9.1.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

Dnia 23 sierpnia 2006 r. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza wydane w trybie art. 644 k.p.c. w związku z art. 637 § 2 k.p.c. jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 zd. 1 k.p.c., od którego przysługuje apelacja, czy też podlega zaskarżeniu zażaleniem?

Sąd Najwyższy stwierdził, że od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja.

Porady prawne

Zgodnie z art. 518 k.p.c., od postanowienia sądu pierwszej instancji wydanego w postępowaniu nieprocesowym, orzekającego co do istoty sprawy, przysługuje apelacja. Na inne postanowienia, a więc nieorzekające o istocie sprawy, lecz rozstrzygające tylko kwestie formalne, przysługuje - podobnie ja w postępowaniu procesowym - zażalenie. Od tej przejrzystej zasady przepisy szczególne mogą jednak wprowadzać wyjątki. W odniesieniu do sporządzania spisu inwentarza takich odrębnych unormowań nie ma, zatem rozstrzygnięcie przedstawionego zagadnienia prawnego zależy przede wszystkim od odpowiedzi na pytanie, czy postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza (pozytywne lub negatywne) jest orzeczeniem dotyczącym istoty sprawy, a więc orzeczeniem merytorycznym. Nie ulega wątpliwości, że spis inwentarza - polegający na ustaleniu i wymienieniu całego majątku spadkowego oraz długów spadku, z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu spadkowego oraz wartości czystego spadku - ma istotne znaczenie w zakresie zabezpieczenia spadku (art. 633 i nast. k.p.c.), ale także na obszarze prawa materialnego, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Zgodnie art. 1031 § 2 zdanie pierwsze k.c., w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, chyba że podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do spadku nieistniejące długi. Treść spisu inwentarza wielokrotnie decyduje również o przedmiocie działu spadku (art. 680 § 1 k.p.c.), waży zatem na wartości udziałów poszczególnych spadkobierców w spadku, a tym samym na wysokości spłat lub dopłat.

W efekcie kształtuje zakres praw spadkobierców do schedy spadkowej. W tej sytuacji, skoro jest jasne, że wydanie postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza ma istotne znaczenie w zakresie skutków materialnoprawnych przewidzianych przez prawo spadkowe, nie sposób bronić tezy, iż dotyczy ono tylko incydentalnej kwestii procesowej, rozstrzyganej na etapie dochodzenia do stwierdzenia nabycia spadku i jego działu. Nie ma więc znaczenia także fakt, że postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu nie kończy postępowania spadkowego jako całości oraz że sąd wydaje je na wniosek osoby uprawnionej (art. 637 § 1 k.p.c.) lub z urzędu (art. 644 i 666 § 2 k.p.c.), w każdym bowiem wypadku sąd orzeka co do istoty sprawy, a więc rozstrzyga o tym - ze skutkami w zakresie prawa materialnego - czy istnieją podstawy do sporządzenia inwentarza. Zresztą z punktu widzenia art. 518 k.p.c. nie ma znaczenia fakt, czy postanowienie co do istoty kończy postępowanie w sprawie, czy też stanowi zamknięcie jego fragmentu lub jednego z etapów. Stwierdzenie, że postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza jest orzeczeniem co do istoty sprawy, otwiera drogę do sformułowania wniosku, iż - jeżeli zostało wydane przez sąd pierwszej instancji - podlega zaskarżeniu apelacją. Jest oczywiste, że gdyby ustawodawca nie przewidywał apelacji jako środka odwoławczego od postanowień w sprawach dotyczących spisu inwentarza, to ograniczenie dopuszczalności skargi kasacyjnej przewidziane w tym przepisie byłoby zbędne.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r. sygn. akt III CZP 52/06

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują (...)

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Stan faktycznyOjciec mojej córki zmarł 30 grudnia 2007 roku. Moja córka (ur. 1993 r.) jest jedyną spadkobierczynią. Spadek nie został odrzucony, więc córka, wg mojego rozeznania, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę o opinię dotyczącą najlepszego dla córki (...)

