Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jakie nowe przepisy dotyczą wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych weszła w życie z początkiem 2009 r.

Nowelizacja ma służyć dostosowaniu polskiego prawa do wymogów unijnych. Ponadto chodzi o doprecyzowanie niektórych rozwiązań w systemie finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Nowelizacja przewiduje dofinansowania do wynagrodzeń także dla tych osób, którym przysługuje prawo do emerytury. Podniesiono też miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Ustawa zrównuje przy tym wysokość pomocy dla pracodawców z otwartego rynku pracy (np. wszystkich prywatnych firm) i dla zakładów pracy chronionej. Ma ona zależeć tylko od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie: 

  • 160 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

  • 140 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

  • 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Owe kwoty dofinansowania będą obowiązywać w pełni w 2010 r. Natomiast w 2009 r. pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

  • 70 % kwot, o których mowa w powyższych punktach, 

  • 90 % kwot, o których mowa w powyższych punktach lub zwiększone ze względu na ww. schorzenia specjalne. 

Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje zaś już w 2009 r. 100 % powyższych kwot dofinansowania. 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75 % tych kosztów. 

Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje jedynie jednemu pracodawcy spośród zatrudniających daną osobę niepełnosprawną. Jednak w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. 

W przypadku dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne wydłużono z 7 do 14 dni termin przekazania przez PFRON środków pomocowych. Nowelizacja przewiduje również naliczanie odsetek (w wysokości jak dla zaległości podatkowych) w razie nieterminowego przekazania przez PFRON kwoty dofinansowania.

Zgodnie z nowymi przepisami miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika nie stanowi pomocy na rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą nie muszą więc przedstawiać informacji o poniesionych podwyższonych kosztach zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?