26.7.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Błąd jako wada oświadczenia woli

Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu stanowi jedną z wad oświadczenia woli. Wyjaśnijmy na początek to pojęcie.

Osiwiadczenie woli to każde zachowanie (nie tylko podjęte w zamiarze wywołania określonego skutku prawnego), z którego wynika - przy uwzglednieniu towarzyszących okoliczności praktyki obrotu o zasad współżycia społecznego - zamiar wywołania określonego skutku prawnego, np. przeniesienia własności przy umowie sprzedaży.

Wady oświadczenia woli można zaś rozumieć jako - określone w ustawie i ujęte w pewne typy - nierawidłowości, jakie mogą wystąpić przy podjęciu decyzji (aktu woli) lub przy jej uzewnętrznianiu (przejawie woli, czyli oświadczeniu), które powodują, że takie oświadczenie woli, jako wadliwe, jest lub też może być pozbawione prawnej skuteczności. W przypadku umów, będących zgodnym oświadczeniem woli co najmniej 2 podmiwoliotów prawa cywilnego, wystąpienie wady oświadczenia woli ma oczywiste przełożenie na skuteczność całej umowy. Poszczególne wady oświadczenia woli różnią się one między sobą charakterem i skutkami, jakie wywołują. Wadą oświadczenia woli w prawie cywilnym nie jest jakakolwiek, w potocznym rozumieniu, nieprawidłowość woli czy jej uzewnętrznienie, lecz tylko taka, którą za wadę uznaje ustawa.

Porady prawne

O jaki błąd tu chodzi?

Skutki działania pod wpływem błędu regulują art. 84-85 oraz art. 88 Kodeksu cywilnego.

Błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. Kodeks cywilny nie definiuje błędu, lecz wskazuje, które z błędów w potocznym rozumieniu są uważane przez prawo za wadę oświadczenia woli, będącą podstawą do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia.

Dla uznania błędu za doniosły w znaczeniu prawnym:

 1. musi to być błąd co do treści czynności prawnej
 2. i musi być błędem istotnym.  

Błąd dotyczy treści czynności prawnej, gdy jest z nią ściśle powiązany, tj. wiąże się z którymkolwiek elementem składającym się na jej treść. Czynnością prawną jest stan faktyczny, w skład którego wchodzi co namniej jedno oświadczenie woli, stanowiące uzewnętrznioną decyzję podmiotu prawa cywilnego wywołania określonych skutków cywilnoprawnych, z którym to stanem ustawa wiąże skutki  wyrażone w tym oświadczeniu, a także skutki prawne oświadczeniem nie objęte, ale wynikającez ustawy, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. czynnością prawną jest zdarzenie prawne, które polega na świadomym zachowaniu się osoby fizycznej czy organu osoby prawnej, w którym przejawia się dążenie do osiągnięcia określonych skutkó cywilnoprawnych.

Na treść czynności prawnej składa się więc oświadczenie czy oświadczenia woli, a w przypadku niektórych czynności także pewne inne elementy (np. do ustanowienia zastawu na rzeczy ruchomej potrzebne jest, poza umową między zasdawcą a zastawnikiem, co do zasady również wydanie rzeczy) - w pełni zrekonstruowane na podstawie odpowiednich reguł interpretacyjnych. Błąd prawnie doniosły może więc dotyczyć np. właściwości przedmiotu czynności prawnej (np. sprzedawanej rzeczy), treści zachowań określonych w czynności prawnej czy oceny, czy jest to w ogóle czynność prawna oraz jakiego rodzaju. 

Przykład:

Błąd kupującego, którego oczekiwania na zmianę charakteru nabytej działki z rolnej na rekreacyjną nie spełniły się, jest błędem dotyczącym treści umowy.

Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (tzn. błąd istotny).

Błąd musi więc być subiektywnie istotny, tj. stanowić przyczynę sprawczą danego oświadczenia woli.

Ponadto cecha istotności błędu musi być zobiektywizowana; subiektywny pogląd składającego oświadczenie nie wystarcza. Zobiektywizowany charakter błędu wynika z odwołania się do przypuszczenia, jak by się w tej sytuacji zachował człowiek oceniający sprawę rozsądnie i nie działający pod wpływem błędu, to znaczy, czy złożyłby oświadczenie tej samej treści. Błąd jest obiektywnie istotny, gdy żaden rozsądny człowiek, znający prawdziwy stan rzeczy, nie złożyłby oświadczenia tej treści. 

