Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu.

Co przewiduje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Zasadniczym celem nowelizacji jest modyfikacja aktualnie obowiązującej reguły, zgodnie z którą w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni do dnia wyboru albo powołania rektora, obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. W myśl nowelizacji obowiązki rektora w takiej sytuacji będzie pełniła osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku jeżeli statut jej nie wskaże – najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Porady prawne

Powyższa regulacja znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia rektora w pełnieniu swojej funkcji, ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 432 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), a także w przypadku odwołania rektora (art. 27 ust. 4 i art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Obecnie zmienione przepisy dotyczą tylko Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie jest zawieszony rektor.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 14 lutego br.  


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne