4.3.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

Jakie nowe przepisy dotyczą zabezpieczenia społecznego?

Z dniem 1 marca 2009 roku wchodzą w życie:

 1. Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku;

 2. Porozumienie w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą  Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku.

Co reguluje Umowa i Porozumienie?

Postanowienia Umowy dają podstawy do:

 • unikania podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej samej pracy, wykonywanej na terytorium drugiego państwa,

 • sumowania polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia, w celu uzyskania prawa do emerytury lub renty, gdy w jednym z państw lub w obu zbyt krótkie okresy nie pozwalają na przyznanie świadczenia zgodnie z prawem krajowym,

 • transferu świadczeń emerytalno-rentowych (w tym świadczeń rodzinnych) dla osób zamieszkałych na terytorium drugiego państwa,

 • równego traktowania polskich i amerykańskich ubezpieczonych w zakresie przyznawania świadczeń i ich wypłaty, w każdym z państw.

Porozumienie zawiera przepisy konieczne dla sprawnej realizacji Umowy przez polskie i amerykańskie instytucje ubezpieczeniowe. Wskazuje polskie i amerykańskie instytucje łącznikowe, które odpowiadają za zapewnienie koordynacji i wymianę informacji między instytucjami obu państw, a także uczestniczące w informowaniu osób zainteresowanych o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy.

W Polsce są to następujące instytucje:

 1. w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie

  • świadczenia - Departament Rent Zagranicznych, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 10, tel. 022 826 05 53;

  • ubezpieczenie - Departament Ubezpieczeń i Składek, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,tel.  022 623 31 13;

 2. w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników:

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190, 

  • świadczenia - Biuro Świadczeń, tel. 022 592 64 12; 

  • ubezpieczenie - Biuro Ubezpieczeń, tel. 022 592 64 11. 

Źródło: www.mps.gov.pl

Czemu ma służyć ta Umowa?

Prawo do zabezpieczenia społecznego może być zapewnione zarówno przez krajowy system zabezpieczenia społecznego, jak i przez jego koordynację z  systemami innych państw.

Gdy w danym państwie są znaczne grupy osób, które posiadają okresy ubezpieczenia w innych państwach, niedające im prawa do świadczeń, brak koordynacji z systemami zabezpieczenia społecznego innych państw może być problemem społecznym. Znaczący problem może się pojawić również w takim przypadku, gdy osoby które przepracowały życie zawodowe w jednym państwie jako emeryci przesiedlają się do państwa, z  którym nie ma koordynacji (lub zamieszkują w takim państwie ich rodziny uprawnione do świadczeń), a przepisy wewnętrzne państwa, które przyznało świadczenia nie pozwalają na przekazywanie tych świadczeń za granicę.

Brak międzypaństwowych uregulowań w zakresie zabezpieczenia społecznego może być również barierą dla rozwoju współpracy gospodarczej, szczególnie wtedy gdy przy delegowaniu do drugiego państwa w celu wykonywania pracy występuje kolizja pozytywna dwóch ustawodawstw i konieczność jednoczesnego opłacania składek do instytucji każdego z tych państw.

Problem pojawia się również gdy przy przemieszczaniu się osób między państwami, w celu wykonywania pracy, występuje kolizja negatywna ustawodawstw, nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego w żadnym z  dwóch państw, a  w  konsekwencji takie osoby są pozbawione zabezpieczenia nawet w zakresie podstawowych ryzyk.

Uregulowania koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego eliminują tego rodzaju problemy, utrudniające swobodny przepływ osób między państwami, umożliwiając łączenie okresów ubezpieczenia w kilku państwach dla uzyskania świadczenia, przekazywanie świadczeń za granicę oraz opłacanie składek tylko w  jednym państwie.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego sprzyja swobodnemu przepływowi ludności i rozwojowi współpracy gospodarczej, większość państw, z którymi Rzeczpospolita Polska odnawia, nawiązuje czy też utrzymuje współpracę ekonomiczną wykazuje zainteresowanie podpisaniem dwustronnych umów w  zakresie zabezpieczenia społecznego.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki znajduje się największe skupisko Polonii (wg różnych szacunków 9-10 mln osób), będące od wielu lat szczególnie aktywne i  zaangażowane w dążeniu do zawarcia umowy w zakresie zabezpieczenia społecznego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, co umożliwi uzyskanie prawa do emerytur i rent wielu tysiącom z tych osób, które ze względu na krótki staż ubezpieczeniowy obecnie tego prawa nie mają.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal zezwolenia, koncesje, działalność gospodarcza, (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od paru miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Pierwotnie wejście w życie nowych przepisów zapowiadano na styczeń 2017 r.. (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Jak podał resort rolnictwa, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian. Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury ubezpieczenie społeczne rolników, KRUS, rolnik, emerytura

Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

1 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Ta data jest istotna z punktu widzenia prawa pracy, ponieważ została ustanowiona cezurą czasową i od tego momentu weszło w życie szereg przepisów. W niniejszej poradzie przedstawione zostaną przepisy Kodeksu pracy, (...)

Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

Kiedy nabywca może wystawiać faktury? Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Nabywcy towarów i usług mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek, zawarcie umowy, zakład ubezpieczeń, (...)

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa (...)

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Bezpieczna pomoc przy zbiorach 18 maja 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza zmiana w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu zbiory owoców, pomocnik rolnika, umowa o pomocy przy zbiorach, ZUS, (...)

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Bezpieczna pomoc przy zbiorach 18 maja 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza zmiana w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu zbiory owoców, pomocnik rolnika, umowa o pomocy przy zbiorach, ZUS, (...)

Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy w 2018 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy w 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r. Ukazała się informacja ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za m składka na ubezpieczenia (...)

Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy w 2018 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy w 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r. Ukazała się informacja ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za m składka na ubezpieczenia (...)

Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2022 r.

Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2022 r.

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. (...)

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

Prowadzący działalność gospodarczą na mniejszą skalę, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r., powinni przeczytać poniższe informacje.  Zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia (...)

Wysokość składek na ubezpieczenia

Wysokość składek na ubezpieczenia

Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne  Składki za kwiecień - grudzień 2018 r. dla  osób prowadzących pozarolniczą dzia składki, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, (...)

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Dowiedz się, jakim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym podlegają doktoranci. Ubezpieczenia społeczne Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, po ubezpieczenia społeczne, (...)

Ubezpieczenia społeczne zatrudnionych obywateli państw spoza UE

Ubezpieczenia społeczne zatrudnionych obywateli państw spoza UE

Zatrudnianie obywateli państw trzecich a ubezpieczenia społeczne na gruncie przepisów prawa unijnego Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawarte są przede wszystkim w dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego oznaczon ZUS, zatrudnianie, obywatel (...)

Jaka wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r.?

Jaka wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 20 grudnia 2019 r. podał informację z dnia w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. ##baner## wysokość składek, składka, (...)

Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu w PIT

Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu w PIT

Krajowe składki na ubezpieczenia społeczne Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają składki do ZUS, o składki, ubezpieczenia społeczne, odliczenie, dochód, PIT, rozliczenie roczne, zeznanie

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne. Umowa zlecenia Jeśli ktoś umowa zlecenia, umowa o dzieło, ubezpieczenia społeczne, ZUS, umowa o świadczenie (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

Jeśli jsteś przedsiębiorcą i potrzebujesz zaświadczenia, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP i chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS - dowiedz się, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? zaświadczenie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ? Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 świadczenia rodzinne (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Podatek od polisy z USA

Podatek od polisy z USA

Jestem beneficjentem polisy na życie sporządzonej przez brata mojego ojca w USA (mieszkał tam od wielu lat) w firmie AIG. W wyniku przedwczesnej jego śmierci zostanie mi niedługo przelana na moje konto (w USD) kwota na jaką ona opiewała. Czy mam zapłacić jakiś podatek od tej kwoty w naszym (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. (...)

Czy cudzoziemcowi z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura?

Czy cudzoziemcowi z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura?

Chciałabym Państwa spytać czy obcokrajowcom z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura? Urodziłam się w 1956 r. na Ukrainie. Przez długi czas pracowałam tam w zakładzie pracy. W 2000 roku przyjechałem do Polski i tutaj zaczęłam pracować legalnie. Niniejsze opinia prawna zawiera analizę (...)