Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Gdy przedmiot czynności znajduje się lub jest wykonywany na terytorium RP.

Właściwość organów podatkowych w przypadku czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa wykonywane na terytorium RP uzależniona jest od rodzaju czynności cywilnoprawnej.

Jeżeli strony dokonują czynności cywilnoprawnej w postaci umowy, organ właściwy dla celów podatkowych ustalany jest w zależności od tego co jest przedmiotem takiej umowy.

Organem właściwym w przypadku:

  • przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystegojest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
  • przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione, oraz od pozostałych umów – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach - jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów
  •  umowy spółki – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe ustalenie właściwości miejscowej organu podatkowego, w sprawach opisanych w punkcie poprzedzającym, właściwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.

Przy umowie zamiany.

W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych (przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego) organem podatkowym właściwym do ustalenia wartości nieruchomości lub prawa majątkowego jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a do określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego wartość jest wyższa.

W przypadku umowy zamiany, której przedmiotem są wymienione powyżej rzeczy lub prawa, właściwość organów podatkowych jest więc różna dla określenia wartość rzeczy lub prawa i dla określenia wysokości podatku, choć może zdarzyć się tak, że organ podatkowy w obydwu kwestiach będzie wspólny.

W pozostałych przypadkach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednej ze stron.

Gdy przedmiot czynności znajduje się lub jest wykonywany poza terytorium RP.

Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej jest rzecz, która znajduje się poza terytorium RP lub prawo wykonywane poza tym terytorium, podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić  tylko wówczas, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obydwie te przesłanki (miejsce zamieszkania lub siedziby nabywcy oraz miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej) muszą być spełnione łącznie.

Jeżeli więc przedmiotem czynności cywilnoprawnej, opodatkowanej na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w Polsce jest rzecz lub prawo wykonywane poza granicami RP, organem podatkowym właściwym miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy.

Pamiętaj, że:

  • właściwość organów podatkowych przy zbywaniu nieruchomości określa zawsze miejsce położenia nieruchomości,
  • gdy przedmiot czynności cywilnoprawnej znajduje się poza terytorium RP lub gdy prawo, będące przedmiotem tej czynności wykonywane jest poza tym terytorium, obowiązek podatkowy powstaje tylko wówczas, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność prawna została dokonana na terytorium RP,
  • gdy z jakichkolwiek powodów nie można ustalić właściwego organu podatkowego, właściwym jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika