Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

8.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Wśród dostępnych dla przedsiębiorców form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podstawowe są tzw. zasady ogólne według skali podatkowej.

Wysokość podatku według progresywnej skali podatkowej

Tzw. zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej (czyli na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwanej „ustawą o PIT”) są podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma zatem warunków ograniczających możliwość opodatkowania przedsiębiorców w tej formie. Jeśli nie zadeklaruje się wyboru innej formy opodatkowania (tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej lub podatku liniowego według stawki 19%), to podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg (tzn. albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo ksiąg rachunkowych) i podatek dochodowy odprowadzany jest według progresywnej skali podatkowej (z wyjątkiem niektórych przychodów).

Jak już wspomniałam szeroki katalog wyłączeń podatkowych przewiduje art. 2 ustawy o PIT, poza zakresem ustawy o PIT pozostają m.in. przychody:

 • z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
 • wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 • armatora opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Porady prawne

Jeżeli dla uzyskania przychodów z działalności konieczne jest poniesienie dużych wydatków, to korzystne może okazać się płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, a nie np. w formie ryczałtu. Wysokość podatku dochodowego płaconego według skali zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Podstawę opodatkowania stanowi bowiem dochód, a więc nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Koszty uzyskania przychodów, pomniejszając przychód podatnika, zmniejszają jego dochód, a przez to i należny do zapłacenia podatek dochodowy. Dochodem jest bowiem nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. 

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Żeby zatem jakiś koszt mógł zostać uznany za podatkowy koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

1) koszt ten musi zostać faktycznie poniesiony,

2) celem jego poniesienia musi być osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

3) nie może się on znajdować w wyczerpującym katalogu kosztów wyłączonych przez ustawodawcę – w art. 23 ustawy o PIT.

Zaliczeniu do kosztów podatkowych (pomniejszających przychody) podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, takie, które jedynie pośrednio związane są z osiąganymi przez podatnika przychodami, np. kary umowne. Koszty uzyskania przychodów, w tym amortyzacja, są ustalane według przepisów ustawy o PIT, w podobny sposób, jak w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami są generalnie rozliczane w roku, w którym zostają osiągnięte związane z nimi przychody. Inne koszty co do zasady rozliczone są w dacie ich poniesienia.

PRZYCHODY PODATKOWE – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU = + DOCHÓD  /  – STRATA

Jeżeli natomiast koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, to różnica stanowić będzie stratę. Strata z działalności gospodarczej podlega odliczeniu od dochodu z tego samego źródła (np. z działalności gospodarczej) w latach następnych. W razie gdy podatnik poniósł stratę w roku podatkowym, o wysokość tej straty może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

Ustalenie podstawy opodatkowania (ustalenie dochodu) odbywa się na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonej przez przedsiębiorcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych prowadzonych na podstawie ustawy o rachunkowości.

Przed obliczeniem podatku dochód ten można pomniejszyć np. o składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe właściciela firmy oraz osób z nim współpracujących. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych począwszy od 2017 r. pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu wniesie:

 • 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
 • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Wszyscy, którzy zarobią w ciągu roku poniżej 85.528 zł, zapłacą zatem podatek według stawki 18%. Natomiast podatnicy, których dochody przekroczą powyższą kwotę, zapłacą od nadwyżki podatek z zastosowaniem stawki 32%. 

Zaliczki na podatek

Z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. Wybierając zasady ogólne, podatnik osiągający przychody z działalności gospodarczej powinien obliczać wysokość comiesięcznych zaliczek na podatek i wpłacać je na rachunek urzędu skarbowego. Pierwszą zaliczkę płaci się za miesiąc, w którym dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (kwotę wolną). Zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek

za miesiące poprzedzające. Zaliczkę można obniżyć o zapłaconą w danym miesiącu składkę zdrowotną. Zaliczki miesięczne uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie ma już obowiązku składania deklaracji na zaliczki.