Błąd w znaczeniu wady oświadczenia woli to błąd postrzegania, w odróżnieniu od błędu przewidywania i wnioskowania, które należąc do sfery motywacyjnej podejmowanej czynności prawnej tworzą pobudkę, pod wpływem której wyrażone zostało oświadczenie woli uznane następnie przez oświadczającego za „błąd”, gdy okazało się, że oświadczenie nie osiągnęło zamierzonego i przewidywanego celu (np. błędne prognozowanie wyników działalności gospodarczej).

Kodeks cywilny przyjmuje podział błędów na błędy co do treści czynności prawnej i błędy nie dotyczące treści czynności prawnej (np. pobudka). Jednak nie można powiedzieć, iż pobudka nie ma żadnego znaczenia prawnego. Jeśli do treści czynności prawnej włączona została określona motywacja, to błąd w pobudce, który sam w sobie jest prawnie obojętny i nie uzasadnia uchylenia się od skutków oświadczenia woli na podstawie, urasta do błędu istotnego co do treści czynności prawnej.

Przykład:

Nie stanowi podstawy do uznania oświadczenia woli za wynik błędu prawnie doniosłego w powyższym znaczeniu przykładowo:

 • niespełnienie się oczekiwań osoby dokonującej czynności prawnej co do określonego rozwoju zdarzeń, np. niespełnienie oczekiwań strony umowy odnośnie do sposobu jej wykonania przez drugą stronę i związane z tym twierdzenie, że nie doszło do właściwego wykonania umowy;
 • użycie niewłaściwego określenia przedmiotu umowy, co do którego nie ma rozbieżności między stronami, np. nazwanie obrazu ikoną, choć nie należy on do tego rodzaju malarstwa, czyli tzw. falsa demonstratio;  
 • użycie w umowie małżonków zawartej w formie aktu notarialnego sformułowania o „zniesieniu wspólności ustawowej”, gdyż nie stoi to na przeszkodzie uznaniu, że jest to umowa o wyłączenie tej wspólności, bowiem o charakterze umowy decyduje jej istota, a nie nazwa. 

Jakie są skutki błędu?

W razie więc istotnego błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli.

Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli zachodzi nie tylko wtedy, gdy błąd dotyczy okoliczności faktycznych, ale również wtedy, gdy błąd dotyczy okoliczności prawnych, przy czym musi być on istotny i odnosić się do treści oświadczenia woli. Po uchyleniu się od skutków swego oświadczenia woli błądzący nie może domagać się od sądu doprowadzenia do obowiązywania czynności prawnej o takiej treści, jakiej życzyłby sobie błądzący, gdyby nie popełnił błędu.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w innej sprawie pod wpływem błędu może zostać złożone przez przedstawiciela.

A co jeśli oświadczenie woli było złożone innej osobie?

Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie (np. przy zawieraniu umowy), uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. W tym przypadku dla uchylenia się od skutków prawnych musi zatem zostać spełniona choć jedna z następujących przesłanek:

 • błąd został wywołany przez adresata oświadczenia, chociażby w sposób niezawiniony,
 • adresat o błędzie wiedział
 • albo adresat mógł z łatwością błąd zauważyć.

Ograniczenie powyższe nie dotyczy jednak czynności prawnej nieodpłatnej (np. umowy darowizny). W tym przypadku dla uchylenia się od skutków prawnych nie musi być spełniony żaden z ww. dodatkowych warunków. Nie ma więc potrzeby dowodzić, iż np. osoba, której oświadczenie woli zostało złożone, wywołała błąd.

W jaki sposób można uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli?

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu (lub groźby), następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.  Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia.

Oświadczenia woli złożone pod wpływem błędu (i groźby) są od chwili złożenia dotknięte nieważnością względną - są wzruszalne i mogą zostać pozbawione skutków prawnych przez uchylenie się od nich. Może tego dokonać jedynie osoba uprawniona lub jej przedstawiciel i następcy prawni pod tytułem ogólnym. W razie więc uchylenia się w ww. terminie oświadczenia te stają się od początku (ex tunc) bezwzględnie nieważne. W przeciwnym zaś razie ulegają konwalidacji z chwilą bezskutecznego upływu terminu do uchylenia się albo zrzeczenia się uchylenia przez oświadczenie woli złożone w dowolnej formie drugiej stronie i ich ważność nie może być już kwestionowana. Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli jest tzw. prawem podmiotowym kształtującym, którego realizacja następuje przez złożenie innej osobie (z reguły drugiej stronie czynności prawnej) stosownego oświadczenia woli na piśmie, przy czym uprawnienie to wygasa po upływie określonego terminu.

W wyniku skutecznego złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych czynność prawna staje się nieważna od początku, ponieważ oświadczenie o uchyleniu działa z mocą wsteczną (ex tunc) - od momentu dokonania czynności prawnej. Z tego względu czynność ta nie może wywierać żadnych skutków, zaś te, które powstały, zostają z mocą wsteczną przekreślone, co dotyczy zarówno skutków o charakterze obligacyjnym, jak i prawnorzeczowym. 

Oświadczenie o uchyleniu powinno być złożone w zwykłej formie pisemnej osobie będącej adresatem oświadczenia złożonego pod wpływem błędu (lub groźby), a w razie braku konkretnego adresata - osobie zainteresowanej nim. Jest to forma dla celów dowodowych (ad probationem). Uchylenie może też nastąpić w drodze powództwa przeciwko tej osobie (wówczas pozew spełnia wymaganie formy pisemnej, a datą uchylenia się jest chwila doręczenia pozwu drugiej stronie) albo też w drodze zarzutu w procesie w piśmie procesowym albo do protokołu sądowego. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania

Jak stanowi Kodeks cywilny, zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia. Chodzi tu o przeinaczenie oświadczenia woli przez posłańca, którym jest każdy, kto pośredniczy w przekazaniu go adresatowi, np. poczta, telegraf, telefon i każda osoba uczestnicząca w tej czynności.

 

Pamiętaj, że:

 • uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli można tylko w razie istotnego błędu co do treści czynności prawnej;  
 • testament złożony pod wpływem błędu jest bezwzglednie nieważny;
 • uchylenie się od oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu (lub groźby) następuje z zastrzeżeniem szczególnego uregulowania zawartego w art. 1019 Kodeksu cywilnego;
 • do unieważnienia uznania dziecka potrzebne jest orzeczenie sądowe (art. 82 K.r.o.); ze względu na szczegółowe uregulowanie terminu dochodzenia unieważnienia uznania dziecka z powodu wady oświadczenia woli uznającego w przepisie art. 80 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie mają do tego powództwa zastosowania terminy przewidziane w art. 88 § 2 K.c.; Dotyczy to odpowiednio również oświadczenia osoby, której zgoda jest potrzebna do ważności uznania;
 • przepis art. 84 § 1 K.c., który w stosunkach pracy ma odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 300 Kodeksu pracy, zezwala na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. 

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Utrata prawa do wcześniejszej emerytury, a wstąpienie do OFE – opinia prawna

Utrata prawa do wcześniejszej emerytury, a wstąpienie do OFE – opinia prawna

Stan faktyczny Chcę wystąpić z II filaru Otwartego Funduszu Emerytalnego (data przystąpienia 08.10.1999 r.), a tym samym pozostania w I filarze ZUS. Wstępując do funduszu nie zostałem poinformowany przez jego pełnomocnika o utracie przywileju wcześniejszego przejścia na emeryturę (2006 r.), (...)

Błąd lub groźba jako podstawa uchylenia się od oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

Błąd lub groźba jako podstawa uchylenia się od oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

  Nierzadko zdarza się, że spadkobiercy składają oświadczenie o przyjęciu lub oświadczenie o odrzuceniu spadku bez znajomości wszystkich istotnych okoliczności albo pod wpływem wywieranej na nich presji. Sytuacja taka z prawnego, a i z etycznego punktu widzenia jest nie do przyjęcia. (...)

Jak uchylić się od skutków prawnych umowy?

Jak uchylić się od skutków prawnych umowy?

W niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy wyjaśnił, co można, a czego nie można uznać za skuteczne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby ze strony innej osoby. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 września 2005 r., zgodnie (...)

Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

Jakie skutki powoduje oświadczenie o odrzuceniu spadku? Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Taka sytuacja pociąga za sobą (...)

Pokazy garnków - jak zrezygnować z zakupu?

