11.8.2014

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”). 

W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary?

Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Dwuletni okres pozbawienia wolności dotyczy także kary łącznej pozbawienia wolności podlegającej warunkowemu zawieszeniu. Dla wszystkich tych kar Kodeks karny przewiduje jednakowe przesłanki zastosowania. Przez „cele kary” należy w tym przypadku rozumieć cele zapobiegawcze i wychowawcze kary wobec skazanego, a więc jedynie cele z zakresu prewencji indywidualnej. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy, który popełnił przestępstwo w warunkach recydywy wielokrotnej, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się natomiast wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim; w takim przypadku sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Jakiej próbie poddany jest skazany?

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

  • od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,  

  • od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.  

W wypadku zaś zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego (tzn. sprawcy, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat) lub recydywisty wielokrotnego okres próby wynosi od 3 do 5 lat.

Próba może okazać się udana (wówczas kara nie zostanie nigdy wykonana) albo nieudana (wówczas kara zostanie odwieszona - zobacz dalej).

Szczególne możliwości warunkowego skazania wobec informatorów

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary również w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Na wniosek prokuratora sąd może także warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. W tych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary w tych przypadkach nie stosuje się jednak do recydywisty wielokrotnego.

Grzywna

Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości do 90 stawek dziennych. W razie późniejszego zarządzenia jednak wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, grzywna orzeczona na tej podstawie nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega wówczas skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Obowiązki w okresie próby

Możliwe są dwie formy warunkowego zawieszenia kary:

  • proste – gdy nie orzeczono obowiązków czy dozoru;

  • probacyjne – połączone z obowiązkami lub dozorem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Czasem na klauzulę trzeba poczekać

Czasem na klauzulę trzeba poczekać

Sąd karny zastosował wobec oskarżonej warunkowe zawieszenie wykonania kary i jednocześnie na mocy art. 72 § 2 k.k. nałożył na nią obowiązek naprawienia szkody. Nie określił terminu, w jakim miało to nastąpić. Pokrzywdzony po uprawomocnieniu się wyroku złożył wniosek o nadanie wyrokowi (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy (...)

Nakładanie kar administracyjnych

Nakładanie kar administracyjnych

Kary administracyjne mają być adekwatne do naruszenia prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. (...)

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność (...)

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

11 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. P 20/17) w sprawie połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej dotyczących obowiązku objęcia węzłem kary łącznej kar pozbawienia wolności (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

Rząd przykręci śruby przestępcom

Rząd przykręci śruby przestępcom

Program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego (...)

Poważne zmiany w prawie karnym

Poważne zmiany w prawie karnym

Jedna z najistotniejszych zmian w tym zakresie dotyczyć ma przesłanek warunkowego zawieszenia kary. Nowelizacja zakłada zmniejszenie do roku granicy kary pozbawienia wolności, która może być zawieszona, przy czym warunkowe zawieszenie nie będzie możliwe, jeżeli sprawca w czasie popełnienia (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich jest obecnie w Sejmie.Czemu mają służyć proponowane zmiany?Obowiązujące przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy powstały w latach 1989 - 1990 (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz rozporządzenie Ministra (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia (...)

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Na mocy wyroku Sądu zostałem skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby wynoszący 5 lat. Obecnie zarządzeniem Sądu kara została mi odwieszona. Co zrobić, aby Sąd (...)

Podstawy orzeczenia wyroku w zawieszeniu

Podstawy orzeczenia wyroku w zawieszeniu

Czy artykuły Kodeksu Karnego, których dolna granica kary wynosi 2 lata pozbawienia wolności niejako automatycznie wykluczają z możliwości uzyskania wyroku w zawieszeniu (w związku z art. 69 par.1 (...)

Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Mój dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej i został zobowiązany do naprawienia szkody (finansowej). Po upływie określonego wyrokiem terminu aż do teraz (przeszło rok (...)

Odwieszenie wykonania kary

Odwieszenie wykonania kary

W lutym 2005 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 4 lat za czyn z art. 284 par. 2 kk. Obecnie toczy się przeciwko mnie kolejny proces karny, w którym jestem (...)

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Dnia 9 czerwca 2005 r. uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2 października 2007 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie zarządzenia (...)

Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

Dnia 2005-06-09 uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2007-10-02 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie "zarządzenie wykonania (...)

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

18 grudnia 2000 r. dostałem wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 11 października 2004 r. postanowieniem sądu odwieszono mi karę. Złożyłem zażalenie, jednak postanowienie sąd (...)

Grzywna za wysyłanie spamu

Grzywna za wysyłanie spamu

Jakiej wysokości grzywna grozi podmiotowi, który wysyła ofertę drogą elektroniczną osobie, od której wysyłający nie otrzymał zgody na wysyłanie? Czy wysokość grzywny może się różnić gdy (...)

Żądanie kary w akcie oskarżenia

Żądanie kary w akcie oskarżenia

Mam przed sobą akt oskarżenia w sprawie przestępstwa określonego w art. 191 par. 2 kk. Prokurator nie żąda jednak w nim określonej kary, a tylko pisze, że "...skierowanie aktu oskarżenia jest (...)

Naruszenie obowiązku meldunkowego

Naruszenie obowiązku meldunkowego

Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. 4, 5 i 15 ustawy o (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy można skorzystać z dobrowolnego poddania się karze w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Na etapie postępowania przygotowawczego zastosowanie znajduje (...)

Zagrożenie karą za przestępstwo zniewagi

Zagrożenie karą za przestępstwo zniewagi

Jaka wysokość grzywny lub jaka kara ograniczenia wolności może zostać zasądzona za czyn określony w art. 216 p.1 kk ? Zgodnie z art. 216. § 1 kk. kto znieważa inną osobę w jej obecności (...)

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. (...)

Wniosek o skazanie bez rozprawy

Wniosek o skazanie bez rozprawy

Czy możliwe jest wnioskowanie o skazanie bez rozprawy w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Art. 387 Kodeksu postępowania karnego (dalej kpk) o skazanie bez (...)

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Otrzymałem jako pokrzywdzony akt oskarżenia z art. 286 kk oraz dołączony został wniosek prokuratury na zasadzie art. 335 kpk do dobrowolnego poddania sie karze na 2 lata pozbawienia wolności na okres (...)

FORUM PRAWNE

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

co oznacza warunkowe umorzenie kary?

co oznacza warunkowe umorzenie kary? Witam, dostałem listownie wyrok sądu i nie do końca rozumiem... co oznacza: 'warunkowe umorzenie kary'? czy to jest to samo co zawiasy? czy to znaczy że nie został (...)

problem z prawem

problem z prawem Dostalem termin do stawienia sie na odbycie kary pozbawienia wolnosci osiem miesiecy ,jak moge tego uniknac ,czy ktos jest w stanie mi pomoc??? (olo) Jeśli dostał pan już wezwanie do (...)

Grzywna zamiast więzienia

Grzywna zamiast więzienia Mój znajomy ma wyrok, wyrok jest już prawomocny. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakaś możliwość, aby zamienić ten wyrok na grzywnę lub prace społeczne? Cokolwiek (...)

Blagam o pomoc! dostalem bilet co moge zrobic?

Blagam o pomoc! dostalem bilet co moge zrobic? CO MOGE ZROBIC W TAKIEJ SYTUACJI???? w 2009 mialem 1 problem z prawem o posiadanie 0,4g mariuchuany poddalem sie dobrowolnie karze , potem po niecalych 3 (...)

POłOWA KARY wokanda WOKANDA

POłOWA KARY wokanda WOKANDA Prosze opowiedziec mi cos nieco o wokandzie i jak sie ja pisze ,czy gdzies moglabym otrzymac jej wzor (kasia) o jakiej karze mówisz? anka moj chlopak siedzi w wiezieniu ,dostal (...)

Czy pójdę siedzieć???

Czy pójdę siedzieć??? Wtam wszystkich i proszę o pomoc,ponad 3 lata temu ukradłem buty i zostałem ukarany karą 6 miesięcy na 3 lata w zawieszeniu, teraz niedawno znowu mi sie poprzestawiało w (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Wyrok sądu

Wyrok sądu Mam pytanie znajoma dostała wyrok i nie rozumie czy ona pójdzie do więzienia czy jak proszę o odpowiedz Za zgoda oskarzonej wyrazona w formie pisemnej wnosze o skazanie oskarzonej za zarzucany (...)

Skazany bez obecności na procesie?? Czy to zgodne z prawem???

Skazany bez obecności na procesie?? Czy to zgodne z prawem??? Mój kolega miał taką sprawę, że parę miesięcy temu potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy, ale wypadek był (...)

Porady prawne