21.4.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w emeryturach pomostowych

Korzystne zmiany dla osób występujących o emeryturę pomostową

Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy – to przewiduje nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych.

Porady prawne

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, przysługującym do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Mogą się o nią ubiegać pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Od 20 kwietnia 2022 r. ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej, jeśli z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia wystąpi osoba, która nie rozwiązała jeszcze stosunku pracy ale spełnia pozostałe warunki, aby je otrzymać. ZUS zawiesi jednak prawo do emerytury do czasu rozwiązania stosunku pracy.

Dla osoby, która nie rozwiąże stosunku pracy, ustalona w decyzji o przyznaniu emerytury pomostowej, wysokość tego świadczenia nie będzie ostateczna. ZUS obliczy emeryturę ostatecznie dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

– "Nowelizacja ustawy zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie kolejna korzystna zmiana dla ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Płatnik składek będzie musiał powiadomić zatrudnionych pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także o odmowie wpisu do ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Jeśli stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę, nie zostanie umieszczone w wymienionym wykazie, to od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy

Dodatkowo nowelizacja rozszerza kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie miała ona wyraźne podstawy prawne do kontroli prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Z kolei pracownik będzie miał większe możliwości złożenia skargi – nie tylko w sytuacji, gdy on sam nie zostanie umieszczony w ewidencji, ale również gdy stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znajdzie się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Od 1 stycznia 2023 r. PIP będzie więc kontrolować wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i będzie mogła nakazać pracodawcy, aby umieścił pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Według nowych przepisów ZUS będzie musiał zawiesić postępowanie w sprawie emerytury pomostowej, gdy przed PIP będzie się toczyć postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy bądź ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zawieszenie postępowania przez ZUS nastąpi, gdy postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji będzie mogło wpłynąć na ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Podjęcie postępowania w sprawie emerytury pomostowej, zawieszonego w wyniku postępowania toczącego się przed PIP, nastąpi po jego zakończeniu.

Ujednolicenie wysokości dofinansowania

Wprowadzone zostaje także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Dzięki ujednoliceniu wysokości dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników – zwiększy się bezpieczeństwo i poprawią warunków pracy u wszystkich płatników składek.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Ta ustawa jest niesprawiedliwa

Ta ustawa jest niesprawiedliwa

  15 grudnia 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński, zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zwrócił się do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy o emeryturach pomostowych oraz podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych. Prezydent RP uzasadniając swoją decyzję podczas konferencji (...)

Dla kogo emerytury pomostowe?

Dla kogo emerytury pomostowe?

  Co ureguluje rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych? Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, którym zajmuje się obecnie Sejm, dotyczy: zasad nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych (...)

Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych mogą zachwiać systemem

Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych mogą zachwiać systemem

  PKPP Lewiatan sprzeciwia się propozycjom zawartym w poselskim projekcie nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustawa ta przeszła bardzo długi proces konsultacji merytorycznych i społecznych. W opracowanie jasnych, medycznych kryteriów były zaangażowane (...)

PKPP Lewiatan apeluje o porozumienie w sprawie emerytur pomostowych

PKPP Lewiatan apeluje o porozumienie w sprawie emerytur pomostowych

  10 czerwca upłynął termin, w jakim połączone Zespoły Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy miały przedstawić wspólne stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Podjęte przez partnerów (...)

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych w konsultacjach społecznych

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych w konsultacjach społecznych

  Projekt Ustawy o emeryturach pomostowych rząd skierował 19. czerwca 2008 r. do konsultacji społecznych, zgodnie z ustaleniami Komisji Trójstronnej. Projekt uwzględnia zmiany uzgodnione w ciągu ostatnich tygodni w ramach prac Komisji Trójstronnej. Po konsultacjach projekt ustawy (...)

Komisja Trójstronna: emerytury pomostowe

Komisja Trójstronna: emerytury pomostowe

  Stan prac nad rządowym projektem ustawy o emeryturach pomostowych to główny temat rozmów podczas prezydium i plenarnego posiedzenia Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Spotkanie pod przewodnictwem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbyło (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek (...)

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

  Co dalej z projektem ustawy o emeryturach pomostowych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który we wrześniu trafi pod obrady Rady Ministrów. MPiPS podczas obrad Komisji Trójstronnej 10 września przedstawi (...)

Kto jeszcze będzie mógł przejść na emeryturę pomostową?

Kto jeszcze będzie mógł przejść na emeryturę pomostową?

  Czego dotyczy projekt? W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych. Jakie zmiany przewidziano? Projekt przewiduje poszerzenie listy zawodów, których członkowie będą mogli skorzystać z uprawnienia do przejścia na wcześniejszą (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  O jakie rekompensaty chodzi?  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, lecz nie nabyły z tego tytułu (...)

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Prezydent Duda podpisał ustawę Ustawa (...)

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

  15 października br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o emeryturach pomostowych, który zapewnia ok. 240 tys. osób pracujących w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze możliwość wcześniejszego zakończenia (...)

Jak ma się zakończyć reforma systemu emerytalnego?

Jak ma się zakończyć reforma systemu emerytalnego?

Resort pracy i polityki społecznej planuje w bieżącym roku zakończenie reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z planem prac rządu, wszystkie projekty ustaw, które kończą budowanie ram prawnych nowego systemu emerytalnego, mają być przedłożone do Parlamentu w pierwszym półroczu (...)

Dłużej będzie można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Dłużej będzie można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Czego dotyczą proponowane przepisy? Ciągle w Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wydłużenie o jeden rok okresu, w którym (...)

Premier na posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej

Premier na posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej

  Premier Donald Tusk uczestniczył w spotkaniu prezydium Komisji Trójstronnej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog". - Wysłuchaliśmy swoich argumentów, chyba lepiej się rozumiemy - zaznaczył szef rządu odnosząc się do kwestii ustawy o emeryturach pomostowych.  (...)

Nowelizacja pomostówek na finiszu

Nowelizacja pomostówek na finiszu

Nowelizacja pomostówek przyjęta jednogłośnie Senat RP jednogłośnie przyjął skierowaną przez Sejm RP i przygotowaną przez MRiPS nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej rozwiązania chronią przed utratą pracy osoby, które wnioskują o takie świadczenie, ale nie spełniają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

Uprawnienia do emerytury pomostowej

Uprawnienia do emerytury pomostowej

Maszynista kolejowy, został odsunięty od czynności z powodu utraty zdrowia. Tak orzekł lekarz kończący badania okresowe. Ten maszynista spełnia wszystkie warunki do świadczenia zgodnie z Rozdz. (...)

Praca w pełnym wymiarze - definicja

Praca w pełnym wymiarze - definicja

Pracownik chce przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie wykonywania pracy w warunkach szczególnych. U tego samego pracodawcy pracuje jako mechanik samochodowy od 1968 r. Przez te wszystkie (...)

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Kto może się ubiegać o emeryturę pomostową? Można wskazać na możliwość emerytury pomostowej uregulowanej w ustawie o emeryturach pomostowych, która wiąże się z wykonywaniem pracy w (...)

Składka na FEP za kierowców

Składka na FEP za kierowców

Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu (...)

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Czy tzw. "emerytura pomostowa" jest aktualnym świadczeniem? O emeryturach pomostowych mówi art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń. Ma ona przysługiwać niektórym zatrudnionym (...)

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym (...)

Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Czy z tytułu likwidacji mojego zakładu pracy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne? Obecnie mam 59 lat, przepracowane 41 lat. Posiadam również gospodarstwo rolne około 3,5 h. Przygotowana (...)

Prawo do emerytury pomostowej

Prawo do emerytury pomostowej

Czy warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej jest posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych na określoną datę? Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o emeryturach pomostowych: (...)ma (...)

emerytura pomostowa

emerytura pomostowa

Jakie są warunki wymagane do skorzystania z emerytury pomostowej? Art. 4 punktu 6 ustawy o emeryturach pomostowych. Przepis ten wymaga dla powstania uprawnienia do emerytury pomostowej, aby dana osoba (...)

Podstawa wyliczenia emerytury

Podstawa wyliczenia emerytury

Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które zmniejszają (...)

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o informacje na temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, czy prawdą jest, iż wydłużono okres graniczny dla ubiegających się o wcześniejszą emeryturę do końca 2007 roku? Faktycznie (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Częściowa niezdolność pracownika do pracy

Częściowa niezdolność pracownika do pracy

Jestem nauczycielem (15 lat w zawodzie) oraz od 4 lat pełnię funkcję doradcy metodycznego fizyki (zmniejszony wymiar godzin+dodatek służbowy). Jestem osobą niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym (...)

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym (...)

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Czy tzw. "emerytura pomostowa" jest aktualnym świadczeniem? O emeryturach pomostowych mówi art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń. Ma ona przysługiwać niektórym zatrudnionym (...)

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Kto może się ubiegać o emeryturę pomostową? Można wskazać na możliwość emerytury pomostowej uregulowanej w ustawie o emeryturach pomostowych, która wiąże się z wykonywaniem pracy w (...)

emerytura pomostowa

emerytura pomostowa

Jakie są warunki wymagane do skorzystania z emerytury pomostowej? Art. 4 punktu 6 ustawy o emeryturach pomostowych. Przepis ten wymaga dla powstania uprawnienia do emerytury pomostowej, aby dana osoba (...)

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

Zeznanie podatkowe emeryta

Zeznanie podatkowe emeryta

Emeryt, po otrzymaniu z ZUS druk 40A złożył na jego podstawie do urzędu skarbowego korektę zeznania na druku PIT-37 wraz z załącznikami, celem odliczenia kosztów leczenia oraz remontów. Urząd (...)

Zeznanie podatkowe emeryta

Zeznanie podatkowe emeryta

Emeryt, po otrzymaniu z ZUS druk 40A złożył na jego podstawie do urzędu skarbowego korektę zeznania na druku PIT-37 wraz z załącznikami, celem odliczenia kosztów leczenia oraz remontów. Urząd (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 (...)