Pokazy garnków - jak zrezygnować z zakupu?

Pomimo ostrzeżeń, które pojawiają się w sieci i lokalnych dziennikach nadal sporo osób decyduje się na zawarcie z dystrybutorami garnków niekorzystnych umów. Być może pod wpływem chwili, stosowania wyszukanych technik marketingowych, a niekiedy także na skutek podstępu, (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa

Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiotami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać pomiędzy nami a kontrahentem spór. Nie zawsze musimy go kierować na drogę postępowania (...)

Umowa pożyczki a pokwitowanie odbioru kwoty - opinia prawna

Umowa pożyczki a pokwitowanie odbioru kwoty - opinia prawna

Stan faktycznyZostał wystawiony dokument pod nazwą "Pokwitowanie" o treści następującej: "Poznań, dnia 04.01.2008 r. Pokwitowanie. Potwierdzam odbiór kwoty:............ zł słownie:.....................00/100, które pożyczyłem od (imię nazwisko pożyczającego i (...)

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Sposób na klienta - To niemożliwe. Nie zawierałam żadnej umowy – mówi Pani Krystyna, przedsiębiorca z Krakowa, która właśnie otrzymała fakturę na kilkaset złotych, za świadczenie usług reklamujących jej firmę przez telefon. - Miesiąc temu zadzwonił do mnie przemiły (...)

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Stan faktyczny  W maju 2003 r. miałem wypadek komunikacyjny (po wyjściu z pracy), w którym kierowca samochodu dostawczego (służbowego) wjechał na mój pas (zasnął) i doszło do czołowego zderzenia. Wina została jednoznacznie potwierdzona przez policję, a następnie prokuratora, z którego (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Wyróżnia się następujące rodzaje (...)

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Stan faktyczny Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem, który jest jego znajomym wymusili na mnie, bym wystawił faktury sprzedaży na zajmowany towar, na których będzie stwierdzenie „zapłacono gotówką”. Kwota wynikająca z tych faktur miała być odpisana od mojego zadłużenia. (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) obowiązek podatkowy, w zakresie omawianego podatku, powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. „Dokonania” nie należy jednak mylić z „wykonaniem” tejże czynności - jak podkreśla (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Ochrona pracownicy w ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie na podstawie kodeksu pracy. Pracownicy w ciąży nie można skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę a także rozwiązać z nią tej umowy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca (...)

Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

Powszechnie przyjęty już pogląd o pełnej autonomii prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego nie oznacza, iż obrót cywilno – prawny w którym uczestniczy podatnik nie ma żadnego wpływu na jego sytuację podatkową. Czynności prawne są jednym ze źródeł powstawania (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niedotrzymanie umowy przedwstępnej

Niedotrzymanie umowy przedwstępnej

Zgodnie z Państwa podpowiedzią wysłaliśmy do pełnomocniczki właścicielki mieszkania, która podpisała z nami umowę przedwstępną, żądanie przystąpienia do mieszkania. Pełnomocnik przyszła (...)

Roszczenie o zwrot zadatku

Roszczenie o zwrot zadatku

Zgodnie z umową przedwstępną sprzedaży działki budowlanej kupujący wpłacił 7.500 zł. zadatku. Okazało się jednak, że działka będąca przedmiotem sprzedaży nie jest działką budowlaną tylko (...)

Uchylenie się od oświadczenia woli

Uchylenie się od oświadczenia woli

Pracownik banku poświadczył nieprawdę w dokumentach. Prokurator wniósł akt oskarżenia (art. 271 kk). Czy jeżeli zostanie udowodniona wina, to sąd powinien również unieważnić umowę kredytu? (...)

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Kontrahent wezwał mnie do zapłaty. Jednak odpisałem mu, że umowa zawarta została pod wpływem błędu i uchylam się od skutków prawnych. Gdyby kontrahent złożył pozew o zapłatę do sądu, jak (...)

Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia

Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia

Jeśli wdowa po śmierci małżonka wprowadzona przez wynajmującego w błąd podpisała nową umowę najmu, to czy możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego przez nią pod (...)

Roszczenia firmy windykacyjnej

Roszczenia firmy windykacyjnej

Zaciągnałem kredyt w Banku, miałem problemy ze spłatą i Bank "sprzedał" wierzytelność firmie windykacyjnej. Firma ta powiadomiła mnie o tym fakcie dopiero po roku od momentu kiedy odbyła się (...)