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w roku 1955. Podziały pozostałych niewielkich dóbr materialnych w rodzinie odbywały się zwykle ustnie bez żadnych postępowań prawnych. Po śmierci kolejnych członków rodziny ich dobra trafiały do żyjących członków rodziny z następnego pokolenia, (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

W procesie karnym apelacja podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

  Jak wnieść apelację? Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postanowienie, jednak jest to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające sprawę co do istoty i różni się od "zwykłych" postanowień, wydawanych w kwestiach formalnych. Postanowienie takie można (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Kiedy można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym? Przepisy o tym postępowaniu stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. Sądem pierwszej instancji rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Pytanie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu dotyczyło kwestii czy apelacja sporządzona przez adwokata (radcę prawnego, rzecznika patentowego) podlega odrzuceniu bez wzywania do usunięcia braków (art. 370 1 k.p.c.) tylko w zakresie dyspozycji punktów 1 - 3 i 5 art. 368 § 1 k.p.c., czy również (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 2 marca 2006 roku zaostrzyły znacznie rygor odpowiedzialności za braki formalne pism procesowych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zgodnie z art. 130[2] § 1 k.p.c. pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji pełnej, pozwalającej sądowi drugiej instancji nie tylko na kontrolę prawidłowości postępowania (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Na tle uregulowań prawnych w odniesieniu do rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenia separacji istnieje obowiązek sądu o zamieszczeniu dodatkowych rozstrzygnięć, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.  Niezależnie od tego, czy kwestie związane z władzą rodzicielską (...)

Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

W dniu 14 października 2008 roku do elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego wpłynął w formie elektronicznej dokument adresowany do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, zawierający wskazanie, że jest to apelacja od wyroku (skazującego za wykroczenie). Z (...)

Czy i w jakim zakresie sąd drugiej instancji jest związany zarzutami podniesionymi w apelacji?

Czy i w jakim zakresie sąd drugiej instancji jest związany zarzutami podniesionymi w apelacji?

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2008 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana Szewczyka, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 29 marca 2007 r. "Czy i w jakim (...)

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne związane z następującym pytaniem prawnym czy w myśl zasady wynikającej z treści art. 397 § 2 k.p.c. do zażaleń sporządzanych przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, a niespełniających wymagań w zakresie - wskazania zaskarżonego (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym (...)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

W procesie karnym apelacja podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

  Jak wnieść apelację? Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postanowienie, jednak jest to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające sprawę co do istoty i różni się od "zwykłych" postanowień, wydawanych w kwestiach formalnych. Postanowienie takie można (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Kiedy można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym? Przepisy o tym postępowaniu stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. Sądem pierwszej instancji rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Pytanie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu dotyczyło kwestii czy apelacja sporządzona przez adwokata (radcę prawnego, rzecznika patentowego) podlega odrzuceniu bez wzywania do usunięcia braków (art. 370 1 k.p.c.) tylko w zakresie dyspozycji punktów 1 - 3 i 5 art. 368 § 1 k.p.c., czy również (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 2 marca 2006 roku zaostrzyły znacznie rygor odpowiedzialności za braki formalne pism procesowych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zgodnie z art. 130[2] § 1 k.p.c. pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji pełnej, pozwalającej sądowi drugiej instancji nie tylko na kontrolę prawidłowości postępowania (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Na tle uregulowań prawnych w odniesieniu do rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenia separacji istnieje obowiązek sądu o zamieszczeniu dodatkowych rozstrzygnięć, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.  Niezależnie od tego, czy kwestie związane z władzą rodzicielską (...)

Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

W dniu 14 października 2008 roku do elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego wpłynął w formie elektronicznej dokument adresowany do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, zawierający wskazanie, że jest to apelacja od wyroku (skazującego za wykroczenie). Z (...)

Czy i w jakim zakresie sąd drugiej instancji jest związany zarzutami podniesionymi w apelacji?

Czy i w jakim zakresie sąd drugiej instancji jest związany zarzutami podniesionymi w apelacji?

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2008 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana Szewczyka, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 29 marca 2007 r. "Czy i w jakim (...)

