Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.

Wydłużenie przedawnienia

Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia - również do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji. Karalność przestępstwa skarbowego ustnie, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

 • 5 lat - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,

  Porady prawne
 • 10 lat - jeśli czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustanie także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności. W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia przedawnienie biegnie od dnia wydania orzeczenia w tym przedmiocie, chyba że karalność przestępstwa skarbowego już ustała. Zgodnie z nowelizacją, przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

Jeśli w przed upływem okresu przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego w pierwszym wypadku ustanie z upływem 5 lat, a w razie cięższych przestępstw - z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu.

Zaostrzenie kar!

Podniesiono wymiar kary pozbawienia wolności z 1 roku do lat 2 za następujące czyny:

 • podrobienia albo przerobienia znaku urzędowego (w celu użycia w obrocie publicznym) mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej albo używania takiego znaku jako autentycznego (art. 59 § 1 Kodeksu karnego skarbowego - dalej: K.k.s.);

 • puszczania w obieg, nabywania lub używania albo przechowywania w celu puszczenia w obieg podrobionego albo przerobionego znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej (art. 59 § 2), albo też używania w obrocie dokumentu opatrzonego takim podrobionym lub przerobionym znakiem;

 • uzyskiwania lub przysposabiania środków w celu podrobienia albo przerobienia znaku akcyzy albo upoważnienia do odbioru banderol (art. 67 § 2);

 • zbywania lub w inny sposób przekazywania wbrew przepisom ustawy znaków akcyzy osobie nieuprawnionej (art. 70 § 1);

 • nie pobierania przez płatnika podatku albo pobierania go w kwocie niższej od należnej (art. 78 § 1);

 • wyłudzenia indywidualnego zezwolenia dewizowego przez podstępne wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do udzielania takich zezwoleń (art. 97 § 1).

Teraz, już nie 2, lecz 3 lata więzienia grożą w przypadku:

 • gdy podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie (art. 55 § 1);

 • nabywania, przechowywania, przewozu lub przenoszenia wyrobów akcyzowych czy opakowań z tymi wyrobami, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy albo też przeznaczonymi do wywozu za granicę bez pisemnego zawiadomienia w terminie właściwego organu o zamiarze ich wywozu, czy też pomagania w ich zbyciu albo przyjmowania tych wyrobów lub opakowań z tymi wyrobami lub pomocy w ich ukryciu, jeśli ich rodzaj, ilość lub wartość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu (art. 65 § 1);

 • gdy płatnik lub inkasent nie wpłaca w terminie pobranego podatku na rzecz właściwego organu (art. 77 § 1);

 • nabywania, przechowywania, przewozu, przesyłania lub przenoszenia towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego z grupy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 86-90 § 1), czy też pomocy w jego zbyciu albo przyjmowania tego towaru lub pomagania w jego ukryciu (art. 91 § 1);

 • usuwania towaru czy środka przewozowego spod dozoru celnego (art. 90 § 1);

 • wywożenia lub wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom (art. 99 § 1);

 • urządzania lub prowadzenia gry losowej, gry na automacie, gry na automacie o niskich wygranych lub zakładu wzajemnego wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia (art. 107 § 1).

Zamiast 2, teraz aż 5 lat można „posiedzieć” w razie:

 1. gdy podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie (art. 56 § 1);

 2. przywożenia z zagranicy lub wywożenia za granicę towaru bez jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego, a w związku z tym narażenia należności celnej na uszczuplenie (art. 86 § 1);

 3. wprowadzenia w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej a tym samym narażenia należności celnej na uszczuplenie (art. 87 § 1).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?