15.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?

13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwalone w ustawie o zmianie ustawy z dnia 4 września 2008 r., mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, zwanej dalej „Dyrektywą o przejrzystości", oraz dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. Ponadto zmiana ustawy dokonuje doprecyzowania niektórych przepisów oraz usystematyzuje szereg przepisów i instytucji tak, aby nie pozostawały w sprzeczności z treścią innych ustaw.

Porady prawne

Jakie konkretnie zmiany wprowadza nowelizacja?

Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie poszczególnych zmian dokonanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dokonanych ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Zmieniony art. 1 pkt 1 ustawy poddaje pod regulację tej ustawy również czynności faktycznie dokonywane przez emitenta lub wprowadzającego w związku z ofertą publiczną, jako związane z jej treścią.

W ustawie zmieniona została też definicja instytucji kredytowej w celu dostosowania jej do treści dyrektywy 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE. Ponieważ definicja instytucji kredytowej zawartej w tej ustawie w obecnej formie różni się od definicji instytucji kredytowej zawartej w ustawie Prawo bankowe, konieczne było wyłączenie zastosowania tej ustawy do bankowych papierów wartościowych.

Zmiana art. 2 pkt 3 ma charakter systematyzujący, gdyż kryterium uwzględnione w poprzedniej wersji przepisu zostało juz uwzględnione bezpośrednio w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmieniony art. 3 ust. 1 usuwa wątpliwości, które narosły wobec poprzedniego brzmienia przepisu. Obecnie przepis ten jasno wskazuje, że nawet nieodpłatne publiczne proponowanie objęcia papierów wartościowych powinno być prowadzone w formie oferty publicznej.

Zmieniony art. 3 ust. 3 ustawy usuwa ograniczenie wynikające z poprzedniego brzmienia tego przepisu zastosowania publicznej oferty papierów wartościowych. Zgodnie z treścią prawa wspólnotowego Komisja Nadzoru Finansowego ma możliwość podjęcia działań również w przypadku, gdy zwróci się o to organ państwa przyjmującego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych w tym państwie, emitenta, dla którego państwem macierzystym jest Polska. Obecne brzmienie tego przepisu usuwa tę wątpliwość.

Dodany art. 3 ust. 4 ustawy dokonuje zharmonizowania przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych przez jednoznaczne wskazanie, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być oferowane papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub spółki inwestycyjne z siedzibą w państwie członkowskim prowadzące działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Dodany art. 3 ust. 5 zawiera wyjątek od obowiązku stosowania trybu oferty publicznej dla publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych. Wyjątek ten dotyczy papierów wartościowych powstających w wyniku realizacji uprawnień inwestorów z tytułu posiadania innego papieru wartościowego.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 4 ust. 3 ustawy zbywanie papierów wartościowych uznane zostało za element obrotu pierwotnego.

Zmiana art. 4 pkt 7 powiązana została ze zmianą art. 11a, które przewidują, że w przypadku papierów wartościowych jedynie ich emitent może ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

W wyniku zmiany definicji subemitenta inwestycyjnego i definicji subemitenta usługowego zawartych w art. 4 pkt. 12 oraz art. 4 pkt. 13 możliwe stało się zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową w przypadku oferty, która nie jest pierwszą ofertą publiczną.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września (...)

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Z czego wynika wsparcie nowych inwestycji z Funduszu Strefowego?  W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2023 tworzy się Fundusz Strefowy. Środki z tego Funduszu są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Nowy taryfikator kar dla spółek publicznych

Nowy taryfikator kar dla spółek publicznych

Emitenci akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu w ramach krajowego rynku zorganizowanego przygotowują się aktualnie na nadejście rewolucji w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, którą przyniesie Rozporządzenie MAR1 oraz Dyrektywa MAD2. Uzyskanie pełnej skuteczności przez (...)

Obowiązki informacyjne spółki

Obowiązki informacyjne spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała Elektrim o wszczęciu z urzędu postępowania, które ma wykazać, czy spółka wykonywała prawidłowo obowiązki informacyjne. (...)Artykuł 56 wspomnianej ustawy [red: ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych (...)

Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi

Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi

Czemu ma służyć nowelizacja przepisów? Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oraz wprowadzenie do systemu prawnego (...)

Jednak bez odpowiedzialności dziennikarza

Jednak bez odpowiedzialności dziennikarza

Senatorowie postanowili wyłączyć odpowiedzialność dziennikarzy za publikację rekomendacji inwestycyjnych Uczynili to, wprowadzając poprawki do ustaw regulujących rynek kapitałowy. Trzy ustawy regulujące rynek kapitałowy - o obrocie instrumentami finansowymi; o ofercie publicznej i warunkach (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Trzy inne ustawy zamiast prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Trzy inne ustawy zamiast prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zająć rządowymi projektami trzech ustaw, które 1 lipca miałyby zastąpić prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Mają to być ustawy: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach (...)

Giełdowa konstytucja

Giełdowa konstytucja

Sejm przyjął pakiet trzech ustaw ważnych dla polskiego rynku kapitałowego. Przepisy ułatwią spółkom pozyskiwanie kapitału oraz będą lepiej chronić inwestorów mniejszościowych. W piątek wieczorem Sejm uchwalił ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach (...)

Co nowego w zamian za prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi?

Co nowego w zamian za prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi?

Trzy ustawy zastąpią dotychczasowe prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Są to ustawy z 29 lipca 2005 r.: o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu (...)

Nowe ustawy regulują rynek papierów wartościowych

Nowe ustawy regulują rynek papierów wartościowych

Opublikowano nowe akty zastępujące dotychczasowe prawo o obrocie papierami wartościowymi. Wejdą w życie 24 października.   (...)Dwie: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz o obrocie instrumentami finansowymi zamieszczono w numerze 183, a trzecią - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...)

Regulacje rynku papierów wartościowych

Regulacje rynku papierów wartościowych

Wzrośnie bezpieczeństwo inwestorów giełdowych i uprawnienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.Sejm uchwalił w piątek trzy nowe ustawy, które będą regulować polski rynek kapitałowy: •  o obrocie instrumentami finansowymi, •  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...)

Akcje spółek będą zdematerializowane

Akcje spółek będą zdematerializowane

Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu brudnych pieniędzy. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza obowiązek dematerializacji (...)

Kontrole u przedsiębiorcy

Kontrole u przedsiębiorcy

Kontrola u przedsiębiorcy Jak dotąd wiele firm mogłoby nic innego nie robić tylko obsługiwać kolejne kontrole. Przed wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej bowiem w jednej firmie w tym samym czasie mogło odbywać się kilka niezależnych kontroli, z których (...)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. ##baner## Jednym z (...)

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Przy okazji zatwierdzenia roku obrotowego, co zazwyczaj przypada na końcówkę czerwca, spotykamy się z dokumentem o nazwie „sprawozdanie z działalności spółki”.   Czym jest ten dokument, jaką treść powinien zawierać i czy w każdej spółce musi być sporządzony?   Sprawozdanie (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. został odrzucony z przyczyn formalnych. Co oznacza określenie: "z przyczyn formalnych"? Warunki formalne, jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie (...)

Wypłata środków przez BFG

Wypłata środków przez BFG

Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? (...)

Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego? Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tylko jeśli dotyczy określonych spraw. Dotyczy to zmian: (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy (...)

Współczynnik wypłacalności banku

Współczynnik wypłacalności banku

Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności. Współczynnik wypłacalności, (...)

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Podmiot - firma (mająca osobowość prawną) pożyczyła od osoby fizycznej pieniądze (od członka zarządu). Na tę okoliczność jest zawarta umowa. Ponieważ termin spłaty pożyczki minął, a dług (...)

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. (...)

Oddział a przedstawicielstwo banku

Oddział a przedstawicielstwo banku

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku? Z przedstawionego pytania, wynika iż chodzi Pani/u o oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych. Zgodnie z art. 39 ustawy (...)