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne związane z następującym pytaniem prawnym czy w myśl zasady wynikającej z treści art. 397 § 2 k.p.c. do zażaleń sporządzanych przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, a niespełniających wymagań w zakresie - wskazania zaskarżonego (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym (...)

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

19 sierpnia 2004 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Są to zmiany w zakresie postępowania gospodarczego. Zmiany bardzo istotne, bo z dniem wejścia ich w życie w sprawach antymonopolowych (oraz z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty oraz transportu (...)

Czy apelacja od wadliwego wyroku rozwodowego po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez jednego z rozwodzących się małżonków jest dopuszczalna?

Czy apelacja od wadliwego wyroku rozwodowego po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez jednego z rozwodzących się małżonków jest dopuszczalna?

Artykuł 400 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek (...)

Jaką wnieść opłatę, gdy apelacja dotyczy braku rozłożenia zasądzonej kwoty na raty?

Jaką wnieść opłatę, gdy apelacja dotyczy braku rozłożenia zasądzonej kwoty na raty?

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę pieniężną. Pozwany wniósł apelację, w której zarzucił, iż Sąd Okręgowy nie rozłożył zasądzonej kwoty na raty. Sąd Apelacyjny, który rozpatrywał apelację, powziął wątpliwość, jaką w takiej sytuacji (...)

Obowiązek uzasadnienia wyroku w razie uznania apelacji za bezzasadną

Obowiązek uzasadnienia wyroku w razie uznania apelacji za bezzasadną

Art. 457 § 1. stanowi, że uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni. W § 2. czytamy, że jeżeli sąd utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uznając apelację za oczywiście bezzasadną, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba że zostało zgłoszone zdanie odrębne. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązkowe sporządzenie inwentarza

Obowiązkowe sporządzenie inwentarza

Jakie środki dowodowe na ograniczenie swojej odpowiedzialności mają spadkobiercy z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli sąd stwierdzający nabycie spadku nie zarządził sporządzenia spisu inwentarza przez komornika? Czy bez takiego zapisu w postępowaniu o nabyciu spadku spadkobiercy mają możliwość (...)

Spis inwentarza a stan faktyczny

Spis inwentarza a stan faktyczny

W jaki sposób wykazać, że spadkobierca nie podał do spisu z inwentarza istotnego składnika majątku i w związku z tym nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za dług. Czy należy wytoczyć powództwo o ustalenie tego faktu? Zgodnie z art. 655 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, (...)

Dziedziczenie majątku spadkowego

Dziedziczenie majątku spadkowego

Jestem dzieckiem z poza małżeństwa, ojciec mój umarł 4 lata temu za granicą nie znam dokładnie z jakich składników składa się spadek , a żona ojca i córka nie chcą tego ujawnić. O śmierci ojca dowiedziałam się przypadkowo po 3 latach wniosłam postępowanie spadkowe, które się już (...)

Koszty spisu inwentarza

Koszty spisu inwentarza

Zamierzam przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Spis inwentarza częściowo został przeprowadzony, nie naniesiono wartości ziemi i nieruchomości. Koszty spisu poniosłam ja. Czy teraz, jeśli na sprawie o nabycie spadku powiem, że chcę przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to czy (...)

Ustalenie składu majątku spadkowego

Ustalenie składu majątku spadkowego

W jaki sposób ustalić skład majątku spadkowego? Jeśli chodzi o ustalenie składu majątku spadkowego można wystąpić o dokonanie spisu inwentarza. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (...)

Spis inwentarza

Spis inwentarza

Jak powinien wyglądać inwentarz, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość? Rozumiemy, iż przedmiotem pytania jest spis inwentarza. O spisie inwentarza postanawia sąd. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania (...)

Pozew o zachowek

Pozew o zachowek

Mojej żonie i jej przyrodniej siostrze przysługuje zachowek od jedynego spadkobiercy uczynionego w testamencie przez ich ojca. Wobec niemożności porozumienia się z jedynym spadkobiercą co do wysokości przysługującego zachowku, siostry zamierzają skierować do sądu pozwy o zachowek. Czy każda (...)

Apelacja od wyroku

Apelacja od wyroku

Na rozprawie alimentacyjnej zapadł wyrok, zobowiązujący mnie do płacenia wyższych alimentów na pełnoletniego już syna. Wyrok ten uważam za krzywdzący. Moim zdaniem zebrany materiał został rozpatrzony przez sąd powierzchownie i nierzetelnie. Zamierzam złożyć apelację od wyroku na bazie (...)

Uzupełnienie apelacji

Uzupełnienie apelacji

Jak powinno wyglądać uzupełnienie apelacji? Jakie przepisy wskazują na to, że uzupełnienie apelacji jest dopuszczalne (chodzi mi o wymienienie art. przy podawaniu podstawy prawnej)? Jeśli apelacja zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym ma braki formalne przewodniczący wzywa do jej uzupełnienia. (...)

Elementy apelacji

Elementy apelacji

Zamierzam wnieść apelację w związku z wyrokiem sądu, który potraktował moją sprawę szablonowo i nie odniósł się w należyty sposób do aktów prawnych zawartych w ustawach szczególnych, które wymieniłem w piśmie obronnym. Proszę o informacje, co powinno być ujęte we wniosku i jak powinien (...)

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Uważałem, że apelacja w sprawie o podział majątku wspólnego nie nakłada wymogu adwokackiego i wystarczy aby sporządził ją adwokat i że apelację rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym. Dowiedziałem się, że apelacja może się odbyć z udziałem adwokatów i dobrze jest mieć adwokata, (...)

Apelacja a przymus adwokacki

Apelacja a przymus adwokacki

Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego apelacja przysługuje stronom od wyroku sądu pierwszej (...)

Apelacja w prawie karnym

Apelacja w prawie karnym

Chodzi o to aby wyrok w sprawie karnej nie uprawomocnił się. Ile razy można składać zażalenie na nieprawomocny wyrok w sprawie karnej i co trzeba zrobić aby doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy? Od wyroku sądu karnego pierwszej instancji służy apelacja do sądu wyższego rzędu (art. (...)

Apelacja od postanowienia sądu

Apelacja od postanowienia sądu

Do sądu rejonowego dłużnik alimentacyjny wniósł wniosek o zgodę na depozyt sadowy, do którego comiesięcznie składał będzie alimenty dla swego syna. Powodem była odmowa przyjęcia alimentów przez prawną opiekunkę małoletniego, jego matkę. Alimenty były wysyłane dobrowolnie od stycznia (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku zaocznego, wydanego po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego i bez udziału (...)

Apelacja od wyroku

Apelacja od wyroku

Na rozprawie alimentacyjnej zapadł wyrok, zobowiązujący mnie do płacenia wyższych alimentów na pełnoletniego już syna. Wyrok ten uważam za krzywdzący. Moim zdaniem zebrany materiał został rozpatrzony przez sąd powierzchownie i nierzetelnie. Zamierzam złożyć apelację od wyroku na bazie (...)

Uzupełnienie apelacji

Uzupełnienie apelacji

Jak powinno wyglądać uzupełnienie apelacji? Jakie przepisy wskazują na to, że uzupełnienie apelacji jest dopuszczalne (chodzi mi o wymienienie art. przy podawaniu podstawy prawnej)? Jeśli apelacja zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym ma braki formalne przewodniczący wzywa do jej uzupełnienia. (...)

Elementy apelacji

Elementy apelacji

Zamierzam wnieść apelację w związku z wyrokiem sądu, który potraktował moją sprawę szablonowo i nie odniósł się w należyty sposób do aktów prawnych zawartych w ustawach szczególnych, które wymieniłem w piśmie obronnym. Proszę o informacje, co powinno być ujęte we wniosku i jak powinien (...)

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Uważałem, że apelacja w sprawie o podział majątku wspólnego nie nakłada wymogu adwokackiego i wystarczy aby sporządził ją adwokat i że apelację rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym. Dowiedziałem się, że apelacja może się odbyć z udziałem adwokatów i dobrze jest mieć adwokata, (...)

