Usytuowanie linii kablowej obok domu - opinia prawna

3.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Stan faktyczny

Mieszkam w domu jednorodzinnym. W odległości 1 metra od domu ma być linia kablowa o mocy do 7 MW. Czy jest to zgodne z prawem budowlanym i czy ma to wpływ na zdrowie mieszkańców domu? 

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 r., Nr 219, poz. 1864).

Warunki budowy sieci telekomunikacyjnych, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, wydane na podstawie art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Rozporządzenie to informuje, iż linie kablowe (ciąg połączonych kabli) powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej, którą stanowi ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Przepisy dopuszczają jednak budowę linii kablowych nadziemnych na istniejącej już podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej. W szczególności dopuszcza się budowę nadziemnych linii kablowych, gdy chodzi o budynki na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem odległości linii kablowej od powierzchni ziemi w przypadku linii nadziemnych poza pasem drogowym, nie powinny być mniejsze niż:

 • 3,5 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;

 • 4 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprane oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;

 • 3 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;

 • 4,5 m - dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów
  i ciężkiego sprzętu rolniczego.

Przy wytyczaniu trasy przebiegi linii kablowych oraz budowy wsporników, należy brać pod uwagę przede wszystkim ochronę przed polem elektromagnetycznym, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku.

W związku z tym, że nie podał Pan czy budowana linia kablowa jest linią nadziemną czy podziemną, koniecznym jest rozważenie wszelkich możliwości na podstawie załącznika nr 1 do powyższego Rozporządzenia (Usytuowanie i warunki techniczne jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe w przypadkach współwykorzystania innych obiektów budowlanych, zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi).

 1. w przypadku linii kablowej podziemnej: odległość podstawowa od budynku mieszkalnego: 0,1 m, głębokość podstawowa: co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub kabla;

 2. w przypadku linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny): odległość podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia; głębokość podstawowa: 0,7 m;

 3. w przypadku elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii trakcyjnej:

 • odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej o napięciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

 • odległości podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lub od uziomu słupa tej linii wynoszą:

 1. 50 m — w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z bezpośrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezależnie
  od rodzaju zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,

 2. 5 m — w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie
  z izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

 3. 0,8 m — w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie
  z izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze drewniane nie uziemione.                                                                  

W przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości w budowie, fakt ten należy zgłosić do w biurze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, do którego głównych zadań należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POSZUKUJĘ PRAWNIKA

18.4.2021 przez: 04031976

szukam prawnika

18.2.2020 przez: abc100

Kurnik sąsiada przy mojej działce

11.6.2019 przez: Piotr678