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś formularz KRS? Organ (...)

Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

Komornik w mojej sprawie działa skandalicznie (a raczej w ogóle nie działa) i wykazuje, albo totalną niewiedzę, ignorancję, albo jest w zmowie z dłużnikiem. Wiem, że mogę napisać skargę do (...)

Agent firmy inwestycyjnej

Agent firmy inwestycyjnej

Czy rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą , której głównym celem jest pośrednictwo finansowe między np. Funduszem inwestycyjnym DWS a klientem, potrzebna jest koncesja? Zgodnie (...)

Bilans sp. z o.o.

Bilans sp. z o.o.

Sp z o.o. obsługiwana jest przez biuro rachunkowe. Biuro rachunkowe przygotowuje bilans spółki. Dokumenty finansowe ( Bilans ) składany jest do banku w związku z faktem kredytowania spółki przez (...)

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Jakie prawa ma wspólnik mający większość udziałów w spółce z o. o., ale nie jest w zarządzie? Czy może uczestniczyć w spotkaniach zarządu? Czy podpisuje jakiś dokumenty? Jaki wpływ ma lub (...)

Zasady odpowiedzialności księgowego

Zasady odpowiedzialności księgowego

Główny Księgowy spółki z o.o. podpisał wraz z umową o pracę "zakres obowiązków i odpowiedzialności". Dokument ten jest podzielony na dwie części: "zakres prac i obowiązków" oraz "zakres (...)

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie przeprowadzono (...)

Wypłata środków przez BFG

Wypłata środków przez BFG

Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? (...)

Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego? Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tylko jeśli dotyczy określonych spraw. Dotyczy to zmian: (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy (...)

Współczynnik wypłacalności banku

Współczynnik wypłacalności banku

Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności. Współczynnik wypłacalności, (...)

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Podmiot - firma (mająca osobowość prawną) pożyczyła od osoby fizycznej pieniądze (od członka zarządu). Na tę okoliczność jest zawarta umowa. Ponieważ termin spłaty pożyczki minął, a dług (...)

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. (...)

Oddział a przedstawicielstwo banku

Oddział a przedstawicielstwo banku

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku? Z przedstawionego pytania, wynika iż chodzi Pani/u o oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych. Zgodnie z art. 39 ustawy (...)

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś formularz KRS? Organ (...)

Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

Komornik w mojej sprawie działa skandalicznie (a raczej w ogóle nie działa) i wykazuje, albo totalną niewiedzę, ignorancję, albo jest w zmowie z dłużnikiem. Wiem, że mogę napisać skargę do (...)

Agent firmy inwestycyjnej

Agent firmy inwestycyjnej

Czy rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą , której głównym celem jest pośrednictwo finansowe między np. Funduszem inwestycyjnym DWS a klientem, potrzebna jest koncesja? Zgodnie (...)

Bilans sp. z o.o.

Bilans sp. z o.o.

Sp z o.o. obsługiwana jest przez biuro rachunkowe. Biuro rachunkowe przygotowuje bilans spółki. Dokumenty finansowe ( Bilans ) składany jest do banku w związku z faktem kredytowania spółki przez (...)

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Jakie prawa ma wspólnik mający większość udziałów w spółce z o. o., ale nie jest w zarządzie? Czy może uczestniczyć w spotkaniach zarządu? Czy podpisuje jakiś dokumenty? Jaki wpływ ma lub (...)

Zasady odpowiedzialności księgowego

Zasady odpowiedzialności księgowego

Główny Księgowy spółki z o.o. podpisał wraz z umową o pracę "zakres obowiązków i odpowiedzialności". Dokument ten jest podzielony na dwie części: "zakres prac i obowiązków" oraz "zakres (...)

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie przeprowadzono (...)

Odpowiedzialność rodziców za czyn małoletniego

Odpowiedzialność rodziców za czyn małoletniego

Czy w sytuacji, kiedy nieletni, który dopuścił się czynu niedozwolonego (oszustwa) i dostał w sądzie tylko środek upominawczy, mogę dochodzić roszczenia finansowego od jego rodziców? Odpowiedzialność (...)

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego (...)

FORUM PRAWNE

mieszkanie po policji

mieszkanie po policji A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany przez MPGKN do którego (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ

CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ Mam kredyt w DB ponieważ w chwili obecnej straciłem płynność finansową zwróciłem się do banku z pytaniem ,czy jest możliwośc obniżenia wysokości raty. Pani z banku (...)

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

doradca finansowy a doradca inwestycyjny?

doradca finansowy a doradca inwestycyjny? Witam, absolutnie się na tym nie znam. Natomiast przeglądam codziennie serwisy i nic nie znalazłam na temat zaistniałego pytania. Proszę o jakąś wskazówkę? (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Kredyt w euro.

Kredyt w euro. zaraz coś mnie strzeli, co sie dzieje z 5 banków które ostatnio pytaem o kredyty 3 nagle rpzestało udzielac ich w euro... co mam zrobic zeby dostac kredyt w euro, ktore banki z tego (...)

Od stycznia zdrożeją kredyty!!

Od stycznia zdrożeją kredyty!! Od początku nowego roku nowe przepisy nadzoru finansowego obniżą zdolność kredytową polaków, trudniej będzie uzyksać kredyty i hipotekę, banki zwiększają swoje (...)

Zmian traktatowych w UE nie będzie!!

Zmian traktatowych w UE nie będzie!! Cameron oświadczył że zgodę na poparcie traktatów uzależniał od taryfy ulgowej dla Brytyjskiego systemu finansowego, na to jednak nie zgodziły się Niemcy (...)

wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest

wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest Witam. Posiadam oszczędności sprzed małżeństwa. Żona o nich nie wie gdyz poznając jej rodziców i ich wzajemne relacje nie powiedziałem jej o tym. Teściu (...)

CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ

CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ Mam kredyt w DB ponieważ w chwili obecnej straciłem płynność finansową zwróciłem się do banku z pytaniem ,czy jest możliwośc obniżenia wysokości raty. Pani z banku (...)

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

doradca finansowy a doradca inwestycyjny?

doradca finansowy a doradca inwestycyjny? Witam, absolutnie się na tym nie znam. Natomiast przeglądam codziennie serwisy i nic nie znalazłam na temat zaistniałego pytania. Proszę o jakąś wskazówkę? (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Kredyt w euro.

Kredyt w euro. zaraz coś mnie strzeli, co sie dzieje z 5 banków które ostatnio pytaem o kredyty 3 nagle rpzestało udzielac ich w euro... co mam zrobic zeby dostac kredyt w euro, ktore banki z tego (...)

Od stycznia zdrożeją kredyty!!

Od stycznia zdrożeją kredyty!! Od początku nowego roku nowe przepisy nadzoru finansowego obniżą zdolność kredytową polaków, trudniej będzie uzyksać kredyty i hipotekę, banki zwiększają swoje (...)

Zmian traktatowych w UE nie będzie!!

Zmian traktatowych w UE nie będzie!! Cameron oświadczył że zgodę na poparcie traktatów uzależniał od taryfy ulgowej dla Brytyjskiego systemu finansowego, na to jednak nie zgodziły się Niemcy (...)

wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest

wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest Witam. Posiadam oszczędności sprzed małżeństwa. Żona o nich nie wie gdyz poznając jej rodziców i ich wzajemne relacje nie powiedziałem jej o tym. Teściu (...)

trudności w zaciąganiu kredytów

trudności w zaciąganiu kredytów Witam! Słyszeliście o nowych zmianach dotyczących kredytu??? Od przyszłego roku rata kredytu nie będzie mogła przekraczać 42 procent zarobków klienta - pisze (...)

Jaki fundusz emerytalny???

Jaki fundusz emerytalny??? Witam! Mam prośbę do wszystkich, którzy się na tym troche znają, bo ja na razie się nie orientuję w temacie. Pomózcie wybrać mi jakiś dobry fundusz emerytalny, bo dostałem (...)

Porady prawne