Zawieszenie prawa do emerytury

Zawieszenie prawa do emerytury

Na jaką umowę i etat oraz za jakie wynagrodzenie mogę zatrudnić w firmie emeryta, aby nie stracił on prawa do pobierania świadczenia emerytalnego? Prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie (...)

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Czy emeryt wojskowy ma obowiązek powiadomienia WBE o pracy za granicą? Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin: 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego (...)

Składki pracującego emeryta i prowadzącego firmę

Składki pracującego emeryta i prowadzącego firmę

Jakie składki ZUS płaci emeryt prowadzący działalność gospodarczą oraz jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę i na umowę zlecenia u innego pracodawcy. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu (...)

Dodatek za wysługę lat dla pracownika emeryta

Dodatek za wysługę lat dla pracownika emeryta

Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż pół etatu) ma prawo do 20% dodatku za wysługę lat? Według ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, prawo do (...)

Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

Kiedy emeryt-przedsiębiorca może mieć zawieszone lub zmniejszone świadczenie emerytalne? Emeryt prowadzący pozarolniczą działalność osiąga przychód stanowiący podstawę wymiaru składek (...)

Zawieszenie renty rolniczej

Zawieszenie renty rolniczej

W jakich przypadkach następuje zawieszenie renty rolniczej? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu (...)

Postępowanie komornicze z emerytury

Postępowanie komornicze z emerytury

Emeryt zaciągnął kredyt pod emeryturę np. 50 000 zł. (emerytura 2000 zł). Zabezpieczony przez osoby trzecie gotówką. Okazało się, że wyniku zaszłych spraw istnieje roszczenie 100 000 zł. Kiedy (...)

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryt a działalność gospodarcza

Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy jest to dochód faktycznie (...)

Składki ZUS emeryta prowadzącego działalność

Składki ZUS emeryta prowadzącego działalność

W grudniu br. kończę 62 lata, pozostawiając za sobą 40 lat przepracowanej i udokumentowanej pracy składkowej. Od 2004 prowadzę pozarolniczą działalność gospodarcza, pozostając jednocześnie (...)

Emerytura a przychody z najmu

Emerytura a przychody z najmu

Osoba otrzymująca emeryturę będzie uzyskiwać dochód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Czy ten dodatkowy dochód (z tytułu najmu) brany jest pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu stawki emerytury? (...)

Wniosek o przyznanie emerytury

Wniosek o przyznanie emerytury

W październiku ukończyłem 60 lat. Mam prawie 44 lata składkowe i półtora roku nieskładkowych. Od 1992 roku prowadzę działalność gospodarczą. Od marca tego roku jestem również zatrudniony (...)

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej (...)

Podstawa wyliczenia emerytury

Podstawa wyliczenia emerytury

Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które zmniejszają (...)

FORUM PRAWNE

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Czy praca w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej to praca w szczególnych warunkach?

Czy praca w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej to praca w szczególnych warunkach? Witam Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu wcześniejszej emerytury i pracy w szczególnych (...)

Emerytura

Emerytura Witam Moja znajoma słyszała, że emerytury mają być podwyższone. Czy to prawda? Czy ktos z Państwa wie coś na ten temat? Witam Mam takie pytanie czy muszę odejść na emeryturę (...)

Emerytura

Emerytura W maju 2011r skończylam 55 lat i mam przepracowane lacznie 34 lata skladkowe.od 18.07.1988r do chwili obecnej pracuje na pkp.Posiadam zaswiadczenie o pracy w szczegolnych warunkach od dnia 18.07.1988 (...)

zmiany w emeryturach mundurowych

zmiany w emeryturach mundurowych Hej czy to prawda że w zwiazku ze zmianami emerytury mudnurowych będą obniżki przyszłych emerytur mundurowych o 15 proc?? I czy tez miany obejma wszysktich czy tylko (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Formalne zmiany stanu zdrowia a pobieranie renty rodzinnej

Formalne zmiany stanu zdrowia a pobieranie renty rodzinnej Witam! Chciałbym poprosić Państwa o poradę w niżej opisanej sprawie. Od 2009 roku prawie bez przerwy jestem na rencie rodzinnej po zmarłej (...)

wyższe emerytury

wyższe emerytury dowiedziałam się że w wyniku zmian, ZUS przeliczy wyższe emerytury, ponoć będzie można zakwalifikować każdy okres składkowy do emerytury, czy to prawda? Według nowelizacji (...)

nowy projekt emerytur dla mundurowych?

nowy projekt emerytur dla mundurowych? Jak ma wygladac zmiana z emeryturach po wprowadzeniu teog nowego projektu? Funkcjonariusze mają pracować o 10 lat dłużej niż obecnie i nadal będziemy dokładać (...)

Wydłużony wiek emerytalny a zasiłek przedemerytalny 2012 ?!

Wydłużony wiek emerytalny a zasiłek przedemerytalny 2012 ?! Witam pisze w sprawie swojego ojca, interesuje go temat zasiłku przedemerytalnego w przyszłym roku w świetle zmian dotyczących wieku emerytalnego. (...)

Porady prawne