15.11.2005

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego w sprawach rozpoczętych w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia stanowią stawki w wysokości określonej już w tym rozporządzeniu. Sprawdźmy więc, co się zmienia.  

Co nowego w opłatach za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości?

 

Porady prawne

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd powinien brać pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 

Podstawę zasądzenia tej opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozporządzeniu. Opłata ta nie może być wyższa niż 6-krotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. 

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty takie sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. 

Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy radcy prawnego. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości. Wówczas sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez radcę prawnego, jednak nie będzie już mógł nie przyznać opłaty w ogóle. 

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 Tak jak dotychczas stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł - 60 zł; 

 • powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł; 

 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł; 

 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł; 

 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł; 

 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł; 

 • powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.  

Wprowadzono natomiast następujące stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o: 

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa - 360 zł; 

 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 240 zł; 

 • przysposobienie - 180 zł; 

 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 120 zł; 

 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 240 zł; Te stawki minimalne obejmują przy tym w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej. 

 • ubezwłasnowolnienie - 240 zł; 

 • uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 180 zł; 

 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 240 zł; 

 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami - 360 zł; 

 • podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną na podstawie ww. dotychczasowych stawek od wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków - 50 % tej stawki; 

 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 60 zł; Opłaty te ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.  

Wszystkie powyższe tawki, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od których pobiera się także ww. wynagrodzenie. Wyłączenie dotyczy następujących przypadków:

 1. Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie i w związku z tym sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy może nastąpić rozłożenie na raty czy umorzenie albo odroczenie terminu płatności należności sądowych? Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być rozłożona na raty (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończone skarga o wznowienie postępowania, wzruszanie, prawomocne orzeczenie, postępowanie cywilne, proces cywilny, wznowienie postępowania, wyrok

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy może nastąpić rozłożenie na raty czy umorzenie albo odroczenie terminu płatności należności sądowych? Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być rozłożona na raty (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończone skarga o wznowienie postępowania, wzruszanie, prawomocne orzeczenie, postępowanie cywilne, proces cywilny, wznowienie postępowania, wyrok

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Chcę założyć firmę konsultingową. Jestem inżynierem, praktykiem w działalności gospodarczej. Czy mogę udzielać porad klientom nie mającym doświadczenia jak rozwiązywać nieraz drobne kłopoty które napotykają w swojej działalności. Czy mogę brać pełnomocnictwo i prowadzić w imieniu (...)

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, że "normy przepisane" nie są normą, tylko obyczajem dla wtajemniczonych. Co to są normy przepisane? Gdzie można znaleźć ich (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Czy kancelarie prawnicze mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (np. od podejmowania złych decyzji) i w jakiej wysokości są to ubezpieczenia? To nie kancelarie prawnicze, ale adwokaci i radcowie prawni mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Obowiązek adwokatów (...)

Wypłata z rachunku bankowego małoletniego

Wypłata z rachunku bankowego małoletniego

Czy na wypłacenie przez rodzica pieniędzy z rachunku bankowego należącego do dziecka poniżej 13 roku życia potrzebna jest zgoda sądu? Czy rodzice mogą wypłacić te pieniądze bez takiej zgody i czy bank może żądać zgody sądu? Z czego wynika takie postępowanie banku? Kwestie te rozstrzyga (...)

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego mnie, jego syna? Pozew zostanie sporządzony przez Kancelarię oraz podpisany przez radcę prawnego, (...)

Podział majątku

Podział majątku

Byli małżonkowie po rozwodzie chcą podzielić majątek, którego wartość szacują na 600 000 zł. Wniosek o podział chce złożyć była żona. Jaka jest w takim przypadku opłata sądowa? Czy jej część będzie musiał pokryć również mąż? Jakie są ustawowe stawki dla radcy prawnego za (...)