Uchylenie się od skutków ugody

Uchylenie się od skutków ugody

Czy możliwe jest uchylenie się od skutków ugody? Jakie przesłanki muszą być spełnione? Czy można uchylić się od skutków części ugody? Czym jest ugoda? Problematyka związana z zawarciem umowy (...)

Upływ terminu do powołania się na błąd

Upływ terminu do powołania się na błąd

Czy pisemne uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu może mieć skutki prawne, jeżeli dotyczyło czynności nie będącej czynnością nieodpłatną i nastąpiło po upływie (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Nierzetelne zbadanie zdolności kredytowej

Nierzetelne zbadanie zdolności kredytowej

Małżeństwo kupuje na raty sprzęt AGD. Uzyskuje kredyt, bo osoba spisująca umowę ratalną wpisuje fałszywe dane o zarobkach, liczbie osób w rodzinie i nie wspomina o kredycie, który już wcześniej (...)

Zawarcie umowy w języku obcym

Zawarcie umowy w języku obcym

Czy z punktu widzenia ważności umowy i ewentualnej możliwości uchylenia się od skutków zawarcia umowy ma znaczenie okoliczność zawarcia tej umowy w języku obcym przez osobę nie posługującą (...)

Uchylenie sie od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli powołując się na błąd

Uchylenie sie od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli powołując się na błąd

Czy można uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli powołując się na błąd? W prawie cywilnym istnieje instytucja wad oświadczenia woli. Są to pewne cechy, które wpływają (...)

Wprowadzenie pracodawcy w błąd

Wprowadzenie pracodawcy w błąd

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep) w systemie III zmianowym. W związku z tym, przed zatrudnieniem, przyszłej pracownicy zadaję pytania. Czy może pani pracować w nocy? Czy jest pani w ciąży? (...)

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Akt notarialny sprzedaży lokalu został podpisany przez sprzedającego pod wpływem strachu. Gdyby sprzedający miał możliwość rozsądnej oceny sytuacji, to umowy by nie podpisał. Ale stres spowodował, (...)

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Czy można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli zostało złożone pod wpływem groźby lub błędu? Słusznie zauważa się w doktrynie prawniczej, (...)

Unieważnienie aktu notarialnego

Unieważnienie aktu notarialnego

W 1996 roku małżonkowie sprzedali gospodarstwo rolne podpisując akt notarialny. Nieruchomość w wyniku uchwalenia przez gminę studium uwarunkowań rozwoju w którym tereny te są przewidziane pod (...)

FORUM PRAWNE

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!! Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi (...)

Unieważnienie uznania dziecka

Unieważnienie uznania dziecka Czy jest sposób by po uznaniu dziecka po trzech latach od jego urodzenia, a po po czterech latach po jego uznaniu wnioskować o unieważnienie uznania? Oczywiście na podstawie (...)

poradzcie co robic!!!

poradzcie co robic!!! witam wszystkich na tym forum. Postaram opisac w miare zwiezle moja sparawe. w 2001 roku nawiazalam romas z wydawalo by sie normalnym czlowiekiem,na poczatku wszystko bylo super,pod (...)

"powaga rzeczy osądzonej" wygralem w Sądzie a nadal mnie windykują!

"powaga rzeczy osądzonej" wygralem w Sądzie a nadal mnie windykują! witam! zawarłem kiedyś umowę na usługi internetowe dla firmy. Umowa przez telefon była i miało to trwać dwa lata. Znajomy (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Waloryzacja polisy PZU

Waloryzacja polisy PZU Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują mi śmieszne pieniądze. (...)

Błąd popełniony na aukcji allegro

Błąd popełniony na aukcji allegro Witam mam na imie Oskar i zwracam się do Was o pomoc, konkretnie o podpowiedź co mam robić, cała rzecz polega na: Wczoraj wieczorem wystawiałem na aukcje allegro (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piszę pracę (...)

Zakup samochodu z wadami ukrytymi bez wiedzy kupującego

Zakup samochodu z wadami ukrytymi bez wiedzy kupującego 30 pazdziernika 2009 r. zakupilem samochod od osoby prywatnej, ktora twierdzila, ze jest on bezwypadkowy. Niestety przed zakupem nie sprawdzilem (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Porady prawne