Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego?

Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą:

 • możliwość wyboru trybu postępowania,
 • możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych,
 • przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie,
 • przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe,
 • powołanie komisji przetargowej,
 • zastosowanie preferencji krajowych,
 • żądanie przedstawienia przez dostawców (wykonawców) właściwych dokumentów,
 • skracanie lub przedłużanie terminu składania ofert,
 • zwracanie się o wyjaśnienie złożonej oferty,
 • zwołanie zebrania w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • dopuszczenie składania oferty wariantowej lub częściowej,
 • możliwość żądania od oferentów wniesienia wadium przetargowego,
 • prawo żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uprawnienia zamawiającego dotyczące wyboru trybu postępowania, zastosowania preferencji krajowych, zwołanie zebrania dotyczącego wyjaśnienia specyfikacji, oraz uprawnienia dotyczące skracania lub przedłużania terminu składania ofert oraz dopuszczenie do składania oferty wariantowej lub częściowej zostały opisane się w szczegółowych poradach znajdujących się na stronach naszego serwisu.

Kiedy zamawiający może prowadzić zamówienie na zasadach szczególnych?

Udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych oznacza zwolnienie zamawiającego od stosowania niektórych przepisów ustawy. Ustawa enumeratywnie wylicza przypadki, w których możliwe jest udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych oraz określa na czym mogą polegać zasady szczególne. Szczegółowy zakres odstępstw zawiera jednak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych.

Porady prawne

Przepisy niniejszego rozporządzenia określają zakres odstępstw w zależności od powodu zastosowania zasad szczególnych. Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia:

1) udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej. W takiej sytuacji nie stosuje się przepisów dotyczących: obowiązku publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania; terminów; odwołań; wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony.
2) udzielane i realizowane za granicą. Nie stosuje się wówczas przepisów dotyczących: preferencji krajowych; obowiązku publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania; odwołań; wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu przetargu ograniczonego i przetargu dwustopniowego; innych przepisów niż wymienione, jeżeli są one niezgodne z prawem państwa, na którego terytorium jest udzielane i realizowane zamówienie.
3) których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy,
4) których przedmiot jest objęty tajemnicą państwową,
5) dotyczące istotnych interesów bezpieczeństwa państwa.

W ostatnich trzech przypadkach nie stosuje się przepisów dotyczących: wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony; obowiązku publikacji ogłoszeń; jawności postępowania; odwołań; terminów. Zamawiający może również udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego albo przetargu dwustopniowego, niezależnie od wystąpienia ustawowych przesłanek wyboru tych trybów. Planowane w danym roku kalendarzowym zamówienia publiczne na roboty budowlane, nie podlegają obowiązkowi publikacji oraz planowane w danym roku kalendarzowym zamówienia publiczne na usługi lub dostawy nie są uwzględniane przy określaniu wartości, od której uzależniony jest obowiązek publikacji i nie podlegają temu obowiązkowi.

Wszczęcie postępowania na zasadach szczególnych nie jest swobodną decyzją zamawiającego, lecz decyduje o tym właściwy organ na wniosek zamawiającego. Jedynym przypadkiem, w którym o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych decyduje sam zamawiający, jest okoliczność, gdy ze względu na wystąpienie lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem klęski żywiołowej jest wymagane natychmiastowe udzielenie zamówienia.

Kiedy dopuszczalne jest zastosowanie kwalifikacji wstępnej?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może być poprzedzone kwalifikacją wstępną. Jednak ze względów praktycznych wstępna kwalifikacja dostawców (wykonawców) najlepsze zastosowanie znajduje przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przydatna może się okazać również w innych trybach, gdy zamawiający chce rozeznać rynek. W trybie przetargu dwustopniowego rolę kwalifikacji wstępnej pełni etap ofert wstępnych, więc jej zastosowanie jest niecelowe. Celem przeprowadzenia kwalifikacji jest ocena dostawców (wykonawców), którzy zamierzają ubiegać się o zamówienie publiczne. Ocena we wstępnej kwalifikacji może dotyczyć wyłącznie kryteriów podmiotowych odnoszących się do oferenta. Dlatego dostawcy (wykonawcy) składają dokumenty w celu wykazania, że spełniają warunki wskazane w art. 22 ust.2 (dotyczące np. uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, posiadania uprawnień do wykonania określonych prac lub czynności).

Zamawiający rozpoczyna kwalifikacje wstępną poprzez upowszechnienie o niej informacji, stosownie do przepisów określających tryb zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Odbywa się to bądź przez ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub poprzez wysłanie do dostawców (wykonawców) zaproszenia. Musi to nastąpić nie później niż na miesiąc przed publikacją ogłoszenia o przetargu lub wysłaniem zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie. W razie ogłaszania informacji w Biuletynie, zamawiający powinien wziąć pod uwagę fakt, że ogłoszenia są tam publikowane nie później niż w 10 dniu od dnia doręczenia ich do Urzędu. Dostawcy (wykonawcy) zainteresowani wzięciem udziału w kwalifikacji wstępnej, zwracają się do zamawiającego o przekazanie formularza wstępnej kwalifikacji. Zamawiający przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem składania wniosków o wstępną kwalifikację, wszystkim zainteresowanym formularz wstępnej kwalifikacji. Formularz oprócz danych zawartych w ogłoszeniu powinien zawierać: opis sposobu przygotowywania wniosków o wstępną kwalifikację; opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców; informację o dokumentach, jakich mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu wykazania, że spełniają wymagane warunki; nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami.