Apelacja a przymus adwokacki

Apelacja a przymus adwokacki

Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego apelacja przysługuje stronom od wyroku sądu pierwszej (...)

Apelacja w prawie karnym

Apelacja w prawie karnym

Chodzi o to aby wyrok w sprawie karnej nie uprawomocnił się. Ile razy można składać zażalenie na nieprawomocny wyrok w sprawie karnej i co trzeba zrobić aby doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy? Od wyroku sądu karnego pierwszej instancji służy apelacja do sądu wyższego rzędu (art. (...)

Apelacja od postanowienia sądu

Apelacja od postanowienia sądu

Do sądu rejonowego dłużnik alimentacyjny wniósł wniosek o zgodę na depozyt sadowy, do którego comiesięcznie składał będzie alimenty dla swego syna. Powodem była odmowa przyjęcia alimentów przez prawną opiekunkę małoletniego, jego matkę. Alimenty były wysyłane dobrowolnie od stycznia (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku zaocznego, wydanego po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego i bez udziału (...)

Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia

Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia

Jakie okresy czasowe posiadam do złożenia apelacji? Otrzymałem wyrok w Sądzie Grodzkim dnia 03.08.05, z którym się nie zgadzam. Złożyłem podanie o pisemne uzasadnienie wyroku. Do ilu dni Sąd ma obowiązek dostarczyć mi wyrok z uzasadnieniem? Po otrzymaniu, w jakim okresie czasu muszę złożyć (...)

Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

Po sprawie o alimenty żona pozwała mnie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Na sprawie prokurator odrzuciła wszystkie moje wnioski dowodowe na podstawie jednego, stwierdzając że nic nie wniesie do sprawy. Dopiero gdy przedstawiłem nowe wnioski dowodowe sąd po naradzie odroczył (...)

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Apelacja w sprawie podziału majątku została złożona przez obie strony postępowania. Czy istnieją jakieś przepisy prawa, zwyczaje czy też procedura że na apelację strony przeciwnej druga strona powinna złożyć odpowiedź do Sądu Apelacyjnego jeśli do przykładu żądania strony przeciwnej (...)

Procedura uprawomocnienia wyroku

Procedura uprawomocnienia wyroku

Jak długo trwa uprawomocnienie orzeczenia sądu w razie wniesienia apelacji i bez wniesienia apelacji? Czy orzeczenie sądu może się uprawomocnić w niedzielę? Prawomocność to nic innego jak ostateczne zakończenie postępowania w sprawie. I tak orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli (...)

Sprawdzanie czy druga strona wniosła apelację

Sprawdzanie czy druga strona wniosła apelację

03.04.2007 r. zostało wydane postanowienie Sądu o wypłaceniu do rąk drugiego małżonka części wynagrodzenia za pracę małżonka który nie spełnia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Małżonek nie podając przyczyn - nie był obecny na odczytaniu postanowienia - w (...)

Zaskarżenie postanowienia wstepnego

Zaskarżenie postanowienia wstepnego

Sąd cywilny wydał postanowienie wstępne w postępowaniu o podział majątku wspólnego o nierównych udziałach stron. Postanowienie to ogłosił w obecności jednej ze stron, wcześniej uprzedzając, iż obecność na ogłoszeniu nie jest obowiązka. Czy na takie postanowienie służy stronom zażalenie (...)

Apelacja od wyroku rozwodowego

Apelacja od wyroku rozwodowego

Czy apelacja od wyroku rozwodowego w Sądzie Apelacyjnym ma formę rozprawy, czyli tylko odbywa się na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego bez udziału stron, Sąd pracuje tylko na samych dokumentach. Postępowanie apelcyjne toczy się przy udziale stron. Zanim jednak sąd wyznaczy termin (...)

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Jeżeli prokuratura wnosi apelację od wyroku I-ej instancji, w której to sprawie wystawiła akt oskarżenia na wniosek poszkodowanego/oskarżyciela, to czy oskarżyciel, występujący w sprawie również jako oskarżyciel posiłkowy może dołączyć jeszcze swoje wnioski w tej sprawie? Sprawa została (...)