jeszcze w 2009 roku

Zdaniem Mariusza Swory, Prezesa URE efektywna konkurencja na rynku energii elektrycznej praktycznie nie istnieje. Prezes URE stwierdził, że uwolni ceny dla gospodarstw domowych, jeżeli zostanie wzmocniona pozycja odbiorcy końcowego, konkurencja oraz pozycja i uprawnienia organu regulacyjnego.Rynek (...)

Tarcza solidarnościowa

Tarcza solidarnościowa

Premier ogłosił Tarczę Solidarnościową, która ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen energii Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował Tarczę Solidarnościową. Projekt ten ma na celu zabezpieczyć polskie rodziny oraz przedsiębiorstwa przed kilkukrotnymi wzrostami (...)

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Elementy decyzji o warunkach zabudowy

Elementy decyzji o warunkach zabudowy

Przy składaniu wniosków o wuzetkę urzędy wymagają określenia zapotrzebowania na media (podaje się to szacunkowo, zazwyczaj \'do ... tu jakaś wygórowana liczba\') i dołącza wstępne zapewnienie od dostawców. Nie wiadomo jednak na tym etapie jakie będzie faktyczne zapotrzebowanie, bo zazwyczaj (...)

Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej pomimo braku uchwały samowolnie wydawał pieniądze z funduszu remontowego na różne naprawy. Ponadto wysokość tych wydatków znacznie przekraczała koszty funkcjonujące na rynku. Czy Zarząd może wydawać pieniądze z funduszu remontowego bez uchwały? Czy można (...)

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz w miesiącu dokonuje odczytu i obciążam fakturą dzierżawcę pawilonu. Do ceny 1 kWh doliczam 3 grosze jako koszty związane (...)

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz w miesiącu dokonuje odczytu i obciążam fakturą dzierżawcę pawilonu. Do ceny 1 kWh doliczam 3 grosze jako koszty związane (...)

Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej pomimo braku uchwały samowolnie wydawał pieniądze z funduszu remontowego na różne naprawy. Ponadto wysokość tych wydatków znacznie przekraczała koszty funkcjonujące na rynku. Czy Zarząd może wydawać pieniądze z funduszu remontowego bez uchwały? Czy można (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach. Możliwość ta została zachowana dla: ubezpieczonych (...)

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Przedsiębiorstwo energetyczne postawiło słupy na mojej działce. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności zanim wystąpi się na drogę sądową proponujemy skierować do przedsiębiorstwa energetycznego ofertę bądź ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem przez siebie ustalonym, (...)

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą ok. 2 PLN. Dostałem monit z Zakładu Energetycznego i zaraz zapłaciłem za rok z góry, aby nie mieć (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia dostępu Podmiot Przyłączeniowy ustanawia na rzecz ZE bezterminowe i nieodpłatne ograniczone (...)

Słup energetyczny na posesji

Słup energetyczny na posesji

Wykupiłem mieszkanie w zabudowie szeregowej wraz z przynależnym gruntem od WAM. Na mojej działce oraz na połowie chodnika (szerokość 1 m) stoją odnogi słupa energetycznego, które uniemożliwiają mi wjazd moim samochodem na moją posesję, a odnoga na tak wąskim chodniku zagraża bezpieczeństwu (...)

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Mam działkę rolniczą, na której stoi wielki, murowany transformator. Zakład Energetyczny nic ze mną nie ustalał, nie ma żadnej umowy, nic mi nie płaci. Czy mam prawo domagać się czegoś od Zakładu Energetycznego? Transformator stanowi własność zakładu energetycznego, natomiast istotnym (...)

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła przewiduje możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu (...)

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 roku odnośnie przeprowadzania kontroli przez pracowników zakładów (...)

Instalacje elektroenergetyczne a budowa

Instalacje elektroenergetyczne a budowa

Posiadam działkę niezabudowana, którą w najbliższym czasie będę przygotowywał do zabudowy tj. doprowadzal niezbędne media w postaci przyłączy. Przez te działkę przechodzą podziemne obce inistalacje - linie energetyczne zasilające trakcję kolejową należące do PKP oraz linie energetyczne (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach. Możliwość ta została zachowana dla: ubezpieczonych (...)

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Przedsiębiorstwo energetyczne postawiło słupy na mojej działce. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności zanim wystąpi się na drogę sądową proponujemy skierować do przedsiębiorstwa energetycznego ofertę bądź ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem przez siebie ustalonym, (...)

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą ok. 2 PLN. Dostałem monit z Zakładu Energetycznego i zaraz zapłaciłem za rok z góry, aby nie mieć (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia dostępu Podmiot Przyłączeniowy ustanawia na rzecz ZE bezterminowe i nieodpłatne ograniczone (...)

Słup energetyczny na posesji

Słup energetyczny na posesji

Wykupiłem mieszkanie w zabudowie szeregowej wraz z przynależnym gruntem od WAM. Na mojej działce oraz na połowie chodnika (szerokość 1 m) stoją odnogi słupa energetycznego, które uniemożliwiają mi wjazd moim samochodem na moją posesję, a odnoga na tak wąskim chodniku zagraża bezpieczeństwu (...)

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Mam działkę rolniczą, na której stoi wielki, murowany transformator. Zakład Energetyczny nic ze mną nie ustalał, nie ma żadnej umowy, nic mi nie płaci. Czy mam prawo domagać się czegoś od Zakładu Energetycznego? Transformator stanowi własność zakładu energetycznego, natomiast istotnym (...)

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła przewiduje możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu (...)

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 roku odnośnie przeprowadzania kontroli przez pracowników zakładów (...)

Instalacje elektroenergetyczne a budowa

Instalacje elektroenergetyczne a budowa

Posiadam działkę niezabudowana, którą w najbliższym czasie będę przygotowywał do zabudowy tj. doprowadzal niezbędne media w postaci przyłączy. Przez te działkę przechodzą podziemne obce inistalacje - linie energetyczne zasilające trakcję kolejową należące do PKP oraz linie energetyczne (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? Jedną z informacji jaka powinna znaleźć się we wniosku od wpis do CEIDG jest określenie (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? Jedną z informacji jaka powinna znaleźć się we wniosku od wpis do CEIDG jest określenie (...)