Zamawiający kwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu dostawców lub wykonawców wyłącznie na podstawie warunków określonych w formularzu wstępnej kwalifikacji. Do dalszego udziału w postępowaniu dopuszczeni są wyłącznie ci, którzy zostali zakwalifikowani we wstępnej kwalifikacji.
O wynikach wstępnej kwalifikacji zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich dostawców, (wykonawców), którzy wzięli udział w postępowaniu. Może ono przyjąć formę listy tych podmiotów, którzy zostali zakwalifikowani do właściwego postępowania. Wyniki kwalifikacji są jawne dla wszystkich zainteresowanych także, dla niebiorących udziału w kwalifikacji wstępnej.

Kiedy możliwe jest przeprowadzenie konkursu na prace projektowe?

Przeprowadzenie konkursu, który poprzedza wybór najlepszej oferty, jest możliwe, jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są architektoniczne, urbanistyczne lub konstrukcyjno-budowlane prace projektowe. Przez twórcze prace projektowe należy rozumieć prace mające cechy utworu, a więc będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przeprowadzenie konkursu w przypadku zamówień nieprzekraczających 25.000 Euro jest uprawnieniem zamawiającego. Jeżeli wartość zamówienia przekracza tej kwoty, zamawiający ma obowiązek poprzedzić udzielenie zamówienia konkursem. W przypadku organizowania konkursu, zamawiający ma obowiązek powołać komisję konkursową, która dokonuje oceny nadesłanych prac. Co najmniej 1/3 członków komisji (w tym przewodniczący) musi posiadać uprawnienia odpowiadające wymaganiom stawianym uczestnikom konkursu. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.  W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w warunkach konkursu. W drugim etapie komisja, na podstawie kryteriów określonych w warunkach konkursu, ocenia prace wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.

Przeprowadzenie konkursu stanowi przesłankę udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zamówienia z wolnej ręki.

Kiedy zamawiający może powołać komisje przetargową?

Powołanie komisji przetargowej jest fakultatywne, w przypadku postępowań o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro, powyżej tej wartości zamawiający jest zobligowany do jej powołania. Obowiązek powołania komisji istnieje niezależnie od trybu udzielania zamówienia, jeżeli tylko wartość zamówienia przekracza odpowiednią kwotę. Członków komisji powołuje i odwołuje kierownik jednostki z pośród pracowników zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych (rzeczoznawców). Z grona członków komisji kierownik jednostki powołuje przewodniczącego, który kieruje jej pracami. Komisja może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.

Jakich dokumentów zamawiający może żądać o dostawców (wykonawców)?

Zamawiający może żądać od dostawców (wykonawców) przedstawienia wyłącznie takich dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Ponadto zakres treści dokumentów, których może żądać zamawiający ograniczony jest ochroną własności intelektualnej oraz tajemnicą handlową. Nie może, zatem zamawiający żądać dokumentów, które naruszają interesy ubiegających się o zamówienie. W przypadku postępowań o wartości przekraczającej 30.000 Euro, żądanie złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do wzięcia udziału w postępowaniu jest obowiązkiem zamawiającego. W przypadku postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro żądanie złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie określonych warunków jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może skorzystać. Dokumenty mogą dotyczyć wyłącznie tych faktów, co do których każdy dostawca (wykonawca) ma obowiązek złożyć oświadczenie. Szczegółowy katalog dokumentów, których może żądać zamawiający zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zawarty tam katalog ma charakter zamknięty, a więc dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy nie można żądać przedstawienia innych dokumentów.

Kiedy jest możliwe i czego może dotyczyć żądanie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty?

Możliwe jest to w toku badania złożonych ofert, a więc po upływie terminu do ich składania. Zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Uprawnienie to przysługuje zamawiającemu w przypadku przeprowadzania postępowania w którymkolwiek z trybów przetargowych. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany oferty, ani do jej uzupełnienia, nawet jeżeli byłyby korzystne dla zamawiającego. Zarówno żądanie jak i wyjaśnienie powinny być składane na piśmie.

Zamawiający może dokonać zmiany w tekście oferty (z wyjątkiem zmiany ceny) wyłącznie poprawiając oczywistą omyłkę. O dokonaniu zmiany powinien niezwłocznie powiadomić dostawcę lub wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli nie zgadza się on z czynnością zamawiającego, może złożyć w przewidzianym terminie protest.

Pamiętaj, że:

 • Niezależnie od wartości zamówienia wybór trybu postępowania innego niż przetarg nieograniczony musi być uzasadniony wystąpieniem przesłanki uprawniającej do zastosowania właściwego trybu.
 • Wstępna kwalifikacja może poprzedzać każdy tryb postępowania.
 • O wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych decyduje właściwy organ a nie sam zamawiający. Wyjątkowo, jeżeli ze względu na wystąpienie lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem klęski żywiołowej wymagane jest natychmiastowe udzielenie zamówienia, o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych decyduje sam zamawiający informując o tym Prezesa Urzędu.
 • Wyjaśnienia składane przez dostawców (wykonawców) odnoszące się do złożonej przez nich oferty, nie mogą powodować jej zmiany ani uzupełnienia. Zamawiający bierze pod uwagę wyjaśnienia tylko tych dostawców (wykonawców), do których zwrócił się z takim żądaniem. Wystąpienie z żądaniem zależy wyłącznie od woli zamawiającego i oferenci nie mogą przymusić go do skorzystania z tego uprawnienia.
 • Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i żądania wymagają zachowania formy pisemnej.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych (Dz. U. z 2002r. Nr 55, poz. 475),
 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1574),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 817),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 743),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne