Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

10.7.2015

Daria Poczkajska

Daria Poczkajska

Aplikant Radcowski

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane dwa sposoby ustania prawa ochronnego na znak towarowy. Artykuły są oparte na wspólnej zasadzie, która mówi, iż: prawo ochronne ustaje w takim trybie, w jakim powstało. Decyzja Urzędu Patentowego jest podstawą unieważnienia oraz wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Prawo to trwa do czasu podjęcia tej decyzji. Ustanie ochrony prawnej dobra niematerialnego wiąże się z tym, że tytuł prawny, który został na dobro udzielony traci swoją dotychczasową moc prawną. Skutkiem tego zdarzenia jest utrata prawa wyłącznego korzystania ze znaku towarowego.

Porady prawne

W art. 168 i 169 ustawy Prawo własności przemysłowej znajduje się katalog zamknięty przyczyn wygaśnięcia. Prawo ochronne wygasa po upływie okresu ochrony i na skutek zrzeczenia się prawa przez uprawnionego, za zgodą osób, którym służą na nim prawa. Przesłankami wygaśnięcia prawa ochronnego jest także utrata przez znak towarowy zdolności odróżniającej oraz nieużywanie znaku. Za przyczynę wygaśnięcia uważa się także nabranie przez znak towarowy charakteru „mylącego”. Upływ okresu, na jaki znak towarowy może być zarejestrowany wygasa ex lege. Z reguły, znaki towarowe są rejestrowane na okres 10 lat. Istnieje jednak możliwość przedłużenia prawa ochronnego. Wniosek o przedłużenie powinien zostać złożony przed końcem kończącego się okresu objętego ochroną. Należy także uiścić odpowiednią opłatę.

W przypadku utraty prawa ochronnego, inne podmioty mogą używać tego znaku bez żadnych konsekwencji. Warto także podkreślić, iż w tym przypadku wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy nie następuje wydanie decyzji administracyjnej przez Urząd Patentowy. Decyzja ta wydawana jest w przypadku wygaśnięcia prawa ochronnego na skutek zrzeczenia się uprawnionego. Właściciel oświadcza wolę zrzeczenia się z prawa. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że innym osobom też służy prawo ochronne, muszą oni wyrazić zgodę na zrzeczenie się wspomnianego prawa. Jako przykład takiej osoby można podać licencjobiorcę.

Kolejną przesłanką wygaśnięcia prawa ochronnego jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego. Nieużywanie ma następować w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, chyba że wystąpią istotne powody, usprawiedliwiające jego nieużywanie (art. 169 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p.). Łącznie muszą zostać spełnione przesłanki, aby decyzja o wygaśnięciu została wydana. Pierwsza przesłanka polega na tym, że znak towarowy nie był rzeczywiście używany, to znaczy, że nie był nakładany na dany towar i nie został wprowadzony do obrotu na rynku krajowym. Ponadto nie był używany do celów reklamowych ani przeznaczany na eksport. Warto zauważyć, że skutecznym sposobem zabezpieczenia się przedsiębiorcy przed wygaśnięciem omawianego prawa, jest używanie znaku towarowego poprzez wprowadzenie do obrotu towaru oraz umieszczenie go na dokumentach handlowych1. Drugi wymóg stanowi, że znak towarowy nie był używany przez podmioty uprawnione z prawa ochronnego. Te działania muszą mieć miejsce w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat. Jedynie wznowienie lub rozpoczęcie używania znaku towarowego może przerwać bieg wspomnianego okresu. Sformułowanie „ważne powody”, które występuje we wspomnianym powyżej art. 169 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p nie jest określone w ustawie. Systemy krajowe przyjmują, że chodzi o znaczące przeszkody natury faktycznej (jak np. trudności gospodarcze, handlowe) oraz prawnej.

Warto podkreślić, iż przyczyną wprowadzenia obowiązku używania znaku towarowego jest przede wszystkim zapobieżenie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego i wyeliminowanie w ten sposób nieuczciwych praktyk polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie w celu uniemożliwienia nabycia prawa do znaku towarowego przez innych przedsiębiorców, zazwyczaj oferujących konkurencyjne produkty
(wyrok z dnia 7 lutego 2006 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - VI SA/WA 1749/05.

Utrata dostatecznych znamion odróżniających znak towarowy powoduje także wygaśnięcie prawa ochronnego, które następuje poprzez działania lub zaniedbania podmiotu uprawnionego w stosunku do towarów. Znak staje się tylko oznaczeniem opisowym, przekazującym określone informacje, a nie możemy zapominać o tym, że warunkiem koniecznym do rejestracji danego oznaczenia jest obecność jego cech, dzięki którym towar na rynku jest zindywidualizowany.

Ostatnią przesłanką wygaśnięcia jest następcza sposobność istnienia ryzyka, które polega na wprowadzeniu odbiorców przez znak towarowy w błąd co do właściwości, charakteru czy pochodzenia geograficznego towaru (skutek w postaci znaku „mylącego”). Decyzja Urzędu Patentowego o wygaśnięciu stanowi podstawę odpowiedniego wpisu do rejestru.

Drugim sposobem ustania prawa ochronnego na znak towarowy jest jego unieważnienie. W świetle art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy, może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa. Przesłanką tego sposobu ustania prawa jest niewypełnienie jego ustawowych warunków, które prowadzą do udzielenia prawa ochronnego. Należą do nich warunki podmiotowe oraz zdolność rejestracyjna znaku towarowego. Zarzut braku zdolności rejestracyjnej może dotyczyć na przykład przeszkód rejestracyjnych lub oznaczenie może nie spełniać wymagań określonych w art. 120 ustawy p.w.p. Jeśli chodzi o warunki podmiotowe dotyczą one tylko znaków towarowych wspólnych i wspólnego prawa ochronnego. Każdy, kto ma interes prawny w unieważnieniu prawa ochronnego może wystąpić z wnioskiem o jego spełnienie. Taką sprawę należy oceniać indywidualnie, badać wpływ przyszłego unieważnienia na daną sytuacje prawną wnioskodawcy. Żądanie unieważnienia prawa ochronnego jest nieograniczone w czasie. Art. 165 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej wymienia wyczerpująco przypadki, kiedy nie można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego. Jako przykład takiej sytuacji można podać kolizję z wcześniejszym znakiem towarowym czy naruszenie praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres 5 kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, świadomy korzystania z niego, nie sprzeciwiał się temu.

1 M. Załucki, Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2009, s. 150.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Rozporządzenie to stanowi uzupełnienie (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

    Jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego? Przede wszystkim, prawo ochronne nie przysługuje oznaczeniom, które nie mogą być traktowane jak znaki towarowe w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z at. 120 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują wtedy, gdy osoba trzecia posiada uprawnienia do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego. (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z najbardziej znaczących aktywów danego przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy stanowi (...)

Własność intelektualna

Własność intelektualna

Zagadnienia ochrony własności intelektualnej powinny być wykładane na wyższych uczelniach, i to jako przedmiot obowiązkowy. Taką m.in. potrzebę dostrzegają wynalazcy i rzecznicy patentowi, którzy wczoraj w Lubiczowie k. Warszawy dyskutowali o tym, jaki system tej ochrony najlepiej wspierałby innowacyjność gospodarki. Rzeczpospolita 14.06.2005 r. własność intelektualna, autorskie prawo, (...)

Walka o patent!

Walka o patent!

Europejskie koncerny elektroniczne i elektrotechniczne lobbują w Polsce na rzecz patentów. Listy ślą bezpośrednio do premiera. Czy polski rząd ulegnie w sprawie spornej dyrektywy patentowej?Krajowe filie koncernów Siemens, Nokia, Philips, Ericsson i Alcatel złożyły we wtorek rano na ręce premiera oficjalne oświadczenie o ich stanowisku w sprawie "dyrektywy patentowej". gazeta.pl 27.01.2005 (...)

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Zgodnie z regulacją zawartą w prawie własności przemysłowej, sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które nie należą do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania (...)

Znak towarowy na 1000?!

Znak towarowy na 1000?!

Największy polski wydawca krzyżówek chce zarejestrować w Unii Europejskiej jako wspólnotowy słowny znak towarowy liczbę 1000. Urzędnicy unijni są temu zdecydowanie przeciwni. Skarga Agencji Wydawniczej Technopol sp z o.o. z Częstochowy w tej sprawie trafiła właśnie do wspólnotowego Sądu Pierwszej Instancji. Polska firma w 2005 r. zgłosiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (...)

Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej

Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej

W dniu 17 marca 2004 r. częściowo weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zmiana ma na celu przede wszystkim ujednolicenie polskich przepisów dotyczących ochrony własności przemysłowej z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (dlatego niektóre przepisy ustawy wejdą w życie dopiero z dniem 1 maja 2004r.). Dotyczy (...)

Dla kogo IP Box?

Dla kogo IP Box?

Co to jest IP Box? IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności (...)

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

  Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli wynalazku dokonały co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje im wspólnie. Należy zauważyć, że za współtwórcę należy uznać (...)

Co to jest patent europejski?

Co to jest patent europejski?

Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja Monachijska z 5.10.1973 r.). Patent europejski udzielany jest na poszczególne kraje - strony Konwencji, wybrane przez zgłaszającego. W każdym państwie, na które został udzielony patent europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

Prowadzę portal o charakterze informacyjnym, znajdują się tam różnego rodzaju informacje o usługach, produktach itp. Często informacje takie są \"zobrazowane\" poprzez logo usługodawcy czy też (...)

Ochrona prawnokarna znaku towarowego

Ochrona prawnokarna znaku towarowego

Czy kupno lub sprzedaż podróbek, czyli używanie zastrzeżonego znaku towarowego jest ścigane z urzędu, czy w inny sposób? Jakie są metody, rodzaje ścigania w/w przestępstwa? Ochrona karna znaków (...)

Umowa o prace projektowe a prawo autorskie

Umowa o prace projektowe a prawo autorskie

Czy projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i czy dokumentacja projektowa objęta jest prawem autorskim? Czy inwestor zatrudniający inspektora (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami? Ustawa prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem (...)

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Czy imitacja znaku towarowego narusza jego ochronę? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje (...)

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Spółka z o.o. złożyła do urzędu patentowego zgłoszenie na wzór przemysłowy i wynalazek. Zgłoszenia oczekują na rejestrację. W jaki sposób można przelać prawa do produkcji tych urządzeń (...)

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od (...)

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy

W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć istniejącą ochronę, (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia? Urząd Patentowy prowadzi (...)

Sprawdzenie rejestracji znaku towarowego

Sprawdzenie rejestracji znaku towarowego

W jaki sposób mogę sprawdzić czy ktoś już nie zastrzegł takiej nazwy lub znaku? Zgodnie z art. 228 ustawy Prawo własności przemysłowej dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, prawach (...)

FORUM PRAWNE

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład? jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

ZNAK TOWAROWY...

ZNAK TOWAROWY... Jakie są szanse ze firma używajaca nie zastrzezonej nazwy od kilkudziesieciu lat, wygra proces z firma, ktora zastrzegla te sama nazwe, lecz wczesniej uzywala zupelnie innej? (PIRX) (...)

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari Witam, proszę o bardzo istotną dla mnie poradę dotyczącą znaku towarowego. Kilka faktów: -Znak towarowy rejestruję po prostu na siebie, pod imieniem (...)

Znak towarowy

Znak towarowy Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy na swoją rzecz. Okazało się że przedsiębiorstwo Y działające na rynku krócej niż przedsiębiorstwo X używa identycznego (...)

Znak towarowy

Znak towarowy witam.. Czy można na swojej stronie internetowej umieścić logo znanych marek sportowych? Czy najpierw trzeba uzyskać zgodę? Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy (...)

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze mam pytanko czy ktoś może sie orientuje czy jest jakaś podstawa prawna w zakresie kodeksu pracy lub inne unormowanie w sprawie dofinansowania (...)

Czy naprawde matka ma tyle praw do dziecka nawet jezeli niewykazuje sie w roli matki?

Czy naprawde matka ma tyle praw do dziecka nawet jezeli niewykazuje sie w roli matki? Witam jestem ojcem 3,5 letniego syna od paru miesiecy niejestesmy razem z powodu takiego ze zona interesowala sie bardziej (...)

okulary ochronne w pracy

okulary ochronne w pracy Witam! Pracodawca wprowadził nakaz noszenia okularów ochronnych non-stop. Oczywiście wszyscy pracownicy otrzymali takie same tandetne okulary, a gdy skarżyli się, na zawroty (...)

Zajęcie patentu przez komornika

Zajęcie patentu przez komornika Za długi pieniężne komornik zajał patent na produkcję pomp ciepła. jest to pryzpadek z którym w urzędziepatentowym w Krakowie jeszcze się nie spotkali. Czy jest (...)

Patent

Patent Witam, mam innowacyjny pomysł na rozwiązanie internetowe. Gdzie mogę go opatentować? Czy muszę najpierw zrealizować ten pomysł? Jakie są koszty patentu? Urząd Patentowy. Pomysł (wynalazek, (...)

Porady prawne