Już działające firmy, które wykazały dochód w zeznaniu rocznym złożonym w ubiegłym roku (lub dwa lata temu), mają możliwość płacenia zaliczek w uproszczonej formie. Polega ona na tym, że co miesiąc wpłaca się stałą kwotę zaliczki na podatek, bez względu na wysokość aktualnie osiąganego dochodu, pomniejszając je jedynie o składki zdrowotne. Kwota zaliczki jest obliczana na podstawie wysokości dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata, gdy w zeznaniu brak jest dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź wykazano dochód w wysokości niepowodującej powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli wybierze się ten sposób wpłacania zaliczek, będzie można z niego korzystać również w następnych latach (chyba że podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji z tej formy rozliczeń). 

Istnieje możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych dla podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej będących małymi podatnikami i dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Z metody tej mogą korzystać zarówno podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, jak i podatnicy opodatkowani 19% stawką podatku liniowego.

Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Natomiast mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika w podatku dochodowym mogą korzystać z określonych przywilejów podatkowych: prawa do jednorazowej przyspieszonej amortyzacji niektórych środków trwałych i opłacania zaliczki na podatek w systemie kwartalnym.

Zaliczki kwartalne oblicza się narastająco, a więc od dochodu osiągniętego od początku roku. Do urzędu wpłaca się różnicę między wyliczonym podatkiem a sumą zaliczek za poprzednie kwartały kalendarzowe.

Zaliczki te są płatne do 20 następnego miesiąca po upływie danego kwartału. Ostateczne rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym.

Mały podatnik, który zdecydował się płacić zaliczki co kwartał, nie może wybrać uproszczonej metody ich naliczania. Jest ona bowiem przewidziana wyłącznie dla przedsiębiorców opłacających zaliczki co miesiąc. Natomiast przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą korzystać z kwartalnych zaliczek jedynie w pierwszym roku działalności. W kolejnych latach mogą rozliczać się kwartalnie z PIT tylko, jeśli są małymi podatnikami.

 

Zeznanie roczne

Po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego – podatnik uzyskujący dochody z działalności gospodarczej (np. w formie indywidualnej działalności gosp. lub spółki cywilnej) ma obowiązek złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (na formularzu PIT-36) i wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek. Jeśli nie uzyskał dochodu, to w zeznaniu PIT-36 wykazuje wysokość poniesionej straty. Przy tym, zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma też zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów. Co do zasady podmioty więc rozliczają się samodzielnie, wyjątkiem od tego jest możliwość kumulacji podmiotowej podstawy opodatkowania między takimi podmiotami, między którymi występują określone przez ustawodawcę powiązania:

- małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim ( odstępstwo na rzecz wdowców), gdy istnieje między nimi ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej i złożyli oni zgodne oświadczenie, że chcą się wspólnie rozliczyć;

- samotnie wychowujący dziecko wraz z dzieckiem – dla panny, kawalera, wdowca, rozwodnika, gdy małżeństwo trwa, ale drugi małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej, lub odbywa karę pozbawienia wolności lub gdy orzeczono separację ; a dziecko musi być małoletnie, lub do 25 lat, ale się uczy i nie osiąga dochodów podlegających opodatkowaniu oraz dzieci bez względu na wiek (renta lub zasiłek pielęgnacyjny).

Przesłankami negatywnymi tej kumulacji są :

- gdy ktokolwiek prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i odprowadza podatek liniowy,

- gdy korzysta się z uproszczonych form wymiaru opodatkowania – ryczałtowego lub karty podatkowej.

Podatek jest wtedy obliczany od sumy ich dochodów, co może zapobiec przekroczeniu progu skali przez jednego z małżonków i opodatkowaniu części dochodów stawką 32%. Rozliczenie na preferencyjnych zasadach jest możliwe także dla osób samotnie wychowujących dzieci. Te preferencyjne zasady dostępne są tylko dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. 

Poza PIT-36 niekiedy podatnicy muszą złożyć zeznania o przychodach opodatkowanych PIT w inny sposób (jeśli nie są one uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), tj.:

 • PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane zryczałtowanym 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy; Dochód z kapitałów pieniężnych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych) opodatkowanych w ten sposób nie łączy się bowiem z dochodami z innych źródeł;
 • PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy o PIT w roku podatkowym (nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r.),  opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy (w związku z przeznaczeniem przychodu na tzw. cele mieszkaniowe).

Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek bądź różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również ew. sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. ##baner## Zestawienie zmian (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

  Jak obliczyć podatek za 2008 r. według obowiązującej skali podatkowej? Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.   Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według następującej (...)

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje nowelizacja. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło (...)

Sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu

Sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu

Tylko raz w roku, w styczniu, przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na korzystniejszą niż dotychczas. Wybór nie jest łatwy, bo prowadzący działalność mają do wyboru aż cztery formy rozliczeń z fiskusem. W styczniu każdego roku przedsiębiorcy mają jedyną szansę na zmianę formy opodatkowania. Przepisy przewidują, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (...)

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu – stanowiąca zasadniczy element pakietu zmian z 2018 r. – jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP. ##baner## Znaczenie zasad ogólnych Prawa przedsiębiorców Dzięki zasadom ogólnym w Prawie (...)

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Czego i kogo przede wszystkim dotyczy projekt ustawy? Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie utrudniają realizację zadań kontroli skarbowej oraz organów podatkowych, w tym mają negatywny wpływ na prawidłowe określanie przez (...)

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Wśród form opłacania podatku dochodowego nadal najbardziej popularną formą pozostają zasady ogólne. Wynika to z faktu, że generalnie, w przeciwieństwie do zryczałtowanych, uproszczonych form opodatkowania, zasady ogólne są dostępne dla każdego podatnika. Ponadto, a właściwie przede wszystkim, główną zaletą jest tu ustalanie podstawy opodatkowania uwzględniającej (...)

Zasady ogólne prawa bankowego

Zasady ogólne prawa bankowego

Bank Ustawa definiuje pojęcie banku. Według niej, bankiem jest osoba prawna, utworzona zgodnie z przepisami prawa, działająca na podstawie odpowiednich zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Z definicji tej wynika kilka istotnych kwestii. Bank jako osoba prawna Zgodnie z ustawą, bank może (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia? Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie jego źródła, bowiem drugie z państw rezygnuje z opodatkowania tego dochodu, zwykle (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT W przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „jdg”) często zastanawiamy się jaką formę opodatkowania wybrać? Aby podjąć właściwą decyzję trzeba zacząć od tego jakie mamy do wyboru formy opodatkowania.   Możliwe formy opodatkowania jdg to: 1)      karta podatkowa 2)      ryczałt 3)      (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej (...)

Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych

Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018. Zaliczki na podatek dochodowy będą naliczane w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, w działalności ze względu na obroty wykorzystywana jest kasa fiskalna. Co miesiąc składane (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań "Konstytucji Biznesu", które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Dowiedz się, kto może prowadzić działalność nierejestrową, jakie obowiązki ma osoba prowadząca taką działalność, (...)

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 264, poz. 1573 ze zm., dalej: „ustawa o cudzoziemcach”). Ustawa ta w rozdziale 4 reguluje również problematykę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta została wydana w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Polski Ład" to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR) w 2017 roku Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 jest już dostępna. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2016 rok: PIT-37- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A, PIT-38 - dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów (...)

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Informacja dla pracodawcy - płatnika o zmianach w PIT od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

W 2008 roku do miesiąca marca byłam zatrudniona na umowę o pracę, w związku z tym pracodawca rozliczał co miesiąc 1/12 kwoty wolnej od podatku. Od 1 kwietnia podjęłam działalność gospodarczą (...)

Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy sprawa się ujawni, i jak jest (...)

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne (komandytariusze) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Niektórzy komandytariusze prowadzą, niezależnie od spółki (...)

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Osoba \"O\" jest członkiem zarządu w spółce akcyjnej \"A\" i świadczy na rzecz tej spółki pracę na podstawie umowy o pracę, rozliczając się na zasadach ogólnych (bo inaczej się nie da). Istnieje (...)

Podatek od nagrody

Podatek od nagrody

Wymieniłem punkty przysługujące mi w jednym z programów partnerskich na nagrodę (program komputerowy), jej wartość wynosi 153 zł brutto. Pojawiła się informacja "W dniu dzisiejszym wartość (...)

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania (...)

Pełnomocnik w egzekucji w administracji

Pełnomocnik w egzekucji w administracji

Podatnik posiadający zadłużenia ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Jakie uprawnienia ma ten pełnomocnik w prowadzonym administracyjnym postępowaniu (...)

Ryczałt i zasady ogólne

Ryczałt i zasady ogólne

Prowadzę jednoosobową firmę opodatkowaną ryczałtem. Chcemy z kolegą założyć spółkę cywilną. Czy spółka może prowadzić książkę przychodów i rozchodów, czy też musi być ryczałtowcem? (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. (...)

Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Chcę rozszerzyć działalność o nowy wpis PKD, który jest wykluczony z obecnie stosowanej przeze mnie formy rozliczenia - ryczałtu ewidencjonowanego. Rozszerzenie działalności o nowy wpis PKD wiąże (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek? Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Przy niskim wynagrodzeniu za pracę zdarza się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od zaliczki na podatek dochodowy i wówczas potrąca się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Dochody z wynajmu mieszknia

Dochody z wynajmu mieszknia

Czy dochody z wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu? Jeśli tak to na jakiej zasadzie? (comiesięczny PIT-5?) Na jakich deklaracjach należy wykazywać ten dochód? Jakie konsekwencje grożą w przypadku (...)

Odsetki od pożyczki a podatek

Odsetki od pożyczki a podatek

Udzieliłam sp. z o.o. pożyczki gotówkowej. Pożyczka została zwrócona i uzyskałam wypłatę odsetek zapisanych w umowie. W jaki sposób powinnam dalej postąpić, czy mogę te odsetki rozliczyć (...)

Podatek od wynagrodzenia pracownika agencji pracy

Podatek od wynagrodzenia pracownika agencji pracy

Polska agencja pracy tymczasowej chce zatrudnić pracownika - Polaka, zamieszkałego w Polsce, który będzie następnie wykonywał pracę tylko w Holandii. Czy od wynagrodzenia tego pracownika agencja (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (...)

Pojęcie

Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia \"pozarolnicza działalność gospodarcza\"? Pojęciem tym posługuje się sporo aktów prawnych. I tak zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt (...)

Definicja działalności gospodarczej

Definicja działalności gospodarczej

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie (...)

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

Otrzymałam już od pracodawcy PIT-11 za styczeń 2008 r., gdyż zakończyłam pracę z dniem 31 stycznia 2008, według wypowiedzenia, jakie złożyłam. Jednak nie wiem, dlaczego pracodawca wystawił (...)

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Czy na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B przesłanych do urzędu skarbowego może podpisywać się właściciel biura rachunkowego obsługującego podatnika, czy też lepiej byłoby - gdyby to sam podatnik (...)

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Jeśli pracodawca źle wystawił PIT-11, bo uwzględnił w nim wynagrodzenie, które nie zostało wypłacone w danym roku, to w jaki sposób mam się rozliczyć i na jakiej podstawie? Jakie wynagrodzenie (...)

Podpisy na deklaracjach

Podpisy na deklaracjach

Jesteśmy biurem rachunkowym, które zajmuje się obsługą kadrowo-płacową Klienta. Do tej pory nasza firma podpisywała PIT-4 oraz PIT-11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi, że (...)

FORUM PRAWNE

Jaka jest ulga podatkowa w 2011 roku?

Jaka jest ulga podatkowa w 2011 roku? Czy może mi ktoś podać jaka jest kwota ulgi podatkowej za 2010 rok? Za 2010 rok będziemy rozliczać się według progresywnej skali podatkowej. Osoby zarabiające (...)

skala podatkowa 2013

skala podatkowa 2013 Jeżeli nie rozliczam się podatkiem liniowym to muszę obliczyć podatek od swoich dochodów wg skali podatkowej?

skala podatkowa 2011

skala podatkowa 2011 polecam przydatną tabelę z informacjami dotyczącymi skali podatkowej w 2011 roku oraz kwoty zmniejszającej podatek również na 2011 rok. link poniżej: http://izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/US0410/Limity_2011.pdf

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

skala podatkowa w 2011 roku TABELA !!!

skala podatkowa w 2011 roku TABELA !!! polecam tabelę z informacjami dotyczącymi skali podatkowej w 2011 roku http://izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/US0410/Limity_2011.pdf

Przedawnienie

Przedawnienie Prosze o odpowiedź dotyczącą przdawnienia w zwiazku z wierzytelościami operając sie o kodeks spólek hanlowych (rozumiem i znam temat przedawnień na podstawie kodeksu cywilnego ) (refugium) (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

Handel rzeczami używanymi

Handel rzeczami używanymi Witam Chciałbym założyć sklep internetowy z rowerami/częściami rowerowymi i może w przyszłości dorzucić do tego serwis i wynająć lokał stacjonarnie.Części i rowery (...)

Budynek rekreacji indywidualnej a wynajem.

Budynek rekreacji indywidualnej a wynajem. Dzień dobry, ja się wiążę z takim problemem. Mianowicie, czy na użyczonej/wydzierżawionej działce budowlanej można postawić budynek rekreacji indywidualnej (...)

Opodatkowanie usług w ramach działaności gospodarczej dla firmy którą zarządzam

Opodatkowanie usług w ramach działaności gospodarczej dla firmy którą zarządzam Na podstawie umowy o pracę oraz powołania na członka zarządu otrzymuję dochody za zarządzanie sp. z o.o. Dochody (...)

Skala podatkowa 2012 rok ulegnie zmianie?

Skala podatkowa 2012 rok ulegnie zmianie? Hej, jestem laikiem w podatkach. Dlatego pytam mądrzejszych;) Skala ulega zmianie czy nie? nie czy wogóle tylko czy w przyszłym roku? Wszystko an to wskazuje (...)

skala podatkowa najlepsza?

skala podatkowa najlepsza? Witam, zamierzam otworzyć działalność gospodarczą,jednoosobową. Planuję jakiś handel w internecie na bazie sklepu internetowego. Wiem że przez dwa lata mam zniżkę (...)

skala podatkowa 2011

skala podatkowa 2011 SKALA PODATKOWA 2011!!! Podstawa obliczenia podatku * do 85 528 zł & podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr * ponad 85 528 zł & podatek wynosi: (...)

skala podatkowa 2011

skala podatkowa 2011 Witam Jaka sklala podatkwoa w roku 2011?Jakie zmiany?Z góry dziękuję za informacje SKALA PODATKOWA 2011!!! Podstawa obliczenia podatku * do 85 528 zł & podatek wynosi: 18% minus (...)

Podatek dochodowy - zakup i sprzedaż aut z USA - osoba fizyczna z działalnością

Podatek dochodowy - zakup i sprzedaż aut z USA - osoba fizyczna z działalnością Witam Sprawa wygląda następująco - jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (typowo usługową, (...)

Umowa o dzieło - podatek

Umowa o dzieło - podatek Proszę o pomoc. Zajmuję się tworzeniem stron internetowych i chciałbym podpisywać umowy o dzieło, tylko nie wszystko jest dla mnie jasne... 1. Czy koszty uzyskania przychodu (...)

podatek dochodowy

podatek dochodowy jeśli nie wiecie jak wyliczyć podatek dochodowy lub podatek w rachunku wyników jest dziwnie wysoki lub niski porównując do wyniku brutto można sprawdzić, czy tak powinno być. (...)

Podatek dochodowy od zamiany mieszkan

Podatek dochodowy od zamiany mieszkan Witam. Planuje zamienic mieszkanie na mniejsze i bede musial zaplacic podatek dochodowy 19% do US. Pierwsze pytanie brzmi czy ten podatek zaplace od roznicy wartosci (...)

Podatek dochodowy od udziałów wniesionych aportem

Podatek dochodowy od udziałów wniesionych aportem Witam, w zeszłym roku założyłem z żoną spółkę z o.o. (przedsiębiorstwo społeczne) Jako udziały wnieśliśmy wartość intelektualną - oprogramowanie (...)

Porady prawne